logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b
Styczeń 2013
„Doradca Dyrektora Przedszkola" styczeń 2013
DoradcaDyrektora376
 • Jak przygotować ewaluację wewnętrzną, aby osiągnąć wysoki poziom spełniania wymagań? – Wiesława Mądrowska udziela praktycznych podpowiedzi, na co należy zwrócić uwagę w przygotowaniu i przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w ujęciu całościowym.
 • „Przede wszystkim dobra wola" – wywiad z dr. Pawłem Kubickim, rzecznikiem uczniów niepełnosprawnych, o stanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskiej oświacie.
 • „Dzieci z obcych kultur w przedszkolach" – Wiesława Mądrowska omawia regulacje prawne dotyczące edukacji dzieci obcego pochodzenia w Polsce. Ich liczba w polskich przedszkolach systematycznie wzrasta, dlatego w artykule znalazły się wskazówki, jak przedszkole powinno przygotować się na przyjęcie dzieci pochodzących z innych kultur, aby ułatwić im adaptację i integrację w środowisku.
 • „Rola dyrektora w procesie indywidualizacji pracy z dziećmi" – Wiesława Mądrowska omawia zadania dyrektora w ramach nadzoru pedagogicznego w zakresie indywidualizacji pracy z dziećmi. Powinien on się skupić przede wszystkim na integracji edukacyjnej i społecznej dzieci w tzw. normie rozwojowej z dziećmi rozwijającymi się nieco szybciej oraz z ich rówieśnikami o specjalnych potrzebach.
 • Podsumowanie działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej za pierwsze półrocze roku szkolnego – Wioletta Bartoszewska przypomina kompetencje dyrektora w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zadania koordynatora pracy zespołu. Dołączony arkusz kontroli realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2012/2013 może być pomocnym narzędziem w realizacji zadań w tym zakresie.
 • Szymon Kuszak proponuje zastosowanie form e-komunikacji z rodzicami dla poprawienia jakości procesu komunikacji nauczyciel – rodzic: poczty elektronicznej, portali społecznościowych, komunikatorów internetowych i platformy e-learningowej.
 • Szymon Kuszak, „Budowanie autorytetu dyrektora przedszkola" – kluczem do skutecznego zarządzania placówką jest umiejętność budowania autorytetu. Autor omawia cechy, umiejętności społeczne, techniczne i koncepcyjne oraz postawę dyrektora przedszkola sprzyjające budowaniu autorytetu. Ważne jest, aby w budowaniu autorytetu dyrektor był zorientowany na całe środowisko szkolne – ucznia, nauczyciela, rodziców i otoczenie zewnętrzne.
 • Marta Handzlik wyjaśnia problem rozliczenia godzin ponadwymiarowych oraz zastępstwa w przedszkolach.


W „Narzędziowni" zamieszczono: listę pytań do rodziców o funkcjonowaniu przedszkola (zakres wiedzy, którą muszą wykazać się rodzice w czasie prowadzenia ewaluacji zewnętrznej); listę pytań do nauczycieli w celu badania opinii o przedszkolu w toku ewaluacji zewnętrznej; raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w roku szkolnym 2012/2013; listę pytań pomocnych w przeprowadzeniu ewaluacji zewnętrznej, jakie powinien zadać sobie dyrektor w trakcie ewaluacji wewnętrznej; listę pytań do partnerów współpracujących z przedszkolem w celu zbadania opinii o przedszkolu; listę pytań do personelu pomocniczego w celu zbadania opinii o przedszkolu; raport cząstkowy z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; przykład raportu półrocznego z kontroli przestrzegania prawa przez nauczycieli.

„Doradca Dyrektora Szkoły" styczeń 2013
Doradca370
 • „Dyrektor szkoły a organ prowadzący" – Jacek Stec omawia współzależności dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego, ramy prawne ich funkcjonowania, zobowiązania organu prowadzącego wobec szkół i placówek oświatowych, obszary koniecznej współpracy dyrektora szkoły z jednostką samorządu terytorialnego.
 • „Przede wszystkim dobra wola" – wywiad z dr. Pawłem Kubickim, rzecznikiem uczniów niepełnosprawnych, o stanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich szkołach i przedszkolach.
 • Ewa Norkowska, „Wydłużyć staż czy zacząć od nowa?" – autorka omawia sytuacje w trakcie odbywania stażu, w których może nastąpić przedłużenie stażu zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi czasu trwania stażu w ramach awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela – Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Na konkretnych przykładach pomaga rozwiązać problemy z wyliczeniem stażu.
 • Marta Handzlik omawia zasady tworzenia regulaminu wynagradzania pracowników wynikające z art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Wzorcowy regulamin wynagradzania zamieszczono w „Narzędziowni".
 • Wioletta Kędziora wyjaśnia, co należy rozumieć przez środki trwałe oraz jakie są zasady gospodarowania środkami trwałymi w placówce oświatowej.
 • Aleksandra Kubala-Kulpińska, „Wygrać ze szkolną fobią" – fobia szkolna jest wynikiem problemów, z jakimi borykają się uczniowie. Może przybierać postać ostrą lub przewlekłą. Przyczyny fobii szkolnej mogą wynikać z sytuacji rodzinnej dziecka, mogą być związane z sytuacją szkolną lub wynikać z indywidualnej sytuacji dziecka. Autorka szczegółowo omawia objawy i dolegliwości występujące u dzieci z fobią szkolną oraz zasady postępowania nauczyciela z uczniem ze zdiagnozowaną fobią szkolną, z uwzględnieniem stałej współpracy z rodzicami.
 • Jacek Stec, „Bezpieczeństwo przede wszystkim!" – statystyki wskazują, że zajęcia wychowania fizycznego są najbardziej niebezpiecznymi lekcjami, w trakcie których dochodzi do wielu wypadków i kontuzji. Celem artykułu jest przypomnienie podstaw prawnych, które obligują do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć wf., ukazanie przyczyn niebezpiecznych sytuacji oraz wskazanie, jak można im zapobiegać.
 • „Zakaz zatrudniania krewnych w szkołach" – Marta Handzlik omawia przypadki, w których dyrektor ma prawo zatrudnić rodzinę.


W „Narzędziowni" znajdują się: kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka z fobią szkolną; kwestionariusz ankiety – e-komunikacja, której celem jest poznanie potrzeb rodziców w zakresie komunikacji ze szkołą; bezpieczne zajęcia wychowania fizycznego – lista kontrolna.

„Dyrektor Szkoły" 2013 nr 1
DyrektorSzkoly375
 • Wydanie otwiera rozmowa z prof. Rafałem Piwowarskim, kierownikiem krajowego projektu międzynarodowego badania TALIS – „Dyrektora i nauczyciela portret własny". Profesor przedstawia wyniki badania TALIS z 2008 roku, dzięki którym uzyskano wiele informacji statystycznych dotyczących dyrektorów i nauczycieli polskich gimnazjów, m.in. o udziale nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego, podejściu do nauczania, sposobie zarządzania szkołą. Tegoroczne badanie obejmuje dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, ale również szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z 34 krajów. (Rozszerzona wersja rozmowy na www.czasopisma.abc.com.pl/ds).
 • „Chrońmy dane uczniów" – rozmowa z dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórkowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, o najczęstszych błędach popełnianych przez dyrektorów szkół i braku regulacji prawnych dotyczących monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
 • „Zmodernizowany system informacji oświatowej" – Jacek Brzeziński wykazuje mankamenty systemu informacji oświatowej, które zdecydowały o jego modernizacji. Omawia zmiany w nowym systemie informacji oświatowej, którego podstawę prawną stanowi ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 ze zm.).
 • Grzegorz Lech i Adam Prus starają się znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd dyrektor szkoły może pozyskać dodatkowe środki finansowe na realizację własnej wizji działań edukacyjnych i wychowawczych. Powołanie organizacji pozarządowej: fundacji lub stowarzyszenia – to właściwa droga.
 • „Z prac nad wdrażaniem kształcenia na odległość" – zgodnie ze strategią Ministerstwa Edukacji Narodowej kształcenie na odległość zostało uznane za jedną z form kształcenia ustawicznego. Zdaniem autorek Anny Koludo i Doroty Wojtuś powinno ono towarzyszyć procesowi dydaktycznemu na każdym etapie edukacyjnym. W artykule ukazano korzyści z kształcenia na odległość i specyfikę organizacji zdalnego procesu dydaktycznego. Omówiono sposób projektowania zdalnego procesu dydaktycznego oraz efektywność modeli nauczania na odległość.
 • W Akademii Zarządzania lekcja na temat zastosowania coachingu i narzędzi coachingowych w oświacie. Joanna Żukowska i Beata Marciniak wyjaśniają pojęcia coachingu i mentoringu, co oznacza coachingowe podejście do nauczania, jakie narzędzia coachingowe można wykorzystać w oświacie (model GROW, model SMART, koło życia, metoda SWOT).
 • „Utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły" – Edyta Nogieć-Karwot omawia warunki utworzenia stanowiska wicedyrektora w konkretnej szkole, kwalifikacje kandydata na wicedyrektora, powierzenie stanowiska wicedyrektora osobie niebędącej nauczycielem zgodnie z podstawą prawną. Iwona Andruszkiewicz omawia procedury odwołania wicedyrektora szkoły zgodnie z przepisami prawa.
 • „Niezbędnik Dyrektora" poświęcono prawom i obowiązkom wicedyrektora szkoły. Artykuł Danuty Elsner i Krzysztofa Bednarka jest relacją z wywiadu grupowego przeprowadzonego z wicedyrektorami szkół podstawowych w Gliwicach, który pokazuje praktyczne aspekty ich pracy. Artykuł Magdaleny Sawkiewicz ukazuje sytuację prawną wicedyrektora szkoły: m.in. jego uprawnienia, wymiar czasu pracy, rodzaje i zakres odpowiedzialności, gratyfikacje.
„Emocje" 2012 nr 6
Emocje381Wydanie poświęcono szczęściu – Czym jest? Jak je osiągnąć? Jak o nim uczyć?
 • „Pozytywnie o życiu" – rozmowa z psychologiem dr. Pawłem Smółką o psychologii pozytywnej, nazywanej nauką o szczęściu, która zdobywa ostatnio coraz większą popularność. Historia psychologii pozytywnej zaczęła się w roku 1998, kiedy prof. Martin Seligman na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego wygłosił przemówienie nawołujące do tego, aby psychologia zajęła się w większym stopniu pozytywnym aspektem życia człowieka.
 • Tomasz Uniszewski w artykule „Droga na szczyt – tylko którędy?" poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszych czasach, propagujących konsumpcyjny tryb życia, łatwo jest osiągnąć szczęście. Pokazano różne sposoby, których używamy, aby być szczęśliwymi ludźmi. Autor doradza, aby zanim zdecydujemy, którą drogą pójdziemy w poszukiwaniu szczęścia, warto wcześniej pomyśleć, gdzie chcemy tą drogą dotrzeć.
 • Magdalena Goetz, „Czym jest szczęście?" – na postawione pytanie odpowiedzi udzielają psychologowie pozytywni, badacze szczęścia: Michael Argyle i Martin Seligman. Według Seligmana receptę na szczęście można zapisać matematycznym wzorem: S = U + O + W. S – to stały poziom odczuwanego szczęścia, czyli satysfakcja z życia w długofalowej perspektywie. Składa się na nią ustalony zakres emocji pozytywnych (U), okoliczności naszego życia (O), czynniki, które znajdują się pod naszą kontrolą (W). Do artykułu dołączono ankietę dotyczącą umiejętności przeżywania szczęścia.
 • „Jak wychować dzieci?" – Jacek Dąbrowski podpowiada, na co należy zwrócić uwagę podczas wychowawczej drogi, aby wychować szczęśliwe dzieci oraz jakie postępowanie dorosłych temu zagraża.
 • Justyna Zaremba, „Masz chuchać, dmuchać, dodawać otuchy" – wskazówki dla rodziców, jak zadbać o jak najlepszy rozwój nastolatków, aby mieli szansę stać się szczęśliwymi ludźmi.
 • Anna Piekarska, „Problem: relacje nauczyciele-uczniowie" – autorka omawia zachowania nauczycieli wobec uczniów, nazywane w literaturze przedmiotu złym traktowaniem, a w sytuacjach skrajnych – krzywdzeniem. Opisane zostały formy psychologiczno-emocjonalnej przemocy stosowanej przez nauczycieli oraz skutki złego traktowania uczniów.
 • Katarzyna Koszewska w artykule „W co gramy..." dostarcza nauczycielom praktycznych wskazówek na temat gier psychologicznych. Analizuje mechanizm gier psychologicznych, jakie prowadzą między sobą nauczyciele oraz wychowankowie ze swoim wychowawcą. Pokazuje, w jaki sposób przerwać tego typu gry. Nauczyciel znajdzie w artykule omówienie wybranych gier psychologicznych, ich cele i sposoby ich przerwania: Awantura, Drażliwy, Głupi, Błazen, Niezdara, Wyniosły i dumny.
 • Marek Grondas, „Nauczyciele i uczniowie jako ofiary ukrytego programu" – koncepcja ukrytego programu zakłada, że szkoły realizują cele, o których nikt otwarcie nie mówi, a mimo to działania związane z realizacją tych niejawnych celów decydują o tym, jak środowisko szkolne oddziałuje na uczniów – wyjaśnia autor. Pokazuje, na czym polega negatywny wpływ ukrytego programu na społeczność szkolną. Zachowania destrukcyjne w szkole można ograniczyć, wprowadzając zasady konstruktywnego środowiska wychowawczego, praktycznie sprawdzone w wielu wspólnotach, grupach i ośrodkach terapeutycznych. Tworzą one pewien standard środowiska wychowawczego szkoły, do którego warto zmierzać. W relacjach z uczniami zaniedbanymi wychowawczo skuteczna jest postawa partnerska. Jak tworzyć sytuację partnerstwa w relacjach z dziećmi – opisuje w artykule autor.
 • Magdalena Sędkiewicz, „Edukować? Tak!" – autorka zwraca uwagę na potrzebę edukacji seksualnej w szkole. Przytacza wypowiedzi specjalistów na ten temat, którzy byli gośćmi konferencji „Jestem gotowy, żeby edukować – już teraz", zorganizowanej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w 2012 roku.
 • Magdalena Sędkiewicz, „Niebezpieczny nałóg" – celem pierwszej ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem „Hazard. Nie igraj!", która rozpoczęła się w październiku 2012 roku i ma potrwać rok, jest uświadomienie młodzieży, opiekunom i rodzicom, jakim zagrożeniem jest nałogowe granie na pieniądze. Autorka przekazuje informacje o kampanii i przytacza wypowiedzi specjalistów na temat skutków nałogowego grania. Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie www.nieigraj.com.pl
 • Julian Piotr Sawiński, „Jak lepiej motywować do pracy nad swoim myśleniem?" – kluczową wartością w rozwoju ucznia i zachęcaniu do wysiłku jest umiejętność racjonalnego, precyzyjnego i krytycznego myślenia. Autor podpowiada, jak uczyć takiego myślenia i jak motywować uczniów do pracy nad swoim myśleniem.
„Głos Pedagogiczny" styczeń 2013
GlosPedagogiczny373
 • „Porady i konsultacje jako jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej" – Małgorzata Łoskot omawia zakres i cele porad i konsultacji, których w szkole udzielają nauczyciele, wychowawcy, szkolni specjaliści. Profesjonalne pomaganie innym, także w formie omówionych porad i konsultacji psychologiczno-pedagogicznych, powinno być oparte na przestrzeganiu zasad etyki zawodowej, które przypomina autorka.
 • „Uczeń w sieci" – rozmowa z Andrzejem Piękosiem o bezpieczeństwie dzieci w Internecie, uzależnieniu od Internetu, ciekawych portalach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange.
 • „Dziecko we mgle" – choroba alkoholowa jednego lub obojga rodziców wpływa negatywnie na większość sfer życia dziecka, w tym na jego funkcjonowanie w szkole. Alicja Strzelecka-Lemiech pokazuje, jakiego wsparcia potrzebuje dziecko, w zależności od roli, jaką przyjmuje w rodzinie, i jakie przeżywa w związku z tym trudności.
 • Metoda „bez porażek" stworzona przez Thomasa gordona w latach 70. XX wieku jest podstawowym elementem treningu efektywności rodzicielskiej. Mimo że metoda ma już ponad 40 lat, wciąż jest aktualna. Natalia i Krzysztof Minge w artykule „Otworzyć się na ucznia" przypominają zasady korzystania z metody.
 • Anna Kałuba-Korczak, „Nieuregulowana rzeka" – autorka porównuje motywację do nieuregulowanej rzeki – czasem pędzi z siłą wodospadu, czasem prawie wysycha, a czasem wylewa szeroko, tworząc moczary. Inna jest u źródła, inna w środkowym biegu, inna u ujścia. Omawia czynniki kształtujące motywację, w tym motywację do uczenia się: rodzaj i sposób określenia celu, rodzaj zadania, warunki środowiskowe, czynniki osobowościowe. Przekazuje nauczycielom wskazówki pomocne w motywowaniu klasy lub pojedynczych osób do większego zaangażowania w proces dydaktyczny.
 • Sposoby na ucznia, który nie odrabia prac domowych przedstawia Anna Kałuba-Korczak.
 • „Jak zamienić ołów w złoto?" – Marlena Działabij-Drupka proponuje w ramach „lekcji wychowawczej z pomysłem" warsztaty dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, których celem jest przygotowanie uczniów do roli nie tylko zdobywcy, lecz także pokonanego, aby mogli radzić sobie w chwilach sukcesów i porażek. Pierwsza część warsztatów to próba zdefiniowania z uczniami sukcesu, druga część to wspólne poszukiwanie skutecznej metody ,,jak zamienić ołów w złoto, czyli jak przekuć porażkę w sukces".
 • Na temat terapii pedagogicznej: zasad prowadzenia terapii, sprawdzonych metod, bazy diagnostyczno-terapeutycznej, nowoczesnych pomocy w gabinecie terapeutycznym – pisze Małgorzata Łoskot w dodatku „Warsztat pracy szkolnego specjalisty".
 • Joanna Lesińska w artykule „(Nie)bezkarny uczeń" wyjaśnia, kiedy zachowaniem uczniów wobec nauczyciela powinny zająć się organy ścigania. Nauczyciel podlega ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w rozdziale XXIX Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodek karny. Organ prowadzący szkołę i dyrektor są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy zostaną naruszone uprawnienia związane z zajmowanym przez niego stanowiskiem. Autorka przedstawia typowe zachowania wymagające interwencji: naruszenie nietykalności cielesnej, czynna napaść, wywieranie wpływu na czynności, zniewaga.


W „Narzędziowni" znajdziemy: wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa; ulotkę informacyjną dla starszych dzieci i nastolatków „Gdy bliski pije..."; rejestr porad i konsultacji dla nauczycieli i szkolnych specjalistów; schemat samomotywowania się (praca nad wyborem i realizacja celu; przykładowy wniosek o wgląd w sytuację rodzinną ucznia; kontrakt między uczniem i szkołą; kontrakt między uczniem, rodzicem i wychowawcą; podstawowe akty prawne mogące mieć zastosowanie w sytuacjach kryzysowych w szkole; koło aktywności ucznia; ankietę dla rodziców dziecka przewlekle chorego; scenariusz lekcji wychowawczej „Nie daj się nabić w butelkę" (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).

„Monitor Prawny Dyrektora – miesięcznik dyrektora szkoły" 2013 nr 1
Monitor377
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek – Joanna Pieczarka-Swadźba wyjaśnia: komu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej; czy udzielanie takiej informacji jest płatne; w jaki sposób dyrektor szkoły powinien udostępnić informację publiczną; jak powinna przebiegać realizacja wniosku o udzielenie informacji publicznej.
 • Nauczanie drugiego języka obcego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ponadgimnazjalnej.
 • Wątpliwości dotyczące wypłacania dodatków za stopnie specjalizacji zawodowej.
 • Organizacja zielonej szkoły – uwzględnienie uregulowań prawnych ustawy Prawo zamówień publicznych.

Więcej: www.monitorszkoly.raabe.pl

  „Nowa Szkoła" 2013 nr 1

  nowa skolaPolska oświata w ocenie OECD i firmy Pearson" – Lidia Jastrzębska przedstawia wyniki raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na temat aspiracji edukacyjnych młodzieży, w którym pytano 15-latków o ich oczekiwania co do kariery edukacyjnej i zawodowej. Drugi raport, który omawia autorka, został przygotowany przez firmę Pearson. Firma Pearson opracowała ranking systemów edukacyjnych „Krzywa uczenia się", biorąc po uwagę wyniki trzech międzynarodowych badań: PISA (sprawdzające umiejętności 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, matematyce i naukach przyrodniczych), PIRLS (sprawdzające umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów w czwartym roku obowiązkowej nauki) i TIMSS (sprawdzające umiejętności matematyczne i z zakresu przyrody uczniów w ósmym i czwartym roku obowiązkowej nauki).
  • Kazimierz Denek, „Kształcenie akademickie nauczycieli" – Troska o właściwą jakość kształcenia i wychowania wymaga, żeby nadać należytą rangę formacji nauczycieli. Stąd, zdaniem autora, konieczne staje się określenie profilu absolwenta uniwersyteckich studiów pedagogicznych, zastanowienie się nad rolami nauczycieli i nowym kształtem kompetencji zawodowych nauczycieli.
  • Bogdan Urbanek, „Batalia o poprawę jakości kształcenia" – współczesna szkoła potrzebuje nauczycieli, którzy są prawdziwymi znawcami przedmiotu nauczania, specjalistami w dziedzinie metod kształcenia, promotorami zmian. Wzrasta zapotrzebowanie na fachowców kreatywnych, wynalazczych i odkrywczych, o wysokich i wielorakich kwalifikacjach. Tak formułowane zadania są szczególnie ważne w edukacyjnej pracy nauczyciela z uczniem. Autor, wieloletni nauczyciel doradca metodyczny i ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, proponuje rozwiązania, które mogłyby usprawnić system zewnętrznego badania wiedzy i umiejętności uczniów.
  • Anna Wasilewska, „Błędy i wypaczenia" czy strach przed wolnością? (dylematy związane z interpretacją podstawy programowej)" – podczas obrad Kongresu Obywatelskiego w 2012 roku pod hasłem „Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski" podnoszono problem opanowania systemu edukacji w Polsce przez testy („testocentryzm"). Zdaniem autorki problem tkwi w nierozstrzygniętych dylematach związanych z interpretacją podstawy programowej. „Testocentryzm" jest wynikiem zbyt wąskiej interpretacji „Podstawy programowej kształcenia ogólnego" przez autorów programów szkolnych, w których nie uwzględnia się indywidualnej specyfiki danej szkoły – zauważa autorka. Zbyt wąska interpretacja nie wykorzystuje możliwych różnorodnych rozwiązań, które mogłyby odpowiadać na potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności oraz wspierałyby rozwój każdego dziecka. Przypomina, że podstawa nie jest programem nauczania, zalecenia zawarte w dokumencie są tylko fundamentem, na którym oparte są autorskie programy nauczania. Programy autorskie muszą zawierać konkretyzację treści kształcenia zawarte w podstawie, mogą również rozszerzać zakres tych treści uwzględniając misję szkoły i różne konteksty, do których się odwołuje: społeczny, kulturowy, przestrzeni.
  • Zenon Krzemianowski, „O tworzeniu wizerunku dobrego nauczyciela" – autor przedstawia sylwetki dobrego nauczyciela na poszczególnych etapach edukacyjnych: od nauczania zintegrowanego, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej – po nauczyciela akademickiego. Uwagę poświęca wizerunkowi dobrego nauczyciela matematyki. Szczegółowo opisuje cechy dobrego nauczyciela, które pozwolą mu tworzyć autorytet i osiągać wysokie oceny swojej pracy zawodowej.
  • Julian Piotr Sawiński, „Zaintrygować ucznia – Jak i dlaczego?" – kilka rad dla nauczycieli, jak ciekawie organizować uczenie się, jak zaciekawić tematem lekcji i rozwijać zainteresowania uczniów oraz jak skutecznie zachęcić do szkolnego uczenia się i pracy nad sobą.
   „Nowe Horyzonty Edukacji" 2013 nr 1
   nowe horyzonty
   • Wydanie otwiera rozmowa z prof. Zygmuntem Baumanem, jednym z najbardziej cenionych i znanych w świecie współczesnych myślicieli. W rozmowie zatytułowanej „Ewolucja czy zmierzch edukacji?" – o wpływie współczesnych przemian na edukację, o kryzysie edukacji, wyzwaniach stojących przed nauczycielem i o tym, czy tradycyjna edukacja ma szanse na przetrwanie.
   • We wkładce „Akademia Nowych Technologii dla Edukacji": Planeta Innowacji – wiadomości ze świata nowych technologii; Tablice interaktywne od A do Z – co należy o nich wiedzieć, jak wybierać i na co zwracać uwagę; „E-learning – to proste" – o innowacyjnym sposobie prowadzenia procesu edukacji; „Generacja online – świat na wirtualnym zakręcie" – o nowym pokoleniu, dla którego Internet to nie tylko narzędzie, ale przede wszystkim fragment rzeczywistości społecznej, w której zaspokaja własne potrzeby.
   • Wojciech Wandrot, „Łowcy dyplomów" – Doszliśmy do nieznanego dotąd fenomenu – wyższe wykształcenie zaczyna się dewaluować. Nigdy nie było tak słabym gwarantem sukcesu społecznego i zawodowego – pisze autor i próbuje wyjaśnić, jak do tego doszło i czy coś można w tej sprawie zrobić.
   • Jacek Szkurłat, „Nauka dla pracy i praca dla nauki" – upadek szkolnictwa zawodowego to negatywny skutek transformacji ustrojowej w Polsce – zauważa autor i wylicza przyczyny i skutki mniejszego zainteresowania zasadniczymi szkołami zawodowymi, liceami profilowanymi i zawodowymi oraz technikami.
   • Stanisław Meyer, „Korporacja JUKU – Nie budujmy drugiej Japonii" – Japonia szczyci się jednym z najbardziej rozwiniętych i najbardziej egalitarnych systemów edukacji. Okazuje się jednak, że japoński system edukacji boryka się z wieloma problemami i wymaga pilnej reformy. W latach dziewięćdziesiątych Japonia przeżyła etap nadprodukcji absolwentów z dyplomami szkół wyższych, w momencie kiedy japońska gospodarka już przeżywała kryzys. Brak dobrej polityki państwa kontrolującej to zjawisko spowodował rozregulowanie rynku zarówno po stronie szkolnictwa, jak i pracodawców.
   • Daria Hejwosz-Gromkowska, „Młodzi, zdolni, wykształceni... bezrobotni" – autorka stara się odpowiedzieć, dlaczego dyplom akademicki przestaje być prostym kluczem do kariery.
   • Sytuację kobiet na polskim rynku pracy przedstawia Hanna Józefik w artykule „Polki na rynku pracy". Chociaż z roku na rok sytuacja kobiet nieznacznie się poprawia, to wciąż faktem jest ich gorsza w porównaniu do mężczyzn pozycja w sferze zatrudnienia – pisze autorka. Pod tym względem Polska nie wypada najlepiej na tle innych krajów UE. Istnieją wyraźne dysproporcje w zarobkach uzyskiwanych przez kobiety i mężczyzn. Pomimo lepszego wykształcenia kobiety częściej tracą pracę i mają problem z pozyskiwaniem nowej.
   • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łajskach Marek Tarwacki od dziesięciu lat realizuje koncepcję nauczania dzieci niepełnosprawnych, zwaną edukacją włączającą. W rozmowie z redakcją opowiada o doświadczeniach w pracy z uczniami niepełnosprawnymi, efektach pracy. O edukacji włączającej mówi: „Dla mnie edukacja włączająca to wielka szansa wielu ludzi, bo można zapewnić im pełny i wielostronny rozwój".
   „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2013 nr 1
   POW379
   • Jadwiga Raczkowska, „Wpływ sieci na zwyczaje i styl życia" – Internet i telefon komórkowy stały się integralnym elementem rzeczywistości. W artykule w oparciu o wyniki badań ukazano wpływ nowych narzędzi informacji i komunikacji na świadomość, mentalność, zwyczaje i styl życia ludzi. Omówiono nowe zjawiska społeczne związane ze zmianą sposobu kontaktowania się ludzi, utrzymywania relacji społecznych i tworzenia więzi zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym, oraz zmianą sposobu uczenia się i przyswajania wiadomości.
   • Marek Liciński, „Przemoc wobec dzieci" – autor, terapeuta rodzinny, dzieli się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat przemocy psychologicznej wobec dzieci używanej przez rodziców. Opisuje rodzaje nadużyć, które mimo że nie mają tak dramatycznego przebiegu jak przemoc fizyczna czy seksualna, również upośledzają dalsze życie dziecka. Związane są one z odrzuceniem emocjonalnym, egoistycznym traktowaniem dziecka przez rodziców w celu zaspokojenia ich własnych, doraźnych potrzeb, oczekiwaniami i ambicjami rodziców, respektowaniem zakresów suwerenności dziecka.
   • Inocenty Marek, „Takt w szkolnym zwierciadle" – takt pedagogiczny określany jest jako umiejętność zachowania się wobec wychowanków w sposób opanowany, świadczący o stawianiu im wysokich wymagań przy równoczesnym okazywaniu im szacunku. Kształtuje wzajemne relacje między nauczycielami a uczniami. Autor w oparciu o własne doświadczenia ukazuje różne oblicza taktu w szkolnej rzeczywistości, przyczyny niewłaściwych zachowań nauczycieli oraz sposoby rozwiązywania konfliktów.
   • Agnieszka Rowicka, „Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze" – autorka omawia podstawę prawną organizowania współpracy między nauczycielami i rodzicami, cele, zadania, formy współpracy oraz przeszkody w nawiązaniu efektywnej współpracy. W przezwyciężaniu trudności wychowawczych za godną polecenia uważa spotkania trójstronne z udziałem nauczyciela, rodzica i ucznia w celu np. wyjaśnienia powodów niewłaściwego postępowania ucznia, ukazania możliwych konsekwencji popełnionych czynów i opracowania scenariusza wyjścia z kryzysu.
   • Anna Graboś-Złotek, „Samotność wśród dorastającej młodzieży" – rozważania autorki dotyczą samotności występującej wśród dorastającej młodzieży w okresie adolescencji, która może być stanem negatywnym i pozytywnym. Na temat samotności wypowiedzieli się gimnazjaliści w ankiecie przeprowadzonej przez autorkę. Uzyskane wyniki pokazują, jak badana młodzież odczuwa stan samotności, co jej zdaniem wpływa na poczucie samotności, jakie są przyczyny samotności, jakie stosuje sposoby zapobiegania samotności.
   • Tomasz Sawicki, „Podpalenia spowodowane przez dzieci" – Według danych statystycznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w roku 2011 zarejestrowano ponad 62 tys. podpaleń. Autor omawia motywy pożarów powodowanych przez dzieci oraz sposoby zapobiegania podpaleniom. Zapoznaje z wynikami badań przeprowadzonych w Polsce wśród dzieci w wieku od trzech do ośmiu lat, wykazujących zaburzenia zachowania, które dotyczyły występujących u nich skłonności do podpaleń.
   „Psychologia w Szkole" 2013 nr 1
   Psychologia378
   • „Eurosieroty i emocje" – Sławomir Trusz i Magdalena Kwiecień analizują emocjonalne mechanizmy procesu stygmatyzacji i stereotypizacji „eurosierot". Termin „eurosierota" w określonych warunkach może wywoływać szereg negatywnych procesów emocjonalnych, np. faworyzowanie lub dyskryminowanie eurosierot przez nauczycieli i rówieśników w klasie szkolnej. Autorzy wyjaśniają źródła tych reakcji.
   • „Romowie w polskiej szkole" – Magdalena Kosno omawia najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się dzieci romskie w polskiej szkole. Dzieci romskie mają trudności w sprostaniu stawianym im wymaganiom szkolnym, w opanowaniu materiału przewidzianego dla danej grupy wiekowej, w relacjach z nauczycielami i rówieśnikami pochodzenia polskiego. Artykuł dostarcza nauczycielom podpowiedzi, na co powinni zwrócić uwagę, pracując z uczniami o odmiennej niż polska narodowości.
   • „Myślenie na skróty" – Paula Pilarska opisuje mechanizm działania stereotypowego myślenia o ludziach. Stereotypy prowadzą zazwyczaj do obniżania oczekiwań wobec osób czy grupy ludzi, a w konsekwencji do obniżenia możliwości rozwoju człowieka. Można je skutecznie zmieniać. Przekonuje o tym metoda redukowania uprzedzeń rasowych w szkołach „klasa-układanka", opracowana przez E. Aronsona czy eksperyment Jane Elliot, która prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne.
   • Aleksandra Teliszewska, „Wśród rodziców i kolegów" – autorka podpowiada, w jaki sposób nauczyciel może asertywnie współpracować z rodzicami, innymi nauczycielami czy przełożonymi. Znajomość zachowań asertywnych pomoże być sobą w sposób nieraniący innych i jednocześnie uchronić własną godność.
   • „Nastoletni mediatorzy" – zdarza się, że dyrektorzy szkół wyznaczają na mediatorów rówieśniczych uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Takie sytuacje są niewskazane, ponieważ mediator powinien być dla innych wzorem do naśladowania. Monika Kaźmierczak, mediator z Fundacji Pracownia Dialogu, wyjaśnia, czym jest mediacja rówieśnicza, jak przygotować mediatorów rówieśniczych do prowadzenia mediacji i jak tworzyć szkolne centra mediacji.
   • Agnieszka Milczarek i Joanna Węgrzynowska przedstawiają autorski program Trening Pewności Siebie dla dzieci, które doświadczają przemocy ze strony rówieśników. Celem programu jest podnoszenie poczucia własnej wartości, nauka asertywności i nawiązywanie pozytywnych relacji w grupie.
   • Przemysław Bąbel, „Model i obserwator, czyli patrz i ucz się" – uczenie się przez obserwację to jeden z podstawowych procesów nabywania nowych zachowań i zmiany wcześniejszych zachowań. Autor opisuje eksperyment przeprowadzony w 1961 roku przez Alberta Bandurę oraz Dorotheę i Sheilę Ross, który miał sprawdzić, czy agresji można nauczyć się przez obserwację. Wyniki badania pokazały, że oglądanie agresywnych zachowań nawet fikcyjnych postaci skłania do ich naśladowania. Autor przypomina znaczenie wyników eksperymentu w kontekście szeroko dyskutowanego wpływu obserwowania przemocy w mediach na zachowanie dzieci.
   • „Szkoła może być przygodą" – rozmowa z Phillpem Zimbardo, który przekonuje, że szkoła może być wyjątkowym miejscem dla dzieci. Jej stworzenie wymaga jednak wysiłku ze strony nauczycieli, doskonalenia metod nauczania, zmiany sposobów myślenia o edukacji.
   • „Na skutek picia" – Marta Melka-Roszczyk skupia uwagę na utrudnieniach w pracy z uczniami z FAS (płodowy zespół alkoholowy), które związane są z problemami edukacyjnymi, funkcjonowaniem społecznym i nietypowymi reakcjami fizjologicznymi, z którymi się borykają. Porady, które przekazuje autorka, pozwolą zapewnić takim uczniom odpowiednią pomoc terapeutyczną.
   „Remedium" 2013 nr 1
   Remedium371
   • Street racing to zjawisko kulturowe z pogranicza motoryzacji i sportów ekstremalnych. Nielegalne wyścigi samochodowe odbywające się na drogach publicznych stają się coraz popularniejsze wśród młodych ludzi. Na temat skali tego zjawiska, jego historii i uwarunkowań społecznych pisze Beata Hoffmann w artykule „Street racing jako zjawisko społeczne".
   • Marta Komorowska, „Zastosowanie uważności w pracy z dzieckiem" – uważność to stan świadomości, który osiąga się poprzez celowe kierowanie uwagi na to, co się dzieje w chwili obecnej. Pionier treningów uważności Jon Kabat-Zinn wykorzystał ją do redukcji stresu. Uważność wykorzystywana jest także podczas treningów rozwoju osobistego dla różnych grup społecznych, zawodowych czy wiekowych – także dla dzieci. Autorka opisuje możliwości wykorzystania uważności w pracy z dziećmi i rodzicami.
   • „Projekty projektem na życie" – w artykule ukazano możliwości zastosowania metody projektu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. W pierwszej części artykułu Monika Maciaszek na bazie doświadczeń pracy w klubach młodzieżowych w Rudzie Śląskiej opisuje czynniki skłaniające do wyboru takiej, a nie innej metody pracy z grupą adolescentów i dorosłymi.
   • Anna I. Brzezińska, „Ostatni dzwonek! Przygotowanie dziecka do szkoły" – omawiając czynniki, od których zależy rozwój dziecka, autorka podkreśla znaczenie interakcji dziecka z dorosłymi i rówieśnikami. Tworzą oni podstawowe środowisko rozwojowe dla każdego dziecka, wzbogacając jego wiedzę o otoczeniu i kształtując różne umiejętności. Zwraca uwagę na kształtowanie u dziecka takich cech, które umożliwią mu podjęcie nauki w szkole. Podpowiada, jak wzmacniać samodzielność i zaradność dziecka, rozwijać ciekawość świata, kształtować postawę twórczą i społeczne kompetencje, jak wzmacniać samoocenę dziecka.
   • Mira Prajsner przedstawia wybrane fragmenty sesji problemowej zorganizowanej podczas konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie", która odbyła się w Warszawie w grudniu 2012 r. Sesja została poświęcona praktycznym aspektom edukacji seksualnej młodzieży, w tym pracy z edukatorami seksualnymi.
   • „Biologia lęku" – Klaudia Janicka i Tomasz Hanć zapoznają z uwarunkowaniami biologicznymi zaburzeń lękowych. Opisują rolę układu limbicznego, układu sympatyczno-nadnerczowego oraz osi podwzgórze – przysadka – nadnercza w reakcji stresowej. Zwracają także uwagę na rolę neuroprzekaźników w przebiegu reakcji stresowej i powstawaniu stanów lękowych.
   • Tomasz Ciećwierz, „Zrozumieć destrukcyjne myślenie" – szybkie tempo życia sprawia, że człowiek często narażony jest na sytuacje stresowe. W oparciu o teorię Davida D. Burnsa autor opisuje zniekształcenia poznawcze, które powodują stany przygnębienia i depresję oraz metody pracy nad sobą wzmacniające poczucie własnej wartości.
   „Wychowanie w Przedszkolu" 2013 nr 1
   WychowanieWPrzedszkolu374
   • Kinga Kuszak, „Kompetencje dzieci w rozmowie z dorosłym i rówieśnikiem" – autorka omawia problem nabywania umiejętności prowadzenia rozmowy. Przedstawia etapy prowadzenia rozmowy, etapy rozwoju kompetencji związanych z komunikowaniem się z partnerem, charakteryzuje przebieg rozmowy dziecka z dorosłym i z rówieśnikiem w oparciu o przykładowe dialogi.
   • Szlak kulturowy to nowe zjawisko społeczno-kulturowe, które może być wykorzystane w wychowaniu przedszkolnym. Niecodzienne podróże edukacyjne mogą ułatwić dzieciom przyswojenie nowych treści, szczególnie tych historycznych. O korzeniach szlaku kulturowego i wykorzystaniu w edukacji najmłodszych pisze Krystyna Kamińska w artykule „Szlak kulturowy – rodzaj podróży edukacyjnej".
   • Jolanta Olkusz, „Wiersze Joanny Kulmowej stymulatorem dziecięcej wyobraźni" – w artykule ukazano walory artystyczne utworów poetyckich dla najmłodszych Joanny Kulmowej – współczesnej poetki, prozaika, dramaturga i satyryka, które kształtują wrażliwość językową przedszkolaków, poszerzają jego doświadczenia, pobudzają fantazję, rozwijają wyobraźnię. Zabawy dziecka z tekstami poetki na pewno przyniosą efekty w postaci oryginalnych pomysłów, wytworów językowych i plastycznych – podkreśla autorka.
   • Paulina Gołaska i Anna Nowotnik, „Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"– w artykule przedstawiono charakterystykę zaburzeń, symptomy autyzmu w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, założenia teorii wyjaśniających przyczyny występowania autyzmu, wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem metod wspierania rozwoju przez sztukę, czyli arteterapię.


   Propozycje ciekawych zabaw, zajęć, scenariuszy:

   • Projekt „Sklep" – o realizacji projektu w grupie dzieci 5-letnich z wykorzystanie metody projektów piszą Alicja Dąbrowska i Agnieszka Orłowska.
   • „Pomagamy naszym przyjaciołom" – Melania Merchel przedstawia scenariusz zajęć dla dzieci piecio- i sześcioletnich zainspirowany koncepcją inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
   • „W krainie śnieżynek i bałwanków" – Katarzyna Pacha przygotowała ciekawe zajęcia dla dwóch grup – starszaków i średniaków , które rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach. Ich celem była integracja grup oraz uwrażliwienie dzieci na bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu.
   • Jadwiga Daniek-Salawa, „Zabawy z porami roku" – różnorodność zastosowanych zabaw i środków dydaktycznych (zabawy dydaktyczne, ruchowe, matematyczne, zagadki) służy poznaniu kolejności pór roku oraz zmian, jakie zachodzą w przyrodzie, a przy okazji doskonalą umiejętności wypowiadania się na temat utworu literackiego, rozpoznawania figur geometrycznych, doskonalą umiejętności dodawania i odejmowania, przygotowują do nauki czytania.
   • „Edukacja przez ruch w lodowej krainie" – Ewa walczak pokazuje, jak można wykorzystać metodę edukacji przez ruch w zabawach z dziećmi.
   • „Gimnastyka buzi i języka" – Małgorzata Kwiatkowska, Iwona Kawalec, Magdalena Ohnsorge opracowały zestaw ćwiczeń dźwiękonaśladowczych, zabawy z lusterkami i piórkami, które rozwijają mowę dzieci, wyobraźnię, twórcze myślenie oraz usprawniają ich aparat artykulacyjny i oddechowy.
   • Agnieszka Sawicka zachęca do wykorzystywania w zabawach z dziećmi literatury dziecięcej. Kontakt dziecka z książką jest jednym ze sposobów wzbogacania słownictwa dzieci, np. poprzez wyszukiwanie i wyjaśnianie znaczenia związków frazeologicznych. Mogą to być również zabawy na zrozumienie przysłów zawartych w literaturze.
   • „Mało nas do pieczenia chleba" Agata Tomala pisze o wyjątkowych zajęciach pieczenia chleba w grupie czterolatków, które były podsumowaniem tematu o wsi i o polu. W zajęciach aktywnie uczestniczyli rodzice.
   • „Zabawy z językiem angielskim" – Michał Drab z myślą o rodzicach i nauczycielach zaproponował zabawy w kolory, które można organizować w domu z jednym dzieckiem lub w przedszkolu z grupą dzieci.


   W „Poradniku Prawnym Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola": Krystyna Więcławska-Słysz przedstawia uregulowania prawne powodujące odmienność statusu nauczyciela oddziału przedszkolnego w stosunku do nauczyciela szkoły. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk pisze o uprawnieniach nauczyciela zatrudnionego na podstawie kilku stosunków pracy jednocześnie. Nauczyciel podejmując się pracy na podstawie kilku umów i w kilku różnych placówkach musi się liczyć z tym, że z każdym stosunkiem pracy wiążą się określone obowiązki.

    „Wychowawca" 2013 nr 1
    Wychowawca380
    • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" to program kierowany do rodziców i nauczycieli, którego celem jest doskonalenie umiejętności wychowawczych i nauka skutecznego porozumiewania się z dzieckiem. Szkoła uczy języka dialogu, który jest podstawą i niezbędnym warunkiem wszelkich oddziaływań wychowawczych. Program, metody i efekty nauczania „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców" przedstawiają: Małgorzata Węgrzecka, Joanna Sakowska, Maria Talar.
    • „Budowanie porozumienia" – Jadwiga Prokop uczestniczyła w warsztatach „Szkoły dla Rodziców" przygotowujących do prowadzenia zajęć z rodzicami. W artykule zachęca do skorzystania z programu „Szkoły dla Rodziców" i przekazuje wskazówki dla rodziców oraz nauczycieli, czego mogą nauczyć się i w jakich sytuacjach umiejętności wyniesione z takiej szkoły będą przydatne.
    • Jolanta Basistowa, organizatorka kursu „Szkoły dla Rodziców", dzieli się refleksjami związanymi z prowadzeniem warsztatów psychologicznych dla rodziców.
    • Krzysztof A. Wojcieszek, „Moc rodzicielskiej obecności – spojrzenie, profilaktyka i filozofia" – autor zwraca uwagę na ambiwalencję w postrzeganiu roli rodziców przez profilaktyków zajmujących się przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym (jak np. picie alkoholu, palenie tytoniu czy używanie narkotyków). Według nich „dobrzy rodzice" pomagają, „źli rodzice" szkodzą. Autor nie zgadza się z takim podziałem i uważa, że zachowania rodziców to produkt wielu nakładających się czynników, w dużym stopniu niezależnych od samego rodzica. Jego zdaniem rodzice bardziej pomagają niż szkodzą i rozpatruje pojmowanie rodzicielstwa na dwu płaszczyznach – relacji istotowych (np. uczucia) i relacji istnieniowych (relacji osobowych jako źródła ważnych wzmocnień dla dziecka).
    • „Więź wychowawcza" – Anna Kucharska-Zygmunt opisuje, jak budować więź pomiędzy dorosłym a dzieckiem, aby tworzyła płaszczyznę porozumienia, wzajemności i wzbogacała obie strony.
    • „Wyjątkowe rodzicielstwo" – Agnieszka Zygmunt przedstawia zmodyfikowany program warsztatów „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców" skierowany do rodziców dzieci niepełnosprawnych. Tematyka warsztatów ma za zadanie wspieranie i dowartościowanie rodziców, aby mogli skutecznie i z sukcesem zmierzyć się z otaczającą ich rzeczywistością.
    • Scenariusze: Ewa Fus-Kubacka „Tworzenie zasad i redagowanie kontraktu" – zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. I gimnazjum. Ich celem jest ustalenie norm, które ułatwią współżycie społeczności klasowej i będą chronić granice każdej osoby; Anna Kucharska-Zygmunt „Szacunek" – zajęcia wychowawcze dla klas IV–VI; Halina Czerwińska „Jak zmotywować dziecko do działania?" – scenariusz spotkania z rodzicami.
    „Życie Szkoły" 2013 nr 1
    ZycieSzkoly372
    • „Opowiadanie jako środek wzbogacający język dziecka" – Mariola Chowaniec podpowiada, jak przygotować dzieci do tworzenia opowiadań i tekstów narracyjnych. Pisanie własnych tekstów przez dzieci wzbogaca i kształtuje ich język, uczy właściwej kompozycji, pobudza ich zainteresowania i ciekawość świata. Pozwala również sprawdzić efekty nauczania i kształcenia polonistycznego w szkole.
    • Agata Urbańska, „Chmurka TOC – uczymy się analizować problemy" – chmurka jest jednym z kluczowych narzędzi TOC, która służy do analizy konfliktu. Autorka pokazuje, jak można ją wykorzystać pracując z uczniami w klasach I–III. Krok po kroku objaśnia kolejne etapy pracy z chmurką.
    • Sylwia Gallos zaproponowała kilka sprawdzonych zabaw dydaktycznych dla klas O–I, które są doskonałym sposobem na przeprowadzenie analizy słuchowej wyrazów i wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, rozpoznawanie samogłosek i spółgłosek, podział wyrazów na głoski lub sylaby, wprowadzenie i utrwalenie poznanych liter i liczb.
    • „E-zabawy, czyli edukacja techniczna na lekcji wychowania fizycznego" – Piotr Winczewski przedstawia propozycje zabaw ruchowych, które nazwami i fabułą nawiązują do współczesnych technologii otaczających dzieci („Clipart", „Pendrive", „Pilot telewizora", „GPS", „Segway", „Dyktafon", „MP4" i in.). Zabawy są pomysłem na uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego.
    • Anna Poraj w artykule „Poprawne działania z rodzicami" udziela porad, jak we wspólnych szkolnych działaniach rodziców i nauczycieli nie łamać przepisów prawa. Omawia przepisy prawa, które regulują: wybór rady rodziców, zbieranie wpłat na wycieczkę, ubezpieczenie, podręczniki i in., wydawanie szkolnych świadectw, upowszechnianie danych osobowych, fotografowanie dzieci w szkole, organizowanie pikniku.
    • Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w wydaniu zamieszczono: karty zadaniowe dla klasy II „Kochamy Babcię i Dziadziusia"; pomysły na prezenty dla babci z wykorzystaniem plastikowej butelki oraz na wykonanie ramki na zdjęcia babci i dziadka. O wzajemnych relacjach wnuków i dziadków pisze Aleksandra Godlewska.
    Opracowanie: Barbara Skarżyńska
     
    <<  Styczeń 2017  >>
     Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
            1
      2  3  4  5  6  7  8
      9101112131415
    1617202122
    2425262729
    30     

    © Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

    Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

    Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

    EU Cookie Directive Module Information