Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
O firmie

Adres

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
25-431 Kielce

Centrala

tel. 41 362 45 48

Sekretariat

tel./fax 41 362 48 99
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres ePUAP ŚCDN

Numer konta bankowego

97 1020 2629 0000 9202 0342 8133
Uwaga: numer konta tylko do wpłat za szkolenia ŚCDN

NIP:

657-18-61-454

Regon:

292367228


Dyrekcja ŚCDN

Pracownia Wychowania Fizycznego i Edukacji Wczesnoszkolnej
Pracownia Informacji Pedagogicznej i Języków Obcych
Pracownia Projektów, Edukacji Informatycznej i Matematyczno - Przyrodniczej
Pracownia Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Edukacji Zawodowej
Pracownia Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego
Dział Organizacji Szkoleń i Promocji
Dział Księgowości
Specjalista ds. osobowych

Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon 41 362 45 48
Ewa Michcik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Specjalista ds. osobowych wew. 135

Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon
41 362 45 48
Beata Mazur This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. główny księgowy wew. 138
Anna Swat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. księgowych wew. 139
Ewelina Oszurek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pomoc biurowa wew. 139
Agata Kozak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. księgowych wew. 135

Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon
41 362 45 48
Agata Stokowiec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. kursów wew. 133
Gabriela Rogula This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pomoc biurowa ds. kursów wew. 133
Martyna Głębocka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. promocji wew. 120
Do zadań Pracowni Wychowania Fizycznego i Edukacji Wczesnoszkolnej należy:
 1. opracowywanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikających z diagnozy potrzeb, poprzez różnorodne formy: konferencje, wykłady, warsztaty, seminaria, projekty, fora, rady pedagogiczne, zespoły samokształceniowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
 2. wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji podstaw programowych wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki, w tym opracowywania i opiniowania programów nauczania,
 3. doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki w zakresie modyfikowania i unowocześniania warsztatu pracy, również z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia,
 4. przygotowywanie i opracowywanie materiałów metodycznych dla nauczycieli przedmiotów: wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki,
 5. wspomaganie szkół i placówek w ramach procesowego doskonalenia obejmującego: pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,         ustalenie i opracowanie sposobów zaspokajania potrzeb szkoły lub placówki, zaplanowanie i realizację różnorodnych form wspomagania, wspólną ocenę efektów oraz opracowanie wniosków z przeprowadzonego procesowego doskonalenia,
 6. udzielanie nauczycielom wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki pomocy metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 7. planowanie, organizowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
 8. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz organizowanie różnorodnych form wymiany doświadczeń – promowanie nowatorskich inicjatyw nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego i plastyki na wszystkich etapach edukacji,
 9. organizowanie oraz prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
 10. współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie organizacji i prowadzenia konkursów przedmiotowych oraz innych zadań zleconych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
 11. współpraca z uczelniami, placówkami oraz różnymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju szkół i placówek, wspierającymi ich jakościowe funkcjonowanie,
 12. współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, w tym w ramach programów regionalnych i europejskich,
 13. podejmowanie działań indywidualnie lub w zespołach zadaniowych zgodnie z potrzebami placówki doskonalenia i organu prowadzącego,
 14. kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w celu podniesienia jakości ich pracy w zakresie realizacji zadań statutowych.
 15. realizacja innych zadań powierzonych przez organ prowadzący i dyrektora ŚCDN.

Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon 41 362 45 48
Katarzyna Pluta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kierownik Pracowni, konsultant, pedagogika, kształcenie zintegrowane wew. 123
Beata Piątek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, organizacja i zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńcza, wychowanie fizyczne wew. 126
Aleksandra Potocka-Kuc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, edukacja plastyczna, arteterapia, oligofrenopedagogika wew. 122
Anita Ligas-Skoneczna This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, wychowanie fizyczne wew. 125
Tomasz Kościak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, wychowanie fizyczne wew. 125
Bożena Majchrzyk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagogika wew. 114
Do zadań Pracowni Informacji Pedagogicznej i Języków Obcych należy:
 1. realizacja działań informacyjnych poprzez prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej z dostępem do różnorodnych zasobów informacyjnych i edukacyjnych, wspierających szkoły i placówki oświatowe w prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz proces doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 2. prowadzenie biblioteki fachowej na potrzeby kadry prowadzącej i osób korzystających z oferty Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 3. prowadzenie Medioteki Języka Niemieckiego pod patronatem Instytutu Goethego w Krakowie specjalizującej się w gromadzeniu nowoczesnych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języka niemieckiego oraz wszystkich uczących się języka niemieckiego z województwa świętokrzyskiego,
 4. wydawanie regionalnego pisma oświatowego „Inspiracje” dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych sprawami oświaty,
 5. opracowywanie programów oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli języka polskiego i języków obcych w celu wyposażenia ich w umiejętności organizowania procesu dydaktycznego w sposób sprzyjający uczeniu się,
 6. podejmowanie działań służących wspieraniu nauczycieli języka polskiego w realizacji podstawy programowej, w tym wdrażaniu skutecznych metod i form pracy z uczniami,
 7. wsparcie metodyczne nauczycieli języków obcych w zakresie stosowania najnowszej wiedzy pedagogicznej w praktyce szkolnej, w szczególności z uwzględnieniem nauczania dwujęzycznego,
 8. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli różnych przedmiotów w zakresie języków obcych w celu rozwijania ich kompetencji językowych,
 9. wsparcie nauczycieli w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej w ramach programów unijnych celem włączania innowacyjnych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych do pracy dydaktycznej,
 10. doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli języka polskiego i języków obcych w zakresie twórczego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia,
 11. organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli bibliotekarzy, m.in. poprzez prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz promowanie nowatorskich inicjatyw nauczycieli,
 12. upowszechnianie przykładów dobrych praktyk realizowanych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,
 13. organizowanie oraz prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
 14. udzielanie dyrektorom i nauczycielom wsparcia w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 15. podejmowanie działań projakościowych – indywidualnie lub w zespołach zadaniowych tworzonych zgodnie z potrzebami placówki lub/i organu prowadzącego,
 16. współpraca z partnerami krajowymi (instytucjami, organizacjami, placówkami) działającymi na rzecz oświaty w zakresie realizacji zadań statutowych lub zleconych ŚCDN,
 17. realizacja innych zadań powierzonych przez organ prowadzący lub dyrektora ŚCDN.
Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon
41 362 45 48
Izabela Krzak-Borkowska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kierownik Pracowni, konsultant, język angielski wew. 141
Sławomir Sobocki This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, język angielski wew. 113
Ewa Witczyńska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, język angielski wew. 140
Izabela Kaleta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, język polski wew. 120
Maria Kinga Orlicz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, język polski wew. 119
Aldona Pejas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. bibliotekoznawstwa wew. 117
Beata Luniak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. dwujęzyczności wew. 119

Do zadań Pracowni Projektów, Edukacji Informatycznej i Matematyczno-Przyrodniczej należy:

 1. opracowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie opracowywania projektów edukacyjnych finansowanych z EFS oraz w zakresie edukacji informatycznej i matematyczno-przyrodniczej,
 2. wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie opracowywania projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych,
 3. wsparcie szkół w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w zakresie realizacji edukacji matematyczno-przyrodniczej,
 4. inicjowanie nowatorskich form doskonalenia oraz innowacyjnych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły,
 5. udzielanie nauczycielom pomocy specjalistycznej w zakresie tworzenia projektów edukacyjnych finansowanych z EFS oraz udzielanie indywidualnych i grupowych konsultacji z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. tworzenie koncepcji projektów edukacyjnych oraz opracowywanie wniosków aplikacyjnych o środki finansowe na ich realizację,
 7. przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu,
 8. wsparcie kierowników projektów finansowanych ze środków unijnych w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz opracowywania dokumentacji niezbędnej przy złożeniu projektu,
 9. wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania i opiniowania programów nauczania,
 10. realizacja i upowszechnianie projektów, programów oraz różnorodnych inicjatyw oświatowych z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz propagujących edukację matematyczno-przyrodniczą,
 11. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz organizowanie form wymiany doświadczeń – promowanie nowatorskich inicjatyw oświatowych na wszystkich poziomach edukacji,
 12. organizowanie oraz prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
 13. podejmowanie działań indywidualnie lub w zespołach zadaniowych zgodnie z potrzebami placówki doskonalenia i organu prowadzącego,
 14. współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie organizacji i prowadzenia konkursów przedmiotowych,
 15. współpraca z instytucjami, uczelniami, placówkami w różnych obszarach edukacyjnych wspierających jakościowe funkcjonowanie szkół,
 16. współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania tych działań w ramach programów europejskich,
 17. realizacja innych zadań powierzonych przez organ prowadzący i dyrektora ŚCDN.
Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon
41 362 45 48
Ewa Kwiecień This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kierownik Pracowni, konsultant, geografia, przyroda, organizacja i zarządzanie oświatą wew. 141
Anna Przeorska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. projektu, technologia informacyjna, organizacja i zarządzanie oświatą wew. 141
Anna Trawka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, informatyka, matematyka, grafika komputerowa wew. 140
Tomasz Sokołowski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, informatyka, zarządzanie oświatą wew. 129
Małgorzata Grzegorczyk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, fizyka, matematyka, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość, organizacja i zarządzanie oświatą wew. 121
Katarzyna Bracik-Knap This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. edukacji przyrodniczej wew. 124
Mariola Kosztołowicz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, matematyka, informatyka, organizacja i zarządzanie oświatą wew. 127
Anna Matałowska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, chemia, informatyka, matematyka, organizacja i zarządzanie oświatą wew. 127
Do zadań Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Edukacji Zawodowej należy:
 1. kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w celu podniesienia jakości ich pracy w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym,
 2. opracowanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikających z diagnozy potrzeb, poprzez różnorodne formy: konferencje, wykłady, warsztaty, seminaria, projekty, fora, rady pedagogiczne, zespoły samokształceniowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
 3. wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania i opiniowania programów nauczania,
 4. doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli różnych specjalności w zakresie modyfikowania i unowocześniania warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia,
 5. przygotowywanie i opracowywanie materiałów metodycznych dla nauczycieli przedmiotów różnych specjalności oraz specjalistów pracujących w instytucjach oświatowych,
 6. wspomaganie nauczycieli w zakresie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole poprzez doradztwo metodyczne,
 7. wspomaganie nauczycieli i szkół w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 8. udzielanie nauczycielom wsparcia metodycznego i psychologiczno-pedagogicznego w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 9. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości oraz szkolnych doradców zawodowych,
 10. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz organizowanie różnorodnych form wymiany doświadczeń – promowanie nowatorskich inicjatyw,
 11. organizowanie oraz prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
 12. podejmowanie działań indywidualnie lub w zespołach zadaniowych zgodnie z potrzebami placówki doskonalenia i organu prowadzącego,
 13. współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie organizacji i prowadzenia konkursów przedmiotowych oraz innych zadań zleconych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
 14. współpraca z różnymi instytucjami, wydawnictwami, uczelniami, placówkami w obszarach edukacyjnych wspierających jakościowe funkcjonowanie szkół,
 15. udzielanie dyrektorom i nauczycielom wsparcia w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 16. współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, w tym w ramach programów regionalnych i europejskich,
 17. realizacja innych zadań powierzonych przez organ prowadzący lub dyrektora ŚCDN.
Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon
41 362 45 48
Izabela Juszkiewicz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kierownik Pracowni, konsultant, pedagog, doradca zawodowy, coach ACC wew. 126
Marzanna Kostecka-Biskupska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, pedagog, WDŻ wew. 119
Agnieszka Salwa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. psychologiczno-pedagogicznych wew. 123
Agnieszka Siwek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, edukacja zawodowa, historia, coach, mentor wew. 124
ks. Waldemar Wiśniowski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, religia
Magdalena Pietraszkiewicz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. edukacji zdrowotnej wew. 125

Do zadań Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego należy:

 1. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie diagnozowania i opracowywania priorytetów doskonalenia kierowniczej kadry oświatowej i nauczycieli województwa świętokrzyskiego,
 2. opracowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego oraz form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz, w miarę potrzeb, pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za oświatę,
 3. inicjowanie i realizacja nowatorskich programów i przedsięwzięć edukacyjnych z dziedzinyzarządzania oświatą i organizacji procesów edukacyjnych,
 4. współpraca z doradcami metodycznymi, ośrodkami i zespołami doradców metodycznych w celu podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych,
 5. przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych,
 6. organizacja i prowadzenie form doskonalenia (w szczególności adresowanych do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych) w zakresie zmian w systemie oświaty, w tym – nowelizacji prawa oświatowego,
 7. wspieranie działań innowacyjnych podejmowanych przez dyrektorów i nauczycieli,
 8. wspomaganie samokształcenia kierowniczej kadry oświatowej i nauczycieli,
 9. prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 10. organizacja i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (w rozumieniu przepisów w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli),
 11. wspieranie szkół w zakresie realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania i opiniowania programów nauczania,
 12. opracowywanie materiałów edukacyjnych dla kadry kierowniczej i nauczycieli,
 13. upowszechnianie przykładów dobrych praktyk realizowanych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,
 14. organizowanie oraz prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli,
 15. udzielanie dyrektorom i nauczycielom wsparcia w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 16. podejmowanie działań projakościowych – indywidualnie lub w zespołach zadaniowych tworzonych zgodnie z potrzebami placówki lub/i organu prowadzącego,
 17. współpraca z partnerami krajowymi (instytucjami, organizacjami, placówkami) działającymi na rzecz oświaty w zakresie realizacji zadań statutowych lub zleconych ŚCDN,
 18. prowadzenie Medioteki Języka Niemieckiego pod patronatem Instytutu Goethego w Krakowie,
 19. organizowanie doskonalenia kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli w zakresie opracowywania projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych,
 20. realizacja innych zadań powierzonych przez organ prowadzący lub dyrektora ŚCDN.
Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon
41 362 45 48
Małgorzata Jas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kierownik Pracowni, język polski wew. 127
Aneta Bródka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, język niemiecki wew. 122
Maria Bednarska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, edukacja europejska, historia, WOS, trener programu Comenius - FRSE wew. 113
Katarzyna Malicka-Pędzik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, historia, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, ewaluator wew. 127
Elżbieta Dudek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, zarządzanie oświatą, matematyka wew. 126
Renata Walęcka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, zarządzanie oświatą, język polski wew. 127

Doradcy metodyczni
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Obszar doradztwa Telefon
41 362 45 48
Jolanta Korba This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, matematyka województwo świętokrzyskie wew. 133
Wiesław Nawrocki This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, muzyka województwo świętokrzyskie wew. 133
Renata Pela This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, edukacja wczesnoszkolna powiaty: starachowicki, skarżyski wew. 133
Beata Prędota This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, fizyka województwo świętokrzyskie wew. 133
Anna Wójcik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, matematyka powiaty: starachowicki, skarżyski wew. 133
Renata Janeczko This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, język polski powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Lidia Obarzanek-Januszewska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, geografia, wychowanie
w świetlicy
powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Agnieszka Wawrzkiewicz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, wychowanie fizyczne powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Anna Beza This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, matematyka, fizyka powiaty: jędrzejowski, włoszczowski wew. 133
Aneta Jaszewska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, przedmioty zawodowe powiaty: jędrzejowski, włoszczowski wew. 133
Joanna Wrońska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, edukacja wczesnoszkolna powiaty: jędrzejowski, włoszczowski wew. 133
Wanda Bielec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, edukacja wczesnoszkolna powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Małgorzata Ziomek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, język polski powiaty: sandomierski, opatowski, ostrowiecki wew. 133
Grażyna Krupa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, edukacja wczesnoszkolna powiaty: opatowski, ostrowiecki wew. 133
Anna Sepioło This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, język angielski powiaty: starachowicki, skarżyski wew. 133
Iwona Gralec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, język polski powiaty: starachowicki, skarżyski wew. 133
Grażyna Burtnik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, przedmioty zawodowe powiat: skarżyski wew. 133

Doradcy metodyczni współpracujący ze ŚCDN
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Obszar doradztwa Telefon
Wojciech Białek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, geografia powiat: skarżyski 41 251 39 28

Doradcy metodyczni
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Obszar doradztwa Telefon
41 362 45 48
Jolanta Korba This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, matematyka województwo świętokrzyskie wew. 133
Wiesław Nawrocki This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, muzyka województwo świętokrzyskie wew. 133
Renata Pela This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, edukacja wczesnoszkolna powiaty: starachowicki, skarżyski wew. 133
Beata Prędota This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, fizyka województwo świętokrzyskie wew. 133
Anna Wójcik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, matematyka powiaty: starachowicki, skarżyski wew. 133
Aneta Drypa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, doradztwo zawodowe powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Renata Janeczko This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, język polski powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Lidia Obarzanek-Januszewska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, geografia, wychowanie
w świetlicy
powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Agnieszka Wawrzkiewicz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, wychowanie fizyczne powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Anna Beza This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, matematyka, fizyka powiaty: jędrzejowski, włoszczowski wew. 133
Aneta Jaszewska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, przedmioty zawodowe powiaty: jędrzejowski, włoszczowski wew. 133
Joanna Wrońska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, edukacja wczesnoszkolna powiaty: jędrzejowski, włoszczowski wew. 133
Wanda Bielec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, edukacja wczesnoszkolna powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Małgorzata Ziomek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, język polski powiaty: sandomierski, opatowski, ostrowiecki wew. 133
Grażyna Krupa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, edukacja wczesnoszkolna powiaty: opatowski, ostrowiecki wew. 133
Anna Sepioło This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, język angielski powiaty: starachowicki, skarżyski wew. 133
Iwona Gralec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, język polski powiaty: starachowicki, skarżyski wew. 133
Grażyna Burtnik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, przedmioty zawodowe powiat: skarżyski wew. 133

Doradcy metodyczni współpracujący ze ŚCDN
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Obszar doradztwa Telefon
Wojciech Białek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, geografia powiat: skarżyski 41 251 39 28
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon
41 362 45 48
Jacek Wołowiec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Dyrektor ŚCDN wew. 150 lub 41 362 48 99
Krzysztof Łysak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Wicedyrektor ds. pedagogicznych wew. 145 lub 41 362 48 99
Krzysztof Zawada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych wew. 136 lub 41 362 52 15

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się