Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Prawo w oświacie
English (UK)
Wykaz aktów prawa oświatowego za 2016 rok.

 
USTAWY
 • USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35). Najważniejsze zmiany wprowadzone niniejszą nowelizacją ustawy o systemie oświaty dotyczą: objęcia od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym dzieci od siódmego roku życia; prawa do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej od szóstego roku życia na wniosek rodziców; obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego – od 1 września 2016 r.; prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego; sposobu wyboru kuratora oświaty; wzmocnienia roli kuratora oświaty.
  Zmiany ustawy wchodzą w życie 23 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 2 lit. a i b w zakresie art. 14 ust. 3 i 3a, art. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 4–6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;
  2) art. 1 pkt 2 lit. b w zakresie art. 14 ust. 3b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.;
  3) art. 1 pkt 3 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
 • USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64). Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Ustawa wprowadza:
  a) zestaw prostych i spójnych rozwiązań systemowych dotyczących kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą;
  b) definiuje Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jako określony w przepisach prawa zbiór zasad, standardów oraz procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów związanych z nadawaniem kwalifikacji oraz zapewnianiem ich jakości;
  c) określenie głównych elementów ZSK, tj.: Polską Ramę Kwalifikacji (PRK), Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) oraz zasady dotyczące zapewniania jakości kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, regulacje dotyczące zbioru definicji, zasad i standardów w zakresie włączania kwalifikacji do ZSK oraz nadawania i zapewniania jakości kwalifikacji, integrując trzy obszary kwalifikacji:
  – kwalifikacje w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym – kwalifikacje pełne oraz kwalifikacje cząstkowe (wyodrębnione w zawodach szkolnych, studia podyplomowe) włączone do ZSK z mocy ustawy, nadawane na podstawie ustaw regulujących działania systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego;
  – kwalifikacje rynkowe – kwalifikacje cząstkowe, nieuregulowane przepisami prawa, nadawane do tej pory na zasadzie swobody działalności gospodarczej;
  – kwalifikacje uregulowane – kwalifikacje cząstkowe, ustanowione odrębnymi przepisami (poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego).
  Wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK, opisane i z przypisanym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji, wpisywane będą do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
  Nowe rozwiązania pozwolą m.in. porównywać możliwe do zdobycia certyfikaty i dyplomy, a tym samym lepiej planować podnoszenie kwalifikacji oraz ułatwią właściwy dobór wykwalifikowanych kadr.
  Ustawa wchodzi w życie 15 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:
  1) art. 7 i 85, które wchodzą w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.; 2) art. 10, 21, 60, art. 83 ust. 4 i art. 110, które wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2016 r.
 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 206 r., poz. 666).
 • USTAWA z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. , poz. 668). Zmiany dotyczą:
  1. likwidacji obowiązku realizowania przez nauczycieli w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy (nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze), w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, tzw. „godzin karcianych";
  2. uregulowania na poziomie ustawy zasadniczych kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, a także usprawnienia tego postępowania oraz wprowadzenia centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych;
  3. wprowadzenia przepisów o planowaniu środków w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na wypłatę jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty;
  4. rozszerzenia na wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia, przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wymogu niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nietoczenia się wobec nich postępowania karnego w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego przy nawiązaniu stosunku pracy oraz regulacji dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy.
  Ustawa wchodzi w życie 31 maja 2016 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli, które wejdą w życie z dniem 1 września 2016 r., przepisów dotyczących finansowania gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty i wynagrodzeń członków komisji dyscyplinarnych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 • USTAWA z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010). Najważniejsze zmiany:
  1. W roku szkolnym 2016/2017 zniesiony zostanie obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których będą one mogły korzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji (gimnazjum).
  2. Począwszy od 2017 r. zdający będą mogli odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  3. Już od roku szkolnego 2015/2016 osoby zadające egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a od roku szkolnego 2016/2017 także osoby zdające egzamin gimnazjalny – będą mogły sporządzać notatki i fotografować swoje prace egzaminacyjne podczas dokonywania wglądu.
  4. Ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny refundowany będzie zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, w sytuacji kiedy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego danego ucznia wpłynie do szkoły po 30 września. W przypadku uczniów niepełnosprawnych mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego możliwe będzie sfinansowanie ze środków dotacji celowej zakupu sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.
  5. W przypadku konieczności zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego – innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione w latach poprzednich ze środków dotacji celowej – organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum będzie mógł zakupić brakujące podręczniki lub materiały edukacyjne do nauki języka obcego, umożliwiając uczniom jego naukę na odpowiednim poziomie zaawansowania. Koszt zakupu tych podręczników zostanie zrefundowany ze środków dotacji celowej przekazanej szkole na kolejny rok szkolny. Kwota refundacji nie będzie mogła przekroczyć 25 zł na jednego ucznia, w przypadku ucznia niepełnosprawnego zostanie powiększona o odpowiedni wskaźnik.
  6. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne, a także terminy składania dokumentów do szkół i przedszkoli, będą ustalane przez organy prowadzące lub kuratora oświaty.
  7. Od roku szkolnego 2016/2017 możliwe będzie dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  8. Doprecyzowano oraz ujednolicono zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym (wskazano m.in. sposób obliczania wysokości dotacji).
  9. Wygaszenie z dniem 1 września 2018 r. szkół pomaturalnych: bibliotekarskich i animatorów kultury.
  Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 września 2016 r., z wyjątkiem części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.
 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943). Tekst jednolity został ogłoszony 2 grudnia 2016 r. Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmian w treści aktu prawnego. Powołując się na Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należy przywoływać Dz. U. z 2016 r. poz. 1943.
 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379). Tekst jednolity został ogłoszony 31 sierpnia 2016 r.
 ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 339). Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wynika z konieczności zmiany znacznej części przepisów obowiązującego obecnie rozporządzenia, tj. §2–§7, a także z konieczności opracowania nowych wzorów formularzy na rok 2016.
  Rozporządzenie określa tryb i terminy udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa, sposób przekazywania informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji oraz sposób rozliczania tej dotacji, a także wzory formularzy dla dyrektorów szkół i jednostek samorządu terytorialnego.
  Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne.
  Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902 oraz z 2015 r. poz. 452).
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 787). Rozporządzenie reguluje kwestie dotyczące:
  1) wydawania przez szkołę uczniowi pisemnej informacji, w której znajdą się opisowe roczne oceny klasyfikacyjne z ustalonych przez szkołę w jej statucie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania;
  2) zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego oraz wzoru takiego zaświadczenia, które będzie wydawane absolwentom ponadpodstawowych szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości;
  3) usprawnienia i decentralizacji procedury legalizacji świadectw, indeksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów;
  4) nowego wzoru legitymacji szkolnej wydawanej uczniom szkół policealnych i słuchaczom szkół dla dorosłych, dzięki czemu poświadczenie ważności tych legitymacji będzie odbywało się semestralnie;
  5) wpisywania na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły zajęć edukacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oraz z zajęć z historii i kultury własnej danej mniejszości lub społeczności regionalnej;
  6) wpisywania na świadectwo promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły oceny klasyfikacyjnej z zajęć religii i etyki. Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się:
  – poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę,
  – ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena), jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć,
  – dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia zarówno z etyki, jak i religii.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1278). Rozporządzenie uchyla przepisy zawarte w § 20 ust. 3 oraz § 21 ust. 3 zmienianego rozporządzenia, zgodnie z którymi w przypadku gdy uczeń uczęszczał jednocześnie na zajęcia z religii i na zajęcia z etyki, do średniej odpowiednio rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Zgodnie z nowelizacją uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki przy wyliczaniu średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane zarówno z religii, jak i z etyki.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1335). Nowelizacja rozporządzenia polega na ustaleniu nowego terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i tym samym wydłużeniu o kilka dni okresu ferii letnich. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po 20 czerwca, co oznacza, że najwcześniej może to nastąpić 21 czerwca, a najpóźniej – 27 czerwca.
  Skrócenie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację w szkołach podstawy programowej kształcenia ogólnego. Ponadto, skrócenie czasu przeznaczonego na realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie, a w konsekwencji również zakończenie postępowania rekrutacyjnego do szkół.
  Rozporządzenie wprowadza również dwie zmiany o charakterze dostosowującym:
  1) w § 5 w ust. 2 w pkt 1 uchyla się regulację dotyczącą sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej. Zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw od 1 września 2016 r. likwiduje się obowiązkowy sprawdzian przeprowadzany w klasie VI szkoły podstawowej;
  2) w § 5 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b wprowadzono określenie „egzamin gimnazjalny" zamiast określenia „egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum" zgodnie z art. 3 pkt 21b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1368). Rozporządzenie dostosowuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r,. poz. 1170 oraz z 2015 r., poz. 1250) do zmian wprowadzonych przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.668).
  Zmiany niniejszego rozporządzenia polegają na likwidacji obowiązku odnotowywania w dziennikach zajęć w świetlicy – zajęć opieki świetlicowej oraz w dziennikach innych zajęć uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów – dodatkowej informacji, że były one przeprowadzone w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, czyli tzw. „godzin karcianych".
  Ponadto, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały do dnia 31 sierpnia 2019 r., a następnie z mocy prawa zostaną przekształcone w przedszkola. Dlatego też konieczna była zmiana § 28 rozporządzenia, ponieważ przepis ten w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej posługuje się nieaktualną już obecnie datą 31 sierpnia 2016 r.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154). Głównym celem rozwiązań jest poszerzenie oferty żywieniowej sklepików szkolnych, przy uwzględnieniu konieczności ograniczenia sprzedaży środków spożywczych zawierających znaczne ilości cukrów, tłuszczu i soli oraz promowanie spożycia warzyw, owoców, żywności bogatej w wapń, a także nawyku picia wody. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1369). Zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010), od 1 września 2016 r. likwiduje się obowiązkowy sprawdzian przeprowadzany w klasie VI szkoły podstawowej. W związku z tym konieczna była zmiana § 5 ust. 3 rozporządzenia.
  W § 5 ust. 3 rozporządzenia określono wprost języki obce nowożytne, spośród których wnioskodawca przystępujący do rozmowy sprawdzającej będzie mógł dokonać wyboru. Są to, tak jak dotychczas, języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski, a w przypadku gdy wnioskodawca będzie ubiegał się o uznanie świadectwa za dokument potwierdzający wykształcenie gimnazjalne lub uprawnienie do kontynuacji nauki albo o potwierdzenie wykształcenia gimnazjalnego lub uprawnienia do kontynuacji nauki – angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1453). W stosunku do obowiązującego stanu prawnego z 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1202) rozporządzenie poszerza katalog kryteriów, na podstawie których dyrektor szkoły publicznej może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr. Dodatkowymi kryteriami są wiek ucznia i opinia rodzica albo ucznia pełnoletniego.
  Wprowadzono również możliwość utworzenia przez organy prowadzące szkoły publiczne oddziałów przygotowawczych dla osób przybywających z zagranicy. Nowa forma organizacyjna ma na celu wspomóc efektywność kształcenia osób, które uczyły się w szkołach funkcjonujących w zagranicznych systemach oświaty. Pozostałe przepisy zasadniczo nie uległy zmianie.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjów dla dorosłych oraz egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie.
  Regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu nie odbiegają od przepisów, które regulowały kwestie dotyczące egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, zawartych w rozporządzeniu z 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 959). Różnice polegają na wykreśleniu przepisów odnoszących się do sprawdzianu przeprowadzanego w VI klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010), od roku szkolnego 2016/2017 likwiduje się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
PODSTAWA PROGRAMOWA
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 895). Głównym celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) jest dostosowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych do zmian w systemie oświaty dotyczących przywrócenia obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich.
  Zmiana ta wymagała uwzględnienia w podstawie programowej wychowania przedszkolnego umiejętności z zakresu czytania i przygotowania dzieci do nabywania umiejętności pisania, a także umiejętności matematycznych, które powinny być kształtowane u dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych, w tym komunikujących się w inny zrozumiały sposób, m.in. z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji lub języka migowego.
  Wprowadzono zmiany dotyczące realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
  W podstawie programowej wychowania przedszkolnego wprowadzono także inne zmiany porządkujące, które uwzględniają dostosowanie wymagań w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.
  Rozporządzenie uwzględnia także zmiany w zakresie kształtowania u dzieci właściwych nawyków żywieniowych.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. Rozporządzenie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zacznie obowiązywać od dnia 1 września 2017 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 896).
  Zmiany polegają na uregulowaniu kwestii stosowania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym" w roku szkolnym 2016/2017, dlatego niezbędne było dokonanie zmian w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803) tak, aby nie regulował realizacji tej podstawy programowej w tym obszarze w roku szkolnym 2016/2017.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). Rozporządzenie określa:
  1) termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia;
  2) termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty;
  3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy;
  4) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku oraz wzór tego dziennika;
  5) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty (art. 92e ust. 1 ustawy);
  6) program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć;
  7) wzór karty kwalifikacyjnej;
  8) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku;
  9) dokumenty potwierdzające posiadane przygotowanie zapewniające realizację programu kursu przez kadrę prowadzącą wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu.
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. poz. 67 i 102, z 2009 r. poz. 1696 oraz z 2015 r. poz. 109), które utraciło moc z dniem 1 kwietnia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629).
  Przepisy niniejszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia 2016 r.
 POMOC FINANSOWA UCZNIOM
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1045). Rozporządzenie określa:
  1) szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna" ustanowionym uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna";
  2) formy i zakres pomocy;
  3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.
  Celem programu „Wyprawka szkolna" jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.
  Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych nie obejmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy I–III szkół podstawowych, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:
  1) słabowidzącym,
  2) niesłyszącym,
  3) słabosłyszącym,
  4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1268).
  Rozporządzenie określa:
  1) szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. ustanowionym uchwałą nr 91/2016 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno- -edukacyjnych w 2016 r.;
  2) formy i zakres pomocy;
  3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.
  Pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne udziela się dzieciom realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi.
  Rozporządzenie przewiduje następujące narzędzia interwencji:
  1) zasiłek losowy na cele edukacyjne – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł albo 1000 zł, które ma umożliwić zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego, w tym np. obuwia szkolnego, plecaków, podręczników, stroju sportowego, artykułów piśmiennych, a w konsekwencji uczestniczenie we wszystkich zajęciach szkolnych z pełnym wyposażeniem wymaganym przez szkołę, niezbędnym do prawidłowego zdobywania wiedzy lub rozwoju fizycznego;
  2) organizacja wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych – beneficjentami tej formy pomocy będą uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, którym należy udzielić wsparcia psychologiczno-pedagogicznego połączonego z możliwością wyjazdu poza obszar objęty skutkami żywiołu. Wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie wyjazdu jednego ucznia określono na poziomie do 1300 zł;
  3) organizacja zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w najbliższym otoczeniu dziecka lub ucznia – beneficjentami tej formy pomocy będą dzieci realizujące w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, a także uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, którzy z różnorodnych powodów nie mogą lub nie chcą skorzystać z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.
  Wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zajęć jednego dziecka lub ucznia określono na poziomie do 1500 zł, w przypadku gdy na terenie gminy pomoc byłaby udzielona tylko jednemu dziecku lub uczniowi. Kwota ta będzie malała w sytuacji, gdy pomoc będzie skierowana do większej grupy odbiorców. Dla wyliczenia środków niezbędnych na realizację zajęć przyjęto, że są one finansowane w wysokości 500 zł na każde dziecko lub ucznia uczestniczących w zajęciach oraz dodatkowo w wysokości iloczynu kwoty 1000 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2016 r.
NAUCZYCIELE
EGZAMINATORZY
PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 484).
  Powodem nowelizacji jest konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 485). Niniejszym rozporządzeniem uchyla się w § 3 ust. 2 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 840). Wynika to z konieczności dostosowania przepisów do zmian wprowadzonych z dniem 1 września 2015 r. ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 1214) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 484).
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591). Regulacje nowego rozporządzenia nie odbiegają od dotychczasowych przepisów określających zasady działania placówek doskonalenia nauczycieli. Podstawowa zmiana dotyczy zwężenia katalogu podmiotów, które będą uprawnione do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli. W związku z likwidacją zakładów kształcenia nauczycieli (tj. kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych) i dokonaną z uwagi na to zmianą treści upoważnienia ustawowego w art. 78 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, możliwość prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie dotyczyła: placówek doskonalenia nauczycieli, szkół wyższych i innych jednostek, których zadania statutowe są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
  Rozporządzenie uwzględnia ponadto zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35). Przepisem art. 1 pkt 9 ww. ustawy został rozszerzony zakres zadań kuratora oświaty, określony w art. 31 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty. Dotychczasowe kompetencje kuratora oświaty zostały poszerzone o opiniowanie planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa. Nowa kompetencja kuratora oświaty została ujęta w regulacjach rozporządzenia określających zasady opracowywania i zatwierdzania planu pracy publicznej placówki doskonalenia nauczycieli.
  Zweryfikowano także dotychczasowe wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Oprócz dotychczasowych wymogów niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli wskazano konieczność wyrażania zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167).
  Analogicznie do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1356) uregulowano kwestię wymagań do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przez cudzoziemców.
  Ponadto, określając przypadki, w jakich niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli może zostać wykreślona z ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia wprowadzono regulację, że wpis do ewidencji podlega wykreśleniu również na wniosek organu prowadzącego niepubliczną placówkę doskonalenia, po zakończeniu realizacji rozpoczętych w tej placówce doskonalenia form dokształcania i doskonalenia.
  W rozporządzeniu określono również dwa przepisy przejściowe. W § 29 zawarto uregulowania dotyczące konkursów na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, które ogłoszono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów. W konkursach na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów stosuje się przepisy dotychczasowe.
  Ponadto w § 30 wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym uczestnicy kursów kwalifikacyjnych, którzy po dniu 1 października 2016 r. ukończyli kurs kwalifikacyjny prowadzony na podstawie dotychczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, otrzymają świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w niniejszym rozporządzeniu.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
SZKOLNICTWO ZAWODOWE 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 841). Rozporządzenie stanowi realizację wniosków ministrów właściwych dla określonych zawodów dotyczących dokonania modyfikacji w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie wprowadzenia do klasyfikacji czterech nowych zawodów:
  1) mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej,
  2) technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej,
  3) szkutnik,
  4) technik automatyk.
  Rozporządzenie uwzględnia także wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący przyporządkowania w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodu Opiekunka dziecięca właściwości ministra do spraw rodziny.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2016 r., poz. 894). Rozporządzenie ma na celu dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 oraz z 2015 r. poz. 130 i 1123), wynikających ze zmian klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1873). W związku z tym w załączniku do niniejszego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach wprowadzono podstawy programowe dla trzech nowych zawodów: jeździec, kierowca mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz zmianę zakresu kwalifikacji w zawodzie technik transportu drogowego (kwalifikacja wspólna dla zawodu kierowca mechanik oraz technik transportu drogowego).
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1212). W załączniku do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach wprowadzono podstawy programowe dla czterech nowych zawodów: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik automatyk, szkutnik, mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej. Uporządkowano postanowienia dotyczące efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, w odniesieniu do następujących obszarów kształcenia: administracyjno-usługowego, elektryczno-elektronicznego, mechanicznego i górniczo-hutniczego. Dodano postanowienia dotyczące efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, w odniesieniu do obszaru kształcenia mechanicznego i górniczo-hutniczego. Uwzględniono zmiany w zawodzie technik pożarnictwa, zgłoszone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094). Rozporządzenie określa zawody szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone w klasach pierwszych oraz semestrach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe począwszy od 1 września 2017 r., uwzględniając zarówno zawody wcześniej wprowadzone do klasyfikacji, jak również nowe zawody, określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów oraz zmiany w dotychczasowych zawodach zgłoszone przez ministrów właściwych.
  Klasyfikacja wskazuje także typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji, zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, określenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji, o których mowa w art. 8 pkt 3–6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, wnioskodawcę oraz obszary kształcenia, do których są przypisane zawody, a także kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2016 r. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140, z 2015 r. poz. 954 i 1873 oraz z 2016 r. poz. 841).
SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE
SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1267). Rozporządzenie określa: szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli; terminy przekazywania do bazy danych SIO, m.in. danych w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego i danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  W porównaniu z obowiązującym stanem prawnym w rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany:
  1) odstępuje się od regulowania w rozporządzeniu terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach oraz rodzaju i wymiaru zajęć i czynności nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela;
  2) określa się termin przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych oraz danych o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;
  3) ogranicza się liczbę określanych w rozporządzeniu terminów, w których będą przekazywane dane do bazy danych SIO;
  4) wprowadzono gromadzenie danych o dodatkowej kategorii pracowników niebędących nauczycielami, tj. asystentów nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, prowadzących zajęcia w klasach I–III, lub asystentów wychowawcy świetlicy;
  5) doprecyzowuje się zakres danych gromadzonych w bazie danych SIO o nauczycielach zatrudnianych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
  6) doprecyzowuje się gromadzone w SIO informacje o możliwości korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu wyłącznie poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową. Jednocześnie dodano w § 3 pkt 4 rozporządzenia lit. f–h, w celu umożliwienia gromadzenia w SIO danych o korzystaniu przez szkoły z dzienników elektronicznych, elektronicznych platform edukacyjnych oraz e-podręczników;
  7) zaprzestaje się gromadzenia danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących form dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych;
  8) w § 25 pkt rozporządzenia wskazuje się pełen katalog urlopów związanych z rodzicielstwem, mogących być przyczyną nieprowadzenia zajęć przez nauczyciela;
  9) dostosowuje się terminologię stosowaną w rozporządzeniu do terminologii używanej w przepisach regulujących funkcjonowanie sytemu oświaty.
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1547), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
KONKURS NA STANOWISKO KURATORA OŚWIATY
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2150). W związku ze zmianami w systemie oświaty w zakresie dotyczącym kuratora oświaty wprowadzonymi ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), konieczne stało się uwzględnienie w rozporządzeniu nowego trybu powoływania kuratora oświaty, innych wymagań wobec kandydatów na stanowisko kuratora, innego składu komisji konkursowej.
  Rozporządzenie określa regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty, wzór ogłoszenia o konkursie, tryb pracy komisji konkursowej oraz sposób głosowania, a także możliwość unieważnienia konkursu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania. W załączniku do rozporządzenia określono wzór ogłoszenia o konkursie, w którym wskazano, jakie dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oferty kandydatów.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
SUBWENCJA OŚWIATOWA
Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/
www.infor.pl

Opracowanie: Barbara Skarżyńska

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONEROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 marca 2012 r. 

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 377).


Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się