Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Prawo w oświacie
Wykaz aktów prawa oświatowego za 2015 rok.

 
USTAWY
 • USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357). Głównym celem nowelizacji ustawy o systemie oświaty jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. Stwierdził on, że zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie. Natomiast kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego. Wprowadzono przepisy dotyczące:
  - ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do uregulowania w rozporządzeniach szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (dodano rozdział 3a);
  - ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie), w tym upoważnień dla ministra właściwego ds. oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzeń: szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dodano rozdział 3b).
  W stosunku do obecnie obowiązującego stanu zmiany dotyczą m.in. określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (chodzi o sytuacje dotyczące przypadków stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdających) oraz trybu, w jakim na wniosek zdającego może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów.
  Nowelizacja ustawy wprowadza również możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów przez absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości.
  W nowelizacji uregulowano również kwestie dotyczące:
  • zmiany zadań i struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych (zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.);
  • sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego, w tym umocowania w ustawie wymagań wobec szkół i placówek, pozwalających organom nadzoru pedagogicznego na badanie jakości pracy jednostek systemu oświaty, doprecyzowania trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego (terminów realizacji wydanych zaleceń, obowiązku dyrektora szkoły informowania organu sprawującego nadzór i organu prowadzącego o sposobie realizacji zaleceń) oraz zobowiązania organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej do analizy wyników nadzoru pedagogicznego i ustalania sposobu ich wykorzystania;
  • funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego czy prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
  • doprecyzowania zadań organu prowadzącego szkołę w zakresie zapewnienia szkole, w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi prawnej;
  • ułatwienia finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 7e);
  • zasad dotyczących postępowania rekrutacyjnego do szkół sportowych oraz szkół dwujęzycznych, a także w zakresie przechodzenia uczniów do szkół różnych typów;
  • zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów;
  • wyboru rady rodziców – możliwa będzie kadencyjność tego gremium;
  • ograniczenia dokumentacji prowadzonej przez szkoły poprzez połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden program;
  • liczby uczniów w oddziałach klas I–III szkoły podstawowej. Możliwe będzie zwiększenie liczby uczniów ponad przyjęty limit (25 uczniów) z jednoczesnym obowiązkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela;
  • uznawania świadectw szkolnych wydanych za granicą. Nowe przepisy spowodują m.in. skrócenie czasu postępowania niezbędnego w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą. Katalog świadectw uznawanych w Polsce z mocy prawa, czyli bez konieczności przeprowadzania postępowania administracyjnego przez kuratorów oświaty, zostanie poszerzony o świadectwa maturalne wydane w państwach UE, EOG lub OECD;
  • możliwości przedłużenia lub przerywania stażu odbywanego przez nauczyciela;
  • ograniczenia stosowania zasad Karty Nauczyciela w przypadku wybranych grup nauczycieli. Zmiana dotyczy nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministrów oświaty, kultury oraz rolnictwa.
  Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r., z wyjątkiem:
  1) art. 26 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
  2) art. 1 pkt 31, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015 r.;
  3) art. 1 pkt 2 lit. a–c, pkt 6, pkt 7 lit. b, pkt 11 lit. c, pkt 13 lit. c, pkt 15 lit. c, pkt 16 lit. a i d w zakresie art. 16 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 25, 26, pkt 37 w zakresie art. 34 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1, pkt 38 lit. e w zakresie art. 35 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 39, 40, 41, pkt 42 lit. a tiret pierwsze, pkt 45, 47, 48, pkt 51 lit. b i d, pkt 58, pkt 60 w zakresie art. 89 ustawy zmienianej w art. 1 i pkt 66 oraz art. 6 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;
  4) art. 1 pkt 38 lit. a, b i d w zakresie art. 35 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.;
  5) art. 1 pkt 13 lit. a i b w zakresie art. 9c ust. 2 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 14 w zakresie art. 9d ustawy zmienianej w art. 1 i pkt 28 lit. c w zakresie art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 • USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 35). Nowelizowana ustawa reguluje zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych oraz wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego – w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także w placówkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Celem nowelizacji jest przede wszystkim wzmocnienie ochrony zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez ograniczenie dostępu na terenie placówek szkolnych i wychowawczych do środków spożywczych zawierających znaczne ilości składników niezalecanych dla ich rozwoju. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
 • USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1639).
 • USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1629). Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku, wzmocnienie nadzoru nad wypoczynkiem, zapewnienie odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.
  W ramach uregulowań dotyczących sankcji karnych, przewidziano karę grzywny dla organizatora wypoczynku w przypadku organizowania wypoczynku, mimo braku zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, a także za niepoinformowanie kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem. Orzekanie w ww. sprawach będzie następować w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.). Celem tego rozwiązania jest przestrzeganie przepisów i uniknięcie nieprawidłowości w zakresie organizacji wypoczynku.
  Ustawa określa również upoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia, w drodze rozporządzenia, przepisów wykonawczych umożliwiających realizację zaproponowanych rozwiązań dotyczących zgłoszenia wypoczynku, karty wypoczynku, liczby uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, obowiązków kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, programu kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku, wzorów karty kwalifikacyjnej i zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku.
  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 15 października 2015 r.;
  2) art. 8, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.
 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156).
PROGRAM „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 20). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 oraz z 2014 r. poz. 7 i 811), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy, z dniem 1 września 2016 r. z mocy prawa oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych przekształcą się w przedszkola funkcjonujące w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych.
  Przepisy rozporządzenia regulują wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie mają zastosowanie do lokalu przedszkola powstającego z przekształcenia oddziału przedszkolnego, tj. w sytuacji, gdy lokal przedszkola będzie znajdował się w funkcjonującym budynku szkoły podstawowej (lub w części użytkowanego budynku szkoły).
  Określone w rozporządzeniu wymagania ochrony przeciwpożarowej uwzględniają codzienne, rutynowe sytuacje, w których dzieci będą przebywały w lokalu przedszkola, oraz w których rutynowo będą przemieszczały się po budynku szkolnym, jeżeli organizacja funkcjonowania przedszkola będzie wymagała korzystania przez dzieci ze stołówki szkolnej, szatni szkolnych i sali gimnastycznej.
  Przepisy rozporządzenia nie dotyczą ogólnych zasad odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne, przebywając w lokalu przedszkola oraz w pomieszczeniach stołówki, szatni i sali gimnastycznej. Rozporządzenie weszło w życie 15 stycznia 2015 r. Taki termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia ma umożliwić organom prowadzącym oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych jak najszybsze zapoznanie się z wprowadzanymi regulacjami, co pozwoli im jak najlepiej przygotować się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23).  Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. poz. 2572, z późn. zm.). W rozporządzeniu określone zostały nowe wzory:
  a) zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015;
  b) świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego dla osób, które ukończyły te typy szkół na podstawie egzaminów eksternistycznych, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017;
  c) świadectwa dojrzałości wydawanego absolwentom liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015 oraz absolwentom technikum po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016;
  d) legitymacji szkolnych zawierających numer PESEL, w tym nowego wzoru legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych.
  Uchylono:
  a) przepisy dotyczące egzaminów dojrzałości;
  b) wzory świadectw i zaświadczeń już nieobowiązujących i tych, które przestaną obowiązywać w kolejnych latach szkolnych.
  Ponadto rozporządzenie zawiera przepisy umożliwiające wymianę lub uzyskanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły z lat szkolnych 2000/2001–2011/2012 przez te osoby, które otrzymały świadectwa z adnotacją na drugiej stronie świadectwa: „Uczeń/uczennica realizował(-a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekając działający w „....." (wpisana nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działał zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
  Przyjęte regulacje przewidują też, że na świadectwie ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wydanego absolwentowi zasadniczej szkoły zawodowej, który został przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, ze świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej przepisuje się oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: podstaw przedsiębiorczości, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki i informatyki, pod warunkiem, że żaden z tych przedmiotów nie był przez słuchacza realizowany w zakresie rozszerzonym. Rozporządzenie weszło w życie 23 stycznia 2015 r., z wyjątkiem: 1) §1 pkt 17 lit. i w zakresie dotyczącym wzoru nr 40 oraz pkt 18 lit. a w zakresie dotyczącym wzoru nr 40, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.; 2) §1 pkt 17 lit. i w zakresie dotyczącym wzoru nr 39 oraz lit. l w zakresie dotyczącym wzoru nr 47 oraz pkt 18 lit. a w zakresie dotyczącym wzorów nr 39 i 47, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.; 3) §1 pkt 18 lit. e i f, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U. z 2015 r., poz. 24). Przyjęte rozstrzygnięcia dotyczą nieunormowanych dotychczas możliwości zmiany przez ucznia typu szkoły w trakcie danego etapu edukacyjnego. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego. Określając w rozporządzeniu szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z:
  • zasadniczej szkoły zawodowej do technikum lub liceum ogólnokształcącego,
  • technikum do liceum ogólnokształcącego lub zasadniczej szkoły zawodowej, kierowano się obowiązującymi w tych typach szkół podstawami programowymi – kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach.
  Rozporządzenie zawiera także zapisy dotyczące przyjęcia do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej – ucznia przechodzącego ze szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego. Dodatkowo, przyjęte regulacje dotyczą:
  • uzupełniania różnic programowych z poszczególnych przedmiotów,
  • możliwości kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego języka obcego nowożytnego – nauczyciel zatrudniony w innej szkole wyznaczony przez dyrektora tej szkoły.
  Należy pamiętać, że nadrzędna zasada dotycząca przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły publicznej określona w art. 20zh ustawy o systemie oświaty stanowi, że o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły, do której uczeń przechodzi. Rozporządzenie weszło w życie 16 stycznia 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 31). Rozporządzenie określa:
  1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr. Uczniowie przybywający z zagranicy będą przyjmowani i kwalifikowani do odpowiedniej klasy oraz przyjmowani do szkół podstawowych i gimnazjów obwodowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania z urzędu. Oznacza to, że wszyscy uczniowie do 18 roku życia zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – bez względu na obywatelstwo – będą przyjęci do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Natomiast w przypadku szkół pozaobwodowych podstawowych i gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, sportowych, artystycznych, uczniowie będą kwalifikowani do odpowiedniej klasy oraz przyjmowani do szkół na wolne miejsca, po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu dla poszczególnych typów szkół tj. posiadania zaświadczenia lekarskiego, pisemnej zgody rodziców, wyników: prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, badania przydatności, egzaminu wstępnego lub kwalifikacyjnego;
  2) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla których organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia;
  3) wysokość stypendium dla osób niebędących obywatelami polskimi otrzymujących stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone.
  W rozporządzeniu określono również kompetencje dyrektora szkoły w zakresie organizowania w danej szkole procesu przyjmowania uczniów powracających z zagranicy, warunki przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej oraz procedurę odwoławczą w przypadku odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły podstawowej pozaobwodowej, gimnazjum pozaobwodowego, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych. Rozporządzenie weszło w życie 10 stycznia 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 441). Rozporządzenie określa wskaźniki, o które można zwiększyć dotację na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących, niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Wskaźniki wynoszą od 2,0 do 20, w zależności od rodzaju niepełnosprawności ucznia. Mechanizm zwiększenia kwot dotacji celowej polega na pomożeniu odpowiednich kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy o systemie oświaty, poprzez wskaźniki określone w niniejszym rozporządzeniu. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 452). Zmiany rozporządzenia wynikają z wprowadzenia w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dodatkowego mechanizmu umożliwiającego udzielenie zwiększonych kwot dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niniejsze rozporządzenie określa dodatkowe wzory formularzy na rok 2015, które będą stosowane w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, tj.:
  • informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, przekazywanej przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego – wzór formularza określać będzie załącznik nr 2a do rozporządzenia (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia);
  • wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, sporządzanego przez jednostkę samorządu terytorialnego – wzór formularza określać będzie załącznik nr 5a do rozporządzenia (stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia);
  • rozliczenia wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy
  o systemie oświaty, przekazywanego przez dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – wzór formularza określać będzie załącznik nr 7a rozporządzenia (stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia);
  • rozliczenia wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, przekazywanego przez jednostkę samorządu terytorialnego – wzór formularza określać będzie załącznik nr 10 do rozporządzenia (stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego rozporządzenia).
  Zmianie ulegają załączniki nr 2 i 5 do niniejszego rozporządzenia. Zmiana polega jedynie na dodaniu rozdziału „80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych", w którym mogą zostać zaklasyfikowane wydatki poniesione ze środków dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego innych niż wymienionych w art. 22ae ust. 5a ustawy o systemie oświaty. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447). Zmiany doprecyzowują dotychczasowe zasady postępowania administracyjnego kuratora oświaty jako organu właściwego w sprawach dotyczących uznawania świadectw szkolnych wydanych w zagranicznych systemach edukacji. Rozporządzenie określa:
  1) rodzaje dokumentów przedkładanych wraz z wnioskiem o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wymagania dotyczące formy przedkładanych dokumentów;
  2) rodzaje dokumentów przedkładanych wraz z wnioskiem o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, o którym mowa w art. 93a ustawy, z których bezpośrednio lub pośrednio wynika posiadanie przez wnioskodawcę wykształcenia uzyskanego za granicą lub nabycie uprawnień do kontynuacji nauki za granicą;
  3) sposób uwierzytelnienia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy;
  4) warunki, jakie muszą spełniać tłumaczenia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2;
  5) warunki i tryb przeprowadzania rozmowy sprawdzającej, w tym skład komisji, o której mowa w art. 93f ust. 1 ustawy, oraz warunki ustalania wyniku rozmowy sprawdzającej, a także zakres przedmiotów, które mogą być objęte rozmową sprawdzającą;
  6) wysokość wynagrodzenia członków komisji, o którym mowa w art. 93f ust. 5 ustawy;
  7) tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 93g ust. 1 ustawy;
  8) wysokość opłaty, która może podlegać zwrotowi w przypadkach, o których mowa w art. 93g ust. 5 ustawy, oraz tryb zwrotu opłaty;
  9) przypadki, w których opłata, o której mowa w art. 93g ust. 1 ustawy, nie podlega zwrotowi.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 201 r., poz. 959). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357). W rozporządzeniu określono szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie.
  Zmiany wprowadzone do rozporządzenia w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów dotyczą m.in.:
  1. ujednolicenia terminów ogłaszania przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatów w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym, listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania (w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki) oraz w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego – komunikaty będą ogłaszane każdego roku do dnia 10 września (§ 6 rozporządzenia). W tym terminie będzie ogłaszana również informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (§ 7 rozporządzenia);
  2. określenia terminów, w których dyrektor szkoły na piśmie informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (§ 11 rozporządzenia); terminy te określone zostały również w przypadku egzaminu maturalnego (§ 38 rozporządzenia);
  3. składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego – co najmniej dwóch nauczycieli, zamiast co najmniej trzech (§ 17 ust. 3 rozporządzenia);
  4. możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego:
  a) nauczycieli prowadzących zajęcia, z zakresu których przeprowadzany jest sprawdzian;
  b) wychowawcy zdających – w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego;
  c) nauczyciela wspomagającego lub specjalisty z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym – w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego;
  5. sposobu zajmowania miejsc przez uczniów i absolwentów podczas sprawdzianu i egzaminów – będą oni losowali numery stolików. Odstąpienie od tej zasady będzie możliwe w przypadku uczniów (słuchaczy) i zdających, którzy przystępują do sprawdzianu lub egzaminów w warunkach lub w formie dostosowanej do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
  6. liczebności uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej sali, w przypadku której konieczne jest zwiększenie liczby członków zespołu nadzorującego – więcej niż 25 uczniów;
  7. wysokości opłaty za egzamin maturalny (§ 78 rozporządzenia), wnoszonej przez: a) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego; b) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, którzy w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Opłata za egzamin maturalny będzie wynosiła 50 zł. Wysokość tej opłaty została określona na poziomie średniego kosztu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej. W rozporządzeniu określono także termin przedstawienia dowodu wniesienia opłaty oraz termin i tryb złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249). W rozporządzeniu przedstawiono zakres działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w szkole i placówce, realizowanej w celu przeciwdziałania narkomanii i innym zachowaniom problemowym z tym związanym. Każdemu rodzajowi działalności przyporządkowano formy, w których dana działalność powinna być realizowana.
  W rozporządzeniu przewidziano rozwiązanie, zgodnie z którym podstawę podejmowania działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej będzie stanowić diagnoza szeroko rozumianej sytuacji szkoły lub placówki pod kątem zagrożeń narkomanią, opracowywana w każdym roku szkolnym.
  W celu rozpoznania czynników chroniących i czynników ryzyka występowania narkomanii diagnozie będą podlegać uczniowie lub wychowankowie i ich rodzice lub opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły lub placówki, a także cechy środowiska społecznego szkoły lub placówki.
  W rozporządzeniu wskazano, że wyboru formy, w której realizuje się działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną, dokonuje nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, opierając się na przeprowadzonej w danym roku szkolnym diagnozie w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka, z uwzględnieniem wykorzystania aktywnych metod pracy.
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875).
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1250). Rozporządzenie wprowadza możliwość stosowania ocen opisowych w ocenianiu wewnątrzszkolnym we wszystkich klasach wszystkich typów szkół, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Ponadto dostosowano przepisy dotychczasowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) do wymogów dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej dla słuchaczy szkół dla dorosłych (w związku z wymogami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1248). Wydanie nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści delegacji zawartej w art. 20zh ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) . Nowe rozporządzenie reguluje możliwość:
  – przechodzenia uczniów ze szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych do szkół publicznych innego typu,
  – przechodzenia uczniów ze szkół publicznych i szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych do szkół publicznych tego samego typu.
  Rozporządzenie ma na celu wsparcie dyrektorów szkół poprzez wskazanie rozstrzygnięć dotyczących przyjmowania uczniów przechodzących ze szkoły (publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) do szkoły publicznej innego lub tego samego typu.
  W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U. z 2015 r. poz. 24), nowe rozporządzenie wprowadza w szczególności możliwość:
  – przejścia do szkoły publicznej uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, w których uczniowie realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w takim samym zakresie jak w szkołach publicznych;
  – przechodzenia uczniów ze szkół publicznych i szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych do szkół publicznych tego samego typu;
  – przechodzenia ucznia klasy II technikum do klasy II zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w technikum;
  – przechodzenia ucznia klasy III technikum do klasy III zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w technikum.
  Rozstrzygnięcia wprowadzone w rozporządzeniu:
  – przewidują możliwość przyjęcia odpowiednio do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej ucznia przechodzącego z niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej realizującej kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego;
  – regulują szczegółowe warunki przyjmowania do klasy programowo wyższej niż to wynika z kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora lub zaświadczenia o przebiegu nauczania, ucznia przechodzącego z:
  1) niepublicznej ogólnokształcącej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej do odpowiedniej programowo wyższej klasy określonego typu publicznej szkoły ogólnokształcącej,
  2) klasy I niepublicznego liceum plastycznego o uprawnieniach szkoły publicznej do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego, co w konsekwencji ogranicza liczbę pozostałych lat nauki z trzech do dwóch,
  3) klasy II niepublicznego liceum plastycznego o uprawnieniach szkoły publicznej do klasy II albo III publicznego liceum ogólnokształcącego;
  4) klasy III niepublicznego liceum plastycznego o uprawnieniach szkół publicznych do klasy III publicznego liceum ogólnokształcącego,
  5) klasy II niepublicznego technikum do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego, co w konsekwencji ogranicza liczbę pozostałych lat nauki z trzech do dwóch
  – pod warunkiem, że uczeń, zmieniając typ szkoły, miał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne.
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U. z 2015 r. poz. 24), które traci moc z dniem 1 września 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1202). Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmiany delegacji zawartej w art. 94a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357). Rozporządzenie określa:
  1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr;
  2) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b–5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  3) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone.
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. poz. 31), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
  Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942). Rozporządzenie wprowadza jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy pierwszej:
  1) publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej;
  2) oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej;
  3) gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym;
  4) publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym;
  5) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy;
  6) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej;
  7) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.
  Ponadto rozporządzenie określa:
  a) jednolite terminy i tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego;
  b) terminy składania dokumentów;
  c) skład komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb pracy i zadania komisji rekrutacyjnej;
  d) sposób ustalania punktacji dla osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872). Rozporządzenie określa: 1) rodzaje i szczegółowe zasady działania publicznych: a) placówek oświatowo-wychowawczych, b) młodzieżowych ośrodków wychowawczych, c) młodzieżowych ośrodków socjoterapii, d) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, e) specjalnych ośrodków wychowawczych, f) ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, g) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 2) warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach; 3) wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach.
  Najważniejsze zmiany:
  1. Określone zostały zasady pracy wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej z wychowankami, którymi powinna kierować się każda placówka.
  2. Doprecyzowano przepisy określające sposób realizacji zadań przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających wychowankom kontakt z rodzicami, z poszanowaniem prywatności, oraz podejmowanie współpracy ww. ośrodków z rodzicami wychowanków, oraz w zależności od potrzeb, odpowiednimi instytucjami zewnętrznymi oraz wolontariuszami.
  3. Zobowiązano placówki do szczególnej dbałości o jakość działań wychowawczych i systematyczne badanie poziomu bezpieczeństwa wychowanków.
  4. Wskazano wymiar godzin zatrudnienia psychologów i pedagogów w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych.
  5. Wprowadzono obowiązek zapewnienia wychowankom doradztwa edukacyjno-zawodowego odpowiednio do ich potrzeb.
  6. Doprecyzowano przepisy regulujące kwestię opieki nad wychowankami w porze nocnej.
  7. Zdefiniowano wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Wprowadzenie tych definicji ułatwi m.in. prawidłowe wykazywanie wychowanków w Systemie Informacji Oświatowej.
  8. Określono podstawowe standardy mieszkaniowe, jakie powinien mieć zapewniony każdy wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i specjalnego ośrodka wychowawczego.
  9. Dostosowano przepisy rozporządzenia do zmian, które zostały wprowadzone w przepisach dotyczących warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które zostały wprowadzone po 2011 r.
  Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2016 r.
WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214). Rozporządzenie określa wymagania wobec szkół i placówek dotyczące tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymagania te dotyczą:
  1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
  2. organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
  3. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
  4. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
  5. zarządzania szkołą i placówką.
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 oraz z 2013 r. poz. 560), które traci moc z dniem 1 września 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
NADZÓR PEDAGOGICZNY
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270). Rozporządzenie nie zmienia istoty rozwiązań przyjętych w 2009 r. w nadzorze pedagogicznym. Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany, jak dotychczas, w trzech formach:
  1) ewaluacji działalności szkół i placówek;
  2) kontroli przestrzegania przepisów prawa;
  3) wspomagania pracy szkół i placówek.
  Rozporządzenie określa:
  1) szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego;
  2) sposób ustalania spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek;
  3) sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego: pracowników i instytucji realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, uczniów, wychowanków i ich rodziców;
  4) wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podległych im jednostkach organizacyjnych;
  5) kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego;
  6) kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  Zrezygnowano z ustalania poziomu spełniania wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki, którym odpowiadały symbole literowe E, D, C, B, A. Pozwoli to na koncentrację uwagi zarówno szkół, jak i czytających raport z ewaluacji szkoły lub placówki na zawartych w nim informacjach o jakości ich pracy zamiast na uproszczonej ocenie sumującej.
  Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2015 r., z wyjątkiem uregulowań dotyczących platformy nadzoru pedagogicznego. Przepisy rozporządzenia w tym zakresie będą obowiązywać od dnia 1 października 2015 r.
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 109). Celem nowelizacji jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych. Zmiany dotyczą organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w celu podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych kierownikowi i wychowawcy wypoczynku w pracy z dziećmi i młodzieżą. Szczegółowe zmiany dotyczą:
  1) warunków, jakie muszą spełniać kierownik lub wychowawca wypoczynku;
  2) obowiązku zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
  3) uzupełnienia programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku (załącznik nr 1 i 2 do zmienianego rozporządzenia) o nowe elementy merytoryczne oraz formy realizacji.
  a) Tematyka szkoleń zostaje uzupełniona o zagadnienia dotyczące: ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) w obu programach; zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów w obu programach; organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku; zarządzania kryzysowego. Osoba pełniąca funkcję kierownika wypoczynku powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe, np. skutki zdarzeń losowych, w tym zbiorowych wypadków, dotyczących zarówno otoczenia, warunków atmosferycznych, środowiska przyrodniczego, jak i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz podejmowania właściwych działań, w tym współpracy z odpowiednimi służbami.
  b) Dotychczasowe formy realizacji kursów (wykłady i ćwiczenia) zostają zastąpione wykładami i zajęciami praktycznymi.
  4) wprowadzenia obowiązku przeprowadzania przez organizatora kursu egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności podczas kursu;
  5) wyłączenia kuratorów oświaty z katalogu podmiotów organizujących kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku oraz dodania instytucji rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które będą organizować kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty. W stosunku do obowiązującego stanu prawnego z katalogu tego wyłączono kuratorów oświaty, ponieważ obecnie w praktyce nie prowadzą oni takiej działalności. Do uprawnień kuratorów oświaty należy natomiast wydawanie zgody na organizację kursów oraz nadzór nad ich prowadzeniem;
  6) określenia jednolitego wzoru zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku (załączniki nr 3 i 4 do zmienianego rozporządzenia).
  Zgodnie z § 2 zmienianego rozporządzenia kursy dla kierowników wypoczynku lub kursy dla wychowawców kolonijnych, które rozpoczęły się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być zakończone na podstawie przepisów dotychczasowych.
  Ponadto, zgodnie z § 3 rozporządzenia, osoby, które:
  a) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyły kurs dla kierowników wypoczynku lub kurs dla wychowawców kolonijnych, lub
  b) od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończą kurs dla kierowników wypoczynku lub kursy dla wychowawców kolonijnych, który rozpoczął się przed dniem jego wejścia w życie – spełniają warunek ukończenia kursu na kierownika lub wychowawcę wypoczynku według nowych przepisów, co oznacza, że po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w § 11 i 12 rozporządzenia mogą być kierownikami lub wychowawcami wypoczynku.
  Dodatkowo, studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia będą mogli pełnić funkcję wychowawcy wypoczynku do dnia 31 sierpnia 2015 r. Rozporządzenie weszło w życie 30 stycznia 2015 r.
DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 6). Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811). W związku z wydłużeniem o rok okresu obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego konieczne stało się wydłużenie, również o rok, możliwości rozliczania otrzymanej przez gminy dotacji celowej z budżetu państwa na wparcie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem wzoru druku zamieszczonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia z 2013 r. (Dz. U. poz. 956). Oznacza to, że wzór ten będzie wykorzystywany nie tylko w 2013 r. i 2014 r., ale także w 2015 r. We wzorze określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia uwzględnia się przy rozliczaniu dotacji liczbę dzieci w wieku 2,5–5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego. Natomiast korzystanie ze wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia będzie obowiązywało od 2016 r., a nie jak obecnie przewiduje rozporządzenie – od 2015 r. Rozporządzenie weszło w życie 20 stycznia 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2015 r., poz.1247). Zmiany polegają na:
  1. uzupełnieniu treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956 oraz z 2015 r. poz. 6) o rozdział „80149. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego". Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli gminom na prawidłowe rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na wsparcie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
  2. wydłużeniu do 14 dni terminu sporządzania i przekazywania Ministrowi Finansów wniosku o uruchomienie środków budżetu państwa, o którym mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Wprowadzana zmiana pozwoli na lepsze przygotowanie przez wojewodów wniosków przekazywanych Ministrowi Finansów.
  Rozporządzenie wchodzi w życie 12 września 2015 r.
DZIECI I MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNA ORAZ NIEDOSTOSOWANA SPOŁECZNIE
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. poz. 1113). Rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży: 1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 2) niedostosowanych społecznie; 3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
  Rozporządzenie zastąpi dwa obecnie obowiązujące rozporządzenia:
  – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392);
  – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414).
  W rozporządzeniu wprowadza się zmiany:
  1) Określenie „upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym" zastąpiono określeniem „niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym" (§ 1 pkt 1, § 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia).
  2) W § 2 ust. 1 rozporządzeniu wskazano katalog jednostek systemu oświaty, w których jest organizowane kształcenie specjalne. Katalog ten został uzupełniony o inne formy wychowania przedszkolnego.
  3) W § 2 ust. 5 rozporządzenia uporządkowano sytuację uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty.
  4) Uporządkowano katalog jednostek systemu oświaty, w których organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  5) W § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia wskazano, iż zadaniem przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków, do których uczęszczają dzieci i młodzież objęte kształceniem specjalnym, w ramach integracji ze środowiskiem rówieśniczym, jest zapewnienie integracji z dziećmi pełnosprawnymi.
  6) W § 5 ust. 3 wprowadzono przepis umożliwiający, za zgodą organu prowadzącego, zmniejszenie liczby dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczbę uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, w oddziale integracyjnym szkoły w stosunku do liczby określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
  7) W § 5 ust. 4 wskazano, że liczbę dzieci w grupie zorganizowanej w innej formie wychowania przedszkolnego określają przepisy wydane na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080, z późn. zm.). Liczba ta wynosi od 3 do 25 dzieci.
  8) W § 6 rozporządzenia wprowadzono nowy przepis w ust. 1 w pkt 1, w którym wskazano, że indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowywany w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego określa zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
  9) W § 6 ust. 1 pkt 6 doprecyzowano, że określony w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka dotyczy zadań, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia, których realizacja jest obowiązkiem przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka.
  10) W § 6 ust. 2 wprowadzono regulację określającą, jakie zajęcia rewalidacyjne powinny być w szczególności uwzględnione w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
  11) W § 6 ust. 5 wprowadzono zmiany dotyczące terminu, w jakim opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
  12) W § 6 ust. 6 określono, że pracę zespołu, który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, może, oprócz wychowawcy oddziału lub wychowawcy grupy wychowawczej, koordynować nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – przez osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego. Tym samym dookreślono, że koordynowanie pracy zespołu powinno należeć do obowiązków osoby, która prowadzi zajęcia z uczniem objętym kształceniem specjalnym, nie może to być natomiast inna osoba, która nie prowadzi takich zajęć.
  13) W § 6 ust. 9 wprowadzono przepis, że zespół nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, będzie zobowiązany dokonać co najmniej dwa razy w roku szkolnym okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno¬ pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonać modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
  14) W § 6 ust. 10 wprowadzono przepis zobowiązujący dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego, do zawiadamiania rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim. Wprowadzono również prawo rodziców lub pełnoletniego ucznia do uczestniczenia w spotkaniach zespołu.
  15) W § 6 ust. 12 wprowadzono przepis zobowiązujący osoby biorące udział w spotkaniu zespołu do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także innych osób, które uczestniczą w spotkaniu zespołu np. przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  16) Przepis § 7 reguluje kwestie związane z zatrudnianiem dodatkowo w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach: nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego lub współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, specjalistów, asystentów nauczycieli lub pomocy nauczycieli.
  Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem przepisów regulujących kwestie związane z obowiązkiem dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone. Te zapisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
NAUCZYCIELE
DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1973). Zmiany są związane ze zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli, obejmującymi m.in. wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli: 1) wspomagania szkół i placówek, rozumianego jako zaplanowane działania realizowane bezpośrednio w szkole lub placówce; 2) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, w ramach których możliwe jest organizowanie doskonalenia w różnych formach obejmujących zarówno spotkania z udziałem zewnętrznych ekspertów (np. wykłady, warsztaty, konsultacje grupowe), jak i wszelkie formy inicjowane przez organizatora i prowadzącego sieć (np. organizowanie lekcji pokazowych, omawianie dobrych praktyk, wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych).
  Niniejszym rozporządzeniem wprowadzono następujące zmiany:
  1) uaktualniono listę form doskonalenia nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, do zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli wprowadzonych w przepisach dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych oraz bibliotek pedagogicznych. Zmiana ta w szczególności umożliwia dofinansowywanie z tych środków organizowania i prowadzenia nowych form doskonalenia nauczycieli, tj. wspomagania szkół i placówek, a także sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;
  2) zmieniono kryteria przyznawania środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, w tym:
  a) odstąpiono od obowiązku opracowywania przez dyrektorów szkół i placówek wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  b) zobowiązano dyrektorów szkół i placówek do określania na dany rok szkolny potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia, mając na uwadze wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, realizację podstawy programowej i wymagania stawiane szkole lub placówce przez nadzór pedagogiczny, wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły oraz wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego;
  c) zobowiązano dyrektorów szkół i placówek, do dnia 30 listopada danego roku, do składania organowi prowadzącemu wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym, uwzględniających potrzeby szkoły w tym zakresie;
  d) zobowiązano organ prowadzący do uwzględniania w opracowywanym na każdy rok budżetowy planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli: wniosków dyrektorów szkół o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego, wyników i wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
EGZAMINATORZY
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2015 r., poz. 130). W nowelizacji uwzględniono w szczególności ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia. Rozporządzenie określa podstawy programowe dla trzech nowych zawodów: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych oraz mechanik motocyklowy. Dzięki nowelizacji kształcenie w nowych zawodach będzie można rozpocząć od 1 września 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r., poz. 673).
  Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zzzv ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie organizacji i przebiegu egzaminu zawodowego (np. zmniejszenie liczby członków zespołu nadzorującego, powołanie więcej niż jednego zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – obecnie kierownika ośrodka egzaminacyjnego). Przepisy rozporządzenia szczegółowo opisują zadania okręgowych komisji egzaminacyjnych, szkół, placówek, podmiotów przeprowadzających kwalifikacyjne kursy zawodowe, pracodawców oraz osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzanie tego egzaminu. Rozporządzenie nie wnosi zasadniczych zmian do warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz. U. z 2015 r., poz. 954).Najważniejsze zmiany zawarte w rozporządzeniu dotyczą:
  - wprowadzenia do klasyfikacji trzech nowych zawodów: technik przemysłu mody, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz przetwórca ryb;
  - zakończenia kształcenia w zawodzie technik technologii odzieży. Zawód technik przemysłu mody zastąpi dotychczasowy zawód technik technologii odzieży. W związku z organizacją pracy szkoły umożliwiono prowadzenie kształcenia (przeprowadzenie ostatniego naboru) w roku szkolnym 2015/2016 w wygaszanych zawodach: technik technologii odzieży oraz w zawodzie krawiec, w którym (jako kwalifikację K1) wyodrębniono kwalifikację „Wykonywanie usług krawieckich";
  -  zmiany w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: krawiec i technik technologii żywności. W zmodernizowanym zawodzie krawiec jako kwalifikację K1 wyodrębniono kwalifikację „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych". Kwalifikacja „Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych" wyodrębniona w zawodzie przetwórca ryb jest jedną z kwalifikacji K1 w zawodzie technik technologii żywności;
  -  stworzenia możliwości organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w nowych zawodach.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1183).
  Wprowadzenie zmian w przepisach niniejszego rozporządzenia wynika z potrzeby uwzględnienia priorytetów Komisji Europejskiej związanych z dualnym systemem kształcenia zawodowego realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych w oparciu o współpracę szkół z pracodawcami (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Pracując wspólnie na rzecz młodych Europejczyków – Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych", Bruksela, 19.06.2013 r.).
  Nowe rozwiązania określają warunki organizowania zajęć praktycznych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia obejmującego realizację kształcenia teoretycznego w szkole oraz praktyczne uczenie się zawodu u pracodawcy, co pozwoli na zwiększenie możliwości dostępu uczniów do praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy.
  W nowelizowanym rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:
  1) przyporządkowano każdą z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły poprzez wskazanie, iż w każdym typie szkoły praktyczną naukę zawodu organizuje się w formie zajęć praktycznych, a w przypadku technikum i szkoły policealnej – w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;
  2) wskazano, iż podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak również umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;
  3) określono, iż organizowanie zajęć praktycznych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia ma na celu nie tylko opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, ale również zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy;
  4) określono wymiar zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia;
  5) określono całkowity wymiar praktycznej nauki zawodu w technikach i szkołach policealnych organizujących zajęcia praktyczne u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, jako sumy liczby godzin tych zajęć i liczby godzin praktyk zawodowych;
  6) dopuszczono możliwość organizowania zajęć praktycznych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia także w okresie ferii letnich, jeśli wymaga tego specyfika danego zawodu (np. zawody z branży turystycznej), przy odpowiednim skróceniu w takiej sytuacji czasu trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  7) pracodawcy zapewniono możliwość wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane, w sposób określony w umowie o praktyczną naukę zawodu;
  8) wprowadzono, w odniesieniu do uczniów odbywających zajęcia praktyczne u pracodawców na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, regulację analogiczną, jak zamieszczona w ramowym planie nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, iż w przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawców; doprecyzowano, iż liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców, określa umowa o praktyczną naukę zawodu;
  9) doprecyzowano, iż środki finansowe zapewniane przez organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, są przeznaczone na refundowanie pracodawcom kosztów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1–3 nowelizowanego rozporządzenia, także w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia.
  Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2015, poz. 1149). Nowelizacja rozporządzenia jest związana z uchwaleniem ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673).
  Nowelizacja nie wnosi zasadniczych zmian do sposobu i warunków przeprowadzania egzaminów eksternistycznych. Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący przepisy rozporządzenia do przepisów ww. aktów prawnych oraz polegają na poszerzeniu katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego. W załączniku do rozporządzenia „Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego" dodano dwa zawody – technika pożarnictwa oraz technika sterylizacji medycznej.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (data ogłoszenia: 12.08.2015 r.).
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1123). Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz. U. poz. 954) dotyczących głównie wprowadzenia trzech nowych zawodów: technik lotniskowych służb operacyjnych, przetwórca ryb oraz technik przemysłu mody, który zastąpi dotychczasowy zawód technik technologii odzieży W związku z tym w załączniku do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 oraz Dz. U z 2015 r., poz. 130) dokonanao następujących zmian:
  1. wprowadzono podstawy programowe dla trzech nowych zawodów:
  a) technik przemysłu mody,
  b) technik lotniskowych służb operacyjnych oraz
  c) przetwórca ryb;
  2. wykreślono postanowienia dotyczące podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik technologii odzieży;
  3. zmieniono postanowienia dotyczące opisy kształcenia w zawodach krawiec oraz technik technologii żywności;
  4. uporządkowano postanowienia dotyczące kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1873). Rozporządzenie stanowi realizację wniosków ministrów właściwych dla określonych zawodów dotyczących dokonania modyfikacji w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie wprowadzenia do klasyfikacji dwóch nowych zawodów: Kierowca mechanik i Jeździec. Rozporządzenie wchodzi w życie 28 listopada 2015 r.
SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE
SUBWENCJA OŚWIATOWA
NAUCZANIE ZA GRANICĄ
Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/
www.infor.pl
Opracowanie: Barbara Skarżyńska
 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONEROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 marca 2012 r. 

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 377).


Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się