Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)


Bieganowska-Skóra Anna, Pankowska Dorota, MOJE S@MOPOCZUCIE W E-SZKOLE. Raport z badań. Lublin: Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS, 2020.

Raport zawiera ilościowe wyniki badania realizowanego za pomocą autorskiego kwestionariusza „Moje samopoczucie w e-szkole”, przygotowanego przez pracowników Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS. Celem badań było poznanie samopoczucia uczniów w czasie nauczania na odległość oraz poznanie opinii uczniów na temat nauki online. Badaniem objęto 360 uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Pytania dotyczyły: warunków do e-edukacji, stosunków interpersonalnych, możliwości samorealizacji oraz stanu zdrowia. Przeprowadzone badania są częścią szerszego projektu badawczego „Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych”.

TIMSS 2019. WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO BADANIA OSIĄGNIĘĆ CZWARTOKLASISTÓW W MATEMATYCE I PRZYRODZIE. Praca zbiorowa pod red. M. Sitka, Warszawa: Instytut Badań Oświatowych, 2020.

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), czyli Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych przeprowadzane jest co cztery lata. Program realizowany jest od 1995 roku. Celem tego badania jest pomiar osiągnięć uczniów dziesięcioletnich i czternastoletnich w matematyce i przyrodzie. W badaniu TIMSS w kwietniu i maju 2019 r. wzięli udział uczniowie z 58 państw i regionów. Polscy czwartoklasiści zajęci 26 miejsce pod względem umiejętności matematycznych oraz 18 miejsce biorąc pod uwagę umiejętności przyrodnicze. Na podstawie wyników badania TIMSS można dowiedzieć się, ile czasu poświęcają polscy uczniowie na naukę przedmiotów ścisłych w porównaniu z uczniami z innych krajów oraz o różnicach w wynikach chłopców i dziewczynek w Polsce.

EDUKACJA ZDALNA W CZASIE PANDEMII. EDYCJA II. Oprac. Anna Buchner, Maria Wierzbicka. Warszawa: Fundacja Centrum Cyfrowe, 2020.

W raporcie umieszczono wnioski z badania edukacji zdalnej w polskich szkołach przeprowadzonego przez Fundację Centrum Cyfrowe wraz z partnerami – Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Szkoła z Klasą. W badaniu wzięło udział ponad 700 nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół branżowych. Nauczyciele podsumowali swoje doświadczenia z semestru letniego 2019/2020 oraz ocenili stan przygotowania szkolnictwa do e-learningu w trwającym roku szkolnym 2020/2021. Pierwszą edycję raportu „Edukacja zdalna w czasie pandemii” opublikowano w maju 2020 roku, druga edycja badania trwała od sierpnia do początku października 2020 roku.

NAUCZANIE ZDALNE. JAK WYGLĄDA W NASZYCH DOMACH. Raport z badania ankietowego, Katowice: Librus, 2020.

W raporcie prezentowane są wyniki badań przeprowadzonych na portalu LIBRUS wśród 20 989 rodziców w dniach 1-6 kwietnia 2020 r. przy użyciu ankiety internetowej. Prezentowane wnioski przybliżają rzeczywisty obraz nauczania zdalnego oraz pokazują wyzwania, z jakimi musieli zmierzyć się nauczyciele, uczniowie i rodzice w związku z edukacją na odległość.

POZA HORYZONT. KURS NA EDUKACJĘ. PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU ROZWOJU KOMPETENCJI W POLSCE. Pod red. Jerzego Hausnera. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2020.

Raport, opracowany przez interdyscyplinarne grono ekspertów pod redakcją prof. Jerzego Hausnera, został poświęcony przyszłości systemu rozwoju kompetencji w Polsce, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19. Omówione zostały wybrane globalne megatrendy, który wywierają najsilniejszy wpływ na konieczność zmiany systemu edukacji i kształtowania kompetencji i określają mocne uwarunkowania tej zmiany. Zaprezentowano kierunki rozwoju nowej polityki publicznej w sferze edukacji oraz rekomendacje dotyczące kształtu nowego systemu i sposobu jego ustanawiania.

NAUCZYCIELE W SIECI. Raport z badania użytkowników platformy eTwinning. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, eTwinning, Warszawa 2020.

eTwinning to europejska sieć szkolnej współpracy, która umożliwia szkołom prowadzenie wspólnych działań i projektów za pośrednictwem Internetu i nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych. Opracowanie prezentuje wyniki pierwszego badania użytkowników platformy eTwinning, które zostało przeprowadzone w czasie pandemii COVID-19, tuż po zakończeniu roku szkolnego 2019/2020. Celem badania było sprawdzenie, czy i w jaki sposób platforma eTwinning przyczyniła się do wsparcia nauczycieli w realizacji obowiązku nauczania zdalnego w czasie pandemii. Była to także próba poznania głównych problemów i trudności nauczycieli w tym czasie oraz ich opinii na temat takiej formy przekazywania wiedzy uczniom.

Wasyluk P., Kucner A., Pacewicz G., EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI. RAPORT, Olsztyn: Analiza i Kreowanie Trendów, 2020.

Raport na temat najważniejszych trendów w edukacji został stworzony przez wykładowców Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. W raporcie zebrane zostały wnioski  dotyczące tego, co się dzieje obecnie w edukacji oraz czego można się spodziewać w przyszłości.

Czapliński P. [i in.], RAPORT EDUKACJA. MIĘDZY PANDEMIĄ COVID-19 A EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI, Kraków: Fundacja GAP, 2020.

Raport został przygotowany przez grupę ekspertów Open Eyes Economy pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera. Zawarte w nim wnioski mają służyć przeprowadzeniu skutecznych zmian w systemie polskiej oświaty w związku z panującą pandemią COVID-19. W raporcie można znaleźć informacje na temat sposobów radzenia sobie z cyfrowym wykluczeniem uczniów spowodowanym zamknięciem szkół czy sposobów na odbudowę relacji nauczyciel-uczeń zachwianej przez kształcenie na odległość.

Ptaszek G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M., EDUKACJA ZDALNA: CO SIĘ STAŁO Z UCZNIAMI, Z ICH RODZICAMI I NAUCZYCIELAMI?, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020.

Publikacja stanowi podsumowanie wyników badania „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych podczas epidemii koronawirusa”. Organizatorami tego projektu badawczego są: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Fundacja Dbam o Mój Zasięg i Fundacja Orange. Badanie zrealizowano online w 34 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce w okresie od 12 maja 2020 r. do 12 czerwca 2020 r. metodą sondażu diagnostycznego.

INDEKS GOSPODARKI CYFROWEJ I SPOŁECZEŃSTWA CYFROWEGO (DESI) na 2020 r. Polska, Komisja Europejska 2020.

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) mierzy postęp krajów UE w kierunku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Zawiera zestaw wskaźników dotyczących aktualnej polityki cyfrowej w Europie, obejmujących pięć głównych obszarów: łączność (stały dostęp szerokopasmowy, mobilny Internet szerokopasmowy, ceny łączy szerokopasmowych), kapitał ludzki (podstawowe i zaawansowane umiejętności cyfrowe i korzystanie z Internetu), korzystanie z usług internetowych (korzystanie z treści, komunikacji i Internetu przez obywateli, transakcje internetowe), integracja technologii cyfrowych w działalności biznesowej, cyfrowe usługi publiczne.

W czerwcu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała coroczny raport Digital Economy and Society Index (DESI) na 2020 rok. Tegoroczny raport DESI wykazał, że wszystkie państwa członkowskie odnotowały postępy we wszystkich kluczowych obszarach analizowanych w ramach indeksu. Finlandia, Szwecja, Dania i Holandia są w UE liderami w obszarze ogólnej wydajności cyfrowej. W stosunku do poprzedniego roku wyższą pozycję zajęła również Polska. Nasz kraj uzyskał 45 punktów (średnia unijna 52,6), co w ogólnym rankingu 28 państw plasuje nas na 23 miejscu.

JAKIE ZMIANY SĄ POTRZEBNE W POLSKIEJ SZKOLE? Raport ze spotkań organizowanych przez Uniwersytet Dzieci, 2020.

Od 2015 roku Fundacja Uniwersytet Dzieci organizuje spotkania z przedstawicielami różnych środowisk, podczas których nie tylko dzieli się swoimi planami czy sukcesami, ale przede wszystkim debatuje na temat kierunku zmiany edukacji w Polsce.

W raporcie zebrano wnioski z sześciu spotkań nauczycieli, uczniów, naukowców, przedstawicieli władz wyższych uczelni, pracodawców oraz pracowników Uniwersytetu Dzieci. Rozmowy przeprowadzono na przestrzeni roku, od lutego 2019 roku do lutego 2020 roku. Głównym celem debat było zebranie wytycznych potrzebnych do wprowadzenia zmian w polskiej edukacji, w szczególności w zakresie kształcenia nauczycieli.

WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W PRZYGOTOWANIU DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa 2020.

Kontrola miała na celu sprawdzenie, czy zapewniono skuteczne wsparcie dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera w podjęciu aktywności zawodowej i samodzielnego życia oraz czy podejmuje się skuteczne działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Wyniki kontroli pokazały, że w okresie objętym kontrolą dla większości uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera stworzono warunki do uzyskania wykształcenia i przygotowania zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki ich niepełnosprawności. Osoby dorosłe, które zakończyły etap edukacji, nie mają jednak zagwarantowanej kontynuacji wsparcia i pełnego dostępu do skutecznej rehabilitacji zawodowej i społecznej, umożliwiającej przygotowanie ich do pracy i samodzielnego życia. Może to prowadzić do wykluczenia społecznego dorosłych osób z autyzmem lub zespołem Aspergera.

PROFILAKTYKA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PUBLICZNYCH. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa 2020.

Raport zawiera wyniki kontroli przeprowadzonej w gminach i prowadzonych przez nie szkołach na temat skuteczności  działań na rzecz profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży w szkołach. Według Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowe działania były niewystarczające, a w konsekwencji nieskuteczne. Wynikało to głównie z niedostatecznego rozeznania potrzeb w samorządach i niskiej świadomości znaczenia tego problemu, jak również z niewystarczającego zaangażowania i współpracy, w szczególności gmin z podległymi im szkołami. Profilaktyka wad postawy podejmowana w kontrolowanych szkołach nie była zorganizowana kompleksowo, niewielka była także skala współpracy z rodzicami, co nie sprzyjało kształtowaniu nawyków prowadzących do zachowania prawidłowej postawy ciała uczniów.

Pyżalski J. (red.), EDUKACJA W CZASACH PANDEMII WIRUSA COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, Warszawa: EduAkcja, kwiecień 2020.

Opracowanie jest zbiorem czternastu artykułów napisanych przez specjalistów. Jego celem jest zaproponowanie praktycznych i użytecznych zaleceń dla nauczycieli prowadzących pracę zdalną. Opracowanie przybliża zagadnienia sytuacji psychologicznej uczniów, ich rodzin i samych nauczycieli w czasie epidemii oraz zmiany sposobu nauczania i kontaktowania się ludzi. Opisane zostały zagadnienia nierówności cyfrowych, prowadzenia edukacji online z uwzględnieniem jej ograniczeń oraz możliwości, a także doświadczenia krajów, które z różnych przyczyn edukację zdalną prowadzą od dawna.

Inspiracją do stworzenia tego materiału był wydany przez UNESCO 15 marca 2020 r. raport Thinking about Pedagogy in an Unfolding Pandemic, zawierający informacje o prowadzeniu edukacji w czasie pandemii.

Plebańska M., Szyller A., Sieńczewska M., EDUKACJA ZDALNA W CZASACH COVID-19. Raport z badania. Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, czerwiec 2020.

Najnowsze ogólnopolskie badanie, przeprowadzone w dniach 4–15 czerwca 2020 r. na próbie prawie 5 tys. respondentów, prezentuje opinię uczniów oraz nauczycieli na temat edukacji w czasach COVID-19, kluczowe wnioski oraz rekomendacje dotyczące działań na przyszłość w zakresie edukacji online.

Celem badania była analiza i diagnoza nauczania zdalnego oraz wyzwań, które zostały postawione przed nauczycielami zaangażowanymi w zdalną edukację. Dodatkowo diagnoza może stanowić również ważną wskazówkę dla placówek edukacyjnych i organów prowadzących, jak prowadzić edukację zdalną.

Podczas badania zapytano nauczycieli, dyrektorów szkół oraz uczniów, jak organizowane jest nauczanie zdalne i w jaki sposób szkoły realizują edukację na odległość, z jakimi problemami muszą się mierzyć, skąd nauczyciele czerpią wsparcie, aby prowadzić edukację w takiej formule, a co najważniejsze, jak postrzegają tę zmianę.

EDUKACJA ZDALNA W CZASIE PANDEMII. Raport z badań. Oprac.: A. Buchner, M. Majchrzak, M. Wierzbicka. Warszawa: Centrum Cyfrowe, 2020. Partnerzy badania: Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Szkoła z Klasą.

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2020 r., w czasie pandemii COVID-19 w Polsce. Udział w nim wzięło prawie 1000 nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych z całej Polski. W raporcie zaprezentowano problemy, z jakimi mierzą się nauczyciele w czasie edukacji zdalnej, jak radzą sobie z obsługą narzędzi cyfrowych i co stanowi dziś dla nich największe wyzwanie w nauczaniu. Badanie pozwala ocenić ich obecne potrzeby i pokazuje, jak powinniśmy wspierać system edukacji, by pomóc szkołom w radzeniu sobie z edukacją zdalną.

PISA 2018. CZYTANIE, ROZUMIENIE, ROZUMOWANIE. Praca zbiorowa pod red. Michała Sitka i Elżbiety Barbary Ostrowskiej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2020.

Książka jest polskim raportem z badania PISA 2018 – największego międzynarodowego badania umiejętności uczniów na świecie, zawierającym pogłębioną analizę danych uzyskanych w badaniu.  W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną spośród trzech dziedzin: rozumowanie matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W badaniu PISA 2018 dziedziną wiodącą było rozumienie czytanego tekstu. W sześciu rozdziałach książki opisano: elementy metodologii badania PISA; najważniejsze wyniki odnoszące się do rozumienia czytanego tekstu; część badania dotyczącą umiejętności matematycznych; założenia teoretyczne oraz omówienie wyników uzyskanych w części badania poświęconej pomiarowi umiejętności uczniów w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych; nierówności edukacyjne, zarówno w aspekcie zróżnicowania umiejętności uczniów, jak i relacji między pochodzeniem społecznym i umiejętnościami; analizę wybranych wyników związanych z dobrostanem uczniów i klimatem szkoły.

Wprawdzie wyniki polskich uczniów we wszystkich trzech dziedzinach PISA w 2018 roku należały do najwyższych w Europie, to pogłębiona analiza danych z badania PISA pokazuje szereg wyzwań, z którymi wciąż musi się zmierzyć polski system edukacji.

Sitek M., Ostrowska E.B., Badiak M., UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY I ZACHOWANIA FINANSOWE MŁODZIEŻY W POLSCE. Wyniki badania PISA 2018. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2020.

Raport przestawia wyniki badania PISA 2018 w części dotyczącej umiejętności finansowych młodzieży w Polsce. Umiejętności 15-latków w tej dziedzinie zbadano po raz trzeci, co umożliwia porównanie ich z umiejętnościami ich rówieśników w innych krajach oraz pozwala śledzić zmiany wyników od 2012 roku. W ramach PISA 2018 uczniów zapytano m.in. o postawy i zachowania związane z finansami i pieniędzmi. Badanie daje szeroki obraz uwarunkowań zdobywania umiejętności finansowych przez uczniów w szkole i poza szkołą. Spośród 20 krajów, które wzięły udział w dodatkowej części badania PISA 2018 poświęconej umiejętnościom finansowym, średni wynik polskich piętnastolatków był jednym z najwyższych na świecie. Lepsi okazali się jedynie uczniowie z Kanady, Finlandii i Estonii.

European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe. Eurydice Report [NAUCZANIE JĘZYKÓW REGIONALNYCH ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W SZKOŁACH W EUROPIE. Raport Eurydice]. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejszy raport to pierwszy raport sieci Eurydice dotyczący nauczania języków regionalnych i mniejszościowych w szkołach w Europie. Jak wynika z raportu, uczniowie w Europie uczą się około 60 języków regionalnych lub mniejszościowych w ramach zajęć szkolnych. Z raportu dowiadujemy się, jakie to języki i jak kraje organizują i wspierają ich nauczanie. Raport prezentuje także wybrane projekty edukacyjne promujące ciekawe inicjatywy w zakresie nauczania języków regionalnych/ mniejszościowych.

Raport w języku angielskim

STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2019 ROKU. WSTĘPNE WYNIKI. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2020.

Badanie wykonano w listopadzie 2019 roku. Na pytania odpowiedziało łącznie 3 tysiące respondentów w wieku co najmniej 15 lat. We wstępie do raportu autorzy piszą: „W 2019 roku można odnotować trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. Jest to w pewnej mierze wynik dobrej koniunktury, która pozwoliła na wzmożone zakupy nowości książkowych, ale również podsycania zainteresowań czytelniczych przez ekranizacje, seriale czy gry komputero­we. Niewątpliwie znaczącą rolę w kształtowaniu gustów czytelniczych mają prestiżowe nagrody literackie, jak Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk.”.

NAUCZANIE ZDALNE. JAK WYGLĄDA W NASZYCH DOMACH. Raport nr 1 z badania ankietowego. Librus – Wspieramy Oświatę, kwiecień 2020.

W dniach 1–6 kwietnia br. za pomocą ankiety internetowej przeprowadzonej na portalu Librus Rodzina zapytano rodziców, jak wygląda nauczanie zdalne w ich domach i w jaki sposób szkoły realizują edukację na odległość. W badaniu wzięło udział 20 989 rodziców.
Celem ankiety była analiza i diagnoza nauczania zdalnego oraz wyzwań, które zostały postawione przed szkołami, nauczycielami, rodzicami, a przede wszystkim uczniami.
Uzyskane wyniki stanowią niezwykle ważny punkt widzenia rodziców na temat realizacji nauczania zdalnego.

NAUCZANIE ZDALNE. JAK ZMIENIŁO SIĘ NA PRZESTRZENI CZASU. Raport nr 2 z badania ankietowego. Librus – Wspieramy Oświatę, maj 2020.

Raport jest podsumowaniem wyników drugiego badania ankietowanego zrealizowanego dwa miesiące później, w maju br. Wzięło w nim udział 18 346 rodziców. Celem badania było porównanie, czy na przestrzeni ponad półtora miesiąca miał miejsce istotny postęp w zakresie nauczania zdalnego. Raport pokazuje m.in., że nauczyciele częściej sięgają po platformy do prowadzenia wideolekcji, chętniej korzystają z dostępnych narzędzi. Niewątpliwie wpływa to na większą samodzielność dzieci, które wymagają mniejszej pomocy rodziców.

Sikora B., Boryca B.M., SPRAWOZDANIE Z BADANIA KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW PROWADZONEGO W FORMIE MONITOROWANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2020.

Informacje przedstawione w sprawozdaniu przygotowano na podstawie wyników przeprowadzonego przez kuratorów oświaty w roku szkolnym 2018/2019 monitorowania w zakresie kształcenia kompe­tencji kluczowych uczniów we wszystkich typach szkół. Badania prowadzone były w oparciu o metodologię opracowaną w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” i opierały się na obserwacji prowadzonych przez nauczycieli lekcji. Sprawozdanie zawiera także wnioski z analizy wyników odnoszące się do potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół i placówek oraz organizacji monitorowania.

Sobiesiak-Penszko P., Pazderski F., DYREKTORZY DO ZADAŃ SPECJALNYCH – EDUKACJA ZDALNA W CZASACH IZOLACJI. Prezentacja wyników badania, Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Spraw Publicznych, 2020.

Badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie kwietnia 2020 r. w ramach projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”, realizowanego przez Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Wzięło w nim udział 646 dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których zapytano, jak ich szkoły poradziły sobie ze zmianą tradycyjnej formy edukacji na zdalną oraz czy i skąd otrzymały pomoc w organizacji edukacji zdalnej.

Ptaszek G., Bigaj M., Dębski M., Pyżalski J., Stunża G.D. (2020). ZDALNA EDUKACJA – GDZIE BYLIŚMY, DOKĄD IDZIEMY? Wstępne wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”. Warszawa 2020.

Projektem badawczym „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa” zostali objęci nauczyciele, uczniowie i rodzice z wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Badanie trwało od 12 maja do 12 czerwca 2020 roku.

W badaniu poszukiwano odpowiedzi na takie pytania, jak:

  • Co myślą uczniowie, rodzice i nauczyciele o zdalnej edukacji i jak się do niej przystosowali?
  • Czy otrzymali odpowiednie wsparcie?
  • Jak wyglądało zaangażowanie nauczycieli, uczniów oraz rodziców w realizację tych zajęć? Jakiego wysiłku (poznawczego, emocjonalnego, fizycznego) to od nich wymagało oraz jakich kompetencji (technicznych, organizacyjnych, metodyczno-dydaktycznych, społecznych)?
  • Jakie emocje im towarzyszyły w okresie zdalnej edukacji?

Raport NAUCZANIE ZDALNE W POLSCE. Warszawa: Skriware 2020.

Raport przestawia podsumowanie wyników ankiety, którą przeprowadził wśród nauczycieli Skriware, warszawski startup edukacyjny. W prowadzonej od 27 kwietnia do 24 maja br. ankiecie wzięło udział trzystu nauczycieli z całej Polski. Zapytano ich, na ile polskie szkoły były gotowe do zmiany, gdzie leżały problemy i jak można było sobie z nimi radzić.

Raport Ministra Edukacji Narodowej ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W OKRESIE EPIDEMII COVID-19. Warszawa, czerwiec 2020.

Raport zawiera zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez MEN w okresie od marca do czerwca br. wynikających z pandemii koronawirusa. W publikacji został przedstawiony proces przygotowania i wdrożenia kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz stopniowego otwierania wybranych typów szkół i placówek. Publikacja zawiera również: opis projektów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz innych projektów realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół; opis Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej e-podreczniki.pl; zestawienie oferty edukacyjnej TVP i Polskiego Radia oraz informacje dotyczące  wsparcia szkół, nauczycieli i uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego i internetu. Osobne miejsce w publikacji zajmuje przegląd działań w zakresie kształcenia na odległość w wybranych krajach Unii Europejskiej.
W zakończeniu Raportu znalazły się wnioski dotyczące dalszych działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz wzbogacenia powszechnie dostępnych e-materiałów dydaktycznych.

Czytaj więcej

SMARTFONY W SZKOLE. USTALAMY REGUŁY GRY. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2020.

Uczniowie lubią lekcje, na których kreatywnie korzysta się ze smartfonów, i znają podstawowe zagrożenia związane z technologiami mobilnymi. Wbrew ogólnemu wyobrażeniu akceptują szkolne obostrzenia związane z ich używaniem, choć mają problem z ich konsekwentnym przestrzeganiem. Z kolei nauczyciele, mimo że dostrzegają wartość nowych technologii, potrzebują wsparcia i praktycznej wiedzy, by pokazać uczniom ich alternatywne użycie – to niektóre z wniosków pierwszej edycji projektu „Smartfony w szkole. Ustalmy reguły gry”. Czytaj więcej….

„Smartfony w szkole. Ustalmy reguły gry” to projekt Instytutu Badań Edukacyjnych, którego głównym celem było wypracowanie i pilotażowe wdrożenie rozwiązań dotyczących korzystania ze smartfonów w szkole podstawowej.

REALIZACJA PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ (OSE). Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa 2020.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to publiczna sieć telekomunikacyjna, za pomocą której Operator OSE nieodpłatnie dostarcza szkołom podstawowym i ponadpodstawowym usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz usługi szeroko pojętego bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego. Dzięki podłączeniu do szybkiego Internetu szkoły biorące udział w OSE uzyskają możliwość korzystania z materiałów multimedialnych dostępnych on-line, takich jak: scenariusze zajęć, filmy animowane, prezentacje, gry edukacyjne, kursy e-learningowe, publikacje, broszury tematyczne.

Najwyższa Izba Kontroli zbadała, czy program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o OSE oraz efektywnie i skutecznie. Wyniki kontroli pokazały, że program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna jest realizowany zgodnie z wymogami ustawy, jednak nie w pełni skutecznie.

KSZTAŁCENIE DZIECI RODZICÓW POWRACAJĄCYCH DO KRAJU ORAZ DZIECI CUDZOZIEMCÓW. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa 2020.

Dzieci cudzoziemców oraz obywateli polskich powracających z zagranicy mają zapewnione możliwości kształcenia w Polsce, w tym odpowiednie warunki do nauki języka polskiego. Rodzice w większości pozytywnie oceniają proces przystosowania i włączenia dziecka do środowiska szkolnego. Jednak kontrola NIK pokazała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie monitoruje i nie analizuje zagadnień związanych z obszarem kształcenia dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców. Ministerstwo nie analizowało także potrzeb związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli pracujących z tymi uczniami oraz z ukierunkowanym na ich rzecz doradztwem metodycznym. Stosunkowo mocnym ogniwem są nauczyciele, którzy mimo instytucjonalnego braku wsparcia wykonują swoją pracę w większości z zaangażowaniem. Kontrola NIK pozytywnie oceniła prowadzenie przez MEN zadania publicznego pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”, w ramach którego dofinansowano w latach 2015–2019 realizację 47 projektów.

INDYWIDUALIZACJA KSZTAŁCENIA PO WPROWADZENIU ZMIAN W PRZEPISACH OŚWIATOWYCH. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa 2020.

Głównym celem kontroli było zbadanie, czy wprowadzone w latach 2017–2018 zmiany w prawie oświatowym wpłynęły na poprawę indywidualizacji procesu nauczania. Wyniki kontroli pokazały, że pomimo że zmiany legislacyjne wprowadzone w latach 2017–2018 stworzyły warunki do poprawy indywidualizacji kształcenia, to nie wszystkim uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewniono adekwatne wsparcie. W prawie 40% szkół objętych kontrolą nie zastosowano właściwie nowych form pomocy uczniom,  a niektóre formy indywidualizacji nauczania nie miały charakteru powszechnego, co w konsekwencji nie pozwoliło na uzyskanie pożądanych efektów. Wynikało to z nieprawidłowego stosowania przepisów oświatowych, braku gotowości szkół i rodziców uczniów do przyjęcia nowych rozwiązań oraz niezapewnienia przez część organów prowadzących szkoły odpowiednich warunków ich realizacji.

DOSTĘPNOŚĆ LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (W LATACH 2017–2019). Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa 2020.

Głównym celem kontroli NIK było zbadanie, czy dzieciom i młodzieży zapewniono dostęp do leczenia psychiatrycznego oraz czy wdrażany jest model leczenia środowiskowego, jako najbardziej pożądany dla tej populacji. Kontrola wykazała, że system lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży wymaga zmian, ponieważ nie zapewnia tej populacji pacjentów kompleksowej i powszechnie dostępnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Problemem jest nierównomierne, w skali kraju, rozmieszczenie kadry lekarskiej, szpitalnych oddziałów psychiatrycznych i poradni dla małoletnich.

Do czasu zakończenia kontroli NIK Ministerstwo Zdrowia nie wdrożyło modelu leczenia środowiskowego małoletnich z zaburzeniami psychicznymi. Model ten jest najbardziej efektywną formą opieki nad tą populacją, a jego  wdrożenie jako obligatoryjnego jest niezbędnym warunkiem rozwoju lecznictwa psychiatrycznego.

ROZWÓJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa 2020.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała, czy realizacja programów Ministra Sportu i Turystyki w latach 2016–2019 wpłynęła na wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Pozytywnie oceniono realizację programów i zadań dotyczących rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży przez Ministra Sportu i Turystyki w latach 2016–2019. Mimo to aktywność fizyczna dzieci i młodzież nie osiągnęła zakładanego poziomu. W latach 2016-2018 przeznaczono na ten cel z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów ponad 415 mln zł, co stanowiło 78 proc. wydatków na sport powszechny. W finansowanych w ten sposób aktywnościach sportowych wzięło udział 4 mln dzieci i młodzieży.

Najwyższa Izba Kontroli podziela pogląd, że istotny wpływ na obniżenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży mają czynniki cywilizacyjne, takie jak rozwój technologii cyfrowej, czyli spędzanie przez dzieci i młodzież wolnego czasu przed komputerem i smartfonem.

Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się