Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Kontakt
English (UK)
Do zadań Pracowni Wychowania Fizycznego i Edukacji Wczesnoszkolnej należy:
 1. opracowywanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikających z diagnozy potrzeb, poprzez różnorodne formy: konferencje, wykłady, warsztaty, seminaria, projekty, fora, rady pedagogiczne, zespoły samokształceniowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
 2. wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji podstaw programowych wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki, w tym opracowywania i opiniowania programów nauczania,
 3. doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki w zakresie modyfikowania i unowocześniania warsztatu pracy, również z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia,
 4. przygotowywanie i opracowywanie materiałów metodycznych dla nauczycieli przedmiotów: wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki,
 5. wspomaganie szkół i placówek w ramach procesowego doskonalenia obejmującego: pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,         ustalenie i opracowanie sposobów zaspokajania potrzeb szkoły lub placówki, zaplanowanie i realizację różnorodnych form wspomagania, wspólną ocenę efektów oraz opracowanie wniosków z przeprowadzonego procesowego doskonalenia,
 6. udzielanie nauczycielom wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki pomocy metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 7. planowanie, organizowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
 8. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz organizowanie różnorodnych form wymiany doświadczeń – promowanie nowatorskich inicjatyw nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego i plastyki na wszystkich etapach edukacji,
 9. organizowanie oraz prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
 10. współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie organizacji i prowadzenia konkursów przedmiotowych oraz innych zadań zleconych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
 11. współpraca z uczelniami, placówkami oraz różnymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju szkół i placówek, wspierającymi ich jakościowe funkcjonowanie,
 12. współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, w tym w ramach programów regionalnych i europejskich,
 13. podejmowanie działań indywidualnie lub w zespołach zadaniowych zgodnie z potrzebami placówki doskonalenia i organu prowadzącego,
 14. kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w celu podniesienia jakości ich pracy w zakresie realizacji zadań statutowych.
 15. realizacja innych zadań powierzonych przez organ prowadzący i dyrektora ŚCDN.

Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon 41 362 45 48
Katarzyna Pluta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kierownik Pracowni, konsultant, pedagogika, kształcenie zintegrowane wew. 123
Beata Piątek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, organizacja i zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńcza, wychowanie fizyczne wew. 126
Aleksandra Potocka-Kuc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, edukacja plastyczna, arteterapia, oligofrenopedagogika wew. 122
Anita Ligas-Skoneczna This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, wychowanie fizyczne wew. 125
Tomasz Kościak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, wychowanie fizyczne wew. 125
Bożena Majchrzyk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagogika wew. 114

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się