Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty krajowe
English (UK)
Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w V edycji „Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków w Chmurze”. Ta edycja Projektu realizowana będzie w okresie od września 2020 roku do czerwca 2021 roku. W pierwszym semestrze przeprowadzone zostaną szkolenia związane ze wdrożeniem usługi Office 365 Education. W drugim semestrze przeprowadzone zostaną szkolenia związane z nauką programowania oraz, jeśli to będzie możliwe, konkurs „Z Panem Scratchem za pan brat”.
Forma
Projekt.

Opis Projektu
Główny cel realizacji kolejnej edycji projektu to:
PRZYGOTOWANIE SZKOŁY DO ZDALNEGO NAUCZANIA – WDROŻENIE USŁUGI OFFICE 365 EDUCATION
Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 jest: „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”. Dlatego głównym celem projektu w okresie IX­–XII będzie przygotowanie szkół do zdalnego nauczania.
Efektywne prowadzenie nauczania na odległość jest zagadnieniem, które było najczęściej zgłaszane przez nauczycieli w przeprowadzonej przez ŚCDN ankiecie diagnostycznej związanej z oczekiwanymi formami doskonalenia realizowanymi przez nasz ośrodek. Okres zawieszenia zajęć w szkołach pokazał, jak ważne jest właściwe przygotowanie szkół do zdalnego nauczania. Niestety zdecydowana większość szkół nie była przygotowana do efektywnego sposobu realizacji zdalnych zajęć edukacyjnych. Skutkiem był duży chaos w zakresie stosowanych przez nauczycieli narzędzi i metod wykorzystywanych do nauczania i komunikacji z uczniami oraz innymi nauczycielami.
Warunkiem skutecznego nauczania zdalnego jest wdrożenie w szkole jednolitego systemu, który dedykowany jest do nauczania na odległość.
System powinien zapewniać podstawowe funkcjonalności wymagane od platformy e-learningowej, tj.:
 • ­możliwość samodzielnego tworzenia kont (dla nauczycieli i uczniów) przez administratora danej instytucji;
 • ­możliwość tworzenia grup szkoleniowych i zarządzania nimi;
 • ­możliwość samodzielnego tworzenia zasobów edukacyjnych (lekcji, dokumentów, prezentacji, hiperłącz, filmów itp.);
 • ­możliwość tworzenia ankiet i testów;
 • ­możliwość tworzenia zadań dla uczniów i ich oceniania;
 • ­możliwość komunikacji za pomocą czatów i forów dyskusyjnych w trybie synchronicznym i asynchronicznym;
 • ­możliwość prowadzenia wideokonferencji bezpośrednio na platformie (opcjonalnie).
Przykładem rozwiązania, które posiada wymienione wyżej funkcjonalności jest platforma oparta na usłudze Microsoft OFFICE 365 Education ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji Microsoft TEAMS.
W roku szkolnym 2020/2021 pierwsza część naszego projektu ma na celu pomoc szkołom we wdrożeniu takiej platformy e-lerningowej oraz przygotowanie nauczycieli tych szkół do skutecznego korzystania z funkcjonalności tego systemu do realizacji zadań edukacyjnych. Znaczna część szkoleń prowadzona będzie zdalnie, z wykorzystaniem platformy ŚCDN opartej na usłudze Office 365 Education oraz uruchomionych na początku projektu platform szkolnych. Prowadzone szkolenia będą kontynuacją realizowanego od czterech lat programu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków, w ramach którego pomogliśmy wdrożyć platformę Office 365 Education w 78 szkołach naszego województwa.
W nowym roku szkolnym program realizowany będzie pod nazwą Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków w Chmurze. Oferta szkoleń została zmodyfikowana i uzupełniona o takie formy, które w lepszym stopniu przygotują nauczycieli do pracy zdalnej z uczniami. Opracowana została ścieżka wdrożeniowa dla całych szkół obejmująca:
 • ­konferencję dla rady pedagogicznej;
 • ­warsztaty dla informatyków szkolnych w zakresie uruchomienia szkolnej platformy, dedykowanej dla każdej placówki;
 • ­warsztaty dla informatyków szkolnych przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami, których celem będzie zapoznanie ze sposobami pracy zdalnej na platformie Office 365 Education;
 • warsztaty dla wszystkich nauczycieli w szkole składające się z 5-ciu czterogodzinnych modułów:
  • wprowadzenie do usługi Office 365 Education;
  • wykorzystanie aplikacji Teams do komunikacji oraz prowadzenia zajęć zdalnych;
  • tworzenie zasobów edukacyjnych w aplikacjach OneNote i Class Notebook;
  • tworzenie ankiet i testów w aplikacji Forms;
  • prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem; zaawansowanych funkcjonalności aplikacji Teams;
 • lekcje informatyki w szkołach (prowadzone przez nauczycieli informatyki), na których uczniowie zapoznani zostaną z funkcjonalnościami platformy;
 • konferencja podsumowująca, ewaluacja projektu.
Efektem szkoleń będzie wyposażenie nauczycieli w umiejętność efektywnej organizacji pracy i prowadzenia zajęć z uczniami na odległość.

Schemat realizacji projektu wdrożeniowego:


 
Zajęcia prowadzone będą w formie szkoleń online. Do projektu zaproszone zostaną te szkoły, które zadeklarują udział w pełnej ścieżce szkoleniowej wszystkich nauczycieli w szkole.
W miarę możliwości i zapotrzebowania w drugiej połowie roku szkolonego uruchomione zostaną szkolenia związane z nauką programowania adresowane do nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Jednym z celów projektu jest propagowanie nauki programowania wśród uczniów. Jeśli warunki sanitarne na to pozwolą planujemy kontynuację konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”. Zachęcamy też szkoły do udziału w innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. Nauczycielom zaproponujemy udział w różnych formach doskonalenia związanych z nauką programowania, które odbędą się w drugim semestrze. Uczestnikom szkoleń umożliwiamy wymianę doświadczeń w ramach sieci współpracy opartej na naszej platformie e-learningowej.

Organizatorem Projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Departamentem IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Cele Projektu
 • Przygotowanie szkół i nauczycieli do pracy zdalnej.
 • Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
 • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem poprzez udział w konkursach.
 • Poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych z nauczaniem programowania.
 • Popularyzacja różnych działań związanych z programowaniem, prowadzonych przez organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów.
Okres realizacji V edycji Projektu
Piąta edycja Projektu realizowana będzie w okresie IX 2020 r.– VI 2021 r. W pierwszym semestrze przeprowadzone zostaną szkolenia związane ze wdrożeniem usługi Office 365 Education. W drugim semestrze przeprowadzone zostaną szkolenia związane z nauką programowania oraz, jeśli to będzie możliwe, konkurs „Z Panem Scratchem za pan brat”.

Wdrożenie usługi Microsoft Office 365 Education
W bieżącym roku szkolnym planujemy objąć wdrożeniem maksymalnie 5 szkół. W miarę możliwości oraz zainteresowania ofertą, obejmiemy projektem kolejne szkoły. Realizacja wdrożenia będzie przebiegała zgodnie z przedstawionym wyżej schematem. Głównym założeniem jest przygotowanie wszystkich nauczycieli w szkole. Szkolenia będą prowadzone w formie online. Tematyka szkoleń:
 • szkolenie wprowadzające dla rady pedagogicznej – 2 godziny;
 • warsztaty dla informatyków szkolnych w zakresie uruchomienia szkolnej platformy, dedykowanej dla każdej placówki – 4 godziny;
 • warsztaty dla informatyków szkolnych przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami, których celem będzie zapoznanie ze sposobami pracy zdalnej na platformie Office 365 Education – 4 godziny;
 • warsztaty dla wszystkich nauczycieli w szkole składające się z pięciu czterogodzinnych modułów:
  • wprowadzenie do usługi Office 365 Education;
  • wykorzystanie aplikacji Teams do komunikacji oraz prowadzenia zajęć zdalnych;
  • tworzenie zasobów edukacyjnych w aplikacjach OneNote i Class Notebook;
  • tworzenie ankiet i testów w aplikacji Forms;
  • prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem; zaawansowanych funkcjonalności aplikacji Teams;
 • konferencja podsumowująca – 2 godziny.
Realizację wdrożenia rozpocznie wideokonferencja dla dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu, w czasie której omówiony zostanie sposób realizacji projektu.

Warunki przystąpienia szkoły do wdrożenia:
 • Zgłoszenie szkoły do udziału w V edycji projektu Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków w Chmurze, będące jednocześnie deklaracją udziału w pełnej ścieżce szkoleniowej wszystkich nauczycieli.
 • Wytypowanie i zgłoszenie informatyka, który będzie administratorem usługi w szkole. Jednym z zadań administratora usługi będzie utworzenie kont dla wszystkich nauczycieli i uczniów w szkole.
Ze względu na ograniczoną liczbę szkół mogących wziąć udział we wdrożeniu o przyjęciu szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoły, które nie zostaną zakwalifikowane znajdą się na liście rezerwowej.
Harmonogram realizacji szkoleń związanych ze wdrożeniem usługi Office 365 Education przedstawiony zostanie po zamknięciu listy szkół zakwalifikowanych. Udostępniona zostanie wtedy możliwość zapisu do konkretnych grup szkoleniowych.

Organizacja różnych form doskonalenia dla nauczycieli, mających na celu przygotowanie do wdrażania podstawy programowej informatyki ze szczególnym uwzględnieniem nauki programowania.

Szczegóły podane zostaną w terminie późniejszym.

Szkoły uczestniczące we wdrożeniu w roku szkolnym 2019/2020
Nauczyciele, którzy w ubiegłym roku szkolnym zapisani byli na kursy niezrealizowane ze względu na pandemię, otrzymają drogą mailową informację o możliwości odbycia zaległych szkoleń. Termin zależny jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Witryna Projektu
Na potrzeby projektu udostępniona została witryna pod adresem http://sami.scdn.pl. Zawartość witryny:
 • Bieżące informacje związane z realizacją Projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków.
 • Bieżące informacje na temat działań związanych ze wdrażaniem nowej podstawy informatyki.
 • Strony szkół uczestniczących w projekcie zawierające informacje na temat ich działań związanych z programowaniem.
 • Bieżące informacje na temat przebiegu konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz prace finalistów.
Udostępnienie platformy e-learningowej
W ramach projektu udostępniona jest platforma e-learningowa wspomagająca prowadzone warsztaty i kursy doskonalące oraz umożliwiająca wymianę doświadczeń między uczestnikami Projektu.

Organizacja konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Z Panem Scratchem za pan brat”
Konkurs przeprowadzony zostanie, jeśli warunki sanitarne na to pozwolą. W okresie grudzień 2020– marzec 2021 r. planowana jest kontynuacja IV edycji konkursu programowania w języku Scratch dla uczniów szkół podstawowych, której nie udało się przeprowadzić ze względu na pandemię. Regulamin konkursu udostępniony zostanie w terminie późniejszym.

Organizacja konferencji podsumowującej realizację Projektu
Na zakończenie realizacji piątej edycji Projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków w Chmurze planowana jest konferencja, w programie której znajdą się między innymi:
 • prezentacje projektów laureatów konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”, jeśli konkurs będzie realizowany,
 • prezentacje działań szkół uczestniczących w projekcie,
 • bieżące informacje związane ze wdrażaniem nowej podstawy programowej informatyki,
 • prezentacje firm oferujących pomoce i środki dydaktyczne wspomagające nauczanie programowania.
Sposób realizacji pierwszego etapu Projektu, związanego ze wdrożeniem usługi Office 365 Education

 1. Szkoła zgłasza chęć udziału w Projekcie poprzez wypełnienie Formularza nr 1 i przesłanie go na adres organizatorów (ŚCDN, 25-431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42) w terminie do 11 września 2020 r.
 2. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zobowiązuje się do:
  • Pomocy w uruchomieniu usługi Office 365 Education w szkole, przygotowanie szkolnego koordynatora-administratora.
  • Organizacji nieodpłatnych form doskonalenia realizowanych w ramach Projektu dla nauczycieli ze szkół zakwalifikowanych do wdrożenia.
  • Udostępnienia platformy e-learningowej zawierającej materiały dydaktyczne wspomagające prowadzenie szkoleń oraz umożliwiającej wymianę doświadczeń między nauczycielami.
  • Organizacji konferencji podsumowującej realizację piątej edycji Projektu.
 3. Szkoła zgłaszająca swój udział w Projekcie zobowiązuje się do:
  • Wyznaczenia nauczyciela – szkolnego koordynatora-administratora Projektu.
  • Uruchomienia usługi Office 365 Education w szkole i utworzenia kont dla wszystkich nauczycieli i uczniów.
  • Udziału nauczycieli informatyki w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami.
  • Udziału wszystkich nauczycieli ze szkoły w pełnej ścieżce szkoleniowej.
  • Przeprowadzenia przez nauczycieli informatyki zajęć z uczniami przygotowującymi ich do pracy na platformie Office 365 Education.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach informuje, że:
 1. Wysyłając zgłoszenie do udziału w projekcie ŚAMI, nauczyciele uczestniczący w Projekcie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Projektu.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Projektu jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 25–431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
 3. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.scdn.pl oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 4. Celem udostępnienia Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach danych osobowych jest:
  • przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli;
  • przeprowadzenie rekrutacji na różne formy doskonalenia związane z realizacją Projektu;
  • archiwizacja dokumentacji.
 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.
 6. Dane osobowe uczestników Projektu przetwarzane będą przez okres 5 lat od zakończenia piątej edycji Projektu, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa.
 7. Uczestnicy Projektu posiadają:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących uczestnika Projektu;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych uczestnika Projektu;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik Projektu uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dane udostępnione przez uczestnika Projektu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatorów.
Harmonogram realizacji Projektu

Rejestracja szkół w projekcie wdrożenia usługi Office 365 Education 26.08–11.09.2020 r.
Wideokonferencja informacyjna dla dyrektorów szkół przyjętych do projektu 17.09.2020 r.
Warsztaty dla nauczycieli (dokładny harmonogram będzie przedstawiony na bieżąco po rejestracji szkół i uzależniony jest od liczby zgłoszonych nauczycieli) 26.09.2019 r.–12.02.2021 r.
Realizacja szkoleń związanych z nauką programowania Marzec– czerwiec 2021 r.
Posumowanie projektu maj 2021 r.

Koszt
Udział w projekcie jest bezpłatny za wyjątkiem płatnych kursów doskonalących (związanych z programowaniem).

Załączniki
Formularz nr 1 – Zgłoszenie szkoły do projektu ŚAMI

Kontakt
Anna Trawka tel. 41 362 45 48 w. 40, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się