logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Informacja pedagogiczna - Prawo w oświacie - Prawo w oświacie 2019
Prawo w oświacie 2019
Wykaz aktów prawa oświatowego za 2019 rok.

NAUCZYCIELE
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLI,  SZKÓŁ I PLACÓWEK
EGZAMINATORZY
EGZAMINY ZEWNĘTRZNE
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2019 r. poz. 625). Zmiany polegają na wskazaniu, jakie osoby, oprócz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole oraz nauczycieli zatrudnionych w innej szkole lub placówce, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego będzie mógł powołać w skład zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego w szkole egzamin ósmoklasisty oraz w skład zespołów nadzorujących przebieg tego egzaminu. W skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, w sytuacji gdy nie ma możliwości powołania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, będą mogli być powoływani inni nauczyciele (spoza tej szkoły).
  Rozporządzenie zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym powyższe rozwiązanie będzie mogło być zastosowane już w bieżącym roku szkolnym przy przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2019 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 626). Zmiany polegają na wskazaniu, jakie osoby, oprócz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole oraz nauczycieli zatrudnionych w innej szkole lub w placówce, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego będzie mógł powołać w skład zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego w szkole odpowiednio egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz w skład zespołów nadzorujących przebieg tych egzaminów. W skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, w sytuacji gdy nie ma możliwości powołania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, będą mogli być powoływani inni nauczyciele (spoza tej szkoły).
  W rozporządzeniu zawarto przepis przejściowy, zgodnie z którym powyższe rozwiązanie będzie mogło być zastosowane już w bieżącym roku szkolnym przy przeprowadzaniu egzaminów w kwietniu i maju 2019 r.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2019 r.
PODRĘCZNIKI SZKOLNE
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 322). Wydanie rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do regulacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245). Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego staną się centrami kształcenia zawodowego.
  W rozporządzeniu wskazano placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, jako placówki zapewniające pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych/klas tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu.
  Wprowadzono zmianę w § 13b w ust. 8 polegającą na zastąpieniu dotychczasowej podstawy programowej kształcenia w zawodach nową podstawą programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 323). Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania regulacji do rozwiązań wynikających ze zmian w kształceniu zawodowym i kształceniu dorosłych wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).Z dniem 1 września 2019 r.:
  – dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego staną się centrami kształcenia zawodowego;
  – szkoły policealne i branżowe szkoły II stopnia nie będą funkcjonowały jako szkoły dla dzieci i młodzieży oraz szkoły dla dorosłych, lecz jako szkoły, w których kształcenie będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045). Rozporządzenie określa:
  1) warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakres ich działalności obowiązkowej;
  2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego;
  3) zadania, które mogą być realizowane wyłącznie przez placówki doskonalenia nauczycieli posiadające akredytację oraz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1lit. b, ust. 6, ust.7 pkt 2 i ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2019 r.
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). Rozporządzenie określa:
  1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego;
  2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych formach pozaszkolnych, w tym wymogi, jakie powinien spełniać program nauczania;
  3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
  4) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy – zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu kształcenia w tej formie;
  5) przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie;
  6) tryb zwalniania osób, o których mowa w art. 117 ust. 12 ustawy, z całości lub części opłat za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3 i 5 ustawy, oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w art. 117 ust. 11 ustawy.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
DORADZTWO ZAWODOWE
 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONEROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 marca 2012 r. 

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 377).


 
button zapisz

wolka-logo


<<  Lipiec 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information