Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Strona główna
„Dyrektor Szkoły” 2019 nr 1

DyrektorSzkoly153

 • „Nasz jubileusz” – W styczniu 2019 roku mija 25 lat od ukazania się pierwszego numeru „Dyrektora Szkoły”. Redaktor naczelna Małgorzata Pomianowska przypomina historię czasopisma i ludzi, którzy go tworzą. Czytelnicy dzielą się opiniami na temat miesięcznika i jego przydatności w ich pracy zawodowej.
 • „Zmiany prawne w 2019 r.” – Monika Sewastianowicz dokonuje przeglądu najważniejszych zmian w prawie oświatowym obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Dotyczą one m.in.: złagodzenia przepisów regulujących ocenę pracy nauczycieli, możliwości zawierania z nauczycielami umów cywilnoprawnych, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, wyższej subwencji oświatowej, nowych zasad bezpieczeństwa i higieny w szkołach, zmian w szkolnictwie zawodowym.
 • „Metody kształtowania kompetencji kluczowych” – Małgorzata Nowak przedstawia metody, które sprzyjają kształtowaniu kompetencji kluczowych. Udziela wskazówek, jak dobrać metodę w zależności od celu lekcji, treści nauczania, wiedzy i wieku uczniów, liczebności klasy, możliwości czasoprzestrzennych, dostępnych środków dydaktycznych, osobowości i doświadczeń nauczyciela. Podaje przykłady metod i zakres kształtowanych kompetencji.
 • Tematem lekcji w Praktycznej Akademii Zarządzania jest monitorowanie podstawy programowej. Cezary Lempa przedstawia przykłady monitorowania podstawy programowej z wykorzystaniem planowania dydaktycznego (kierunkowego i wynikowego) nauczyciela oraz systemu monitorowania postępów uczniów i oceny pracy nauczyciela.
 • „Nowe zasady BHP” – Michał Łyszczarz omawia najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Do nowych rozwiązań należą: obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami, uwzględnienie w planie zajęć możliwości psychofizycznych uczniów, zasięganie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przy ustalaniu długości przerw międzylekcyjnych, obowiązek zapewnienia miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
 • „Wykorzystanie gier w edukacji” – Maciej Frasunkiewicz ukazuje praktyczne możliwości wykorzystania gier w procesie edukacyjnym. Doradza, jak zaplanować wykorzystanie gier na lekcji, dostosowując je do umiejętności uczniów, które elementy procesu edukacyjnego można łączyć z graniem, na co zwracać uwagę, a czego unikać przy wyborze gry. Opisuje gry, które dostarczają dużych możliwości edukacyjnych, np. gry stosowane w tzw. nauczaniu opartym na zjawiskach (seria Wiedźmin) czy gry strategiczne typu Age of Empires.
 • „Moc kultur w szkole” – Malina Baranowska-Janusz i Małgorzata Leszko przedstawiają praktyczny przewodnik dla nauczycieli, jak wesprzeć uczniów cudzoziemskich czy powracających z zagranicy i ich rodziców. Znalazły się w nim przykłady działań przygotowujących kadrę pedagogiczną na obecność w szkole dzieci z różnym zapleczem kulturowym.
 • „Zmiana roli oceniania” – Bolesław Niemierko porównuje dwa modele uczenia, które zdominowały pedagogikę w ostatnich kilkudziesięciu latach: model oparty na powtarzaniu zachowań i model wspomagania rozwoju. Ukazuje różnice w ocenianiu osiągnięć uczniów w obu modelach.
 • Tematem „Niezbędnika Dyrektora Szkoły” jest konkurs na dyrektora. Agata Piszko omawia aspekty prawne dyrektorskiego konkursu, z uwzględnieniem najistotniejszych zmian dotyczących tego zagadnienia. Danuta Elsner udziela kandydatom na stanowisko dyrektora szkoły kilku praktycznych wskazówek, jak przygotować dokumenty wymagane w konkursie: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły. Bogdan Bugdalski pyta członków komisji konkursowej, co ich zdaniem ma największy wpływ na wybór nowego dyrektora szkoły i jakie błędy popełniają kandydaci. Marlena Zaborniak stara się odpowiedzieć na pytanie: Kto będzie lepszym dyrektorem szkoły – debiutant czy osoba pełniąca tę rolę od lat? Magdalena Goetz pomaga tym, którym nie udało się wygrać: Jak sobie wtedy poradzić? Jak się odnaleźć w nowej sytuacji, w swojej szkole, w relacjach z innymi nauczycielami i nowym dyrektorem?
„Monitor Dyrektora Przedszkola” styczeń 2019

MonitorDyrektoraPrzedszkola151

 • „Podsumowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 w zakresie wychowania patriotycznego” – Wiesława Mądrowska udziela praktycznych wskazówek, w jaki sposób dyrektor przedszkola może ocenić stan realizacji treści podstawy programowej w zakresie wychowania patriotycznego. Źródłem informacji jest dla dyrektora przegląd zapisów w dziennikach zajęć oraz obserwacje umiejętności i postaw dzieci podczas zajęć i uroczystości. Autorka przekazuje przykładowe wnioski z kontroli zapisów w dziennikach i obserwacji zajęć oraz ze wspomagania nauczycieli w realizacji zadań związanych z tematyką patriotyczną.
 • „Urlopy nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych” – Joanna Lesińska wyjaśnia, jakie uprawnienia urlopowe przysługują nauczycielom przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Omawia zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego, urlopów bezpłatnych, urlopów związanych z uprawnieniami rodzicielskimi, urlopu szkoleniowego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.
 • „Planowanie decyzji kadrowych w nowym roku – polityka kadrowa jako odpowiedź na nowe wyzwania przedszkola” – Jan Lewandowski omawia regulacje prawne dotyczące podejmowania decyzji kadrowych przez dyrektora, które są nierozerwalnie związane ze sposobem nawiązania określonego stosunku pracy. Zwraca uwagę na nowe zapisy prawne dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym na podstawie mianowania. Omawia szczegółowo kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, w tym do nauczania języków obcych.
 • „Przedszkolak z rodziny patchworkowej” – Małgorzata Łoskot omawia prawne aspekty współpracy przedszkola z rodziną patchworkową, czyli rodziną „posklejaną”, w której swego rodzaju „kawałki” stanowią obecni i byli partnerzy, wspólne dzieci, a także pochodzące z poprzednich związków teściowe, eksteściowe oraz pozostali krewni.
 • „Co przedszkole powinno zapewnić dziecku z niepełnosprawnością” – Wiesława Mądrowska omawia powinności przedszkola względem dzieci niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju orzeczenia dostarczonego przez rodziców: o potrzebie kształcenia specjalnego, organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 • „Sytuacje kryzysowe z udziałem przedszkolaków – dziecko zaniedbane w przedszkolu” – Lidia Kołodziejska omawia obowiązki pracowników przedszkola oraz możliwości konkretnych działań w przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone poprzez zaniedbanie w środowisku rodzinnym.

W „Narzędziowni”: sprawozdania z udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z komentarzem i wnioskami; przykładowe sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019; przykładowe szczegółowe zakresy obowiązków pracowników przedszkola.

„Monitor Dyrektora Szkoły” styczeń 2019

MonitorDyrektoraSzkoly150

 • „Wskazane podsumowanie nadzoru pedagogicznego wraz z przedstawieniem radzie pedagogicznej wniosków z pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego” – Ewa Norkowska zwraca uwagę, że dyrektorzy, błędnie interpretując przepisy prawa, przygotowują sprawozdania z nadzoru pedagogicznego. Natomiast ustawodawca wymaga od dyrektora szkoły/placówki przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Autorka udziela wskazówek, co powinno znaleźć się we wnioskach ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 • „Zasady działania stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły” – Joanna Lesińska wyjaśnia, jakie podmioty mogą działać w szkole i jakie powinny spełniać wymogi zgodnie z prawem oświatowym. Omawia zadania dyrektora i organów szkoły przed dopuszczeniem organizacji do działalności na terenie szkoły.
 • „Zmiany w ustawie Prawo oświatowe” – Maria Pecyna omawia zmiany wprowadzone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz w innych ustawach, ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245. Zmiany odnoszą się do następujących obszarów oświaty: kształcenia zawodowego, warunków organizacji opieki stomatologicznej oraz stołówek w szkole, korzystania z wychowania przedszkolnego, awansu zawodowego uwzględniającego nauczycieli polonijnych, kształcenia w szkole artystycznej.
 • „Zadania nauczycieliporadni i nauczycieli specjalistów w ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin” – Maria Pecyna omawia zapisy rozporządzenia MEN w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1601). Wskazanie w rozporządzeniu obowiązkowych zadań nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach i placówkach ma zagwarantować realizację tego samego rodzaju zajęć we wszystkich jednostkach systemu oświaty.
 • W „Narzędziowni”: przykładowy zakres obowiązków osoby prowadzącej zajęcia gimnastyki korekcyjnej; zasady przyznawania dodatku motywacyjnego i nagrody dyrektora szkoły; program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; wzory zarządzeń dyrektora szkoły; wzór notatki służbowej.
„Remedium” 2019 nr 1

Remedium152

 • „Siła oddziaływania przekazu wizualnego” – Katarzyna Nowak przybliża tekst francusko-kanadyjskiego socjologa Jocelyna Lachance’a, zatytułowany „Siła oddziaływania ekranów wobec słabości naszych słów”, który jest refleksją autora nad rozwojem nowych mediów i profilaktyką zagrożeń medialnych. Tekst zasługuje na uwagę ze względu na propozycje działań, które pomagają młodzieży zrozumieć naturę mediów. Można je zastosować w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie czy informatyki.
 • „Leworęczność u dzieci” – Marta Komorowska omawia przyczyny leworęczności oraz związek między leworęcznością a organizacją funkcji w mózgu. Omawia również czynniki, które należy uwzględnić przy ewentualnym przestawianiu dziecka na rękę prawą. Zwraca uwagę na trudności osób leworęcznych i przekazuje zalecenia pracy z dzieckiem leworęcznym.
 • „Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój osobowości dzieci i młodzieży” – Kaja Chojnacka na podstawie koncepcji postaw rodzicielskich J. Rembowskiego i M. Ziemskiej analizuje ich wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka, także w dorosłości. Rodzice przejawiając określone nastawienie wobec swojego dziecka, nie tylko wpływają na jego przyszłość edukacyjną i zawodową, ale także na jakość relacji z ludźmi. Autorka podpowiada, na co należy zwracać uwagę w komunikacji rodzic – dziecko.
 • „Równowaga praca-życie osobiste w profesjonalnej pomocy” – problem, który porusza Benedykt Peczko, dotyczy osób zawodowo zajmujących się profesjonalną pomocą. W przypadku psychoterapeutów zajmujących się problemami swoich pacjentów szczególnie ważne jest dbanie o swoją kondycję psychofizyczną oraz zachowanie równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym. Autor pokazuje, skąd pomagający mają czerpać inspiracje do utrzymywania równowagi zawodowo-osobistej.
 • „Zaburzenia mechanizmu samoregulacji a nadwaga” – Paulina Mamrot omawia mechanizmy regulacji głodu i sytości u człowieka, związane m.in. z pracą hormonów układu pokarmowego, które stanowią jeden z elementów komunikacji z ośrodkowym układem nerwowym. Zaburzenia regulacji hormonalnej łaknienia mogą sprawiać kłopoty z kontrolą apetytu i prowadzić do przejadania się.
 • „Sport a profilaktyka uzależnień” – Maja Vogt-Kostecka na podstawie przeglądu literatury przedmiotu stwierdza, że nie należy traktować uczestnictwa w zajęciach sportowych jako uniwersalnej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Na ten problem zwróciła uwagę również Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zaleca ostrożne wykorzystywanie zajęć sportowych w programach przeciwdziałających uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Jak pokazują badania, sport w przypadku konkretnych zachowań problemowych może być czynnikiem je utrwalającym. W opracowywaniu programów zapobiegającym niechcianym zjawiskom społecznym dość powszechnie wykorzystywana jest koncepcja czynników ryzyka i czynników chroniących. Obecnie badacze i praktycy dużą uwagę przywiązują do wzmacniania i rozwijania czynników chroniących, wspierających pozytywny rozwój młodzieży.
„Głos Pedagogiczny” styczeń 2019

GlosPedagogiczny155

 • „Jak dostosować placówkę do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – Joanna Latosińska-Kulasek omawia zadania placówki, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, dotyczące form i metod pracy oraz rodzaju zajęć dla dziecka ze spektrum autyzmu. Omawia również zadania nauczyciela wspomagającego.
 • „Znajomość praw dziecka oraz ich realizacja” – Małgorzata Łoskot przybliża prawa dziecka w kontekście jednego z kryteriów oceny pracy nauczyciela, jakim jest ich znajomość i realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej.
 • „Pochwała pochwały” – rozmowa z Malwiną Huńczak, psycholożką, psychoterapeutką, autorką książek, m.in. książki „Siła niedoskonałości”, o zdrowym i szkodliwym perfekcjonizmie oraz o tym, jak formułować pochwały, aby wzmacniały u dzieci poczucie własnej wartości.
 • „Normalnie, czyli jak?” – Joanna Ławicka ukazuje specyfikę rozwojową ludzi ze spektrum i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, co można zrobić, aby człowiek ze spektrum miał szansę na „normalność” rozumianą jako szczęście i możliwość decydowania o sobie.
 • „Wykorzystanie SI w pracy dydaktycznej – praktyczne wskazówki dla nauczycieli” – Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz udziela praktycznych wskazówek, jak zastosować i wykorzystać w pracy z dziećmi integrację sensoryczną. Podaje przykładowe ćwiczenia.
 • „Gimnastyka mózgu – czy można skutecznie „wyćwiczyć mózg”?” – Magdalena Goetz omawia wątpliwości związane z gimnastyką mózgu, czyli kinezjologią edukacyjną. Opisuje prawdy i mity na temat możliwości stymulowania mózgu dzięki różnorodnym technikom kognitywnym i aktywności ruchowej wspomagającej pracę mózgu.
 • „Smartfony, czaty, media społecznościowe – jak wpływają na nasze relacje z innymi?” – Magdalena Goetz porusza problem niekorzystnych skutków, jakie mogą wywierać media cyfrowe na rozwój społeczny dzieci i młodzieży. Proponuje scenariusz dwóch zajęć na temat mediów elektronicznych i ich wpływu na relacje z innymi ludźmi oraz właściwego używania mediów elektronicznych.
 • „FOMO – nowa choroba cywilizacyjna?” – Fomo (Fear of missing out) – to nowa choroba cywilizacyjna wywołująca lęk przed wypadnięciem z obiegu, przeoczeniem informacji w Internecie, mediach społecznościowych. Magdalena Goetz opisuje konsekwencje odczuwania przez dzieci i nastolatki takiego lęku oraz objawy syndromu FOMO. Pokazuje, jak wygląda poziom FOMO w Polsce na podstawie raportu z 2018 r. „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem”. Udziela wskazówek, jak przeciwdziałać zjawisku w szkole.
 • „Edukacja antydyskryminacyjna uważnością na drugiego człowieka” – Klaudia Waryszak-Lubaś wyjaśnia, czym jest edukacja antydyskryminacyjna i dlaczego jej wprowadzenie do szkół jest tak ważne. Pokazuje działania podejmowane w szkołach przeciwdziałające dyskryminacji i przemocy. Podaje przykłady programów pomocnych w oswajaniu się z tematyką antydyskryminacyjną.
 • „Narysuj swoje myśli – ćwiczenia w myśleniu wizualnym” – Aleksandra Kubala-Kulpińska omawia walory myślenia wizualnego. Termin wprowadzony przez dra Roberta Horna – według niego stosowanie „języka wizualnego” rozwija myślenie, komunikację i umiejętność rozwiązywania problemów. W artykule omówiono etapy myślenia wizualnego. Zamieszczono przykłady ćwiczeń rozwijających myślenie wizualne.
 • „Nie ma dzieci leniwych, czyli dlaczego uczniowie nie chcą się uczyć?” – Małgorzata M. Jankowska omawia – z punktu widzenia psychologa i terapeuty poradni psychologiczno-pedagogicznej – przyczyny, dla których dzieci się nie uczą, i żadną z nich nie jest „lenistwo”. Wyjaśnia, na czym powinna polegać pomoc udzielana dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce, zmniejszonymi umiejętnościami wykonawczymi, obniżonymi możliwościami intelektualnymi, problemami emocjonalnymi. Przekazuje wskazówki dla rodziców i nauczycieli w przypadku przemęczenia i przeciążenia dzieci nauką, nadmiernej kontroli i zaangażowania rodziców w naukę dziecka, obniżenia poczucia wartości.

W „Narzędziowni”: „FOMO – sprawdź się” – lista kontrolna dla uczniów; „Jak przeciwdziałać FOMO u dzieci i młodzieży” – ulotka informacyjna dla rodziców i opiekunów; „Jak się uchronić przed FOMO?” – ulotka informacyjna dla młodzieży; przykładowy scenariusz zajęć z wykorzystaniem integracji sensorycznej.

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2019 nr 1

POW149

 • „Poznańska demokratyczna „O!mega szkoła” – kontynuacja brytyjskiej Summerhill” – Beata Tomaszek przypomina historię szkół demokratycznych, które powstały jako wyraz sprzeciwu wobec wadliwego, autorytarnego systemu edukacji. W Polsce działa kilkanaście szkół czerpiących z idei i praktyki szkoły Sumerhill. Jedną z takich szkół, poznańską szkołę „O!mega”, autorka uczyniła przedmiotem analizy.
 • „Wpływ reklamy komercyjnej na dziecko” – Beata Hoffman przedstawia na podstawie literatury przedmiotu spektrum oddziaływania reklamy na dziecko, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy telewizyjnej. Rozważania rozpoczyna od zdefiniowania reklamy, ukazania głównych celów reklamy, jej rodzajów oraz oddziaływania reklamy w trzech płaszczyznach: poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. Powołując się na badania, autorka omawia wpływ reklamy telewizyjnej na dziecko jako odbiorcę reklamy oraz zagrożenia, jakie ze sobą niesie.
 • „Uczenie się odpowiedzialności przez dziecko w wieku przedszkolnym” – Iwona Samborska zwraca uwagę na specyfikę uczenia się odpowiedzialności przez dziecko. Wskazuje obszary funkcjonowania dziecka, które dają mu możliwość poznawania i doświadczania odpowiedzialności, np. obszary związane z wykonywaniem określonych obowiązków, z dbałością o porządek, z niesieniem pomocy, z opiekowaniem się.
 • „Pedagogiczne działania asystenta rodziny skierowane do dzieci i młodzieży” – Izabela Krasiejko zapoznaje z wynikami badań własnych poświęconych pracy asystentów rodziny. Asystent rodziny to nowy zawód powołany w 2011 roku w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Przepisy prawa nakładają na asystenta szereg zadań dotyczących zarówno pomocy rodzinie, jak i ochrony bezpieczeństwa dziecka. Praktyka realizowana w różnych instytucjach pokazuje, że nie jest to jednak takie oczywiste. Badania autorki były skoncentrowane na uzyskaniu odpowiedzi, jakie rodzaje działań opiekuńczo-wychowawczych realizują asystenci z dziećmi i młodzieżą oraz jaki wpływ na zakres i rodzaj zadań wykonywanych przez asystenta z dziećmi i młodzieżą ma instytucja, w której jest zatrudniony.
 • „Przygotowanie nauczycieli wczesnej edukacji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – uczelniana fikcja czy realne możliwości?” – przedmiotem rozważań Agnieszki Pawluk-Skrzypek i Moniki Jurewicz są nauczycielskie kompetencje diagnostyczne, które pozwalają nauczycielowi poznać ucznia. W praktyce szkolnej oznacza to posiadanie określonej wiedzy i umiejętności umożliwiających mu skuteczne działanie. Kształtowanie kompetencji w dziedzinie diagnozowania pedagogicznego, zgodnie z założeniami dotychczasowego modelu kształcenia nauczycieli, powinno odbywać się na poziomie edukacji wyższej. Autorki podjęły badania wśród studentów kierunku pedagogika, specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, aby sprawdzić, jaki jest poziom wiedzy i umiejętności studentów w zakresie: rozpoznawania objawów zaburzeń, ustalania potencjalnych przyczyn zaburzeń oraz projektowania działań wspierających ucznia.
„Biblioteka w Szkole” 2019 nr 1

BibliotekaWSzkole154

 • „Dziennik biblioteki szkolnej” – Danuta Majkusiak omawia sposób prowadzenia dziennika biblioteki szkolnej: jak zapisywać czynności codzienne, czynności związane z wymianą podręczników, czynności cykliczne odbywające się w terminach określonych w planie pracy biblioteki, prace administracyjno-techniczne i inne działania bibliotekarza.
 • „Nowy awans zawodowy krok po kroku” – Dariusz Skrzyński omawia krok po kroku kolejne czynności w procedurze awansu zawodowego nauczycieli według nowych przepisów obowiązujących od 1 września 2018 r. Omawia również regulacje przejściowe obowiązujące tych nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego.
 • „Street art jako narzędzie w edukacji” – Street art to sztuka uliczna coraz bardziej widoczna na ścianach polskich miast w formie murali czy plakatów. Ewa Wąsik pokazuje, w jaki sposób powiązać zajęcia szkolne z tematem stret artu. Jej zdaniem najbardziej ciekawe i efektywne wydają się dwie metody – wycieczka tematyczna oraz gra miejska.
 • „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza – projekt edukacyjny na Tydzień Języka Ojczystego” – Anna Matuszewska-Gumięga opisuje realizację Tygodnia Języka Ojczystego w swojej szkole w formie projektu edukacyjnego. Tematem przewodnim konkursów zorganizowanych w ramach projektu był „Pan Tadeusz”.
 • „FilozoGraf, czyli jak wprowadzić młodzież w świat filozofii?” – Hanna Borzyszkowska zorganizowała warsztaty filozoficzno-komiksowe, które dzięki połączeniu wiedzy filozoficznej z przyjazną młodemu czytelnikowi formą sztuki okazały się godną polecenia metodą pracy z czytelnikiem.
Wybrane scenariusze zajęć:
 • „Maraton czytania „Hobbita”– scenariusz obchodów Światowego Dnia Czytania Tolkiena” –Kinga Świeczkowska zorganizowała w bibliotece szkolnej maraton czytania Hobbita z okazji Światowego Dnia Czytania Tolkiena. Celem imprezy czytelniczej było zapoznanie z treścią książki „Hobbit, czyli tam i z powrotem”, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie techniki pięknego czytania.
 • „Odrzucenie w szkole z powodu biedy” – Lidia Ippoldt proponuje scenariusz zajęć z elementami biblioterapii dla kl. V–VIII szkoły podstawowej. Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom faktu odrzucania i poniżania z powodu biedy.
 • „Stop hejtowi” – Agnieszka Łaszczych proponuje dla uczniów kl. IV–V lekcję , która uczy obrony przed hejtem i zachęca do przeciwdziałania jego przejawom.
 • „Moja własna wojna” – Barbara Polińska opracowała scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii, których celem jest uświadomienie uczestnikom, że wojna to nie tylko zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, wojna może również toczyć się na polu prywatnym, w naszym życiu. Własna wojna prowadzona w życiu może być nie tylko walką z własnymi słabościami i ograniczeniami, ale również drogą rozwijania i wzbogacania własnego charakteru.
„Życie Szkoły” 2019 nr 1

ZycieSzkoly156

 • „Paradygmaty w edukacji wczesnoszkolnej” – Małgorzata Wróblewska zajęła się interpretacją założeń nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, aby pokazać, co tworzy rzeczywistą zmianę i jak dokonać ewentualnych modyfikacji w planowaniu i realizacji zajęć edukacyjnych.
 • „Ruch, który uczy myśleć!” – Kamila Olga Rejszel-Stępień przekonuje, że ruch może stymulować uczenie się uczniów i zachęca do korzystania z ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej.
 • „TIK w szkole” – Ewa Ostarek podpowiada, jak można wdrożyć TIK w kształceniu zintegrowanym. Zwraca uwagę na kilka ważnych zasad, o których powinien pamiętać nauczyciel przy pracy z nowoczesnymi technologiami dotyczących m.in. selekcji materiałów, sprawdzania funkcjonalności wykorzystywanych narzędzi, stosowania informacji zwrotnej, znajomości licencji przy wykorzystywaniu zdjęć i grafik z sieci. Przedstawia propozycje narzędzi TIK do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej wraz z krótką charakterystyką.
 • „Kalendarz na cały rok – przykład zajęć zintegrowanych” – Małgorzata Małyska przedstawia scenariusz zajęć, których tematem jest odkrywanie powtarzalności w przyrodzie w trakcie zabaw stymulujących rozwój holistyczny dziecka. Celem zajęć jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez doświadczenie czytania tekstów literackich i zabaw zachęcających do poznawania świata przyrody, aktywności językowej, matematycznej, plastycznej i ruchowej. Autorka opisuje sytuacje edukacyjne i ich funkcje.
 • „Teatr w nauczaniu początkowym” – Magdalena Krawczonek ukazuje rolę teatru w życiu dziecka. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej powinien w swoim procesie edukacyjno-wychowawczym uwzględnić edukację teatralną. Udziela kilku wskazówek, jak przygotować przedstawienie teatralne dla młodszych dzieci. Przedstawia scenariusz zajęć z wykorzystaniem pacynek „Teatrzyk szkolny pt. „Czerwony Kapturek”, które mają na celu zainteresować dzieci teatrem.
 • „Dzieci z zespołem Aspergera są wokół nas” – Margareta Olszewska przekazuje informacje na temat zachowań charakterystycznych dla dzieci z zespołem Aspergera, metody integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera, diagnozy dziecka w aspekcie szkolnym. Nauczycielom, którzy mają w klasie dzieci z zespołem Aspergera podpowiada, na co warto zwrócić uwagę, aby ułatwić pracę z dzieckiem.
 • „W drodze do samodzielności – czyli wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka” – Aleksandra Kubala-Kulpińska przekazuje nauczycielom kilka zasad, które pomogą im wdrażać uczniów do samodzielności w uczeniu się. Dołączony kwestionariusz samooceny nauczyciela – Czy chciałbym być uczniem w mojej klasie? zawiera wskazówki do refleksji dla nauczyciela.
 • „Uczeń z giełkotem – procedura diagnozowania” – Joanna Soboń zapoznaje z zaburzeniem płynności mówienia związanym z szybkim i nieregularnym tempem mówienia, które często mylnie utożsamiane jest z jąkaniem. Opisuje różnice między jąkaniem i giełkotem. Właściwe rozpoznanie logopedyczne ma istotne znaczenie diagnostyczne, gdyż oba zaburzenia wymagają odmiennego postępowania terapeutycznego. Omawia procedurę diagnozowania giełkotu, na którą składają się standardowe badanie logopedyczne oraz diagnoza różnicowa.
„Wychowawca” 2019 nr 1

Wychowawca157

 • Tematem wydania jest adopcja i rodziny zastępcze. W tematykę wprowadza artykuł Janusza Rusaczyka „Rodziny adopcyjne i zastępcze”. Autor omawia usytuowanie rodzin adopcyjnych i zastępczych w polskim ustawodawstwie rodzinnym i opiekuńczym. Rodzina adopcyjna i zastępcza to współcześnie jeden z najbardziej korzystnych sposobów kompensowania dzieciom braku ich własnej rodziny. O ile funkcjonują prawidłowo, stanowią ważną drogę zapewniania dzieciom właściwego środowiska dla ich rozwoju – pisze autor.
 • „Adopcja ciężko chorych dzieci” – Małgorzata Giermaz pisze o adopcji jako bardzo skomplikowanym procesie, który ciągle w wielu osobach budzi strach. Nie zawsze rodziny są w stanie poradzić sobie z problemami psychofizycznymi nowo przyjętych dzieci. W wielu przypadkach adopcyjnym rodzicom udaje się jednak stworzyć taki dom, w którym nie brakuje miłości, zrozumienia i cierpliwości. Autorka podaje przykłady organizacji niosących pomoc dzieciom – Wioski Dziecięce, Fundacja Gajusz. W ramach Fundacji Gajusz w 2011 roku powstał projekt „Tuli Luli” skierowany do dzieci, które nie mają szans na adopcję z powodu ciężkiej choroby.
 • „Bariery: dziecko niepełnosprawne – adopcja i rodzina zastępcza” – Janusz Rusaczyk porusza główne problemy dzieci niepełnosprawnych przebywających w państwowych domach dziecka i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Stygmat niepełnosprawności uruchamia wobec nich lawinę dyskryminacji w środowisku instytucjonalnym. Dlatego jedyną szansą zagwarantowania dzieciom niepełnosprawnym poczucia bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej jest umieszczenie ich w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Autor omawia czynniki utrudniające adopcją dziecka z niepełnosprawnością.
 • „Motywy adopcji” – Anna Nogal opisuje siedem czynników motywujących do adopcji, opisanych w książce Ewy Milewskiej „Kim są rodzice adopcyjni?”. Jednym z najczęstszych i najbardziej pożądanych motywów u kobiet, wysoko ocenianym przez pracowników ośrodków adopcyjnych, jest czynnik standardów społecznych, który określa naturalną potrzebę spełnienia siebie w roli matki.
 • „ABC adopcji” – Ewa Michałowska-Walkiewicz wyjaśnia, co oznacza adopcja w polskim prawie oraz kto może stworzyć rodzinę zastępczą.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się