Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Strona główna
„Monitor Dyrektora Szkoły” styczeń 2018

MonitorDyrektoraSzkoly047

 • „Organizacja pracy placówki w trakcie ferii” – Joanna Lesińska wyjaśnia, jak szkoła, która decyduje się na organizację w czasie ferii wypoczynku dla uczniów, powinna prawidłowo przygotować taki wypoczynek. Wiąże się to z wypełnieniem wielu formalności. Obowiązkiem organizatora wypoczynku jest zgłoszenie wypoczynku za pomocą formularza, zapewnienie kadry opiekującej się uczniami podczas wypoczynku oraz dopełnienie innych obowiązków określonych w przepisach.
 • „Szkoła na dopalaczach” – rozmowa z aspirantem Agnieszką Makowską, specjalistą ds. prewencji kryminalnej, o stosowaniu przez uczniów dopalaczy, o tym, na jakie symptomy świadczące o zażyciu substancji psychoaktywnych należy zwrócić uwagę, co można poprawić w komunikacji na linii policja – szkoła.
 • „Karta Nauczyciela w nowej odsłonie” – Jan Lewandowski omawia najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych: zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy oraz obowiązków nauczycieli, zamiany w zakresie wynagradzania nauczycieli oraz uprawnień socjalnych.
 • „Działalność świetlicy w zreformowanych szkołach” – Ewa Norkowska porządkuje zapisy dotyczące świetlicy szkolnej w obowiązujących aktach prawnych. Odrębną uwagę poświęca regulaminowi świetlicy szkolnej, który nie został doprecyzowany w obowiązujących przepisach. Wyjaśnia, co powinien zawierać regulamin świetlicy szkolnej.
 • „Nowe zasady realizacji indywidualnego programu lub toku nauki” – Ewa Norkowska omawia zasady realizacji indywidualnego programu lub toku nauki określone w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 217 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569), które obowiązują od 1 września 2017 r. Wprowadzone zmiany dotyczą modyfikacji w zakresie czasu, na jaki udziela się zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki. Autorka zestawia różnice i wspólne przepisy wynikające z rozporządzeń dotyczących indywidualnego programu lub toku nauki w szkole publicznej i szkole artystycznej.
 • „Zmienione uprawnienia rady pedagogicznej w świetle aktualnych przepisów prawnych” – Jan Lewandowski przypomina podstawę prawną funkcjonowania rady pedagogicznej oraz jej podstawowe kompetencje w kontekście zmian zachodzących w prawie oświatowym.
 • „O zmianach w finansowaniu oświaty” – Magdalena Mikoś-Korzeń omawia zmiany w sposobie finansowania oświaty wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W artykule przedstawiono sposób przyznawania dotacji szkołom oraz zasady rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego.
 • „Czym jest edukacja włączająca?” – Magdalena Mikoś-Korzeń omawia zagadnienie edukacji włączającej, nowego modelu organizacji edukacji osób niepełnosprawnych, która jest obecnie wiodącym kierunkiem polityki edukacyjnej państw europejskich i USA. Omawia funkcjonowanie edukacji włączającej w Polsce oraz podstawy prawne edukacji włączającej w roku szkolnym 2017/2018.
W „Narzędziowni”: przykład sprawozdania z działalności szkoły za I okres roku szkolnego 2017/2018; zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wychowawcy świetlicy; zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej; zakres działań szkoły związanych z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych – podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświaty; wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program/tok nauki; zezwolenie na indywidualny program/tok nauki dla ucznia; odmowa zezwolenia na indywidualny program/tok nauki ucznia; dokumentowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach – dokumentacja obowiązkowa i uzupełniająca.
„Monitor Dyrektora Przedszkola” styczeń 2018

MonitorDyrektoraPrzedszkola046

 • „Sprawozdanie z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018” – Wiesława Mądrowska przywołuje dwa rozporządzenia regulujące zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach: z dnia 9 sierpnia 2017 r. oraz zmieniające z dnia 30 kwietnia 2013 r., które obowiązują zarówno publiczne, jak i niepubliczne przedszkola. Udziela wskazówek, jak przygotować sprawozdanie z realizacji tego zadania.
 • „Zmienione zasady prowadzenia dokumentacji” – Jan Lewandowski omawia aktualne przepisy dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji, zawarte w rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. W aktualnym stanie prawnym kwestie dotyczące dokumentacji reguluje również rozporządzenie MEN z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Autor uwzględnia zmiany w stosunku do wcześniej obowiązującego rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2014 r. Omawia rodzaje dokumentacji szkolnej: księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, księgę uczniów, dziennik zajęć przedszkola, dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dziennik indywidualnych zajęć, dziennik prowadzony przez specjalistów.
 • „Organizacja zastępstw w przedszkolach” – Joanna Lesińska wyjaśnia kwestie prawne dotyczące organizacji zastępstw w przedszkolach samorządowych oraz prowadzonych przez inne organy. Wyjaśnia sposób przydzielania doraźnych zastępstw oraz wynagradzania za realizowane godziny w zastępstwie za innego nauczyciela.
 • „Organizacja pracy przedszkola w trakcie zimowej lub letniej przerwy w działalności” – Joanna Lesińska omawia wymagane formalności związane z organizacją wypoczynku dla dzieciw przedszkolach w czasie statutowych przerw w działalności w publicznych przedszkolach: opracowanie i złożenia kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku przez wypełnienie formularza; zapewnienie kadry opiekującej się dziećmi oraz inne obowiązki spoczywające na przedszkolu jako organizatorze feryjnego wypoczynku.
 • „Konkurs na stanowisko dyrektora w świetle nowych regulacji prawnych” – Marta Handzlik omawia najnowsze zmiany dotyczące wymagań, jakie muszą spełniać kandydaci na dyrektorów szkół lub placówek, kolejne etapy procedury konkursowej oraz wymaganą dokumentację składaną przez kandydatów na dyrektorów.
 • „Zmiany w sposobie finansowania oświaty” – Magdalena Mikoś-Korzeń omawia jeden z obszarów poddanych reformie o sposobie finansowania zadań oświatowych – finansowanie publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek. Przedstawia szczegółowe zasady naliczania dotacji przedszkolnej oraz regulacje dotyczące zasad rozliczeń finansowych.
 • „Karta Nauczyciela w nowej odsłonie” – Jan Lewandowski omawia zmiany w ustawie Karta Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, które dotyczą: awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy, obowiązków nauczycieli, a także wynagradzania nauczycieli oraz uprawnień socjalnych.
W „Narzędziowni” zamieszczono: ankietę dla dyrektora pomocną w przygotowaniu sprawozdania z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; wzór sprawozdania z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – dla nauczyciela prowadzącego grupę; przykład sprawozdania z działalności przedszkola za I okres roku szkolnego 2017/2018; regulamin działalności rady pedagogicznej przedszkola.
„Dyrektor Szkoły” 2018 nr 1

DyrektorSzkoly052

 • „Dajmy nauczycielom większą swobodę” – rozmowa z prof. Bogusławem Śliwerskim, przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, na temat polityki edukacyjnej, zalet decentralizacji edukacji i zwiększenia autonomii dyrektorów szkół i nauczycieli oraz konsekwencji wprowadzania systemu testowego w ocenianiu efektywności pracy szkół i postępów uczniów.
 • „Kontrola zarządcza a pomoc psychologiczno-pedagogiczna” – Marcin Popławski uzasadnia, dlaczego dyrektor szkoły powinien objąć pomoc psychologiczno-pedagogiczną kontrolą zarządczą i w jakim celu. Podaje przykładowe narzędzie kontroli zarządczej dla obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej.
 • „Wychodzenie ze strefy komfortu” – Magdalena Goetz wyjaśnia, czym jest strefa komfortu, czy zawsze warto ją opuszczać i w jaki sposób to robić. Pojęcie strefy komfortu pochodzi z obszaru psychologii rozwojowej, zaś idea wychodzenia ze strefy komfortu przypomina teorię prof. Lwa Wygotskiego dotyczącą tzw. strefy najbliższego rozwoju dziecka.
 • Tematem lekcji w Akademii Prawa Dyrektora Szkoły są podstawy prawa karnego. Monika Sewastianowicz omawia akty prawne regulujące postępowanie wobec nieletnich, rodzaje kar stosowane wobec nieletnich, szczególny status nauczyciela w prawie karnym wynikający z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 • „Reguły finansowania zadań oświatowych” – Aneta Majchrzak porusza kwestie dotyczące finansowania zadań z zakresu oświaty zawarte w ustawie z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203). Najważniejsze z nich to: zmiana sposobu podziału subwencji oświatowej; nowe zasady udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych; zmiana sposobu naliczania dotacji przedszkolnej; nowe regulacje dotyczące dotacji podręcznikowej; nowe regulacje dotyczące finansowana świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 • „Zmiany w Karcie Nauczyciela” – Piotr Gąsiorek omawia najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie: oceny pracy nauczycieli, dyrektorów szkół, dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, ruchu kadrowego od 1 września 2018 r., dodatku dla wyróżniających się nauczycieli, uprawnień socjalnych, urlopów wypoczynkowych, uprawnień rodzicielskich, urlopu dla poratowania zdrowia. Inne zmiany dotyczą likwidacji stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy.
 • „Nowe zasady awansu zawodowego” – Piotr Gąsiorek omawia najważniejsze zmiany w zasadach awansu zawodowego wprowadzone w Karcie Nauczyciela ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Od roku szkolnego 2018/2019 staż na nauczyciela kontraktowego będzie dłuższy o rok, a cała ścieżka awansu rozciągnie się na 15 lat. Ocenę dorobku zawodowego za okres stażu zastąpi ocena pracy uwzględniająca m.in. dorobek zawodowy nauczyciela.
 • Tematem Niezbędnika Dyrektora Szkoły jest aranżacja szkolnej przestrzeni. Aleksandra Saczuk zastanawia się, jak zmodernizować przestrzeń edukacyjną na miarę XXI wieku, aby odpowiadała na potrzeby uczniów i stymulowała ich motywację do nauki. Magdalena Jurewicz podpowiada, jak przygotować pracownie, aby wspierały proces edukacyjny. Magdalena Swat-Pawlicka pokazuje, jak organizacja szkolnej przestrzeni wpływa na panujące w niej relacje oraz filozofię uczenia.
„Głos Pedagogiczny” styczeń 2018

GlosPedagogiczny051

 • „IPET – mundurek szyty na miarę niepełnosprawnego Jasia” – Małgorzata Łoskot przedstawia aktualną podstawę prawną Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Wyjaśnia, co to jest IPET i jak powinien wyglądać ten dokument, aby spełniał wymogi formalne i merytoryczne, określone przepisami prawa oświatowego. Przedstawia metodologię konstruowania IPET-u.
 • „Szkoła – miejsce, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje talenty” – rozmowa z Rzecznikiem Praw dziecka Markiem Michalakiem o zmianach prawnych i najważniejszych problemach dzieci w placówkach oświatowych.
 • „Jakim wsparciem otoczyć dziecko, gdy istnieje podejrzenie stosowania wobec niego przemocy domowej?” – Aleksandra Kubala-Kulpińska podpowiada, jakie działania należy podjąć w sytuacji, gdy mamy podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka: obserwację zachowań dziecka, rozmowę z dzieckiem będącym ofiarą przemocy, rozmowę z opiekunami, wsparcie instytucji. Charakteryzuje symptomy różnych form przemocy.
 • „Podsumowywanie i planowanie” – Magdalena Goetz przedstawia scenariusze lekcji wychowawczych poświęconyh umiejętności trafnej oceny własnych możliwości oraz planowania realizacji celów. Lekcja pierwsza ma na celu przedyskutowania z młodzieżą , czy podsumowanie i planowanie są przydatne i dlaczego. Druga lekcja ma na celu zapoznanie uczniów z zasadami szczegółowego planowania, aby skutecznie osiągać zaplanowane cele.
 • „Dysgrafia czy dyspraksja – jak zdiagnozować?” – Aleksandra Kubala-Kulpińska przedstawia charakterystykę ucznia z typowymi symptomami dysgrafii oraz ucznia z zburzeniami typowymi dla dyspraksji, czyli z tzw. syndromem niezdarnego dziecka.
 • „Skupmy się! Zaburzenia koncentracji i uwagi u uczniów” – Koncentracja uwagi jest jednym z podstawowych czynników odpowiedzialnych za sukces szkolny dziecka. Dorota Zając omawia przyczyny problemów z koncentracją oraz objawy trudności z koncentracją uwagi. Poleca przestrzeganie kilku zasad w postępowaniu z dziećmi z zburzeniami uwagi według Urszuli Oszwy (3 x R): regularności, rutyny, repetycji. Proponuje ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi.
 • „Uzależnienie behawioralne – w niewoli czynności” – Dorota Zając omawia uzależnienia behawioralne, zwane również zachowaniami kompulsywnymi, które dotyczą różnych czynności, np. opalania, zakupów, ćwiczeń na siłowni, gier, hazardu, dostępu do Internetu, jedzenia. Zachowania te mogą przejść w uzależnienia wówczas, gdy stracimy kontrolę nad daną czynnością. Autorka opisuje kryteria służące do opisu i diagnozy uzależnień behawioralnych. Bliżej omawia takie uzależnienia czynnościowe, jak: hazard, siecioholizm, fonoholizm, zakupoholizm, jedzenioholizm, ortoreksję, tanoreksję, bigoreksję.
 • „Mindfulness – ćwiczenie uważności na co dzień” – Magdalena Goetz wylicza korzyści płynące z treningu uważności: pomaga radzić sobie ze stresem, uszczęśliwia, poprawia koncentrację uwagi i inne funkcje poznawcze, pozwala pogłębić nasze relacje z innymi, może być metodą terapeutyczną. Omawia ciekawe podejście i techniki wywodzące się z tradycji buddyjskiej, które rozwijają umiejętności świadomości naszego ciała oraz treści pojawiających się w naszej świadomości. Najbardziej znanym treningiem z serii mindfulness jest trening redukcji stresu oparty na uważności.
W „Narzędziowni” zamieszczono: materiały do lekcji wychowawczej z pomysłem nt. podsumowywania i planowania; ćwiczenia uważności dla początkujących; wskazówki przydatne do nauczania dziecka z dyspraksją; praktyczne wskazówki dotyczące indywidualizacji i dostosowania wymagań w pracy z uczniem o SPE; wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia (załącznik do IPET).
„Remedium” 2018 nr 1

Remedium049

 • „Zielona szkoła – wyjazd integracyjny czy wycieczka?” – Artykuł zawiera wiele cennych wskazówek dla organizatorów szkolnych wyjazdów integracyjnych. Mirosław Kaczmarek podpowiada, jak je przygotować i zadbać o adekwatny program. Wskazuje również na korzyści diagnostyczne i wychowawcze dobrze zorganizowanej zielonej szkoły. Autor podkreśla, że wyjazd integracyjny to nie wycieczka – to poza walorami integracyjnymi czas świadomie zaplanowanej intensywnej pracy wychowawczej.
 • „Jak rozwijać inteligencję emocjonalną wśród uczniów?” – Ewelina Prędka-Pawlun podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: czy sukces dziecka w szkole zależy również od inteligencji emocjonalnej. Wyjaśnia, czym jest inteligencja emocjonalna i dlaczego jest ważna w nabywaniu umiejętności decydujących o sukcesie życiowym. Udziela praktycznych wskazówek dla rodziców i wychowawców, jak rozwijać inteligencję emocjonalną dzieci.
 • „Bajkoterapia a nadmierna złość” – Maria Kożuchowska omawia trzy najczęstsze przyczyny występowania stałych wybuchów złości u dzieci, opisane przez Paula M. Rosena w książce „Mówienie, słuchanie, kontakt… z dziećmi. Sekrety terapeutycznego wychowania”. Analizuje psychoterapeutyczną bajkę własnego autorstwa, napisaną dla dzieci mających problemyz wybuchami złości, oraz techniki ułatwiające dzieciom zrozumienie trudnych emocji i poradzenie sobie z nimi.
 • „Absencje szkolne a zażywanie środków psychoaktywnych” – Marek Motyka przywołuje badania zachowań wagarowiczów, potwierdzające istnienie związku między wagarowaniem a zażywaniem środków odurzających. Według badaczy wagarująca młodzież jest szczególnie zagrożona inicjacją narkotykową, a w rezultacie uzależnieniem od tych środków, jak również skłonna jest do podejmowania innych zachowań o charakterze przestępczym. Autor artykułu omawia wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. Jednym z problemów badawczych było ustalenie, jaki jest związek między wagarowaniem a liberalizacją stosunku do narkotyków i ich zażywaniem.
 • „Reaktywne Zaburzenia Przywiązania” – Katarzyna Kwiatkowska opisuje zburzenie RAD – Reaktywne Zaburzenia Przywiązania. RAD jest terminem diagnostycznym na określenie ostrych i względnie nietypowych zaburzeńwięzi, które dotykają dzieci we wczesnych etapach życia.
 • W większości sytuacji RAD charakteryzuje się wyraźnie zaburzonymi i niewłaściwymi pod względem rozwojowym sposobami nawiązywania więzi społecznych. W artykule omówiono symptomy zaburzenia RAD oraz formy pomocy dziecku z zaburzeniem przywiązania.
 • „Kult ciała” wśród młodych kobiet” – Aleksandra Iwanicka podejmuje próbę analizy zachowań określanych przez badaczy jako „kult ciała” wśród młodych kobiet w kontekście społeczno-kulturowym. Wiele młodych kobiet uczestniczy w promowaniu szczupłej i atrakcyjnej sylwetki zgodnie z upowszechnianymi przez media trendami kobiecej atrakcyjności.
 • „Życie społeczne współczesnej młodzieży – rozkwit czy atrofia?” – Sylwia Pawłowska przywołuje badania przeprowadzone przez CBOS, ukazujące obraz życia społecznego nastolatków. Wynika z nich, że najważniejsze dla młodych ludzi są rodzicielskie autorytety (liderką rankingu jest matka) oraz że grupa koleżeńska systematycznie traci na znaczeniu zarówno jako autorytet, jak i preferowane towarzystwo w wolnym czasie. Autorka zadaje pytanie, czy wyniki badania przesądzają o schyłku grupy rówieśniczej, będącej do tej pory dla nastolatków wyrocznią w kwestii szeroko rozumianego stylu życia i aspiracji. Podkreśla ważną rolą grupy rówieśniczej w procesie budowania własnej tożsamości, którą współcześnie przejęły w dużej mierze media społecznościowe.
 • „Błędy wychowawcze” – Maria Kożuchowska omawia najczęstsze błędy wychowawcze popełniane przez rodziców. Charakteryzuje rodzaje wpajanych dziecku błędnych przekonań i ich konsekwencje. Podpowiada, jak przeciwdziałać trudnym sytuacjom wychowawczym.
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2018 nr 1

POW073

 • „Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla działalności opiekuńczo-wychowawczej” – Józef Bednarek i Anna Andrzejewska zwracają uwagę na nowe funkcje, cele i zadania działalności opiekuńczo-wychowawczej wynikające z coraz większej aktywności młodych ludzi w cyberprzestrzeni. Szczególnie ważne dla działalności opiekuńczo-wychowawczej jest akcentowanie szans i zagrożeń cyberprzestrzeni. Autorzy podkreślają, że działalność opiekuńczo-wychowawcza powinna kształtować u młodych ludzi odpowiedzialną i selektywną postawę wobec coraz nowszych możliwości cyberprzestrzeni. Przedstawiają klasyfikację nowych zagrożeń cyberprzestrzeni, które są wyzwaniem dla nowej roli i miejsca diagnozy, profilaktyki i terapii.
 • „Agresywność, agresja, przemoc, bullying i cyberbullying jako problemy opiekuńczo-wychowawcze XXI wieku” – Zbigniew Małysz uwrażliwia na nowe problemy społeczno-edukacyjne związane z rozwojem nowych technologii. Koncentruje się na opisie i wyjaśnieniu przyczyn zjawisk dręczenia/tyranizowania szkolnego (bullyingu) i cyberprzemocy (cyberbullyingu).
 • „Lajki” i „followersi” na portalach społecznościowych sposobem na poszukiwanie własnej tożsamości” – Adam Andrzejewski koncentruje się na zagadnieniu związku ludzkiej tożsamości z aktywnością na portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Autor podkreśla, że sposób, w jaki dokonujemy autoprezentacji, rodzaje treści, które udostępniamy, a w szczególności to, jak jesteśmy oceniani przez innych użytkowników na portalach społecznościowych, ma szczególny wpływ na tożsamość. Zwraca również uwagę na granicę pomiędzy normalnością a podporządkowaniem swojego życia portalom społecznościowym. Tą granicą jest uzależnienie swojego poczucia wartości od opinii często anonimowych osób.
 • „Mindfulness – trening uważności dzieci i młodzieży w profilaktyce cyberprzemocy” – Anna Gregorek przybliża zjawisko mindfulnessu, określane jako „uważność”. Wyjaśnia mechanizm i skutki działania mindfulnessu. Lekarze, psycholodzy, terapeuci zalecają praktykę uważności w walce ze stresem, bólem, a nawet chorobą. W edukacji stosowane są programy oparte na praktyce uważności. Autorka pokazuje, że praktykowanie uważności może być również skutecznym programem opartym na MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) w profilaktyce cyberprzemocy.
 • „Roboty humanoidalne jako dylemat rozwoju społeczeństwa informacyjnego” – Rozważania Sebastiana Koczego dotyczą zmian w życiu codziennym człowieka oraz w procesie kształcenia zachodzących obecnie pod wpływem najnowszych osiągnięć robotyki. Jednym z nich są wdrażane do użytku roboty, w tym roboty humanoidalne. Autor sygnalizuje jeden z istotnych problemów pedagogicznych – konceptualizm w dydaktyce komputerowej, obejmujący m.in. techniki twórczego myślenia wspomaganego komputerowo oraz model multimedialnego uczenia się. Zadaniem szkoły jest właściwe przygotowanie dzieci i młodzieży do korzystania z najnowszych osiągnięć techniki oraz odpowiedniej technologii kształcenia.
 • „Zachowania dyssocjalne młodzieży w przestrzeni internetowej. Implikacje pedagogiczne” – Agnieszka Kolek podejmuje tematykę zachowań dyssocjalnych związanych z funkcjonowaniem młodych osób w cyberprzestrzeni. W klasyfikacji ICD 10 do takich zachowań zalicza się nieodpowiedzialne i antyspołeczne zachowania osób, które przejawiają zaburzenia, zachowania agresywne, antyspołeczne, nieodpowiednie. Autorka stara się odpowiedzieć, czy Internet nasila aspołeczne postawy i czy młody człowiek może przenieść zachowania dyssocjalne internetowe na rzeczywistość realną. Omawia wybrane zachowania dysssocjalne w przestrzeni internetowej: trolling, cyberbulling, seksting, cyberseks, internetowy efekt Wertera, briefing, hejting.
„Wychowawca” 2018 nr 1
Wychowawca048Wydanie poświęcono alkoholizmowi – jednemu z najpoważniejszych problemów społecznych.
 • „Alkoholizm w rodzinie” – Maria Jankowska przybliża problem uzależnienia od alkoholu. Omawia fazy choroby alkoholowej, czynniki sprzyjające uzależnieniu od alkoholu, wpływ alkoholu na organizm i psychikę człowieka. Wiele miejsca poświęca funkcjonowaniu rodziny z problemem alkoholowym, zwracając uwagę na sytuację dziecka wychowującego się w takiej rodzinie. Typowym mechanizmem obronnym dzieci w rodzinie alkoholowej jest pełnienie określonych ról: bohatera rodzinnego, kozła ofiarnego, dziecka zagubionego, maskotki.
 • „Rodzina a wychowanie w trzeźwości” – ks. Marek Dziewiecki omawia sytuację rodzin dotkniętych pijaństwem i chorobą alkoholową. Podkreśla rolę rodziny i szkoły w wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu uzależnieniom. Przedstawia nowe trendy w profilaktyce alkoholowej, m.in. takie jak: programy specjalistyczne, profilaktykę problemową, programy środowiskowe, programy oparte na promowaniu pozytywnych umiejętności życiowych u wychowanków.
 • „Miłość osobowa czynnikiem chroniącym” – w rozmowie z Jolantą Tęczą-Ćwierz dr hab. Krzysztof Wojcieszek podkreśla, że staramy się chronić młodych ludzi przed uzależnieniem, nie dostrzegając, że istotniejsze rzeczy dzieją się znacznie wcześniej i są związane z samym używaniem alkoholu przez młodego człowieka. Większość pijącej młodzieży nie uzależni się, ale dozna wielu szkód rozwojowych w wyniki kontaktu z alkoholem. Wśród czynników chroniących rozmówca wymienia rodzinę i szkołę.
 • „Nadużywanie alkoholu” – Barbara Zycha charakteryzuje rodzinę dotkniętą alkoholizmem i ukazuje zagrożenia, jakie stwarza ona dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Zwraca uwagę na charakterystyczną cechę takiej rodziny, jaką jest kształtowanie się w niej specyficznego układu ról i funkcji. Wylicza obowiązki wychowawców w zakresie podejmowania działań profilaktycznych chroniących dzieci przed zagrożeniem i skutkami pijaństwa ich rodziców.
 • „Wojna, czyli jak pokonać nałóg?” – Piotr Chrabąszcz omawia przyczyny sięgania po różnorodne używki oraz środki odurzające. Pokazuje schemat wchodzenia w uzależnienie.
 • Scenariusze lekcji poświęcone alkoholizmowi: „Bezpieczne dorastanie – alkohol a zdrowie” – lekcja wychowawcza dla klas I–III gimnazjum, „Ile zła czyni alkohol?” – zajęcia profilaktyczne dla kl. III gimnazjum, „Bezkarni mocarze” – przedstawienie profilaktyczne dla młodzieży w wieku 14–19 lat.
„Życie Szkoły” 2018 nr 1

ZycieSzkoly050

 • „Realizacja procesu oceniania na I etapie kształcenia w aspekcie wytycznych nowej podstawy programowej” – Izabela Breguła przybliża zmiany w systemie oceniania w aspekcie nowej podstawy programowej w klasach I–III. Zapisane w podstawie umiejętności, opisane językiem efektów, mogą być pomocne w przygotowaniu rzetelnego opisu osiągnięć w rozwoju ucznia. Autorka opisuje nowe metody oceniania w klasach I–III (ocenianie bieżące – wspomagające, ocenianie sumujące – klasyfikacja śródroczna i klasyfikacja końcoworoczna) i pokazuje, jak je wykorzystać, by opisać osiągnięcia ucznia.
 • „Jak stawić czoła kodowaniu w nowej podstawie programowej? Środowisko „Klocki” według metody Hejnego jako sposób na rozwój myślenia komutacyjnego” – Margareta Olszewska i Marzena Oterman pokazują, w jaki sposób wykorzystać innowacyjną metodę nauczania matematyki autorstwa prof. Milana Hejnego do rozwijania myślenia komputacyjnego u uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Szczególnie pomocne przy wprowadzaniu dziecka w świat programowania jest Środowisko „Klocki”. Autorki przedstawiają przykładową lekcję ze Środowiska „Klocki”.
 • „Jak wykorzystać założenia edukacji alternatywnej w tradycyjnej szkole?” – Aleksandra Kubala-Kulpińska pokazuje, które elementy edukacji alternatywnej można wykorzystać w publicznych szkołach. Dotyczą one rozwiązań przejętych z pedagogiki Marii Montessori i pedagogiki waldorfskiej.
 • „Uczeń ze spektrum autyzmu w klasach I–III” – Małgorzata Łoskot wyjaśnia, co należy się uczniowi z ASD (Autism Spectrum Disorder) na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Udziela praktycznych wskazówek, co powinien zrobić wychowawca klasy, aby właściwie spełnić wymagania dotyczące wspierania dzieci niepełnosprawnych zgodnie z zapisami aktualnego prawa oświatowego. Podpowiada również, jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • „Porozmawiajmy o gwiazdozbiorach” – Piotr Winczewski przedstawia propozycję zajęć, w trakcie których dzieci będą utrwalały w pamięci nazwy gwiazdozbiorów widocznych nad Polską. Dzięki takim zajęciom dzieci utrwalą sobie wiedzę na temat gwiazdozbiorów, ilustrując treści ruchem.
 • „Baśń o dziewczynce z zabawkami” – Alina Jakubowska proponuje 4-godzinny dzień aktywności dla uczniów klas I–III, a także dzieci z klas pierwszych i przyszkolnych oddziałów realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, przygotowany w oparciu o baśń H.CH. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Celem zajęć jest zachęcenie dzieci do czytania baśni oraz kształtowanie empatii i rozumienia potrzeb drugiego człowieka.
 • „Leśne lekcje” – Aleksandra Kubala-Kulpińska przybliża założenia koncepcji leśnych szkół i przedszkoli, która powstałą jako metoda prowadzenia edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży. Przedstawia propozycje zabaw edukacyjnych do wykorzystania w środowisku leśnym.
 • „Escape room, czyli zamknięci w świecie zagadek” – Aleksandra Kubala-Kulpińska omawia zasady gry, która cieszy się ogromnym powodzeniem w polskich szkołach. Escape room to gra oparta na różnych motywach, której główną atrakcją jest dobrowolne zamknięcie się uczestników w pomieszczeniu pełnym zagadek. Aby wydostać się z pomieszczeni, uczestnicy muszą rozwiązać masę łamigłówek, co pozwoli im odzyskać klucz do wyjścia.
Do wydania dołączono plakaty dydaktyczne: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, „Polskie miasta”.
„Biblioteka w Szkole” 2018 nr 1

BibliotekaWSzkole045

 • W stałej rubryce „Warsztat pracy” Dorota Majkusiak w artykule „Sprawozdania” omawia zasady sporządzania sprawozdań z pracy biblioteki przez nauczycieli bibliotekarzy. Dotyczą one sprawozdań okresowych (rocznych, semestralnych), z działalności prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza organizacji szkolnych, np. samorządu uczniowskiego, kół zainteresowań, wolontariatu itp., sprawozdań z pracy biblioteki.
 • Filmy z youtobe i cda – Dariusz Skrzyński wyjaśnia, czy w szkole można legalnie wyświetlać filmy z serwisu internetowego cda lub youtube.
 • W kolejnym artykule „Prawnik odpowiada” Dariusz Skrzyński udziela odpowiedzi na pytania czytelników dotyczące: odpowiedzialności za organizację kuligu; dodatków socjalnych nauczycieli po 1 stycznia 2018 r.; urlopu wypoczynkowego za okres urlopu zdrowotnego; składania przez nauczyciela oświadczenia o podstawowym miejscu pracy; obowiązków dyrektora szkoły w przypadku pisemnej skargi rodziców dotyczącej pracy nauczyciela; dodatku stażowego zgodnie z udokumentowanym stażem pracy.
Wybrane scenariusze:
 • „Trening twórczości, czyli gimnastyka dla szarych komórek” – Kamila Jakubczyk przedstawia cykl czterech warsztatów pobudzających kreatywne myślenie u dzieci i dorosłych. Zaprezentowane gry i zabawy można wykorzystać zarówno w pracy z dziećmi, jak i podczas warsztatów adresowanych do nauczycieli.
 • „Jak radzić sobie z mową nienawiści?” – Marzena Tyl opracowała projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, którego celem jest zdobycie wiedzy na temat hejtu oraz podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z mową nienawiści. Autorka omawia kolejne etapy realizacji projektu i różnorodne działania zaplanowane w projekcie.
 • „Książki popularnonaukowe na lekcjach języka polskiego” – Dorota Bielawska dzieli się pomysłem, jak zainteresować uczniów książką popularnonaukową. Przedstawia przykładowe działania oparte na lekturze książek popularnonaukowych.
 • „Czytelnicze prezentacje” – Agnieszka Olejarz przedstawia ciekawy sposób, jak zachęcić uczniów do czytania książek. Zadaniem uczniów gimnazjum było zaprezentowanie rówieśnikom wybranej przez siebie książki w taki sposób, aby ich nią zainteresować i zachęcić do przeczytania.
 • „Spotkania z osobami wykonującymi ciekawy zawód” – Maria Klaban zachęca do organizowania w bibliotece szkolnej spotkań z osobami, dla których praca jest pasją. Takie spotkania mogą pomóc uczniom w wyborze szkoły średniej lub kierunku studiów.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się