Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Strona główna
„Dyrektor Szkoły” 2018 nr 2

DyrektorSzkoly065

 • „Subwencja oświatowa w 2018 roku” – Stanisław Szelewa omawia nowe zasady przyznawania subwencji oświatowej w 2018 roku wynikające ze zmian wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz z rozporządzenia o sposobie podziału subwencji oświatowej. Zmiany dotyczą zarówno pieniędzy dla samorządów, jak i dotacji udzielanych przez nie szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych, zwłaszcza w zakresie edukacji zawodowej, kształcenia dorosłych i uczniów z mniejszości narodowych.
 • „Nowe zasady oceny pracy nauczyciela” – Andrzej Jasiński przygotował tabelaryczne zestawienie najważniejszych regulacji dotyczących oceniania pracy nauczyciela, które zaczną obowiązywać od 1 września 2018 r. Zestawienie uwzględnia takie zagadnienia, jak: częstotliwość dokonywania obligatoryjnej oceny pracy nauczyciela, kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły, ustawowe procedury oceny pracy wiążące dyrektora szkoły i organy dokonujące tej oceny, ustawowe delegacje opracowania dokumentów regulujących szczegółowe zasady oceny pracy nauczyciela, w tym zadania dyrektora.
 • Tematem Akademii Prawa Dyrektora Szkoły jest prawo cywilne. Monika Sewastianowicz omawia podstawowe przepisy prawa cywilnego zawarte w ustawie – Kodeks cywilny. Porusza takie zagadnienia, jak: zdolność do czynności prawnych a zdolność prawna, rozporządzanie majątkiem a umowy, które mogą zawierać osoby niepełnoletnie, prawna odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci.
 • „Urlop dla poratowania zdrowia” – Krzysztof Lisowski omawia najnowsze zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, które zostały zmienione na podstawie nowelizacji zawartej w art. 76 pkt 34 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203). Omawia warunki formalne i zdrowotne, jakie muszą być spełnione, aby powstało prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Zwraca także uwagę na wynagrodzenie nauczyciela w okresie korzystania z urlopu zdrowotnego, zakaz prowadzenia działalności zarobkowej i uprawnienia emerytalne w jego kontekście.
 • „Szkolny escape room” – Anna Puścińska omawia zasady gry oraz jej edukacyjny potencjał. Escape room może być wykorzystany jako innowacyjny sposób na integrację uczniów, utrwalanie wiadomości i ćwiczenie umiejętności oraz pracę metodą projektu. Podaje kilka przykładów na szkolne „pokoje zagadek”.
 • „Lekcje wychowawcze” – Anna Klimowicz zwraca uwagę, że lekcje wychowawcze są na ogół traktowane i przez nauczycieli, i przez uczniów dosyć pobłażliwie i niewiele mają wspólnego z autentycznym wychowaniem. Przekazuje kilka uwag praktycznych, jak można przywrócić im należną rangę. Proponuje opracowanie klasowego programu wychowawczego, który powinien być spójny z programem wychowawczo-profilaktycznym całej szkoły, ale uwzględniać specyfikę i potrzeby określonej klasy. Podkreśla, że jednym z najbardziej istotnych czynników rozstrzygających o sukcesie lub niepowodzeniu procesu wychowawczego w klasie jest to, jakim człowiekiem jest nauczyciel.
 • Temat Niezbędnika Dyrektora Szkoły – „Lekcje bez ławek”. Celem artykułów jest próba odpowiedzi na pytanie, jak uczynić szkołę miejscem aktywnego poznawania świata nie tylko w klasie, ale także poza nią. Pomysłem przekształcenia szkolnej przestrzeni w „trójwymiarowy podręcznik” dzieli się Aleksander Pawlicki. Twórcami tej idei są Anne P. Taylor i George Vlastos, którzy przekonują, że można zaprojektować środowisko szkolne tak, aby stało się narzędziem do uczenia się. Kinga Białek przekazuje kilka praktycznych porad, jak zamienić klasę szkolną w prawdziwe laboratorium uczenia się, wykorzystując prace uczniów. Ciekawym pomysłem na zagospodarowanie ścian klasy szkolnej są tzw. ściany słów, sieć czytelnicza czy też wykorzystanie ścian do pokazania osiągnięć uczniów. Iwona Kołodziejek i Agnieszka Sułowska wyliczają korzyści z realizacji zajęć poza szkołą i przedstawiają propozycje zajęć pozaszkolnych. Danuta Elsner rozmawia z dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach Małgorzatą Wiśniewską, która w otoczeniu szkoły stworzyła Szkolny Park Odkrywców. Włodzimierz Kaleta rozmawia z dyrektorami szkół, którzy mieli pomysły na zagospodarowanie terenu wokół szkoły, tworząc miejsca nie tylko do wypoczynku i rekreacji, ale także do prowadzenia zajęć poza murami sali lekcyjnej.
„Monitor Dyrektora Szkoły” luty 2018

MonitorDyrektoraSzkoly067

 • „Zmienione zasady przetwarzania danych osobowych w szkołach” – Joanna Lesińska przypomina o obowiązku wdrożenia przez szkoły nowych rozwiązań w związku z wejściem unijnych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 r. Omawia najważniejsze zadania Administratora Danych Osobowych związane z wdrożeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z przepisami. Zmiany dotyczą także: obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych (IODO) w publicznych szkołach prowadzonych w formie jednostek budżetowych oraz zastąpienia dotychczasowego GIODO przez nowy organ – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • „Jak zmieniać szkołę, czyli działanie zgodnie z metodą ESP” – Aleksandra Kubala-Kulpińska omawia metodę ESP (Education Strategic Planning), która jest efektywnym rozwiązaniem w procesie wprowadzania zmiany w funkcjonowaniu szkoły. Strategia wprowadzania zmiany oparta na metodzie ESP składa się z kilku elementów: koncepcji pracy placówki, systemu doskonalenia kompetencji nauczycieli, zapewnieniu właściwej przestrzeni, w tym infrastruktury informatycznej, narzędzi i pomocy dydaktycznych; monitorowaniu oraz ewaluacji.
 • „Organizacja zastępstw w szkołach” – Joanna Lesińska omawia uregulowania prawne dotyczące organizacji zastępstw, odrębne dla szkół samorządowych oraz prowadzonych przez inne organy. Szczegółowo omawia sposób przydzielania doraźnych zastępstw na zajęciach oraz ich wynagradzanie. Zgodnie z art. 35 ust 2a KN pojęcie doraźnych zastępstw definiowane jest jako godziny przydzielone nauczycielowi powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, których realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
 • „Karta Nauczyciela na nowo” – Jan Lewandowski przybliża kolejne zmiany wprowadzone w ustawie Karta Nauczyciela, które dotyczą: zmian w zakresie czasu pracy nauczycieli, urlopów wypoczynkowych, urlopu dla poratowania zdrowia, nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunków pracy z nauczycielami, uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 • „Co jeszcze zmieni się w Karcie Nauczyciela?” – Jan Lewandowski omawia zmiany w ustawie Karta Nauczyciela dotyczące zatrudniania specjalistów i asystenta nauczyciela. Stanowisko asystenta nauczyciela zostało zlikwidowane przez usunięcie ust. 7, 8 i 9 w art. 15 ustawy Prawo oświatowe, z tym że wprowadzono przepis przejściowy umożliwiający osobom zatrudnionym w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela, asystenta osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy świetlicy zatrudnienie do dnia 31 sierpnia 2020 r. Doprecyzowano również przepis dotyczący zasad wynagradzania specjalistów. Inne zmiany Karty Nauczyciela dotyczą: sposobu zatrudniania nauczycieli, uzupełnienia zasad doręczeń pism i zawiadomień w postępowaniu dyscyplinarnym, uregulowania kwestii dotyczących środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zapewnienie bezpłatnych podręczników.
 • „Zmiany w finansowaniu (ciąg dalszy)” – Magdalena Mikoś-Korzeń kontynuuje omówienia zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, które dotyczą: przyznawania dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej, finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, finansowania programów regionalnych, lokalnych i rządowych.
 • „Hejt w sieci – groźny przejaw uczniowskiej mowy nienawiści” – Małgorzata Łoskot przybliża zjawisko hejtu: co to jest hejt?, dlaczego hejt jest groźny?, dlaczego szkoła nie może bagatelizować hejtu? Przedstawia procedurę interwencyjną w przypadku cyberprzemocy.
 • „Mindfulness – ćwiczenie uważności na co dzień” – Mindfulness, czyli uważność jest zalecana jako skuteczny sposób radzenia sobie ze smutkiem, stresem czy lękiem. Magdalena Goetz wyjaśnia, czym jest mindfulness i jak można się tego nauczyć.
W „Narzędziowni” zamieszczono: kwestionariusz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli; kartę oceny pracy nauczyciela; procedurę postępowania w razie wypadku ucznia w szkole; propozycję recenzji z odbytej praktyki studentki edukacji wczesnoszkolnej; przykład zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie regulaminu wolontariatu szkolnego; monitorowanie bezpieczeństwa uczniów w sieci; wniosek nauczyciela o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi.
„Monitor Dyrektora Przedszkola” luty 2018

MonitorDyrektoraPrzedszkola068

 • „Dyrektorze, sprawdź, w jakim stopniu przedszkole realizowało wdrażanie nowej podstawy programowej w pierwszym półroczu roku szkolnego 207/2018 w zakresie wypełniania podstawowych zadań” – wdrażanie nowej podstawy programowej jest ministerialnym priorytetem, wyznaczonym w kierunkach polityki oświatowej państwa w tym roku szkolnym. Określenie w podstawie programowej zadań, jakie przedszkole ma do spełnienia, wymaga rozliczenia się z ich wykonania. W artykule zamieszczono szczegółową analizę zadań ukierunkowaną na podsumowanie ich realizacji. Aby przełożyć zadania na język praktycznych działań, trzeba skupić się na słowie lub słowach, które w zapisie odgrywają kluczową rolę.
 • „Zmienione zasady przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych” – Joanna Lesińska zwraca uwagę na konieczność przygotowania się do stosowania nowych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych przez przedszkola. Przedszkola będą musiały przestrzegać podstawowych zasad dotyczących operacji na danych osobowych. W artykule omówiono zadania Administratora Danych Osobowych, konieczność powołania inspektora danych osobowych w publicznych placówkach prowadzonych w formie jednostek budżetowych oraz konsekwencje naruszenia nowych regulacji.
 • „Karta Nauczyciela na nowo” – Jan Lewandowski przybliża najważniejsze zmiany w ustawie Karta Nauczyciela dotyczące: czasu pracy nauczycieli, urlopów wypoczynkowych nauczycieli, urlopu dla poratowania zdrowia, nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami, uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 • „Co jeszcze zmieni się w Karcie Nauczyciela?” – Jan Lewandowski omawia kolejne zmiany w KN dotyczące: sposobu zatrudniania nauczycieli, uzupełnienia zasad doręczeń pism i zawiadomień w postępowaniu dyscyplinarnym, uregulowania kwestii dotyczących środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 • „Prawa dziecka – czy należycie wywiązujemy się z ich przestrzegania?” – Wiesława Mądrowska, aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule, analizuje m.in. rekomendacje zawarte w publikacji „Rekomendacje dla Parlamentu i Rządu. Przestrzeganie praw dziecka w Polsce”, opracowanej w 2009 r. z okazji 20-lecia przyjęcia przez Polskę konwencji o Prawach Dziecka. Raport zawiera informacje dotyczące sytuacji dzieci w Polsce.
 • „Alarm smogowy – co robić?” – Wiesława Mądrowska zwraca uwagę na problem podwyższonych norm zanieczyszczenia powietrza i związane z tym zagrożenia dla zdrowia dzieci. Nawiązuje do obowiązujących wytycznych w sprawie ochrony powietrza zawartych Krajowym Programie Ochrony Powietrza, ogłoszonym w 2015 r. przez Ministerstwo Środowiska. Przedstawia programy, przedsięwzięcia i inicjatywy na rzecz ochrony powietrza i zdrowia dzieci.
 • „Dziecko przewlekle chore w przedszkolu” – Małgorzata Łoskot wyjaśnia, jakie są obowiązki dyrektora przedszkola w stosunku do dziecka przewlekle chorego, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Wyjaśnia również kwestie związane z podawaniem leków w przedszkolu oraz żywieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami.
W „Narzędziowni” zamieszczono: arkusz pomocny w przygotowaniu sprawozdania dyrektora z realizacji podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami, na podstawie informacji zgromadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego; arkusz obserwacji rozwoju dziecka zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego; podstawy prawne dotyczące wykazu zbioru danych osobowych w przedszkolu niepublicznym; przykładowy regulamin wycieczek w przedszkolu.
„Głos Pedagogiczny” luty 2018

GlosPedagogiczny066

 • W cyklu „Temat miesiąca” Małgorzata Łoskot w artykule „Jak sprostać wskazaniom i zaleceniom poradni psychologiczno-pedagogicznej” udziela praktycznych wskazówek, jak właściwie należy interpretować zapisy w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zwraca uwagę na umiejętność rozróżniania opinii od orzeczeń oraz wskazań od zaleceń.
 • „Spektrum autyzmu czy człowieczeństwa?” – rozmowa z dr Joanną Ławicką, pedagogiem specjalnym, o działalności Fundacji Prodeste zajmującej się wsparciem osób z ASD oraz problemach w codziennym funkcjonowaniu osób z ASD.
 • „Co widać w spektrum?” – Joanna Ławicka ukazuje dwa kierunki spostrzegania autyzmu: podejście kliniczne (niezbędnie w diagnozowaniu autyzmu), w którym spektrum definiowane jest jako zaburzenie rozwoju, oraz myślenie o spektrum jako odmiennym wzorcu rozwojowym, a nie zaburzeniu. Podejmuje próbę zrozumienia istoty spektrum autyzmu poprzez spojrzenie na spektrum jako odmienny od powszechnego wzorzec rozwoju, które pozwala na zupełnie nowe podejście do problematyki wsparcia tej grupy ludzi.
 • „Czy japońskie Ijime jest również ciemną stroną polskiej szkoły?” – Aleksandra Kubala-Kulipińska porusza problem przemocy rówieśniczej, która może występować w różnych formach. Przywołuje dane IBE wskazujące na obecność zjawiska przemocy wśród uczniów w formie dręczenia, również elektronicznego, oraz przemocy werbalnej. Przedstawia przykładową procedurę postępowania wobec ucznia – ofiary przemocy oraz udziela wskazówek, jak zapobiegać przemocy rówieśniczej. Opisuje szczególnie okrutne zjawisko przemocy ijime, które zrodziło się w Japonii pod koniec lat 80. Ijime jest formą przystosowania jednostki do zasad, norm i prawidłowości panujących w grupie. Zjawisko to wyklucza dobrowolność jednostki i zawsze związane jest z negatywnymi, patologicznymi zachowaniami grupy. Gnębiony uczeń nie może liczyć na wsparcie nauczycieli.
 • „(Zdolny) sześciolatek w szkole – dlaczego czasem to nie wypala?” – Anna Kałuba-Korczak analizuje problem, dlaczego sześciolatki, a szczególnie dobrze lub bardzo dobrze rozwinięte intelektualnie, nie radzą sobie w pierwszej klasie. Ukazuje przyczyny niepowodzeń szkolnych zdolnych sześciolatków w szkole. Zdaniem autorki dojrzałość szkolna w sferze intelektualnej nie jest wystarczającym warunkiem osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Potrzebna jest również gotowość emocjonalna i społeczna.
 • „Jak się nie dać pseudonauce i fake newsom?” – Magdalena Goetz zwraca uwagę na zjawisko korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu bez weryfikowania informacji. Internet coraz częściej staje się źródłem dezinformacji. Pojawiają się w nim nie tylko informacje błędne czy niesprawdzone, ale także treści celowo wprowadzające odbiorców w błąd (fake newsy). Dlatego ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do krytycznego myślenia i weryfikowania informacji. Autorka przedstawia scenariusze zajęć: „Postprawda, pseudonauka i fake news – co to takiego?” oraz „Jak się bronić przed postprawdą?”, których celem jest zapoznanie uczniów ze sposobami obrony przez postprawdą i fake newsami poprzez uświadomienie im, że najbardziej rzetelnym źródłem wiedzy są badania naukowe.
 • „Mindfulness w szkole” – Magdalena Goetz przekonuje, że praktykowanie uważności może dać wiele korzyści uczniom. W znacznym stopniu może pomóc uczniom w osiąganiu lepszych wyników w nauce, jak i w rozwiązywaniu osobistych trudności. Autorka przekazuje wskazówki, jak wprowadzać trening uważności w szkole i jak ćwiczyć uważność z uczniami.
 • „Świetlica miejscem wszechstronnego rozwoju ucznia” – Aleksandra Kubala-Kulpińska omawia zakres form wspomagania rozwoju dzieci w świetlicy szkolnej. Odwołuje się do wyników kontroli NIK z 2017 roku, której celem była ocena, czy uczniom szkół podstawowych zapewniono odpowiednie zajęcia świetlicowe. Zwraca uwagę na ważną sugestię wynikającą z raportu pokontrolnego dotyczącą nadmiernego obciążenia wychowawców biurokratycznymi obowiązkami kosztem pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniami. Autorka pokazuje, w jaki sposób można usprawnić pracę świetlicy.
 • „Przegląd dziecięcych stresów szkolnych” – Małgorzata Łoskot omawia przyczyny szkolnego stresu. Szkolny stres najczęściej związany jest z nauką i organizacją życia szkolnego, z relacją z nauczycielem oraz z relacją z innymi uczniami. Przekazuje wskazówki, co i jak zrobić, by szkoła nie była stresogenna, by nie była źródłem urazów psychicznych, pogłębiających złe samopoczucie uczniów i niechęć do otoczenia.
W „Narzędziowni” zamieszczono: analizę prawidłowości procedury objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia; ankietę „Czy czuję się bezpiecznie w mojej klasie?”; profil rozwojowy sześciolatka – co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o sześciolatku?; materiały pomocnicze do przeprowadzenia lekcji wychowawczej: „Jak się nie dać pseudonauce i fake newsom?”; katalog form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ćwiczenia na uważność dla dzieci.
„Remedium” 2018 nr 2

Remedium062

 • „Współczesne wyzwania: dzieci i ekrany” – Katarzyna Nowak Media porusza problem wszechobecności przekazu wizualnego w życiu codziennym dorosłych i dzieci. Ekrany stały się normą. Zdaniem autorki trzeba zaakceptować istnienie ekranów w naszym życiu i przystosować do tego wynalazku nasze dzieci. Stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób włączyć ich istnienie w życie rodzinne tak, aby nie stały się czymś, co dzieli. Wyjaśnia, dlaczego dzieci przed ukończeniem trzeciego roku życia nie powinny być sadzane przed ekrany. Opisuje kampanię społeczną „Opanować ekrany: 3–6–9”, realizowaną w ramach ministerialnego programu „Yapaka” w Belgii, który ma za zadanie informowanie społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z nadużywania mediów we wczesnych latach życia.
 • „Jak rozwijać inteligencję racjonalną u dziecka” – Inteligencja racjonalna, w przeciwieństwie do inteligencji emocjonalnej, jest zbiorem zdolności intelektualnych, abstrakcyjnych i analitycznych, mierzonych za pomocą popularnego wskaźnika IQ. Ewelina Prędka-Pawlun przekazuje wskazówki, jak rozwijać różne rodzaje inteligencji: twórczej, praktycznej, społecznej i emocjonalnej. Pokazuje, jak różne typy inteligencji występujące w teorii H. Gardnera kształtują predyspozycje zawodowe uczniów.
 • „Bajkoterapia a nadmierna złość”. Cz. II – Maria Kożuchowska kontynuuje analizę bajki terapeutycznej na temat złości. Bajka pomaga dorosłym zrozumieć złość dziecka, a dziecku poznać różne oblicza złości. Autorka przekazuje rodzicom kilka sposobów ułatwiających im radzenie sobie z gniewem ich dzieci.
 • „Dziecko z zaburzeniami ze spectrum autyzmu w szkole” – Kaja Chojnacka zwraca uwagę na niejednorodność uczniów z zaburzeniami ze spectrum autyzmu i konieczność indywidualizowania przebiegu procesu edukacyjnego u tych dzieci. Stopień nasilenia cech autystycznych u dzieci z tą samą diagnozą jest różny. Autorka poświęca również uwagę objawom zaburzeń u dzieci ze spectrum autyzmu. Ukazuje koncepcje próbujące wyjaśnić przyczyny zaburzeń autystycznych. Niektórzy badacze upatrują ich np. w zaburzeniach więzi między matką a dzieckiem w pierwszym okresie życia czy też w zaburzeniach integracji sensorycznej.
 • „Życie społeczne współczesnej młodzieży – rozkwit czy atrofia” – Sylwia Pawłowska kontynuuje omówienie zmian w życiu społecznym młodzieży, jakie dokonują się pod wpływem rozwoju technologii i nowego stylu życia. Pokazuje niekorzystny wpływ tych zmian na młodzież. Ich konsekwencją są deficyty w zakresie umiejętności społecznych, orientacja indywidualistyczno-egocentryczna, poczucie samotności. Postuluje zwrócenie uwagi w procesie edukacji na rozwój umiejętności społecznych oraz kształtowanie orientacji prospołecznej.
 • „Błędy wychowawcze” – Maria Kożuchowska do błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców zalicza: odbieranie dziecku radości, tłumienie ciekawości poznawczej dziecka, wywieranie zbyt dużego nacisku na naukę szkolną czy też niewłaściwe podejście do okresu dojrzewania.
 • „Pro ana: zburzenie odżywiania czy styl życia?” – Beata Hoffmann omawia zaburzenia odżywiania się, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych. Przybliża zjawisko ruchu „Pro ana” promującego anoreksję jako styl życia, będący (z założenia) świadomym wyborem, nie zaś zaburzeniem psychicznym. Główną przestrzenią funkcjonowania ruchu jest Internet, a działalność wirtualnej społeczności odbywa się za pomocą portali społecznościowych, blogów i forów internetowych. Autorka zwraca uwagę na szczególnie niebezpieczne treści widniejące na stronach internetowych poświęconych Pro anie.
 • „Zdowie psychiczne w szkole” – Marcin Jaroszewski zajmuje się problematyką zdrowia psychicznego nauczycieli w Polsce. Jego zdaniem trudno jest mówić o niskiej kondycji psychicznej uczniów (od 10 do 20 proc. dzieci i młodzieży boryka się z rożnego rodzaju zaburzeniami zdrowia psychicznego) bez uwzględnienia kondycji psychicznej nauczycieli. Temat zdrowia psychicznego nauczycieli jest tematem tabu. Zawód nauczyciela obarczony jest groźbą społecznej dyskwalifikacji w sytuacji wystąpienia zaburzenia zdrowia psychicznego. Autor postuluje zmianę spojrzenia na ten problem.
„Życie Szkoły” 2018 nr 2

ZycieSzkoly063

 • „Wykorzystanie aplikacji multimedialnych na zajęciach edukacyjnych” – Izabela Breguła opisuje audiobooki i e-booki dla dzieci, które można pobrać z Internetu za pomocą nieodpłatnych aplikacji mobilnych. Pozwalają na realizację atrakcyjnych dla ucznia I etapu edukacyjnego ćwiczeń z zakresu kształcenia kompetencji polonistycznych i społecznych. Autorka zachęca, aby nowoczesne technologie były dodatkową formą kontaktu z dziełem literackim, która nie tylko wpływa na polepszenie słuchania aktywnego, ale też uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne. Nie powinny jednak zastępować kontaktu ucznia z utworami literackimi w wersji analogowej.
 • „Krokowanie” – innowacyjne działanie w matematyce w edukacji wczesnoszkolnej” – Margareta Olszewska i Marzena Oterman dzielą się doświadczeniem w pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem elementów metody nauczania matematyki prof. Milana Hejnego z Uniwersytetu w Pradze Czeskiej. Opisują, jak wygląda w praktyce wykorzystanie jednego ze Środowisk tej metody – „Krokowania” w pracy z uczniami.
 • „Gimnastyka mózgu – metody wyciszania” – Eryk Ołtarzewski, pedagog prowadzący treningi uważności w The Mind Institute, zamieszcza scenariusze lekcji, które zwiększają zdolność koncentracji i uważności uczniów.
 • „Orientacja w czasie” – Edyta Szczepkowska zwraca uwagę na dysfunkcje u dzieci w sferze orientacji w czasie, które prowadzą do wystąpienia trudności w uczeniu się. Opisuje istotę orientacji w czasie, odnoszącą się do określania czasu na zegarze. Proponuje praktyczne ćwiczenia usprawniające określanie czasu na zegarze, uzupełniając je wskazówkami metodycznymi.
 • „Efektywne sposoby na naukę języka przez dzieci” – Ewa Ostarek pokazuje, jak wspomóc dzieci w nauce języków obcych i kształtować w nich pozytywne nastawienie językowe. Podczas spotkań językowych należy pamiętać o tym, jak uczą się dzieci. Autorka poleca aktywności, które wspomogą naukę angielskiego w szkole i w domu. Poleca również pomoce, które można wykorzystać do efektywnej nauki języka.
 • „Kalendarz w edukacji matematycznej” – Feliksa Piechota i Emilia Szymczak przedstawiają przykłady ćwiczeń utrwalających znajomość dni tygodnia, miesięcy i pór roku w klasach I–III szkoły podstawowej.
 • „Bawię się sztuką. Kreatywnie, czyli twórczo” – Anna Kalbarczyk proponuje w ramach zajęć z arteterapii scenariusz z wykorzystaniem papierowych świderków. Celem zajęć jest wyzwalanie kreatywności, ćwiczenie koncentracji i umiejętności logicznego myślenia, poznanie kolorów podstawowych.
 • „W fascynującym świecie niewidzialnych sił” – w „Kąciku małego odkrywcy” Alina Jakubowska porusza temat działania sił. Przedstawia proste eksperymenty, aby wyjaśnić uczniom podstawowe prawa fizyki. Uczniowie poznają różne rodzaje sił: tarcia, magnetyczną, pola elektrycznego, adhezji.
Do wydania dołączono plakaty dydaktyczne: „Literki”, „Mapa świata”.
„Wychowawca” 2018 nr 2

Wychowawca064

 • „Wychowanie religijne w rodzinie” – Anastazja Sorkowicz pisze o roli rodziców w wychowaniu religijnym dzieci, które stanowi integralną część wychowania w rodzinie. Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za stworzenie właściwej atmosfery wychowawczej. Ich codzienna postawa stanowi dla dzieci pierwszy i najbardziej znaczący wzór postępowania w każdej sferze życia.
 • „Prawa dziecka – analiza antropologiczna i psychologiczna” – ks. Marek Dziewiecki analizuje podstawowe prawa dziecka z perspektywy antropologii i psychologii personalistycznej. Opisuje sposób rozumienia i respektowania praw dziecka, aby prawa te rzeczywiście służyły psychospołecznemu rozwojowi dziecka.
 • „Rola zabawy w aktywności poznawczej dziecka w pierwszej klasie” –Janusz Rusaczyk opisuje poznawczą funkcję zabawy uczniów w klasie I szkoły podstawowej. Jak zauważa autor, zabawa w tym wieku może zasadniczo wspomagać procesy nauczania, a odpowiednio pokierowana i zorganizowana daje szerokie możliwości dalszego stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka. Szerzej omawia zabawy tematyczne oraz gry i zabawy dydaktyczne, pełniące określone funkcje kształcące.
 • „O kształceniu wychowawców małego dziecka” – Maria Wilczek dostrzega potrzebę podejmowania rozmaitych działań na rzecz małego dziecka, które zapewniałyby więcej bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz skutecznego przygotowania do życia. Przedstawia propozycje programów wychowania małego dziecka dla rodziców i wychowawców.
„Biblioteka w Szkole” 2018 nr 2

BibliotekaWSzkole061

 • „Biblioteka szkolna w zapisach statutu szkolnego” – Agata Arkabus wyjaśnia, jakie zapisy o bibliotece szkolnej muszą znaleźć się w statucie szkolnym, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Przedstawia propozycję zapisów dotyczących biblioteki szkolnej, które można wykorzystać w treści statutu szkolnego.
 • „Nauczyciel bibliotekarz w szkole i bibliotece szkoły średniej” – Danuta Majkusiak w kolejnym artykule z serii „Warsztat pracy” podpowiada nauczycielom bibliotekarzom szkół średnich, jak zachęcać młodzież do angażowania się w dodatkowe działania. Przedstawia przykłady inicjatyw powstałych we współpracy z innymi nauczycielami.
 • W kolejnym artykule z serii „Prawnik odpowiada” Dariusz Skrzyński odpowiada na pytania dotyczące: oceny pracy po ocenie dorobku zawodowego; dokumentowania obecności w pracy nauczyciela bibliotekarza; nagrody jubileuszowej przy przejściu na emeryturę; udzielania nagany nauczycielowi przez dyrektora; zmiany regulaminu pracy; organizowania wycieczki szkolnej w weekend.
 • „Nie ma wątpliwości: skontrum!” – Dariusz Skrzyński wyjaśnia, dlaczego żądanie przez organy prowadzące stosowania ustawy o rachunkowości i spisu z natury zamiast skontrum jest nieuprawnione. Od 1 września 2017 r., zgodnie z art. 104 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe przy inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej należy stosować przepisy rozporządzenia z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, czyli skontrum.
„Biblioteka – Centrum Informacji” 2018 nr 1

Biblioteka060

 • „Twitter jako otwarta platforma komunikacyjna i przestrzeń dla książki” – Magdalena Brewczyńska udziela praktycznych wskazówek, jak założyć konto biblioteki szkolnej na Twitterze. Twitter jest internetowym serwisem komunikacyjnym, który jest efektywnym narzędziem do promowania bloga, strony internetowej i szukania nowych czytelników.
 • „Instagram – kultura obrazu w służbie kultury słowa w bibliotece szkolnej” – Magdalena Kobylińska i Monika Kobylińska pomagają w założeniu Instagramu biblioteki, który może być wykorzystany do promocji działań biblioteki na rzecz czytania i upowszechniania czytelnictwa. Instagram to fotograficzny serwis społecznościowy, który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów.
 • „Telefon komórkowy w szkole: za i przeciw” – Mirosława Bogacz ukazuje dwa spojrzenia na temat wpływu telefonów komórkowych na zdrowie dzieci i relacje między ludźmi. Przytacza dotychczasowe badania na temat szkodliwości telefonów dla zdrowia. Telefon komórkowy stale towarzyszy dzieciom i młodzieży. Autorka stawia pytanie: Jak dla wspólnej korzyści wykorzystać w edukacji gadżet, bez którego nastolatek nie potrafi się poruszać?
 • „Fotografia w chmurze – Flickr” – Anna Szeląg pokazuje, jak pracować z serwisem Flickr, który jest jednym z najpopularniejszych fotograficznych miejsc online. Serwis umożliwia gromadzenie zdjęć i udostępnianie ich szerokiemu gronu odbiorców, ale też obserwowanie poczynań innych wielbicieli fotografii oraz ocenianie i komentowanie udostępnionych zdjęć. To świetny sposób na bezpieczne przechowywanie zdjęć, a także pokazanie szerszemu gronu odbiorców nietuzinkowej działalności biblioteki.
 • „piZap – edycja zdjęć nie musi być trudna” – Mateusz Paradowski przedstawia narzędzie online, które pozwoli na szybkie utworzenie m.in. kolażu, grafiki na stronę internetową, tła do ilustracji działań biblioteki szkolnej.
 • „Pliki zawsze „pod ręką” – Anna Szeląg prezentuje przykładowe usługi Google, dzięki którym użytkownicy mogą w bezpieczny sposób przechowywać swoje dokumenty: Dysk Google oraz Zdjęcia Google.
 • „Instagram, a może Chrystogram – ukryte symbole w sztuce pierwszych chrześcijan” – Michał Luberda proponuje lekcję poświęconą ukrytym symbolom w sztuce wczesnochrześcijańskiej. Uczniowie poznają tajemnicze katakumby, gdzie będą odkrywać malowidła chrześcijańskie oraz symbole stosowane przez pierwszych chrześcijan.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się