Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Strona główna
„Wychowawca” 2018 nr 3

Wychowawca076

 • Wydanie poświęcone migracji zarobkowej rodziców i jej wpływie na rozwój dzieci. W artykule „Gdy rodzice wyjeżdżają do pracy za granicę” Krystyna Ostrowska w oparciu o badania prowadzone od 2010 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia wyniki ukazujące skalę zjawiska eurosieroctwa oraz opinie uczniów i nauczycieli na temat najważniejszych trudności i oczekiwań pomocy w sytuacji wyjazdu rodziców za granicę.
 • „Eurosieroctwo w aspekcie rozwoju dziecka” – Janusz Rusaczyk ukazuje zagrożenia płynące z rozłąki migracyjnej dla prawidłowego rozwoju psychicznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego eurosierot. Szerzej omawia problemy eurosierot związane z rozwojem intelektualnym jako skutek potencjalnych zaniedbań w nauce szkolnej. Przywołuje badania potwierdzające istnienie związku pomiędzy migracją zarobkową rodziców a osiągnięciami szkolnymi ich dzieci.
 • „Rodzina w obliczu migracji zarobkowej” – Ewa Gałązka zwraca uwagę, że istotną kwestią decydującą o jakości życia rodziny jest jej sytuacja ekonomiczna. Wielu rodziców decydujących się na migrację zarobkową z powodu niewystarczających środków na utrzymanie rodziny staje przed trudnym wyborem związanym z pozostawieniem dzieci w kraju pod opieką drugiego rodzica, dziadków lub dalszej rodziny. Autorka omawia skutki migracji zarobkowej rodziców dla dzieci.
 • „Migracje zarobkowe a funkcje wychowawcze rodziny” – Janusz Rusaczyk ukazuje konsekwencje migracji zarobkowych dla sfery wychowawczej dziecka. Jak zauważa autor, migracje zarobkowe z jednej strony przyczyniają się do polepszenia statusu materialnego rodziny, ale nierzadko prowadzą do załamania się funkcji wychowawczych rodziny. Pokazuje działania wspierające dziecko z rodziny migracyjnej, jakie powinna podjąć szkoła.
„Głos Pedagogiczny” marzec 2018

GlosPedagogiczny072

 • Tematem miesiąca jest omówienie zmian w ustawie Karta Nauczyciela wprowadzonych ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Małgorzata Łoskot w artykule „Nowa Karta Nauczyciela, czyli o czym warto wiedzieć” omawia zmiany najbardziej istotne dla nauczycieli i szkolnych specjalistów. Omówienie dotyczy: zatrudniania i zwalniania nauczycieli, zadań nauczycieli specjalistów, ujednoliconych zasad określania pensum łączonego, awansu zawodowego, oceny pracy nauczyciela.
 • „Czy dziecko ze spektrum autyzmu można nauczyć wszystkiego?” – Joanna Ławicka pokazuje różnice w rozwoju dziecka typowego i ze spektrum od najwcześniejszych etapów, aby przybliżyć specyfikę rozwoju dziecka ze spektrum i jego możliwości uczenia się.
 • „Bezpieczny Internet w szkole – jak zapobiegać cyberprzemocy?” – rozmowa z dr. hab. Jackiem Pyżalskim o mechanizmach cyberprzemocy oraz profilaktyce cyberprzemocy w środowisku szkolnym.
 • „Nieśmiałość” – Nieśmiałość to poważny problem dla wielu dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Nieśmiałość ma wpływ na osiągnięcia i proces uczenia się. Magdalena Goetz proponuje lekcje wychowawcze poświęcone nieśmiałości, przygotowane z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych oraz starszych uczniach szkół podstawowych: lekcja pierwsza „Nieśmiałość, co to znaczy?” i lekcja druga „Jak sobie radzić z nieśmiałością?”. Celem zajęć jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat nieśmiałości: jakie są podobieństwa i różnice między nieśmiałością, introwersją oraz wysoką wrażliwością, a także pokazanie, jak można radzić sobie z nieśmiałością.
 • „#MeToo – o potrzebie przeciwdziałania napastowaniu seksualnemu w szkole” – Magdalena Goetz nawiązuje do międzynarodowej akcji przeciwko napastowaniu seksualnemu kobiet #MeToo, aby zwrócić uwagę na obecność tego zjawiska również w polskim systemie edukacji. Ukazuje konsekwencje bagatelizowania przemocy seksualnej. Postuluje podjęcie działań profilaktyki przemocy w szkole, które powinny mieć charakter systemowy.
 • „Odporność psychiczna dzieci i młodzieży” – Dorota Zając omawia zjawisko resilience, czyli zdolność do oderwania się od negatywnych doświadczeń i wzbudzania w sobie pozytywnych emocji. Resilience rozwija się w wyniku doświadczania w życiu różnych trudności. Autorka opisuje strategie, które mogą wykorzystać nauczyciele do wspierania odporności psychicznej i zwiększenia poczucia skuteczności uczniów.
 • „Hejt w sieci – groźny przejaw uczniowskiej mowy nienawiści” – Małgorzata Łoskot poświęca uwagę hejtowi, obecnemu przede wszystkim w mediach społecznościowych. Mianem hejtu określane są działania w Internecie będące przejawem złości, agresji i nienawiści. Na obecność zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów wskazują wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku – 40 proc. uczniów doświadczyło cyberprzemocy. Autorka pokazuje, jakie są skutki hejtowania zarówno dla ofiary, jak i prześladowcy. Przedstawia procedurę interwencyjną w przypadku cyberprzemocy. Przygotowanie takiej procedury jest jednym z ważnych zadań szkoły.
 • „Edukacja domowa” – Nauczanie domowe, czyli homeschooling ma coraz większe grono zwolenników w Polsce. Aleksandra Kubala-Kulpińska przytacza badania potwierdzające zalety edukacji domowej. Omawia tę formę edukacji w aspekcie prawnym i praktycznym. Do najczęściej stosowanych przez rodziców strategii nauczania w edukacji domowej należą m.in.: podejście klasyczne, metoda swobodna, nauczanie programowe, metoda studiów tematycznych.
 • „Uwaga rodzic! Jak przygotować się do rozmowy?” – Anna Kałuba-Korczak udziela wskazówek dla nauczycieli, jak właściwie przygotować i przeprowadzić rozmowę z rodzicami. Przedstawia schemat rozmowy z rodzicem.
 • „Koncepcja Joyce Epstein, czyli partnerstwo w edukacji” – Aleksandra Kubala-Kulpińska zachęca do tworzenia partnerstwa w szkole – wspólnego działania rodziców, nauczycieli, uczniów i lokalnego środowiska. Doskonałym sposobem na zaplanowanie i wdrożenie idei partnerstwa jest koncepcja Joyce Epstein, socjolog, zajmującej się partnerstwem rodziny, szkoły i środowiska. Koncepcja ta wyróżnia sześć typów partnerskiego współdziałania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej, które można wykorzystać w trakcie tworzenia planu współpracy z rodzicami. Każdy z nich omówiono w artykule.
W Narzędziowni zamieszczono: materiały do przeprowadzenia lekcji wychowawczej z pomysłem: Nieśmiałość; wskazówki dla nauczycieli „Jak pomagać uczniowi nieśmiałemu i zamkniętemu
w sobie?”; ankieta pomocna przy ocenie lęków ucznia pod kątem specyficznych fobii dziecięcych; „Pobudzamy wszystkie zmysły” – zestaw ćwiczeń do pracy z uczniami; Gdy uczeń oskarża nauczyciela o molestowanie – lista obowiązkowych zadań podejmowanych w szkole; skrypt rozmowy z dzieckiem molestowanym seksualnie, wykorzystanym przez pedofila.
„Remedium” 2018 nr 3

Remedium070

 • „Uzależnieni od Social Media” – Weronika Perz przybliża problem uzależnienia od portali społecznościowych, określany jako międzynarodowy kryzys w obszarze zdrowia. Charakteryzuje użytkowników Social Media, zwracając uwagę, że w Polsce 71 proc. dzieci w wieku 9–16 lat posiada swój profil przynajmniej na jednym z portali społecznościowych. Przywołuje również statystyki wskazujące na uzależnienie od portali społecznościowych związane z FOMO – lękiem przed pominięciem: 67 proc. użytkowników sieci odczuwa strach, że jeśli nie będą regularnie sprawdzać sowich profili, to ominie ich coś ważnego. W artykule znajdziemy wskazówki dotyczące działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży na temat konsekwencji nadmiernej aktywności w mediach społecznościowych.
 • „Współczesne wyzwania: dzieci i ekrany”– w drugiej części artykułu z serii „Dzieci i ekrany” Katarzyna Nowak opisuje relacje rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat w kontekście bezpiecznego i mądrego korzystania z wirtualnych urządzeń. Zdaniem autorki dobrym rozwiązaniem jest ustanowienie przez rodziców jasnych zasad dotyczących ilości czasu przeznaczonego na gry i oglądanie.
 • „Pro ana: zaburzenie odżywiania czy styl życia?” – Beata Hoffmann kontynuuje omówienie ruchu Pro ana, zwracając uwagę na czynniki ryzyka w zachowaniach ukierunkowanych na pro ana. Zalicza do nich czynniki osobowościowe oraz społeczno-środowiskowe. Ukazuje skalę zjawiska i próby prawnej regulacji problemu. Dostrzega konieczność prowadzenia działań profilaktycznych wśród młodzieży, rodziców i w szerszym otoczeniu społecznym młodego człowieka.
 • „Błędy wychowawcze” – Maria Kożuchowska kontynuuje omówienie błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców, tym razem skupiając uwagę na zagrożeniach, jakie czekają rodziców w okresie dojrzewania ich dzieci, karaniu i dyscyplinie oraz na roli, jaką odgrywa dziecięca fantazja.
 • „Jak zmotywować ucznia? – praktyczny plan krok po kroku” – Sylwia Pawłowska przedstawia praktyczny przewodnik, jak zmotywować uczniów do pożądanych działań, tworząc z nimi plan motywacyjny. Określenie celu i opracowanie planu działania będzie dla uczniów okazją do nabycia umiejętności organizowania sobie nauki, poczucia własnej sprawczości i skuteczności.
 • „Dziecko z zaburzeniami autyzmu w szkole” – Kaja Chojnacka przedstawia przykładowe metody wykorzystywane w pracy psychologicznej i pedagogicznej z uczniami z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Ze względu na różny stopień nasilenia cech autystycznych u dzieci z tą samą diagnozą metody pracy powinny uwzględniać ich indywidualne potrzeby. Autorka omawia formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu i zwraca uwagę na znaczenie współpracy z rodzicami w ramach tej pomocy dla ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych.
 • „Asertywność jako złoty środek i alternatywa” – Mieczysław Wojciechowski omawia styl asertywny, który pozwala budować harmonijne i partnerskie relacje między rodzicami a ich dziećmi zgodnie z zasadami twórcy koncepcji asertywności Alberta Fensterheima. Omawia prawa sformułowane przez Fensterheima, które zapewnią możliwość dialogu bez walki i agresji. Udziela wskazówek dla rodziców, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi.
 • „Bajkoterapia a nadmierna złość” – w kolejnym artykule Maria Kożuchowska omawia techniki konstruktywnego radzenia sobie ze złością na podstawie bajki terapeutycznej „Mama nie znosi, kiedy mnie ponosi”: dzielenie się własnymi doświadczeniami, rozwijanie duchowości. Dziecko, które rozumie, że własną złość można przekształcić w coś pozytywnego, doświadcza wsparcia emocjonalnego.
 • „Metoda Zdobywania Sprawności w pracy z dziećmi. Cz. I” – Anna Dąbkowska omawia metodę opracowaną przez wychowawców placówki socjoterapeutycznej Świetlica Świętego Mikołaja. Metoda Zdobywania Sprawności, stosowana w pracy z grupą, zakłada, że każde dziecko wybiera w danym czasie jedną umiejętność, którą chce doskonalić i która stanowi dla niego wyzwanie.
„Dyrektor Szkoły” 2018 nr 3

DyrektorSzkoly077

 • „Uczniowie lubią uczyć innych” – O roli dyrektora szkoły w procesie jej rozwoju i kreowania wizji, trudnej sztuce zmiany kierunku myślenia oraz czerpaniu radości z międzyuczniowskiej edukacji z Aleksandrą Obszyńską, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu, rozmawia Jarosław Kordziński, trener, coach tutor, mediator, nauczyciel, autor książki „Szkoła uczenia się”.
 • Kolejna lekcja W Akademii Prawa Dyrektora Szkoły została poświęcona postępowaniu dyscyplinarnemu nauczycieli. Monika Sewastianowicz porusza takie zagadnienia, jak: odpowiedzialność dyscyplinarna, przebieg postępowania dyscyplinarnego, kary wymierzane w takim postępowaniu, instytucja zatarcia kary dyscyplinarnej.
 • „Udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia” – Joanna Lesińska omawia szczegółowo procedurę udzielania nauczycielom zatrudnionym w publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego pierwszych i kolejnych płatnych urlopów dla poratowania zdrowia według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku. Omówione zostały również uprawnienia i obowiązki nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym oraz zadania dyrektora do wykonania podczas nieobecności nauczyciela w pracy.
 • „Stosowanie aktów wykonawczych” – Agata Piszko wyjaśnia, dlaczego w aktualnym obrocie prawnym funkcjonują podwójne rozporządzenia regulujące ten sam zakres spraw wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 • „TIK w podstawie programowej” – Dorota Janczak analizuje zapisy podstawy programowej obowiązującej w szkołach podstawowych od września 2017 r. pod kątem zaleceń dotyczących wykorzystania w nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych na poszczególnych etapach edukacyjnych.
 • „Jak zmienić rozpoczęcie lekcji” – Jacek Królikowski proponuje nietypowe spojrzenie na stałe elementy lekcji: rozpoczęcie i wyjaśnianie celów. Przytoczone przez autora pomysły bazują na założeniach nauczania i uczenia się. Akcentują potrzebę stopniowego przekazywania uczniom odpowiedzialności za uczenie się. Zachęcają też do współpracy w zespołach i udzielania uczniom informacji zwrotnych. Ciekawymi rozwiązaniami na sprawdzanie wiedzy na początku lekcji jest rozmowa w parach, praca w małych grupach, odpytywanie nauczyciela przez uczniów. Do wyjaśnienia celu danych zajęć autor proponuje wykorzystanie wizualizacji celów oraz wybranie przez ucznia celu indywidualnego.
 • „Uczeń niedostosowany społecznie” – Patrycja Gracz i Ewa Kapusta przekazują informacje przydatne w pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie. Niedostosowanie społeczne dotyczy takich obszarów życia młodych ludzi, jak funkcjonowanie w rolach rodzinnych, edukacja szkolna, kontakty z rówieśnikami i innymi osobami z bliższego i dalszego otoczenia. Autorki omawiają źródła i przyczyny niedostosowania społecznego oraz rolę nauczyciela w socjalizacji uczniów mających problemy z przestrzeganiem norm i reguł społecznych.
 • Tematem wiodącym Niezbędnika Dyrektora Szkoły są prace domowe i obciążenie nimi uczniów na różnych etapach edukacyjnych, o których w ostatnim czasie dyskutowano w mediach. Małgorzata Pomianowska zebrała opinie na ten temat od osób związanych z edukacją: naukowców, nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Tomasz Garstka w artykule „Odrabianie lekcji a wyniki w nauce” analizuje wpływ prac domowych na wyniki uczenia się w oparciu o badania edukacyjne. Małgorzata Nowak w artykule „Zadawanie do domu – ewaluacja problemu” zachęca dyrektorów do zbadania problemu prac domowych w formie ewaluacji i zastanowienia się z nauczycielami, co można zmienić. Przedstawia przykładowy kwestionariusz ankiety dla uczniów kl. VII oraz kwestionariusz wywiadu z rodzicami. Włodzimierz Kaleta w artykule „Szkoła bez nauki w domu?” przedstawia opinie nauczycieli i dyrektorów na temat prac zadawanych uczniom do domu.
„Monitor Dyrektora Szkoły” marzec 2018

MonitorDyrektoraSzkoly075

 • „Rodzice w szkole. Jak zachęcać do współpracy?” – Dorota Zając omawia rolę dyrektora w budowaniu pozytywnych relacji z rodzicami, zarówno tymi, którzy są gotowi aktywnie włączać się w życie szkoły, jak i tymi, którzy ograniczają się do kontaktów z wychowawcą dotyczących sytuacji ich dziecka. Zwraca uwagę na warunki, jakie trzeba spełnić, aby proces nawiązywania współpracy mógł przebiegać poprawnie.
 • „O roli rodziców w rozwoju i edukacji dzieci” – rozmowa z dr Aleksandrą Piotrowska, specjalistką w zakresie psychologii szkolnej oraz psychologii pracy, o znaczeniu więzi dziecka z rodzicami i udziale rodziców w życiu szkoły.
 • „Nowa formuła nauczycielskiego urlopu zdrowotnego” – Jan Lewandowski szczegółowo omawia nowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia, które zostały wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Najważniejszą zmianą dotyczącą procedury przyznawania urlopów dla poratowania zdrowia jest to, że orzeczenie o potrzebie skorzystania z urlopu obecnie może wydawać jedynie lekarz medycyny pracy.
 • „Likwidacja dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli” – Z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylone zostały regulacje Karty Nauczyciela dotyczące nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Dodatkowo z dniem 1 września 2018 r. zostaną także uchylone przepisy KN o zasiłku na zagospodarowanie. Joanna Lesińska omawia: skutki uchylenia regulacji o dodatku mieszkaniowym, sposób postępowania jednostki samorządu terytorialnego w związku ze zmianami, sposób poinformowania osób zainteresowanych o zmianie regulacji.
 • „Wygaszanie gimnazjów w praktyce” – Maria Pecyna omawia praktyczne aspekty procesu wygaszania gimnazjów, które znikną zupełnie z systemu oświaty we wrześniu 2019 r. Omawia sposób i termin przekazania dokumentacji wygaszanego gimnazjum szkole, do której zostało włączone lub w którą zostało przekształcone. Wyjaśnia również inne kwestie prawne związane z wygaszaniem gimnazjum dotyczące zobowiązań kadrowo-płacowych wobec zatrudnionych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Zwraca uwagę, że określenie warunków włączenia lub przekształcenia gimnazjum znajduje się w kompetencjach rady gminy.
 • „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” – Ewa Norkowska opisuje działania rządowe podejmowane na rzecz cyfryzacji edukacji. W 2015 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Cyfryzacji przedstawili plan podłączenia wszystkich jednostek oświatowych w Polsce do szybkiego Internetu oraz włączenia nauczania programowania komputerowego do podstawy programowej kształcenia informatycznego na każdym etapie edukacyjnym. W artykule omówiono założenia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wprowadzonej ustawą z dnia 27 października 2017 r. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w szkołach. Omówiono korzyści oraz zadania dla szkół i uczniów w związku z wprowadzeniem OSE.
 • „Dobieranie szkoleń do potrzeb nauczycieli” – Magdalena Goetz omawia warunki, jakie trzeba spełnić, aby wybrane szkolenie naprawdę przyczyniło się do poprawy funkcjonowania placówki: trafna identyfikacja potrzeb szkoleniowych grona pedagogicznego oraz poszczególnych osób, i dobór takich szkoleń, które najlepiej zaspokoją zdiagnozowane potrzeby placówki.
W „Narzędziowni” zamieszczono: zgodę na przetwarzanie danych osobowych; zawiadomienie o odmowie udzielania informacji; upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; wzór notatki z rozmowy z rodzicem/rodzicami; zapotrzebowanie na zorganizowanie na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców – ankieta dla rodziców; ulotkę dla rodzica – Prawa i obowiązki rodziców w Europie; przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę.
„Monitor Dyrektora Przedszkola” marzec 2018

MonitorDyrektoraPrzedszkola074

 • W tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczyło do ewaluacji zewnętrznej wymaganie dotyczące kształtowania postaw i respektowania norm społecznych. W artykule „Ewaluacyjne wymagania: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” Wiesława Mądrowska omawia etapy dokonywania ewaluacji tego wymagania. Podaje przykładowe: cele ewaluacji wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”, pytania badawcze, pytania kluczowe, źródła informacji o realizacji wymagania, wnioski z przebiegu ewaluacji.
 • „O sposobach angażowania rodziców dziecka w życie przedszkola” – rozmowa z dr Aleksandrą Piotrowską, specjalistką w zakresie psychologii szkolnej oraz psychologii pracy, o potrzebie więzi dziecka z rodzicami, o sposobach zachęcania rodziców do udziału w życiu przedszkola oraz radzeniu sobie z rodzicami roszczeniowymi.
 • „Rekrutacja do przedszkoli na rok 2018/2019” – Wiesława Mądrowska omawia przepisy dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, kryteria naboru, procedurę rekrutacji. Wyjaśnia, co zrobić, jeśli nie ma już wolnych miejsc w przedszkolu.
 • „Nowa formuła nauczycielskiego urlopu zdrowotnego w 2018 r.” – Jan Lewandowski omawia praktyczny aspekt zmian związanych z przyznawaniem urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielom. Najważniejszą zmianą dotyczącą procedury przyznawania urlopów zdrowotnych jest to, że orzeczenie o potrzebie skorzystania z urlopu może wydać jedynie lekarz medycyny pracy. W artykule omówiono również: tryb odwoławczy od orzeczenia lekarskiego przysługujący dyrektorowi szkoły lub przedszkola, możliwość korzystania w zupełnie odrębny sposób z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, procedurę kierowania nauczycieli po zakończeniu urlopu na badania kontrolne, wymiar urlopu, prawo do urlopu a uprawnienia emerytalne.
 • „Plan ewaluacji – Wymaganie 3. Dzieci są aktywne” – Aneta Buczkowska pomaga zaplanować ewaluację wewnętrzną wymagania związanego z rozwijaniem aktywności dzieci, sformułować cele ewaluacji, pytania badawcze, pytania kluczowe, kryteria sukcesu, zaplanować harmonogram działań, prezentację wyników ewaluacji. Dołącza fragment raportu ewaluacji wewnętrznej poświęcony rezultatom ewaluacji i wnioskom do dalszej pracy.
 • „Ewaluacja – Wymaganie 5: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” – Wiesława Mądrowska podpowiada, jak przeprowadzić ewaluacje tego wymagania, jakie mogą być cele ewaluacji, pytania badawcze, pytania kluczowe, kryteria sukcesu, jakie zaplanować działania. Przedstawia przykładowe rezultaty ewaluacji i wnioski do dalszej pracy
 • „Stres adaptacyjny przedszkolaka” – Małgorzata Łoskot uwagę poświęca sytuacji dziecka, które zostaje przedszkolakiem. To nowa sytuacja dla dziecka, która wiąże się z dużym przeżyciem i silnymi emocjami. Autorka charakteryzuje rodzaje lęku, jakie może przeżywać przedszkolak oraz podpowiada, jak pomóc takiemu dziecku w trudnych chwilach przystosowania się do nowych warunków.
W „Narzędziowni zamieszczono przykładowe narzędzia do przeprowadzenia ewaluacji wymagania 4 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” oraz wymagania 5 „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji oraz regulamin pracy przedszkola.
„Wczesna Edukacja” 2018 nr 1
WczesnaEdukacja071Dotychczasowy kwartalnik „Przed Szkołą” zmienił nazwę na „Wczesna Edukacja”. Będzie poruszał zagadnienia szeroko pojętej edukacji młodszych dzieci zarówno tych uczęszczających do przedszkola, jak i do klas I–III.
 • „Wyniki ewaluacji wewnętrznej a rozwój dyrektora” – Renata Stoczkowska zachęca do spojrzenia na ewaluację z innej perspektywy – jako na szansę rozwoju nie tylko placówki, ale i dyrektora. Wnikliwa analiza wyników badania pokaże dyrektorowi całe spektrum potrzeb wymagających od niego wielu różnych aktywności, które prowokują do uczenia się i planowania dla siebie form doskonalenia zawodowego. Wnioski z ewaluacji mogą być wykorzystane przez dyrektora do tworzenia rekomendacji rozwojowych w określonym przedmiocie ewaluacji i wprowadzeniu zmian w pracy palcówki.
 • „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna” – Joanna Wrona omawia kwestie związane z organizacją zindywidualizowanej ścieżki, która jest nową formą pomocy w pracy z uczniem oraz nowymi zasadami wsparcia ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • „Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne a wyniki w nauce” – Alicja Dajczak, Patrycja Gracz, Aleksandra Hak i Ewa Kapusta omawiają znaczenie kompetencji społeczno-emocjonalnych, które ułatwiają dziecku codzienne funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi. Kompetencje te dotyczą m.in. skutecznego komunikowania się, współpracy i rozwiązywania konfliktów, okazywania empatii czy rozumienia własnych i cudzych emocji. Autorki analizują czynniki związane z funkcjonowaniem emocjonalnym i społecznym, które wywierają istotny wpływ na skuteczne uczenie się oraz wyniki w nauce.
 • „Programowanie od kołyski” – Programowanie i kodowanie to działania, które ostatnio zagościły w edukacji najmłodszych. Karolina Zioło-Pużuk pokazuje pozytywny wpływ nauczania programowania i kodowania na rozwój kreatywności oraz umiejętności logicznego myślenia. Podpowiada, jak wprowadzać elementy programowania do zajęć z dziećmi.
 • „Neurofeedback dla uczniów z ADHD – nadzieja czy rozczarowanie?” – Tomasz Garstka przedstawia metodę neurofeedbacku, reklamowaną jako jedna z najskuteczniejszych metod pomagania uczniom z deficytami uwagi. Autor dowodzi, że obecnie metoda ta jest w fazie badań i nie ma statusu metody o potwierdzonej wysokiej efektywności.
 • „Edukacja patriotyczna w przedszkolu” – Anna Klimowicz przekazuje praktyczne wskazówki, jak realizować edukację patriotyczną w przedszkolu. Podaje przykładowe aktywności, które stwarzają okazje do zwracania uwagi dzieci na wartości związane z pojęciem patriotyzmu: zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne, głośne czytanie krótkich form literackich, wycieczki, projekt edukacyjny.
„Życie Szkoły” 2018 nr 3

ZycieSzkoly078

 • „Proces diagnostyczny w szkole” – Aleksandra Kubala-Kulpińska pokazuje, jak przeprowadzić diagnozę wstępną w szkole, aby na podstawie uzyskanego rozpoznania zapewnić uczniowi stosowne wsparcie. Wyjaśnia, co powinien zawierać wniosek o przeprowadzenie diagnozy oraz co można diagnozować. Opisuje narzędzia diagnostyczne dostosowane do obszarów diagnozy. Zamieszcza przykładowe narzędzie służące do diagnozy sytuacji ucznia. Poprzez wspólne tworzenie bajki narzędzie pozwoli zbadać postawy i relacje w rodzinie dziecka.
 • „Jak zachęcić dzieci do czytania?” – Ewa Ostarek przekonuje, że czytanie, podobnie jak umiejętności sportowe, powinno się trenować. Udziela porad, jak uatrakcyjnić zajęcia i wprowadzić więcej elementów zabawy i interaktywności, aby zainspirować uczniów do sięgania po lekturę w języku angielskim.
 • „Od korelacji do integracji – zasady i wyznaczniki nauczania integralnego” – Izabela Breguła wyjaśnia dwa ważne dla edukacji wczesnoszkolnej pojęcia: korelacji i integracji. Przedstawia koncepcję nauczania integralnego, uznanego za najbardziej optymalny model kształcenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Przy opisie struktury organizacyjno-metodycznej nauczania integralnego udziela wskazówek, jak w praktyce realizować każdą jednostkę tematyczną.
 • „Cele i kryteria sukcesu – planowany efekt w procesie uczenia się” – Margareta Olszewska pokazuje, jak wprowadzać elementy oceniania kształtującego w klasie pierwszej: postawienie celu i wyznaczenie kryterium sukcesu. Podaje kilka przykładów celów napisanych w języku ucznia wraz z kryteriami sukcesu.
 • „Gimnastyka mózgu – trening samokontroli” – Eryk Ołtarzewski pokazuje, jak trenować u dzieci zdolność samokontroli. Brak samokontroli u dzieci powoduje, że nie potrafią skupić uwagi na jednym zadaniu, brakuje im wytrwałości, łatwo ulegają frustracji z powodu niepowodzeń, są mocno pobudzone i nie potrafią się wyciszać. Autor proponuje zabawy, które ułatwiają wyciszanie się i kształcą zdolność skupienia uwagi.
 • „Podróż do Krainy Słonecznych Chwil” – Feliksa Piechota przedstawia scenariusz zajęć świetlicowych, których celem jest zapoznanie uczniów z zasadami ułatwiającymi funkcjonowanie w grupie, rozwijanie wyobraźni oraz usprawnianie manualne podczas wykonywanych zadań plastyczno-technicznych.
 • „Wspomaganie koncentracji u dziecka” – Anna Meslin wyjaśnia, jak są definiowane i czym charakteryzują się zaburzenia koncentracji uwagi wśród dzieci, jakie są ich przyczyny oraz z jakich innych trudności mogą one wynikać. Przekazuje wskazówki i metody do pracy z uczniem w środowisku szkolnym i domowym, które mogą przyczynić się do poprawy koncentracji uwagi.
 • „Trudności z określaniem pory roku” – Edyta Szczepkowska wyjaśnia, dlaczego orientacja w czasie odnosząca się do określania i zapamiętywania nazw pór roku jest ważna. Podpowiada, jak wspierać dziecko w przezwyciężaniu trudności z orientacją. Przedstawia ćwiczenia wspomagające doskonalenie umiejętności poprawnego czytania i pisania u uczniów z osłabioną pamięcią oraz orientacją w czasie.
 • „Bawię się sztuką. Kreatywnie, czyli twórczo” – Anna Kalbarczyk przedstawia zajęcia z arteterapii „Ruloniki – papierowe konstrukcje. Kompozycja przestrzenna” poświęcone ćwiczeniu postrzegania przestrzennego i sprawności manualnej z wykorzystaniem papierowych form.
Do wydania dołączono plakat dydaktyczny: „Instrumenty muzyczne”.
„Biblioteka w Szkole” 2018 nr 3
BibliotekaWSzkole079W wydaniu m.in.:
 • „Samoobsługowy komputerowo-analogowy system wypożyczeń z wykorzystaniem rewersu dla niewielkich bibliotek” – Anna Haman opisuje autorskie rozwiązanie polegające na samoobsługowym wypożyczaniu i zwrocie książek. Nie wymaga żadnych nakładów finansowych, o ile zbiory biblioteki są wprowadzone do bazy danych, np. MOL, MAK, MS Access, Open Office Base.
 • „Problemy z dokumentacją” – Danuta Majkusiak wyjaśnia, co zrobić w sytuacji, kiedy nauczyciel bibliotekarz przejmuje bibliotekę, w której wartość zbiorów nie wynika z prowadzonej dokumentacji (bo jej nie ma lub jest niepełna).
 • W kolejnym artykule z cyklu „Prawnik odpowiada” Dariusz Skrzyński wyjaśnia kwestie prawne dotyczące: zasiłku na zagospodarowanie od 1 września 2018 r.; wydłużenia stażu na nauczyciela kontraktowego; kolejnej oceny pracy po zmianie przepisów; ubytkowania nieaktualnych podręczników.
 • „Kiermasz szkolny, loteria, konkurs w świetle prawa” – w artykule Dariusza Skrzyńskiego znajdują się wyjaśnienia, jak organizować różnego rodzaju akcje szkolne połączone z pozyskiwaniem przez szkoły dodatkowych środków finansowych, aby były zgodne z przepisami prawa.
 • Dodatek „Dyrektor w Szkole”: RODO w szkole – rewolucja w ochronie danych” – Dariusz Skrzyński omawia nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od 25 maja 2018 roku w szkołach zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Autor przedstawia wykaz zmian w różnych obszarach związanych z ochroną danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz przykładową procedurę przystosowywania systemu ochrony danych do nowych regulacji.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się