Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Strona główna
„Monitor Dyrektora Szkoły” kwiecień 2018

MonitorDyrektoraSzkoly081

 • „Ocena pracy nauczyciela według zmienionych zasad” – Jan Lewandowski szczegółowo omawia zmiany w ocenie jakości pracy nauczyciela i podpowiada, jak się do nich przygotować. Rozważania na ten temat autor opiera na projekcie nowego rozporządzenia regulującego kwestie zasad i procedur dokonywania oceny pracy nauczyciela według nowej formuły. Jedną z istotnych zmian jest powiązanie oceny pracy nauczyciela z jego ścieżką awansu zawodowego. To oznacza, że zostaje zlikwidowana ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
 • „Wypalenie zawodowe nauczycieli” – rozmowa z dr. hab. Sylwiuszem Retowskim, psychologiem, profesorem Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, o niebezpiecznym syndromie wypalenia zawodowego, jego symptomach, przyczynach i konsekwencjach oraz o tym, co może zrobić nauczyciel, aby nie stracić motywacji do pracy.
 • „Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia” – Ewa Norkowska wyjaśnia, co wprowadza nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych. Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole ponadpodstawowej jest przedstawiony w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji. Ponadto podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych jest powiązana z nową podstawą programową dla 8-letniej szkoły podstawowej.
 • „Zasady przechowywania i udostępniania prac pisemnych uczniów” – Ewa Norkowska przywołuje przepisy prawne zezwalające na udostępnianie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych ucznia uczniowi i jego rodzicom na ich wniosek (art. 44e ust. 4 i 5 ustawy o systemie oświaty). Omawia również procedurę przechowywania pisemnych prac uczniów stanowiących podstawę klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej ucznia, którą powinna ustalić szkoła, ponieważ przepisy nie opisują zasad przechowywania tego rodzaju prac pisemnych. Ustawodawca określił natomiast zasady przechowywania prac pisemnych uczniów, które powstały podczas egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia (rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).
 • „Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym w użyciu” – Joanna Lesińska omawia zasoby rejestru osób prawomocnie skazanych za czyny przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, utworzonego na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Rejestr funkcjonuje od 1 października 2017 r. Obowiązek korzystania z rejestru mają m.in. pracodawcy oraz inni organizatorzy przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy lub dopuszczeniem do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi. W artykule omówiono również konsekwencje zaniechania lub nadużywania korzystania z zasobów rejestru.
 • „Diagnoza podstawą działań, czyli o rozporządzeniu dotyczącym działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej podejmowanej w celu przeciwdziałania narkomanii” – Aleksandra Kubala-Kulpińska omawia najistotniejsze informacje dotyczące rozporządzenia MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej podejmowanej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214). Zgodnie z rozporządzeniem obowiązkiem szkoły i placówki jest dokonanie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. W artykule omówiono obowiązkowe działania, jakie szkoła i placówka musi podejmować w ramach realizacji rozporządzenia.
 • „Pedikuloza – niewygodny i wstydliwy problem” – Dorota Zając omawia zadania szkoły w walce z wszawicą, postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole oraz zasady profilaktyki i zwalczania wszawicy.
 • „Różne oblicza konfliktu w szkole” – Aleksandra Kubala-Kulpińska wskazuje przyczyny powstawania konfliktu, zwracając uwagę na jedną z nich: różnice w postrzeganiu. Do najbardziej popularnych zniekształceń w postrzeganiu prowadzących do zachowań konfliktowych należą: lustrzane odbicie, mechanizm źdźbła i belki, podwójne normy, biegunowe myślenie. Autorka omawia rodzaje konfliktów w społeczności szkolnej i ich przyczyny oraz metody rozwiązywania konfliktów.
W „Narzędziowni” zamieszczono: kwestionariusz dla dyrektora diagnozujący sposób zachowania się w sytuacji konfliktowej; kwestionariusz dla nauczycieli diagnozujący styl rozwiązywania konfliktów; uchwałę rady pedagogicznej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowe nauczycieli; aneks do umowy pracy o obniżeniu etatu na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; obniżenie etatu na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania; przykładowy regulamin wynagradzania pracowników samorządowych według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2018 r.
„Monitor Dyrektora Przedszkola” kwiecień 2018

MonitorDyrektoraPrzedsz080

 • „Współpraca przedszkola z rodzicami – ewaluacja wymagania 6.” – Wiesława Mądrowska analizuje wymaganie, jakie postawiono wobec edukacji przedszkolnej z związku z organizacją współpracy z rodzicami. Przypomina o kilku zasadach, którymi warto się kierować przy realizacji działań w ramach wymagania „Rodzice są partnerami przedszkola”. Pomaga zaplanować ewaluację wewnętrzną tego wymagania: sformułować pytania badawcze do zadań ewaluacyjnych i dopasować do nich sposoby pozyskiwania odpowiedzi.
 • „Wypalenie zawodowe nauczycieli” – rozmowa z dr. hab. Sylwiuszem Retkowskim, kierownikiem Zakładu Psychologii Organizacji i Marketingu Uniwersytetu SWPS, o syndromie wypalenia zawodowego, symptomach i przyczynach wypalenia zawodowego nauczycieli oraz o tym, w jaki sposób można zapobiegać wypaleniu i jak można wspierać osoby dotknięte wypaleniem zawodowym.
 • „Kwalifikacje nauczycieli przedszkoli” – Joanna Lesińska wyjaśnia kwestie dotyczące zatrudnienia nauczyciela, który ma inne wykształcenie niż ukończone studia z edukacji przedszkolnej lub pedagogiki w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wyjaśnia je na konkretnych przykładach dotyczących pracy nauczyciela z oddziałem przedszkolnym, z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i w zakresie nauki języków obcych.
 • „Ocena pracy nauczyciela – najnowsze zmiany” – Jan Lewandowski szczegółowo omawia zmiany w zapisach Karty Nauczyciela wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany dotyczą ścieżki awansu zawodowego nauczycieli; kryteriów oceny pracy nauczycieli powiązane z wymaganiami na kolejne stopnie awansu zawodowego oraz procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli.
 • „Przekształcanie oddziału lub oddziałów przedszkolnym zorganizowanych w szkole podstawowej w przedszkole” – Maria Pecyna omawia różne tryby postępowania w sprawie przekształcania, uzależnione od tego, kto jest organem prowadzącym publiczną szkołę podstawową z oddziałem lub oddziałami przedszkolnymi: gmina czy osoba prawna lub osoba fizyczna.
 • „Umowy w przedszkolu niepublicznym” – Wiesława Mądrowska zwraca uwagę na błędy popełniane przez właścicieli przedszkoli przy zawieraniu umów z rodzicami. Najwięcej błędów jest popełnianych przy określaniu ceny za usługę. W artykule wyjaśniono, jak w umowie powinny być określone regulacje finansowe dotyczące m.in. opłat za usługę czy pobierania odsetek za zwłokę w opłacie.
 • „Przedszkolak szczególnie uzdolniony” – Małgorzata Łoskot zauważa, że w przedszkolu nie poświęca się należnej uwagi dziecku szczególnie uzdolnionemu. Zastanawia się, czy w praktyce indywidualne wsparcie uzdolnionego przedszkolaka jest realne.
W „Narzędziowni” zamieszczono: listę pytań do rodziców odnośnie do współpracy przedszkola z innymi podmiotami, osobami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym; ankietę dla rodziców pomocną w ewaluacji wymagania „Rodzice są partnerami przedszkola”; kwestionariusz wywiadu z rodzicami dla przeprowadzenia ewaluacji wymagania „Rodzice są partnerami przedszkola”; informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej; przykładowy program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu; rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem dyplomowanym; wzór porozumienia stron rozwiązującego stosunek pracy zawarty na podstawie mianowania; wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.
„Dyrektor Szkoły” 2018 nr 4

DyrektorSzkoly084

 • „Patriotyzm w podstawie programowej” – Monika Sewastianowicz przedstawia głosy krytyczne dotyczące treści wychowania patriotycznego, historii, listy lektur obowiązkowych z języka polskiego, zawartych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego szkół ponadpodstawowych.
 • „NIK o kształceniu dorosłych” – Stanisław Szelewa omawia wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat kształcenia w szkołach dla dorosłych. Zagadnienia, jakie porusza raport dotyczyły rekrutacji do szkół dla dorosłych, kadry nauczycielskiej, warunków nauki, prowadzenia dokumentacji szkolnej, ocen wystawianych szkołom niepublicznym przez kuratorów oświaty, finansowania szkół, efektów kształcenia dorosłych.
 • „Zmiany w arkuszu organizacji” – Andrzej Jasiński omawia zmiany w arkuszu organizacji, mające zastosowanie już od roku szkolnego 2018/2019. Najważniejsze zmiany dotyczą terminów opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji, konieczności wpisywania imion i nazwisk nauczycieli oraz rodzaju prowadzonych przez nich zajęć, a także uwzględniania liczy grup świetlicowych i liczby uczniów korzystających z opieki świetlicowej oraz liczbę godzin zajęć świetlicowych.
 • „Szkolny system oceniania” – przedmiotem rozważań Antoniego J. Jeżowskiego jest wewnątrzszkolny system oceniania i jego usytuowanie w prawie oświatowym. Autor przywołuje art. 98 ust 1 pkt 8 ustawy Prawo oświatowe, który postanawia, że statut szkoły zawiera szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. Wyjaśnia, jakie zapisy dotyczące ocenia szkolnego powinien zawierać statut szkoły.
 • W kolejnej lekcji Akademii Prawa Dyrektora Szkoły Monika Sewastianowicz wyjaśnia kwestie z zakresu prawa pracy: nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem, umowę o pracę a akt mianowania, wypowiadanie umów z nauczycielami, odprawy w związku z likwidacją szkoły.
 • „Kryteria doboru do zwolnienia” – Agata Piszko przypomina, że wytypowanie konkretnej osoby do zwolnienia w związku z częściową likwidacją szkoły, zmianami organizacyjnymi czy modyfikacją planu nauczania uniemożliwiającą dalsze jej zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć musi być dokonane według uprzednio opracowanych kryteriów. Wsparciem dla dyrektorów w przygotowaniu kryteriów w danej szkole może służyć opracowana przez autorkę procedura, uwzględniająca aktualną linię orzeczniczą prezentowaną przez sądy.
 • „Zadania dyrektora w świetle RODO” – Agata Majewska i Bartosz Pudo omawiają najważniejsze zmiany w sferze ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO: pozyskiwanie zgód od uczniów na przetwarzanie ich danych osobowych; obowiązek dyrektora szkoły udzielenia osobie, której dane dotyczą, informacji o przysługujących jej uprawnieniach; obowiązek powoływania przez podmioty przetwarzające dane osobowe inspektora danych osobowych; dostosowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych operatorom systemów i urządzeń wykorzystywanych w szkole; zabezpieczenie danych osobowych; nowe zasady odpowiedzialności administratorów za naruszenia w obszarze ochrony danych osobowych.
 • „Analiza danych z pomocą TIK” – Dorota Janczak omawia dostępne narzędzia umożliwiające zbieranie i analizowanie danych dotyczących tego, jak dzieci i młodzież się uczą, pozwalając lepiej ich poznać i odpowiednio dostosować metody nauczania. Do ciekawych rozwiązań zalicza m.in.: dzienniki elektroniczne, programy do tworzenia kwizów, testów i ankiet (np. Kahhot, Quizess), programy i serwisy pozwalające nauczycielowi kontrolować postępy ucznia w nauce (Akademia Khana, Godzina Kodowania, Squla).
 • „Jak zmienić zakończenie lekcji” – Jacek Królikowski przedstawia ciekawe pomysły na podsumowanie zajęć i pracę domową. Ich głównym założeniem jest stopniowe przekazywanie uczniom odpowiedzialności za uczenie się, zachęcanie ich do współpracy w zespołach i udzielania informacji zwrotnych. Autor podpowiada również, jak dyrektorzy mogą pomóc nauczycielom w stosowaniu przedstawionych pomysłów na niesztampowe podsumowanie lekcji.
Autorzy Niezbędnika Dyrektora Szkoły podpowiadają, jak w interesujący sposób zaplanować działania upamiętniające setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozważania Tomasza Kozłowskiego dotykają istoty patriotyzmu w społeczeństwie zdominowanym przez media oraz przy powolnym zaniku komunikacji międzypokoleniowej. Jacek Królikowski zachęca, aby planowanie działań rocznicowych odbywało się z uwzględnieniem trzech kryteriów: wspólnotowo (czyli z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i partnerów lokalnych), krytycznie (poddawanie pomysłów wspólnej analizie), twórczo (szukanie nowych, dotąd nieznanych pomysłów). Włodzimierz Kaleta podaje przykłady obchodów stulecia niepodległości w polskich placówkach oświatowych za granicą.
„Głos Pedagogiczny” kwiecień 2018
GlosPedagogiczny085
 • „Wspieranie uczniów w stresie egzaminacyjnym” – Małgorzata Łoskot w kilku krokach opisuje, jak zaradzić stresowej spirali egzaminacyjnej, w jaki sposób wesprzeć uczniów, by pomóc im bezpiecznie i efektywnie przeżyć ten trudny czas.
 • „O roli rodziców w rozwoju i edukacji dzieci” – rozmowa z dr Aleksandrą Piotrowską, specjalistką w zakresie psychologii szkolnej i psychologii pracy, o wpływie braku więzi z opiekunami na psychikę dziecka, w jaki sposób można zachęcać rodziców do większego zaangażowania w życie szkoły, jak radzić sobie z rodzicami wykazującymi roszczeniową postawę wobec szkoły, co zrobić, gdy konflikty wewnętrzne między małżonkami zaczynają rzutować na ich relacje ze szkołą.
 • „Człowiek czy metoda? O ważności spraw” – Joanna Ławicka poszukuje odpowiedzi na pytanie o ważność spraw, czyli co powinno być priorytetem w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu: człowiek czy metoda? Dzieli się refleksjami na temat pomocy dziecku autystycznemu w zrozumieniu specyfiki jego społecznych potrzeb.
 • „Sugardating – współczesna forma prostytucji” – Aleksandra Kubala-Kulpińska podejmuje ważny współcześnie problem, jakim jest zjawisko sugar babies, kiedy to młoda dziewczyna utrzymywana jest przez starszego od siebie, zamożnego mężczyznę (sugar daddy). Ta forma prostytucji, do niedawna nazywana sponsoringiem, przestała dotyczyć tylko studentek. Coraz częściej dotyczy uczennic, osób nieletnich. Autorka wyjaśnia przyczyny rozpoczęcia prostytuowania się przez młode dziewczyny oraz następstwa prostytucji dzieci i młodzieży. Określa zadania dla pedagogów: przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji prostytucji oraz wykazu instytucji zajmujących się pomocą osobom prostytuującym się.
 • „Jak poskromić stres?” – Umiejętność radzenia sobie ze stresem to jedna z najbardziej przydatnych w życiu kompetencji osobistych. Magdalena Goetz podpowiada, jak ją rozwijać u nastolatków. Przedstawia dwa scenariusze lekcji wychowawczych: „Poznać i zrozumieć stres” oraz „Poskromić stres”, poświęcone skutecznemu radzeniu sobie ze stresem.
 • „W poszukiwaniu wysp kompetencji ucznia” – Aleksandra Kubala-Kulpińska podpowiada, w jaki sposób pomóc uczniowi rozpoznać jego wyspy kompetencji, czyli te dziedziny, w których się sprawdza, są dla niego źródłem satysfakcji i zadowolenia. Ma to pozytywny wpływ na jego samoocenę i rozwój.
 • „Etykiety mają moc – o samospełniającej się przepowiedni w szkole” – Magdalena Goetz wyjaśnia mechanizmy działania efektów Pigmaliona i Golema oraz w jaki sposób można wykorzystać je w szkole. Efekt Pigmaliona jest przykładem samospełniającego się proroctwa, polegającego na spełnianiu się pozytywnego oczekiwania wobec kogoś dlatego, że to pozytywne oczekiwanie sobie wytworzyliśmy. Efekt Golema polega na tym, że ludzie zaczynają się zachowywać zgodnie z negatywnymi oczekiwaniami, jakie są wobec nich komunikowane. Nauczyciel, znając działanie efektów Pigmaliona i Golema, może w znaczący sposób poprawić efekty swojej dydaktycznej i wychowawczej pracy.
 • „Komunikacja z rodzicami uczniów – co zadziała zawsze, a co nigdy, czyli jak dostrzec człowieka ukrytego za rodzicielskim typem” – Anna Kałuba-Korczak podpowiada, jakie techniki blokują lub całkowicie uniemożliwiają komunikację z rodzicami, a co prawie zawsze skutkuje w kontaktach z rodzicami. Ważne są również kompetencje komunikacyjne nauczyciela: umiejętność aktywnego słuchania, zadawania pytań, udzielania odpowiedzi, wyczucia stylu komunikacyjnego i dostosowanie się do niego. Autorka podkreśla, że rozmowa z rodzicem to nie konfrontacja, a spotkanie dwojga dorosłych zainteresowanych losem dziecka.
 • „Osobowość chwiejna emocjonalnie” – Dorota Zając podejmuje problematykę zaburzeń osobowości, ze zwróceniem uwagi na osobowość chwiejną emocjonalnie, którą cechuje tendencja do działań impulsywnych bez przewidywania konsekwencji tych działań. Omawia typy osobowości chwiejnej emocjonalnie: typ impulsywny i typ borderline. Szczegółowo opisuje zaburzenia typu borderline występujące u dzieci.
 • W „Narzędziowni” zamieszczono: materiały pomocnicze do lekcji wychowawczych „Jak poskromić stres?”; ulotkę „Jak uodpornić się na stres?”; raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole podstawowej.
„Remedium” 2018 nr 4

Remedium086

 • „Zabawa w Malowanie” – rozmowa z Arno Sternem, pisarzem i pedagogiem, który od ponad 60 lat praktykuje zabawę w malowanie jako oryginalną formę pracy pedagogicznej, autorem teorii formulacji, czyli wyrażania się poprzez spontaniczny akt malowania.
 • „Jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnością?” – Paweł Borowiecki zauważa, że proces przystosowania się do niepełnosprawności nabytej cechuje pewna dynamika. Omawia sześć etapów przystosowania się do zaistniałej sytuacji, przez które przechodzą osoby z niepełnosprawnością nabytą. Pokazuje, na czym polega różnica między niepełnosprawnością wrodzoną a nabytą oraz udziela wskazówek, jak skutecznie pomagać i wspierać osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
 • „Mity a rzeczywistość – dręczenie rówieśnicze” – Aleksandra Tłuściak-Deliowska przedstawia stereotypy myślowe na temat zjawiska dręczenia rówieśniczego – bullyingu, czyli specyficznego rodzaju przemocy szkolnej, oraz wskazuje zweryfikowane dane, aby wyjaśnić nieporozumienia na ten temat.
 • „Wokół problemu niedostosowania społecznego” – Radosław Mysior wyjaśnia, co to jest niedostosowanie społeczne, jakie są kryteria, którymi można się kierować, rozpoznając symptomy osób przystosowanych i niedostosowanych społecznie. W oparciu o literaturę przedmiotu omawia typy niedostosowania społecznego oraz symptomy świadczące o pojawieniu się niedostosowania społecznego.
 • „Błędy wychowawcze” – Maria Kożuchowska omawia kolejne błędy wychowawcze popełniane przez rodziców: budowanie w dziecku potrzeby doświadczania ogromnych sukcesów i nadmierne oczekiwania. Pokazuje konsekwencje nadmiernych oczekiwań ze strony rodziców wobec ich dzieci.
 • „Metoda Zdobywania Sprawności w pracy z dziećmi. Cz. II” – Anna Dąbkowska omawia założenia i wartości Metody Zdobywania Sprawności, stosowanej w placówce socjoterapeutycznej. Metoda ta stwarza możliwości nauki wielu cennych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci. Dziecko samodzielnie wybiera sprawność, jaką chce zdobywać. Wykaz sprawności dla grupy wraz z wymogami danej sprawności są umieszczane na tablicy sprawności w widocznym dla dzieci miejscu.
 • „Bajkoterapia i nadmierna złość” – w kolejnym artykule Marii Kożuchowskiej, poświęconym radzeniu sobie ze złością z zastosowaniem bajki terapeutycznej „Mama nie znosi, kiedy mnie ponosi”, uwagę poświęcono kształtowaniu w dziecku postawy asertywności i szanowania granic własnych oraz tych stawianych przez innych ludzi. Dziecko uczone asertywności lepiej poradzi sobie ze złością.
 • „Techniki szybkiego czytania – trening dla ucznia” – Ewelina Predka-Pawlun przedstawia podstawowe techniki czytania, dzięki którym można czytać coraz szybciej i zapamiętywać więcej informacji z tekstów. Przed treningiem szybkiego czytania należy poznać sens procesu czytania i rozumienia tekstu oraz najczęściej popełniane błędy w czytaniu.
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2018 nr 4

ProblemyOp-Wych083

 • „Oddziaływania wychowawcze rodziców a materializm ich dzieci” – przedmiotem rozważań Magdaleny Poraj-Weder jest zjawisko materializmu, ukazane jako efekt niezaspokojenia ważnych potrzeb psychologicznych w okresie dzieciństwa, takich jak potrzeba autonomii, kompetencji, związków z innymi czy potrzeba bezpieczeństwa. Powołując się na badania, autorka wskazuje na źródła materializmu w rodzinie. Kluczowe znaczenie dla formowania się materializmu mają negatywne postawy rodziców.
 • „Nauczyciel edukacji początkowej a uczeń zdolny – wokół problemu (nie)kompetencji” – Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk omawia pożądane kompetencje nauczyciela ucznia zdolnego w edukacji wczesnoszkolnej i zestawia je z rzeczywistym obrazem pracy nauczyciela klas młodszych z uczniem zdolnym. Wskazuje na przyczyny trudności w pracy nauczyciela z uczniem zdolnym.
 • „Deparentyfikacja – strategie radzenia sobie z odwróconymi rolami w rodzinie” – Barbara Chojnacka i Aneta Jarzębińska przedstawiają wyniki badań dyskusji prowadzonych na forach internetowych poświęconych problematyce parentyfikacji, określanej w literaturze przedmiotu jako wykorzystywanie dziecka do wykonywania prac związanych z utrzymaniem domu i organizacją życia rodziny. W badaniach własnych autorki wykorzystały treści zamieszczone na forach dotyczące tematyki parentyfikacji, które pozwoliły rozpoznać strategie mentalne i sposoby działania parentyfikowanych osób ukierunkowane na przerwanie zjawiska i niwelację jego konsekwencji.
 • „Relacje w rodzinie pochodzenia a komunikowanie się w małżeństwie” – Danuta Ochojska, Małgorzata Marmola, Anna Wańczyk-Welc omawiają różne sposoby komunikowania się w rodzinie, zależne od różnorodnych sytuacji w rodzinie. Podkreślają, że komunikacja rodzinna stanowi szczególny typ porozumiewania się ze względu na więzi, klimat rodzinny, częstotliwość interakcji, swoiste układy zależnościowe i związany z nimi układ ról, własne doświadczenia i reguły ustalone w rodzinie. W oparciu o przegląd badań omawiają wpływ transmisji pokoleniowej (ciągłości pokoleniowej w zakresie przekonań czy wzorów zachowań) na relacje w rodzinie. Przedstawiają wyniki badań własnych, których celem było zbadanie, czy istnieje zależność między retrospektywną oceną relacji w rodzinie pochodzenia a zachowaniami komunikacyjnymi kobiet i mężczyzn w małżeństwie.
 • „Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetlicy szkolnej – doniesienia z badań” – Beata Gumienny i Kamila Kasprzyk podjęły próbę analizy działań opiekuńczo-wychowawczych świetlicy szkolnej jako miejsca inkluzji edukacyjnej. Celem badań było poznanie opinii nauczycieli-wychowawców na temat sytuacji uczniów ze SPE funkcjonujących w świetlicach szkolnych.
„Wychowawca” 2018 nr 4

Wychowawca087

 • Tematem głównym wydania jest twórczość w edukacji. W artykule „Warunkowanie twórczości w procesie edukacyjnym” Justyna Cieślińska zauważa, że odpowiednio stymulując dzieci, można wyposażyć je w swego rodzaju manierę twórczości, przyzwyczajenie do kreatywnego myślenia. Omawia udział procesów poznawczych w procesie twórczym, wśród których wymienia się: uwagę, percepcję pamięć, myślenie oraz wyobraźnię. Zdaniem autorki stymulacja procesów poznawczych jest kluczem do sukcesu dotyczącego pobudzania twórczości w działalności edukacyjnej.
 • „Szkoły demokratyczne i edukacja wolnościowa w Polsce” – Jolanta Dobrzyńska wyjaśnia zasady działania oraz ideologiczne korzenie szkół demokratycznych. Są to prywatne placówki, które oferują dzieciom i młodzieży tzw. edukację wolnościową. Autorka przedstawia opinie o funkcjonowaniu szkół demokratycznych.
 • „Aktywność muzyczna dzieci przedszkolnych” – Janusz Rusaczyk omawia formy aktywności muzycznej dziecka przedszkolnego: ruch przy muzyce, śpiew, słuchanie muzyki, grę na instrumentach. Okres przedszkolny jest niepowtarzalną szansą uczynienia muzyki czymś atrakcyjnym, interesującym i bliskim dla dziecka. Autor zauważa, że w dużym stopniu szanse te są uzależnione od atrakcyjności oddziaływań muzycznych dla dzieci – powinny być realizowane w interesującej zabawie, angażującej śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, ruch i swobodną improwizację.
 • „Muzyka – dziecko – rodzina” – Janusz Rusaczyk zwraca uwagę na rolę środowiska rodzinnego w rozwoju muzycznym dzieci, kształtowaniu ich wrażliwości na muzykę. Przedstawia analizę wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Celem badania było poznanie ich opinii na temat roli i znaczenia rozwoju muzycznego dziecka w wieku przedszkolnym oraz sposobów oddziaływań muzycznych, jakie podejmują w domu rodzinnym w stosunku do swoich dzieci.
 • „Język angielski metodą multisensoryczną” – Ewelina Gierłach przedstawia propozycje gier i zabaw multisensorycznych opartych na nauczaniu wielozmysłowym. Autorka uważa, że równoczesne wykorzystanie wszystkich zmysłów podczas zajęć języka angielskiego stymuluje obie półkule mózgowe, dzięki czemu dziecko efektywniej przyswaja język obcy.
„Biblioteka w Szkole” 2018 nr 4

BibliotekawSzkole088

Propozycje gier miejskich z okazji 100-lecia niepodległości Polski:
 • „Niepodległa w grze” – pod takim hasłem Redakcja miesięcznika proponuje szkołom, bibliotekom i wszystkim zainteresowanym instytucjom organizowanie przedsięwzięć na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Karol Baranowski przedstawia krótki poradnik na temat gier miejskich łączących elementy zabawy z edukacją o historii Polski i regionu, a także dwie propozycje gier związanych z rocznicą niepodległości („Zaginiony rozkaz Piłsudskiego” i „Śladami ojców niepodległości”) i przykładowy schemat regulaminu.
 • „Z niepodległą gra o zwycięstwo! – historyczna potyczka dla czterech drużyn” – Monika Simonjetz poleca dla uczniów kl. III–IV szkoły podstawowej rywalizację z wykorzystaniem planszy popularnej gry znanej jako „Chińczyk” lub „Nie irytuj się” oraz zasobów bibliotecznych dotyczących historycznych wydarzeń. Gra służy porządkowaniu i utrwalaniu wiedzy uczniów na temat historii Polski.
 • „O niepodległości w bibliotece” – Agnieszka Olejarz proponuje lekcję biblioteczną dla uczniów kl. I–III poświęconą utracie i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Inspiracją do poruszenia takiego tematu z dziećmi była lektura książki Zofii Staneckiej „Nasza paczka i niepodległość. O sześciu polskich świętach”.
 • „Teatr Wolnej Myśli „Pod białym Orłem” – Witold Pelka przedstawia scenariusz spektaklu teatralnego z okazji Święta Niepodległości.

Ponadto w wydaniu:

 • W artykule z cyklu „Prawnik odpowiada” Dariusz Skrzyński udziela odpowiedzi dotyczących: czy zamieszczenie danych osobowych absolwentów szkoły w księdze pamiątkowej jest sprzeczne z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych; wydłużenia stażu nauczyciela stażysty z powodu choroby; nagrody jubileuszowej przy przejściu na emeryturę i świadczenia kompensacyjnego; pozwolenia na pracę u innego pracodawcy; awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2018 r.
 • „Sztuka opowiadania w szkole” – Edyta Ślączka-Poskrobko zachęca do wykorzystania opowieści na zajęciach z różnych przedmiotów, dostrzegając w opowiadaniu wiele zalet. Udziela praktycznych wskazówek na temat warsztatu opowiadacza.
 • „Podręczniki – problemy z rozliczeniem” – Danuta Majkusiak podpowiada, jak sobie poradzić z rozliczeniem bezpłatnych podręczników.
„Życie Szkoły” 2018 nr 4

ZycieSzkoly082

 • „Kodowanie – dekodowanie w edukacji polonistycznej” – Izabela Breguła odwołuje się do zapisów podstawy programowej, która wymaga, aby nauka programowania była stałym elementem kształcenia ogólnego od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Zgodnie z podstawą programową nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej uwagę poświęca kształtowaniu umiejętności czytania i pisania, czyli kodowania i dekodowania różnorodnych znaków. Autorka zachęca do organizacji sytuacji okołoprogramistycznych opartych na nauce kodowania i dekodowania z wykorzystaniem materiału literowego oraz cyfrowego. Podaje przykłady zabaw z kodowaniem i dekodowaniem.
 • „Gimnastyka mózgu: emocje i zdrowa samokontrola” – Eryk Ołtarzewski przedstawia scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 6–9 lat, którego celem jest uwrażliwienie na emocje, nauka nazywania uczuć i uświadomienie dzieciom, że mogą pielęgnować dobre uczucia. Scenariusz zawiera ćwiczenia i zabawy, które kształcą świadomość własnych uczuć oraz uwrażliwiają na emocje i wzmacniają pozytywne postawy.
 • „Szkolne tematy tabu – jak pomóc dzieciom w przejściu żałoby” – Anna Meslin podaje sposoby pracy z uczniami w sytuacji żałoby (np. śmierć ucznia, nauczyciela, kogoś bliskiego). Do ważnych działań nauczyciela w sytuacji śmierci autorka zalicza informowanie o zdarzeniu, przekazanie wiedzy na temat umierania, stabilizacja emocji dzieci – pomoc w nazywaniu tych uczuć oraz ich wyrażaniu, omówienie etapów żałoby, mobilizowanie dzieci do odzyskania poczucia zaradności, normalizowanie uczyć pojawiających się przy przeżywaniu żałoby.
 • „Muzyczna pedagogika zabawy” – Aleksandra Kubala-Kulpińska zachęca nauczycieli do motywowania uczniów do obcowania z muzyką przez tworzenie warunków sprzyjających umuzykalnieniu, rozbudzaniu zainteresowań i zdolności muzycznych. Przedstawia metodę Urszuli Bissinger, nazwaną muzyczną pedagogiką zabawy. Podstawą metody jest nauczanie kreatywne, psychologia muzyki, pedagogika Gestalt oraz pedagogika zabawy. Przekazuje propozycje ćwiczeń według metody muzycznej pedagogiki zabawy.
 • „Geometria – propozycje ćwiczeń dla dzieci z klas I–III” – Feliksa Piechota podaje przykłady ćwiczeń ułatwiających dzieciom zdobywanie wiedzy na temat pojęć geometrycznych.
 • „Trudności z zapamiętywaniem nazw dni tygodnia” – Edyta Szczepkowska omawia istotę trudności z zapamiętywaniem nazw dni tygodnia związaną z orientacją w czasie oraz pokazuje, jak wspierać dziecko w przezwyciężaniu tych trudności. W tym celu proponuje ćwiczenia wspomagające doskonalenie umiejętności poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem u uczniów z trudnościami w nauce nazw i kolejności dni tygodnia.
 • „Nadwaga i otyłość poważnym problemem dzieci i młodzieży” – Aleksandra Kubala-Kulpińska przytacza wyniki raportów, które zwracają uwagę na problem nadwagi wśród dzieci i młodzieży w wieku 5–19 lat. Przedstawia działania przeciwdziałające otyłości wśród uczniów: zabawy dla dzieci, które można wykorzystać jako element przerw międzylekcyjnych oraz apel do rodziców „Pozytywny model aktywności fizycznej”.
 • „Wykorzystanie narzędzi technologicznych do tworzenia własnych materiałów do pracy” – Ewa Ostarek omawia wybrane narzędzia, za pomocą których można tworzyć pomoce do zajęć, takie jak narzędzia do pracy z plikami PDF, krzyżówki, wykreślanki, chmury wyrazów, banki zdjęć, karty pracy czy szyfry. Udziela praktycznych wskazówek ułatwiających pracę z nowoczesnymi technologiami.
 • „Bawię się sztuką. Kreatywnie, czyli twórczo” – w kolejnym artykule poświęconym arteterapii Anna Kalbarczyk proponuje ćwiczenia do tematu „Wycinanka asymetryczna. Kompozycja na płaszczyźnie”, którego celem jest zapoznanie z pojęciami symetrii i asymetrii oraz rozwijanie kreatywności, umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności manualnych.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się