Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Strona główna
„Dyrektor Szkoły” 2018 nr 5

DyrektorSzkoly090

 • „Szkoła nierówności społecznych” – Tomasz Kozłowski zauważa, że pomimo szczytnych założeń (każdy ma prawo do nauki, dostęp do szkoły nie powinien być utrudniany, a żaden uczeń dyskryminowany) szkoła jest systemem reprodukującym nierówności i ugruntowującym różne, niekoniecznie racjonalne przekonania.
 • „Program oficjalny a ukryty” – Jacek Królikowski dzieli się refleksjami na temat demokracji w szkole, oficjalnego i ukrytego programu szkoły oraz zadań dyrektora w zakresie demokratyzacji szkoły. Analiza oficjalnych deklaracji szkół dotyczących tego, czego chcą uczyć, rodzi wiele pytań: Czego szkoła uczy rzeczywiście? Jak naprawdę jest postrzegana? Co myślą o niej uczniowie, nauczyciele, rodzice, środowisko lokalne? Z różnych powodów oficjalnie deklarowane cele nie zawsze są realizowane. Autor pokazuje, jaki wpływ na relacje w szkole ma rozdźwięk między deklaracjami a rzeczywistością.
 • „Realizacja podstawy programowej” – Andrzej Jasiński dokonuje analizy zalecanych warunków i sposobów realizacji w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych. Autor przygotował tabele zawierające uporządkowane opisy warunków realizacji poszczególnych przedmiotów: porządkowanie i układ treści, standardy wyposażenia oraz korelacja międzyprzedmiotowa.
 • „Wykorzystanie fotooceny w ewaluacji” – Małgorzata Nowak przedstawia metodę wizualną, którą można wykorzystać w ewaluacji wewnętrznej do badania szkolnych relacji, przestrzeni, poziomu bezpieczeństwa. Fotoocena to badanie przeprowadzone z wykorzystaniem aparatu fotograficznego, kamery lub innego urządzenia z funkcją robienia zdjęć i filmowania. W artykule wskazano zalety i możliwości metody oraz przykład zastosowania w szkole.
 • W Akademii Prawa Dyrektora Szkoły tematem kolejnej lekcji jest postępowanie cywilne. Monika Sewastianowicz w oparciu o ustawę Kodeks postępowania cywilnego omawia zasady procedury cywilnej stosowanej przy pozwach z zakresu prawa pracy. Porusza następujące zagadnienia: właściwość sądu i oznaczenie stron, elementy konieczne pozwu, komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna, jak uzyskać zwrot kosztów sądowych i pomoc prawną z urzędu.
 • „Procedury związane z RODO” – Michał Łyszczarz wyjaśnia kwestie prawne wynikające z nowych przepisów o ochronie danych osobowych: obowiązek powołania inspektora ochrony danych (IOD), kwalifikacje inspektora, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych.
 • „Pomoc TIK dla uczniów z dysfunkcjami” – Karolina Zioło-Pużuk przedstawia rozwiązania technologiczne wspierające uczniów słabowidzących, niewidomych, słabosłyszących i z problemami komunikacyjnymi, ułatwiające im branie udziału w szkolnych zajęciach. Dzięki TIK edukacja włączająca może stać się codziennością, prowadząc do znoszenia barier społecznych oraz kulturowych – zauważa autorka.
 • „Autentyczność, szacunek, sympatia” – rozmowa z Jarkiem Szulskim, nauczycielem, autorem powieści „Zdarza się” i „Sor”, kierownikiem zespołu projektowego studium podyplomowego Akademia Psychologii Przywództwa w Values – Grupie Firm Doradczych, o urokach i konsekwencjach bycia nauczycielem z pasją.
 • „Edutainment – rozrywkowa edukacja” – Anna Puścińska opisuje nowy trend w edukacji – edutainment, czyli połączenie edukacji i rozrywki. O tym, czy dana rozrywka spełni warunek edukacyjności, decyduje przede wszystkim cel, jaki stawia sobie jej twórca, oraz treści, jakimi tę formę wypełni. Autorka omawia różne formy rozrywkowej edukacji: grywalizację, gry stolikowe, escape room, grę miejską, flash mob, lip dub, sleeveface, selfie, mannequin challenge.
 • Tematem Niezbędnika Dyrektora jest aktywność społeczna uczniów. Tomasz Kozłowski w artykule „Altruizm w szkolnych murach” zwraca uwagę na niewielką popularność działań prospołecznych uczniów o charakterze wolontariatu. Rodzice wolny czas swoich pociech wolą przeznaczać na inne, „bardziej konkretne” zajęcia. Autor podpowiada, jak szkoła powinna pomóc uczniom podejmującym prospołeczne inicjatywy. Na temat aktywności społecznej uczniów wykraczającej poza mury szkoły Danuta Elsner rozmawia z Hanną Trędą, uczennicą III klasy gliwickiego I Liceum Ogólnokształcącego i przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice XVI kadencji. Włodzimierz Kaleta rozmawia z dyrektorami kilku placówek oświatowych o tym, jak wygląda aktywność społeczna uczniów, nie tylko na terenie szkoły, lecz także poza jej murami. Danuta Elsner i Grażyna Widera opisują, jak w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie wprowadzano budżet obywatelski jako innowację wychowawczą i czego nauczyli się uczniowie dzięki zaangażowaniu w to przedsięwzięcie.
„Monitor Dyrektora Przedszkola” maj 2018

MonitorPrzedszkola095

 • „Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego” – Wiesława Mądrowska udziela praktycznych wskazówek, w jaki sposób w sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego opisać realizację wymogu dotyczącego wdrażania podstawy programowej. Omawia zakresy poszczególnych zadań nauczycieli wynikających z podstawy programowej. Opis obowiązków nauczycieli może być pomocny w przygotowaniu sprawozdania z nadzoru nad realizacją podstawy programowej oraz wniosków dla rady pedagogicznej.
 • „Depresja – choroba czy zaburzenie” – rozmowa z psycholog Jagodą Sikorą o skali zaburzeń depresyjnych wśród dzieci, przyczynach i objawach depresji u dzieci w wieku przedszkolnym, skutkach nieleczonej depresji oraz zapobieganiu depresji u dzieci.
 • „Zmiany w organizacji pracy przedszkoli” – Joanna Lesińska przybliża nowe obowiązki przedszkoli publicznych wynikające z nowych regulacji opracowanych przez MEN. W związku z wejściem w życie 10 kwietnia 2018 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018 r. poz. 691) wprowadzono bardziej szczegółową nazwę przedszkola oraz zmiany związane z arkuszami organizacji. W planowanych nowelizacjach rozporządzeń MEN znalazły się zagadnienia dotyczące nauczycieli religii oraz bezpieczeństwa wycieczek przedszkolnych.
 • „Najważniejsze regulaminy w pracy przedszkola publicznego” – Maria Pecyna wyjaśnia, które regulaminy są w przedszkolu konieczne, a które fakultatywne, co powinny one określać oraz jakie konsekwencje wiążą się z nieprawidłowościami lub zaniedbaniami w tym zakresie.
 • W specjalnym dodatku „Nowe RODO w przedszkolu” omówiono nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych oraz przykładową dokumentację. W artykule „Wizerunek dzieci w świetle RODO” Joanna Lesińska omawia aktualny stan prawny dotyczący zasad stosowania monitoringu w przedszkolu oraz wykonywania i rozpowszechniania fotografii z udziałem dzieci. Dariusz Skrzyński przedstawia wykaz zadań, które muszą być podjęte przed wdrożeniem RODO, ale również czynności do wykonania już po 25 maja, aby uniknąć odpowiedzialności finansowej. Maria Pecyna przedstawia przykładową dokumentację określająca zasady przetwarzania danych osobowych w przedszkolu, którą powinien przygotować i prowadzić administrator danych. Podpowiada, jak w praktyce wdrożyć przepisy RODO w publicznych przedszkolach. Omawia nowe obowiązki dyrektora przedszkola w zakresie ochrony danych osobowych.
 • „Badania kontrolne nauczycieli w pigułce” – Marta Handzlik przywołuje przepisy regulujące badania kontrolne nauczycieli zawarte w ustawie Karta Nauczyciela oraz w ustawie Kodeks pracy. Omawia badania lekarskie, którym w określonych warunkach muszą być poddawani wszyscy zatrudnieni pracownicy (badania wstępne, okresowe, kontrolne) oraz badania kontrolne wynikające z Karty Nauczyciela.
 • „Opłaty pobierane przez publiczne przedszkola” – Joanna Lesińska wyjaśnia, jak zgodnie z prawem ustalać wysokość opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia po godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wyjaśnia również kwestie sporne dotyczące zawierania umów z rodzicami.
 • „Dzieci z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej w edukacji przedszkolnej” – Maria Pecyna omawia rodzaje opinii wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 28 marca 2018 r.
„Monitor Dyrektora Szkoły” maj 2018

MonitorSzkoly096

 • „Dokumentowanie działań podejmowanych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej a ochrona danych osobowych” – Jan Lewandowski omawia rodzaje dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście obowiązujących od 25 maja 2018 r. przepisów RODO. Wyjaśnia, jak należy postępować w przypadku indywidualnej teczki ucznia gromadzącej informacje zaliczane do kategorii danych wrażliwych oraz w przypadku pozostałych form dokumentowania, aby gromadzone i przetwarzane informacje były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • „Depresja – choroba czy zaburzenie” – rozmowa z psycholog Jagodą Sikorą o zaburzeniach depresyjnych dzieci, jak można je zdiagnozować, co może powodować depresję u dzieci, jakie są metody leczenia depresji dziecięcej oraz jakie mogą być konsekwencje nieleczonej depresji.
 • „Zmiany w świadectwach i drukach szkolnych” – w oparciu o projekt rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Joanna Lesińska zwraca uwagę na wprowadzane zmiany, które dotyczyć będą zarówno reformowanych szkół, jak i dotychczasowych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Dotyczą one: zmiany imienia lub nazwiska ucznia w szkolnej dokumentacji; legitymacji i informacji o gotowości szkolnej wydawanej w oddziałach przedszkolnych; świadectw szkolnych i sposobu ich wypełniania; arkuszy ocen; legalizowania dokumentów szkolnych.
 • „Zapowiedzi zmian w medycynie szkolnej” – Magdalena Mikoś-Korzeń przedstawia inicjatywy legislacyjne dotyczące medycyny szkolnej, etap ich realizacji oraz aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie opieki medycznej nad uczniami w szkołach.
 • „Badania kontrolne nauczycieli w pigułce” – Marta Handzlik omawia podstawę prawną przeprowadzania badań kontrolnych nauczycieli. Wyróżnia się trzy rodzaje badań lekarskich, którym w określonych warunkach muszą być poddawani wszyscy zatrudnieni pracownicy: badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne. Dodatkowo nauczyciele mogą być kierowani na badania kontrolne w przypadkach wymienionych w Karcie Nauczyciela.
 • „Uprawnienia emerytalne nauczycieli” – Ewa Norkowska omawia uprawnienia emerytalne nauczycieli, które reguluje Karta Nauczyciela. Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na emeryturę: emerytura w powszechnym wieku emerytalnym, emerytura z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze, emerytura nauczycielska na podstawie Karty Nauczyciela, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, emerytura pomostowa.
 • „Wycieczki szkolne w praktyce” – Dorota Zając podpowiada, jak zorganizować wycieczkę szkolną, aby była atrakcyjna dla uczniów i bezpieczna dla wszystkich uczestników. Przedstawia również procedurę postępowania w sytuacjach kryzysowych: w przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki, w przypadku nagłej choroby uczestnika wycieczki, w przypadku powstania pożaru w pojeździe, w przypadku awarii, wypadku drogowego, innych zdarzeń.
 • W „Przewodniku po RODO” omówiono następujące zagadnienia: obowiązki dyrektora szkoły w związku z RODO; jak wdrożyć ROO w szkołach publicznych – obszary, w jakich koniecznie należy podjąć działania w związku ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych; dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych; 13 zadań dyrektora przed wejściem w życie RODO; ochrona wizerunku dzieci w świetle RODO.
„Głos Pedagogiczny” maj 2018
GlosPedagogiczny094
 • „Wakacje – czas beztroski czy zagrożeń?” – artykuł Małgorzaty Łoskot zawiera kilka propozycji tematów, które mogą stać się inspiracją do indywidualnych rozmów i klasowych dyskusji o wakacyjnych zagrożeniach. Poza uświadamianiem zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku warto rozmawiać z uczniami o konsekwencjach takich zagrożeń, jak: ucieczki z domu, używki, ryzykowne zachowania seksualne, sekty, niebezpieczne kontakty w sieci.
 • „Bezpieczne i udane wakacje” – Magdalena Goetz przedstawia propozycje lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa na wakacjach. Udziela praktycznych wskazówek, jak rozmawiać z podopiecznymi na temat wakacyjnych niebezpieczeństw. Rozmowy z uczniami, przeprowadzone w przemyślany sposób, mogą zainspirować ich do poszukiwania wartościowych sposobów spędzania wolnego czasu.
 • „Osoba ze spektrum – terapia czy wsparcie?” – Joanna Ławicka zastanawia się, czy możliwa jest faktyczna zmiana zachowania i funkcjonowania percepcyjnego dzieci z diagnozą spektrum, które poddaje się różnym interwencjom. Autorka podkreśla, że wczesne rozpoznanie rozwoju w spektrum powinno być wskazówką przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z rozwojem dziecka, z uwzględnieniem jego potrzeb. Odnosząc się do specyfiki rozwoju w spektrum, charakteryzuje potrzeby dziecka ze spektrum autyzmu: percepcyjne i fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności do grupy (rodziny), szacunku i uznania, samorealizacji.
 • „Rozwój dzieci zaburzony przez błędy rodziców” – Aleksandra Kubala-Kulpińska zwraca uwagę na jedną z przyczyn zaburzenia czy zakłócenia rozwoju i zachowania u dzieci, jaką są destrukcyjne zachowania rodziców. Istnieje wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka wywołanych zachowaniami opiekunów. Należą do nich nieprawidłowości wywołane przez płodowy zespół alkoholowy (FAS), zespół zaburzenia więzi (RAD) oraz syndrom Piotrusia Pana i Dzwoneczka. W artykule wskazano sposoby wspierania uczniów z takimi zaburzeniami.
 • „Przełamać tabu – zaburzenia psychotyczne” – Aleksandra Kubala-Kulpińska omawia zaburzenia psychotyczne, na które narażone są osoby w wieku dorastania. Do najczęściej diagnozowanych zaburzeń tego typu należy schizofrenia. Autorka opisuje charakterystyczne objawy według klasyfikacji ICD-10 i DSM-IV oraz przebieg choroby. Przekazuje nauczycielom wskazówki w zakresie udzielania wsparcia uczniowi z zaburzeniami psychotycznymi.
 • „Czytasz? Wygrywasz!” – Dorota Zając podpowiada, jak rozwijać u uczniów zainteresowania czytelnicze, jak im pomóc w opanowaniu techniki czytania i wyrobieniu motywacji do czytania.
 • „Wątpisz w siebie! Przepracuj to!” – Magdalena Goetz adresuje artykuł do tych osób, którzy mają wątpliwości co do samooceny własnych kompetencji, umiejętności czy słuszności swojego postępowania. Podpowiada, jak skutecznie przepracować to zagadnienie, by uwolnić się od poczucia niepewności i niepokoju, a jednocześnie rozwinąć się w sferze zawodowej i osobistej.
 • „Diagnoza podstawą przeciwdziałania narkomanii” – Aleksandra Kubala-Kulpińska przekazuje najważniejsze informacje dotyczące rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U z 2018 r. poz. 214). Najważniejsza zmiana dotyczy obowiązku dokonania raz w roku diagnozy zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. W artykule pokazano, jak w praktyce przeprowadzić to działanie.
W „Narzędziowni” zamieszczono: materiały przydatne do przeprowadzenia lekcji wychowawczych „Bezpieczne i udane wakacje”; sposoby weryfikowania krytycznych myśli; Schizofrenia – materiał na gazetkę ścienną; działania podejmowane w celu nauczenia dzieci i młodzieży odpowiedzialnego korzystania z cyberprzestrzeni; kampanie społeczne, programy, projekty związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.
„Remedium” 2018 nr 5

Remedium091

 • „Nie wszystko złoto, co się świeci” – Mirosław Kaczmarek poszukuje odpowiedzi, dlaczego uczeń wyróżniający się i nagradzany w gimnazjum, trafiający do pierwszej klasy dobrego liceum, nie radzi sobie w nowej szkole i osiąga słabe wyniki w nauce. Wskazuje na kilka przyczyn: lewarowanie świadectwa, czyli zjawisko polegające na zbyt łatwym dopisywaniu na świadectwie ucznia wszystkich punktowanych aktywności; decyzje o wyborze profilu klasy są podejmowane przez rodziców; złe nawyki odtwarzania wyuczonego materiału i brak umiejętności samodzielnej analizy i syntezy poznanego materiału.
 • „Mity a rzeczywistość – dręczenie rówieśnicze. Cz. II” – Aleksandra Tłuściak-Deliowska omawia prawdy i przekonania na temat dręczenia rówieśniczego. Bazując na badaniach, autorka podważa funkcjonujące przeświadczenia o przemocy wśród uczniów. Podkreśla, że mity na ten temat mogą powodować, że szkoły nie chcą mówić otwarcie o problemie dręczenia. Taka postawa, nazywana zespołem NIMBY, utrudnia rozpoznanie problemu.
 • „Błędy wychowawcze” – Maria Kożuchowska wylicza błędy wychowawcze rodziców prowadzące do powstawania zaburzeń lękowych: wpajanie dziecku postawy, że muszą być wciąż czujne i skoncentrowane na potencjalnych niebezpieczeństwach; nadmierny krytycyzm i wymagania wobec dziecka; nadmierna zależność emocjonalna; tłumienie w dziecku naturalnej potrzeby wyrażania swoich emocji.
 • „Metoda Zdobywania Sprawności w pracy z dzieckiem. Cz. III” – Anna Dąbkowska omawia system zdobywania nowych umiejętności w Metodzie Zdobywania Sprawności w Świetlicy Świętego Mikołaja w Gdyni, dostosowany do potrzeb różnych grup dzieci. W grupie młodszej stosowana jest tablica sprawności oparta na aktualnej diagnozie trudności i potrzeb poszczególnych podopiecznych i całej grupy. W grupie starszej system zdobywania sprawności skupia się na umiejętnościach, zdolnościach i zainteresowaniach, które dzieci już w jakiś sposób ujawniają. Metoda Zdobywania Sprawności może być także zastosowania w indywidualnej pracy z dzieckiem.
 • „Rola fikcyjnego terapeuty w opowiadaniach bajkoterapeutycznych” – Maria Kożuchowska omawia metodę pracy z dziećmi przeżywającymi różne problemy o zróżnicowanym nasileniu, polegającą na wykorzystaniu opowiadań korygujących. Ideą takiego opowiadania jest posiadanie przez bohatera trudności podobnych do tych, których doświadcza dziecko. Dzięki temu fikcyjny bohater opowiadania występujący w roli terapeuty może przekazać dziecku treści, jakich chciałby dostarczyć mu wspierający dorosły. Autorka opisuje również techniki, jakie bajkowy ekspert-terapeuta stosuje do uzyskania bajkoterapeutycznych celów. Udziela wskazówek, jak samodzielnie stworzyć bajkę psychoterapeutyczną.
 • „Techniki szybkiego czytania – trening dla ucznia. Cz. II” – Ewelina Prędka-Pawlun omawia metody i techniki pozwalające zwiększyć tempo czytania: ćwiczenia pamięci krótkotrwałej, poszerzanie pola widzenia oraz poprawa pracy oka.
 • „Metafory w pracy warsztatowej z grupą” – Marcin Jaroszewski omawia możliwości, jakie daje wykorzystanie metafory w pracy warsztatowej. Podaje przykłady aranżowania sytuacji z wykorzystaniem metafory podczas szkoleń, w których brali udział nauczyciele. Metafory zastosowano do podjęcia przez uczestników autorefleksji nad specyfiką profesji nauczyciela z jej konsekwencjami w codziennej praktyce kontaktu z rodzicami uczniów oraz poszukiwania rozwiązań angażowania uczniów w czasie lekcji.
 • „Resocjalizacja – tendencje europejskie” – Radosław Mysior przedstawia tendencje europejskie w systemach resocjalizacyjnych w Europie. Ukazuje metody działań, które w krajach europejskich uważane są za najbardziej wartościowe w poprawie sytuacji życiowej młodzieży.
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2018 nr 5

POW089

 • „Głos w dyskusji o celach i metodach leczenia w Polsce osób uzależnionych od opioidów” – Maria Banaszak przedstawia różne metody leczenia osób uzależnionych, ze szczególnym uwzględnieniem oferty skierowanej do osób cierpiących na uzależnienia od substancji z grupy opioidów. Omawia kontrowersje wokół metod leczenia osób uzależnionych od opioidów: leczenia substytucyjnego w placówkach ambulatoryjnych oraz terapii w ośrodkach stacjonarnych, opartej na założeniach społeczności terapeutycznej. Autorka przedstawia własną propozycję „pogodzenia”, z pozoru przeciwstawnych, tych dwóch podejść terapeutycznych.
 • „Uprowadzenia i porwania rodzinne – wybrane konteksty kryzysów rodziny i próby ich rozwiązywania” – Anna Dąbrowska i Monika Wojtkowiak podejmują tematykę uprowadzeń i porwań rodzinnych w aspekcie prawnym i pedagogicznym oraz wskazują kierunki rozwiązań analizowanych sytuacji uprowadzenia rodzicielskiego. Omawiane sytuacje uprowadzenia są osobistymi narracjami rodziców, którzy doświadczyli tych wyjątkowo trudnych sytuacji.
 • „Praca z rodzicem/opiekunem dziecka po przeżyciach traumatycznych w nurcie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach” – Magdalena Barabas, opierając się na współczesnej literaturze dotyczącej problematyki traumy, ukazuje różne sposoby jej rozumienia. W odniesieniu do dzieci i młodzieży charakteryzuje typy zjawisk odpowiedzialnych za przeżycia traumatyczne oraz ich następstwa. Omawia działania terapeutyczne podejmowane wobec dzieci po traumie oraz ich rodziców/opiekunów. Szczególną uwagę poświęca modelowi pracy z opiekunem dziecka, które doświadczyło traumatycznych przeżyć, w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Jego istotą jest skoncentrowanie w pracy z klientami na możliwościach rozwiązań, a nie na problemach.
 • „Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni szkoły – wybrane aspekty funkcjonowania” – Jolanta Lipińska-Łokś ukazuje funkcjonowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku szkolnym, szczególnie w warunkach form edukacji niesegracyjnej (integracyjnej, włączającej), na podstawie wyników diagnozy 13-letniego chłopca z niepełnosprawnością intelektualną, ucznia klasy IV szkoły podstawowej. Wyniki zrealizowanej diagnozy pozwoliły scharakteryzować następujące obszary funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną: obszar funkcjonowania zadaniowego, obszar relacji z dorosłymi, obszar relacji z rówieśnikami, obszar dotyczący obrazu własnej osoby. Na zakończenie autorka stara się odpowiedzieć na pytanie: Czy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma szansę na osiągnięcie sukcesu w tak wymagającym środowisku, jakim jest szkoła ogólnodostępna?
„Wychowawca” 2018 nr 5

Wychowawca092

 • Nowe wydanie poświęcone zostało agresji werbalnej. W artykule „Wartość słowa”, wprowadzającym w poruszaną tematykę, ks. prof. Mieczysław Rusiecki pisze o znaczeniu słowa i jego skuteczności w komunikacji między ludźmi. Pisze również o słowie w służbie wiary – musi być ono od strony ludzkiej w pełni szlachetne, czyste i godne. Odpowiedzialnie wypowiedziane słowo buduje zarówno tego, który je wypowiada, jak i tego, do kogo jest skierowane.
 • „Krzywdzenie emocjonalne dzieci w rodzinie” – Aneta Baranowska charakteryzuje zjawisko krzywdzenia emocjonalnego dziecka w rodzinie, które może przybierać formę aktywną lub bierną. Najczęstszą formą aktywnej przemocy psychicznej jest degradacja werbalna, czyli niszczenie słowem – wyzywanie, upokarzanie, poniżanie. Bierna przemoc emocjonalna to unikanie interakcji z dzieckiem, zaniedbywanie potrzeb emocjonalnych, ignorowanie. Autorka omawia skutki krzywdzenia emocjonalnego dzieci dla ich psychospołecznego funkcjonowania. Pokazuje, w jaki sposób należy zapobiegać przemocy psychicznej dzieci, m.in. poprzez rozwijanie u przyszłych i obecnych rodziców umiejętności wychowawczych, prowadzenie zajęć o przemocy psychicznej w szkołach.
 • „Wulgaryzmy przejawem agresji seksualnej uczniów” – Marek Babik przytacza badania statystyczne, które obrazują zjawisko używania przekleństw i wulgaryzmów przez Polaków. Ze względu na treść wulgaryzmy dotyczące seksualności stanowią 69% haseł zawartych w „Słowniku polskich przekleństw i wulgaryzmów”. Według badań CBOS 75% badanych przyznaje się do używania przekleństw i wulgaryzmów. Z badań własnych autora wynika, że większość nauczycieli i uczniów spotyka się z wulgarnymi określeniami na terenie szkoły. Autor przypomina zadania szkoły i nauczycieli przeciwdziałania wulgaryzacji języka uczniów, wynikające z Ustawy o języku polskim. Ustawa zobowiązuje wszystkie organy i instytucje publiczne do ochrony polszczyzny.
 • „Słowa mają moc” – ks. Sławomir Kostrzewa sygnalizuje niepokojące zmiany, jakie zachodzą w komunikacji werbalnej w środowisku dzieci i młodzieży. Internet jest miejscem bezkarnego wypowiadania słów i opinii przez młodzież, a brak reakcji ze strony dorosłych na przemoc w sieci jest odczytywane jako przyzwolenie na takie działania. Przestrzenią, w której dochodzi do aktów agresji werbalnej i fizycznej jest również szkoła. Autor zwraca uwagę, że problemem jest niewielka wrażliwość wychowawców na akty agresji werbalnej oraz brak umiejętności radzenia sobie przez niektórych dorosłych w sytuacjach, kiedy są świadkami tego rodzaju przemocy wśród dzieci i młodzieży.
 • „Różne oblicza agresji i przemocy” – Danuta Bula przywołuje wyniki badań nad zjawiskiem agresji i przemocy w szkołach oraz ich przyczynami, prowadzone m.in. w ramach programu „Szkoła bez przemocy”. Wynika z nich, że przemoc szkolna dostrzegana jest najbardziej w szkołach podstawowych, ale najrzadziej u uczniów najstarszych klas. Badania pokazały również występowanie agresji nauczycieli wobec uczniów i przemoc uczniów wobec nauczycieli.
 • „Powiedz, jakich słów używasz, a powiem ci, kim jesteś” – Ewa Kosińska opisuje przyczyny używania wulgaryzmów przez dzieci i młodzież. Używanie wulgaryzmów jest sposobem wyrażania emocji (nie tylko tych negatywnych), sposobem na stres, na zaistnienie wśród rówieśników, na zwiększenie poczucia bycia kimś ważnym. Autorka stawia pytania: Czy można zaradzić degradacji języka? Jak szkoły radzą sobie z tym problemem? Apeluje o zorganizowanie otwartego forum z udziałem rodziców i starszej młodzieży na ten temat.
 • „Słowa, które ranią” – Ewa Gałązka porusza problem krzywdzenia dzieci słowem. Dzieci wychowujące się w rodzinach, w których krzyk, ordynarny język są sposobem codziennego funkcjonowania są ofiarami przemocy emocjonalnej. Do nich należą również dzieci, które na co dzień są poniżane przez wyzwiska, negatywne porównywanie do innych, krzywdzące etykiety. Zdaniem autorki konieczna jest współpraca szkoły z rodzicami w skutecznym wychowywaniu.
 • „Człowiek człowiekowi wilkiem” – Łukasz Mrózek omawia teorie psychologiczne dotyczące zjawiska agresji i przemocy w szkole, które wyjaśniają prawidłowości zachowań agresywnych. Niektórzy badacze wskazują na instynkt walki jako przejaw zachowań agresywnych. Koncepcje innych badaczy oparte są na neurofizjologii oraz uwarunkowaniach psychospołecznych (zachowanie nawykowe i teoria społecznego uczenia się agresji).
„Biblioteka w Szkole” 2018 nr 5

BibliotekaWSzkole098

 • „Nastolatki i książki – najnowsze wyniki badania czytelnictwa” – Zofia Zasacka przedstawia wyniki czwartej edycji badania postaw czytelniczych uczniów w wieku 15–16 lat. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Książki i Czytelnictwa w Bibliotece Narodowej. Podstawowym celem badania czytelnictwa młodzieży jest śledzenie praktyk czytelniczych i ich społeczno-kulturowych uwarunkowań związanych z książkami.
 • „Protokół czy notatka? – częste sytuacje w bibliotece” – Danuta Majkusiak wyjaśnia, w jakich sytuacjach bibliotekarz musi sporządzić protokół, a w jakich wystarczy tylko notatka. Podjęcie decyzji o włączeniu do biblioteki książek od darczyńców wymaga przeprowadzenia procedury przyjęcia darów, w tym sporządzenia protokołu. Inne sytuacje wymagające sporządzenia protokołu: dokonywanie korekt wartości księgozbioru, przejęcie biblioteki od poprzednika. W artykule omówiono również sytuacje, w których bibliotekarz powinien sporządzić notatkę.
Wybrane scenariusze zajęć z czytelnikami:
 • „Niepodległość? A co ja z tego mam?” – Barbara Polińska omawia przebieg zajęć na temat niepodległości i współczesnego patriotyzmu, z wykorzystaniem książek współczesnych autorów. Celem zajęć jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: jakie korzyści dla każdego człowieka wynikają z niepodległości oraz czym powinna przejawiać się postawa patriotyczna współczesnego młodego i dorosłego człowieka.
 • „Ojczyzna jest naszą matką” – Barbara Wanda Jachimczak przedstawia scenariusz z okazji święta niepodległości.
 • „Konkurs przyrodniczy „Bo przyroda to przygoda” – Iwona Szajrych opracowała konkurs czytelniczy polegający na wykonaniu przez uczestników lapbooka na podstawie przeczytanej książki o tematyce przygodowo-przyrodniczej.
 • „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego” – Bernardyna Banaś, nawiązując do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”, która odbędzie się 8 wrześniu 2018 roku, proponuje konkurs czytelniczy ze znajomości lektury. Realizacja konkursu odbywa się na zasadzie Wielkiej Gry, a uczestnicy dokonują losowego wyboru pytań.
 • „Spotkanie z Pippi Pończoszanką” – Marta Wiktoria Trojanowska przedstawia scenariusz zajęć do wykorzystania podczas lekcji bibliotecznych w przedszkolach i szkole, w świetlicy, podczas różnorodnych akcji czytelniczych (np. „Jak nie czytam, jak czytam”).
 • „Booktalking, czyli gawęda o książce” – Agnieszka Stefanek proponuje konkurs czytelniczy, który ma na celu promocję czytelnictwa poprzez prezentację książek wybranych przez uczniów za pomocą technik teatralnych. Udziela praktycznych wskazówek, jak wybrać książkę do prezentacji, jak przygotować scenariusz prezentacji i na co zwrócić uwagę podczas prezentacji.


„Biblioteka – Centrum Informacji” 2018 nr 2

BibliotekaCentrumInformacji097

W wydaniu praktyczne wskazówki na temat tworzenia gazetki szkolnej.

 • „Jak dotrzeć z gazetką do wielu czytelników?” – Bożena Boryczka przedstawia narzędzia online umożliwiające stworzenie interaktywnej wersji gazetki szkolnej, dzięki czemu można ją zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców. Omawia platformy cyfrowe, za pomocą których można przetworzyć gazetkę przygotowaną w postaci plików PDF na atrakcyjną postać elektroniczną: ISSUU, FlipSnack, Calaméo, Joomag.
 • „Gazetka „_bez_ nazwy//”, ale z sukcesami” – Arleta Garbień i Elżbieta Górecka dzielą się doświadczeniami na temat procesu powstawania gazetki szkolnej „_bez_ nazwy//”, redagowanej przez uczniów Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach.
 • „Gazeta szkolna jako forma promocji szkoły i biblioteki” – Alina Grabna przekazuje wskazówki dotyczące pracy z gazetą szkolną, oparte na doświadczeniach własnych, związanych z wykorzystaniem komputera, odpowiedniego oprogramowania, edytora tekstu oraz grafiki.
 • „Dziennikarska e-przygoda z Junior Media” – Iwona Gralec zapoznaje z możliwościami platformy Junior Media, która pozwala w prosty sposób w edytorze makiet stworzyć gazetkę szkolną. Za pomocą platformy uczniowie mogą założyć swoją redakcję, wydać e-gazetę i stać się dziennikarzami. Autorka dzieli się doświadczeniami z wydawania gazetki szkolnej „Gimnazjalny Patrol” w Szkole Podstawowej w Mircu.
 • „Piątka na Piątkę” w pabianickiej szkole” – Dorota Olejnik przedstawia szkolną gazetkę internetową „Piątka na Piątkę”, którą wydaje razem z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 w Pabianicach. Gazetka pełni rolę kroniki szkolnej, jest także miejscem, gdzie każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania dziennikarskie.
 • „Szkoła wierszy” – Michał Luberda omawia etapy realizacji projektu edukacyjnego z przedmiotu wiedza o kulturze, zrealizowanego przy współpracy z biblioteką szkolną. Głównym celem projektu była promocja sztuki poetyckiej i zachęcanie młodzieży do tworzenia oryginalnych prac. Uczniowie zostali zaproszeni do napisania jednego wiersza o dowolnie wybranym miejscu w szkole. Wszystkie wiersze zostały opublikowane na witrynie internetowej, którą stworzono z wykorzystaniem darmowego edytora stron internetowych Wix.
 • „Wirtualna Redakcja – świetny sposób na zaangażowanie uczniów w szkolne dziennikarstwo” – Ewa Mackiewicz, redaktor naczelna dwutygodnika „Victor Junior” i opiekunka wirtualnych redaktorów, pokazuje możliwości portalu Wirtualna Redakcja. Portal powstał z myślą o uczniach, którzy lubią pisać i chcą zostać wirtualnymi redaktorami własnych tekstów. Dostarcza również wielu możliwości nauczycielom, którzy chcą rozwijać pasje dziennikarskie swoich uczniów.
„Życie Szkoły” 2018 nr 5

ZycieSzkoly093

 • „Szachowa edukacja dzieci w młodszym wieku szkolnym – z doświadczeń pedagoga” – zgodnie z podstawą programową od 1 września 2017 roku gra w szachy stała się obowiązkowa dla klas pierwszych szkół podstawowych. Rafał Daniszewski przedstawia gry i zabawy, które w sposób praktyczny mają pomóc w zapamiętaniu i stosowaniu zasad gry w szachy. Omawia najważniejsze powody, dla których gra w szachy jest jedną z najpopularniejszych na świecie. Gra w szachy ma pozytywny wpływ na rozwój uczniów: uczy zdrowej rywalizacji, zwiększa aktywność umysłową, zwłaszcza w sferze kreatywności, wspiera kompetencje matematyczne.
 • „Wykorzystanie DIY na zajęciach językowych w edukacji wczesnoszkolnej” – Ewa Ostarek pokazuje, jak wykorzystać DIY (czyli coś, co można zrobić własnoręcznie) w metodyce nauczania języka obcego. Tworzenie materiałów do pracy z uczniami pobudza ich kreatywność, wspiera sprawności manualne, rozwija zdolności językowe. Autorka omawia etapy pracy nad wykonaniem pomocy do nauki przez uczniów oraz przedstawia kilka propozycji: pudełko skarbów (Magic Box), karty obrazkowe (flashcards), quiet book (książeczki sensoryczne wykonane z filcu), lapbook, miniksiążeczki, pacynki.
 • „Uczę ciekawiej – kodowanie i programowanie” – Margareta Olszewska i Marzena Oterman przedstawiają przykładowe zadania na wprowadzanie kodowania bez użycia komputera oraz programowania za pomocą programu „Baltie”.
 • „Gimnastyka mózgu – pielęgnowanie pozytywnych relacji” – Eryk Ołtarzewski proponuje zabawy, które wspierają u dzieci rozwój umiejętności poznawania siebie i innych osób takich, jak: świadomość własnych uczuć, wyrażanie emocji w odpowiedni sposób, odpowiedni poziom samokontroli, efektywne sposoby radzenia sobie z frustracją, umiejętność wyciszania się.
 • „Rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym – piramidki” – Feliksa Piechota i Emilia Szymczak podpowiadają, jak rozwijać zainteresowania matematyczne dzieci. Ważne jest, aby w sposób interesujący przedstawiać kolejne zagadnienia matematyczne, wspierać najmłodszych podczas realizowania zadań oraz motywować do twórczego rozwiązywania problemów. Autorki podają przykłady ćwiczeń o charakterze problemowym, wykorzystujące piramidki. Są to łamigłówki matematyczne, które wpływają na rozwój sprawności rachunkowej uczniów.
 • „Trudności z zapamiętywaniem nazw miesięcy” – Edyta Szczepkowska omawia istotę trudności dzieci z ryzykiem dysleksji w zakresie zapamiętywania i przypominania sobie nazw miesięcy. Przekazuje wskazówki do pracy z dzieckiem wraz z ćwiczeniami, które pozwolą skutecznie doskonalić tę umiejętność. Dołączone ćwiczenia pomogą w doskonaleniu umiejętności poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem u uczniów z trudnościami w nauce nazw miesięcy.
 • „Wycieczka do Australii – lekcja wychowania fizycznego z pomysłem” – Piotr Winczewski proponuje zabawy i gry ruchowe, dobrane tak, że ich fabuła układa się w intrygującą opowieść. Motywem przewodnich zabaw jest wycieczka do Australii. Dzięki niej dzieci będą mogły poznać zwierzęta tego kontynentu: ptaka emu, psa dingo, krokodyle, kangury, misia koalę, kolczatki, dziobaki i wombaty.
 • „Bawię się sztuką – kreatywnie, czyli twórczo” – tematem kolejnej lekcji z zakresu arteterapii jest rozwijanie umiejętności wiązania supłów i kokardek. Celem zajęć jest rozwijanie kreatywności oraz ćwiczenie sprawności manualnej. Ćwiczenia plastyczne, zaproponowane przez Annę Kalbarczyk, polegają na przedstawieniu wymyślonego drzewa na kartce za pomocą supłów i kokardek wykonanych z papieru i ze sznurka pakowego.
Do wydania dołączono plakaty dydaktyczne: „Szachy”, „Zioła”, „Rasy psów”.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się