Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Strona główna
„Monitor Dyrektora Szkoły” czerwiec 2018

MonitorDyrektoraSzkoly101

 • „Co się zdarzyło, a co nas czeka w najbliższym czasie, czyli podsumowanie mijającego roku szkolnego” – Jan Lewandowski przygotował zestawienie tabelaryczne obejmujące nowe akty wykonawcze do zmian ustawowych oraz projektowane akty prawne.
 • „Ocenianie końcoworoczne czas zacząć” – Ewa Norkowska omawia zasady wystawiania ocen za osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi. Omawia również przypadki nieklasyfikowania ucznia z powodu zwolnienia go z realizacji niektórych zajęć edukacyjnych przez dyrektora szkoły oraz nieklasyfikowania ucznia z powodu nieobecności na zajęciach.
 • „Odwołanie dyrektora publicznej szkoły w przypadkach szczególnie uzasadnionych” – Joanna Lesińska powołując się na najnowsze orzecznictwo, wyjaśnia, w jakich przypadkach można odwołać dyrektora szkoły publicznej ze stanowiska kierowniczego. Nie każdy konflikt dyrektora szkoły publicznej z organem prowadzącym, gronem pedagogicznym lub rodzicami czy nieprawidłowości w zarządzaniu placówką mogą stanowić przesłankę do odwołania dyrektora.
 • „Co dalej z awansem zawodowym nauczycieli po dniu 1 września 2018 roku?” – Jan Lewandowski szczegółowo omawia wszystkie nowości w zakresie zasad dotyczących przyznawania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
 • „Niezbędne i konieczne działania szkoły w okresie wakacji” – Magdalena Mikoś-Korzeń przypomina o obowiązkach kadry nauczycielskiej i dyrektorów szkół w okresie wakacji.
W „Narzędziowni” zamieszczono: wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej oraz dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018; raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole podstawowej oraz w szkole ponadgimnazjalnej.
„Monitor Dyrektora Przedszkola” czerwiec 2018

MonitorDyrektoraPrzedszkola102

 • „Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 – ocena realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – Wiesława Mądrowska przypomina, na co należy zwrócić uwagę, podsumowując realizację podstawy programowej. Udziela wskazówek dyrektorom przedszkoli, jak przygotować i zaprezentować na radzie pedagogicznej wnioski ze sprawowanego w danym roku szkolnym nadzoru pedagogicznego oraz informację o pracy przedszkola.
 • „O pokonywaniu barier, współpracy i o tym, że wszystko się da” – rozmowa z Joanną Ławicką, pedagogiem specjalnym, na temat dziecka z autyzmem w polskiej szkole, jego problemów w obszarze edukacji oraz możliwości wsparcia w nauce.
 • „Co dalej z awansem zawodowym nauczycieli po 1 września 2018 roku?” – Jan Lewandowski omawia szczegółowo zmienione zasady dotyczące przyznawania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, które będą obowiązywać od roku szkolnego 2018/2019. Podstawą rozważań autora są zapisy ustawy wprowadzającej przepisy ustawy Prawo oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz projektu rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 • „Jak zaplanować organizację pracy przedszkola publicznego w roku szkolnym 2018/2019? – wybrane aspekty” – Maria Pecyna podpowiada, jak zaplanować organizację zajęć dodatkowych, zajęć specjalistycznych i zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu publicznym od nowego roku szkolnego 2018/2019.
 • „Zestawienie najważniejszych zmian prawnych” – Jan Lewandowski przygotował zestawienie tabelaryczne obejmujące nowe akty wykonawcze do zmian ustawowych oraz projektowane akty prawne.
 • „Dokumentacja rekrutacyjna, czyli o czym warto pamiętać przy podpisywaniu umów” – Joanna Lesińska wyjaśnia: w jaki sposób przechowywać dokumentację zebraną podczas postępowania rekrutacyjnego; kiedy pobrać od rodziców oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, aby lepiej zaplanować dla danego dziecka opiekę, odżywianie oraz metody opiekuńczo-wychowawcze; kiedy pobrać deklaracje od rodziców dzieci przyjętych do przedszkola co do zamiaru korzystania z dodatkowych świadczeń.
 • „Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli w przedszkolach niepublicznych od września 2018 r.” – Wiesława Mądrowska omawia zmiany w zatrudnianiu nauczycieli w przedszkolach niepublicznych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).
 • „Przedszkolak z deficytami kompetencji oraz zaburzeniami sprawności językowych” – Małgorzata Łoskot porusza problem zaburzeń językowych dzieci, które mogą mieć wpływ na ich funkcjonowanie w przedszkolu. Do najczęściej spotykanych zaburzeń w komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym zalicza się: dyslalie, mowę bezdźwięczną, kappacyzm, gammacyzm, rotacyzm, nosowanie, dyslalię całkowitą oraz jąkanie. Autorka podpowiada, jak można pomóc dzieciom o zaburzonej komunikacji językowej.
W „Narzędziowni” zamieszczono: sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu za rok szkolny 2017/2018; przykład raportu z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu; wykaz zbioru danych osobowych; przykładowy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych; wzór informacji do osoby, której dane osobowe są przetwarzane (obowiązki administratora danych osobowych).

„Dyrektor Szkoły” 2018 nr 6

DyrektorSzkoly104

 • „MEN o zmianach w szkolnictwie zawodowym” – Stanisław Szelewa zdaje relację z Kongresu Powiatów, który odbył się pod hasłem „Dobry zawód” i poświęcony był zmianom w szkolnictwie zawodowym.
 • „Ocena pracy – zadania dyrektora” – Andrzej Jasiński omawia obowiązki dyrektora szkoły związane z wprowadzeniem procedury oceny pracy nauczycieli oraz z samą oceną.
 • „Jak uczyć o wartościach” – tematem rozważań Jacka Królikowskiego są wartości. Zdaniem autora ważną rolę w kształtowaniu wartości i uczeniu młodych ludzi pogłębionego rozumienia, czym są wartości, może odegrać szkoła. Wyróżnia trzy obszary działań, w których szkoła uczy określonych wartości: program wychowawczo-profilaktyczny; aranżacja przestrzeni, instytucje szkolne oraz relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami; program dydaktyczny. Proponuje kilka uniwersalnych metod, które mogą ułatwić uczniom rozmowę o wartościach, lepsze ich zrozumienie i bardziej świadome odwoływanie się do nich np. podczas podejmowania ważnych decyzji.
 • „Poprawa jakości pracy nauczycieli” – Jan Fazlagić przedstawia swoje sugestie dotyczące doskonalenia nauczycieli i rozwoju zawodowego nauczycieli w kontekście wprowadzanego od 1 września obowiązku każdego nauczyciela doskonalenia zgodnego z potrzebami szkoły. Przekazuje wskazówki dla dyrektora organizującego proces doskonalenia w swojej szkole.
 • Akademia Prawa Dyrektora Szkoły – tematem jest urlop zdrowotny nauczycieli, który szczegółowo omawia Monika Sewastianowcz. Autorka zwraca uwagę na zaostrzenie od 1 stycznia 2018 roku przepisów dotyczących urlopów dla poratowania zdrowia. Omawia przesłanki korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, zasady odwołania od orzeczenia o takim urlopie, wynagrodzenie w czasie korzystania z urlopu zdrowotnego, maksymalny czas trwania takiego urlopu.
 • „Zatrudnianie nauczycieli” – Lidia Marciniak omawia najważniejsze zasady zatrudniania nauczycieli uwzględniające zmiany w Karcie Nauczyciela.
 • „Dostosowanie oferty do potrzeb uczniów” – Jarosław Kordziński przypomina o potrzebie uwzględnienia w ofercie edukacyjnej szkoły personalizacji kształcenia, czyli dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów warunkujących ich proces uczenia się. Podpowiada, jak nauczyciel powinien planować zajęcia, aby uczeń był bardziej zmotywowany i aktywny.
 • „Push i pull learning” – Danuta Elsner zachęca do refleksji nad nowym modelem uczenia się – push i pull learning, gdzie push learning oznacza uczenie się zgodnie z ustalonymi zasadami, w którym inni „popychają” do nauki, natomiast pull learning jest uczeniem się z własnej woli. Przedstawia różnice między tymi formami uczenia się w odniesieniu do uczniów i nauczycieli.
 • W Niezbędniku Dyrektora o pracy szkoły w czasie wakacji piszą: Magdalena Sender w artykule „Wypoczynek dyrektora” przypomina najważniejsze zmiany przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego, ze zwróceniem uwagi na różnice w zakresie korzystania z tego urlopu przez dyrektora i pozostałych nauczycieli zatrudnionych w szkole. Michał Łyszczarz omawia nietypowe sytuacje na urlopie i przesłanki odwołania dyrektora z urlopu wypoczynkowego. Małgorzata Drogosz przywołuje przepisy prawa dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć. Włodzimierz Kaleta przedstawia opinie dyrektorów szkół na temat zmiany dotyczącej prawa dyrektora placówki feryjnej do 35 dni urlopu, które może wykorzystać w ciągu całego roku kalendarzowego.
„Głos Pedagogiczny” czerwiec 2018
GlosPedagogiczny105
 • „Sprawozdanie podsumowujące pracę pedagoga w roku szkolnym 2017/2018” – Małgorzata Łoskot podpowiada pedagogom, w jaki sposób powinni podsumować swoją działalność zgodnie z przepisami. Poddaje analizie poszczególne obszary przypisane pedagogom w rozporządzeniu dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, aby pokazać, jakie zadania mieszczą się w danym obszarze.
 • „Praca ze środowiskiem klasowym i grupą rówieśniczą” – kolejny artykuł Joanny Ławickiej z cyklu poświęconego pracy z uczniem z ASD podpowiada, w jaki sposób można oddziaływać na środowisko klasowe i grupę rówieśniczą, do której należy dziecko ze spektrum autyzmu. Nowy model myślenia o dzieciach ze spektrum autyzmu koncentruje się na działaniach skierowanych nie na zmienianie osoby ze spektrum, lecz jej otoczenia. Analiza z uczniami poszczególnych zachowań, emocji i potrzeb sprzyja pozytywnemu kształtowaniu się wszystkich dzieci, nie tylko tych ze spektrum autyzmu.
 • „Superwizja w edukacji. Czy to możliwe?” – artykuł Aleksandry Kubali-Kulpińskiej został poświęcony metodzie wspierania nauczycieli wychowawców i szkolnych specjalistów w codziennej pracy, także w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym. Polega ona na wzajemnej wymianie doświadczeń, analizie trudności, odnajdywaniu istoty problemu i dochodzeniu do nowych rozwiązań. Metoda wprowadza do szkoły czy placówki osobę superwizora jako przewodnika wspierającego grono pedagogiczne w bieżącej pracy i pokonywaniu trudności. Można również skorzystać z superwizji rówieśniczej prowadzonej przez osobę wybraną z grona pedagogicznego. W artykule omówiono przebieg superwizji w warunkach szkolnych opartej na systemie rozwiązywania problemów.
 • „Asertywność w komunikacji pomiędzy nauczycielem i uczniami” – Dorota Zając podkreśla przydatność asertywności w budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy nauczycielem i uczniami. Omawia zasady asertywnej odmowy oraz wybrane techniki wspomagające asertywną odmowę: „Zdarta płyta”, „Jujitsu”, „Jestem słoniem”.
 • „Mieć czy być” – Małgorzata Goetz proponuje przeprowadzenie lekcji wychowawczych z nastolatkami na temat „być” czy „mieć”. Lekcje wychowawcze „Co jest lepsze: „mieć” czy „być”?” oraz „Jak częściej „być”, a nie „mieć”?” zachęcają młodzież do rozmowy o dwóch przeciwstawnych orientacjach życiowych i zastanowienia się, która z nich jest warta pochwały.
 • „Dziecko z rodziny patchworkowej” – Anna Kałuba-Korczak omawia najpopularniejsze mity na temat rodziny patchworkowej. Tak określane są rodziny zakładane przez osoby po rozwodzie lub rozstaniu, które poszukują nowych partnerów, z którymi będą układać sobie życie. Autorka przedstawia etapy tworzenia rodziny zrekonstruowanej oraz towarzyszące temu procesowi zachowania i emocje.
 • „Rozwód rodziców. Jak wspierać dziecko?” – Dorota Zając ukazuje problemy emocjonalne i wychowawcze, jakich doświadczają dzieci po rozwodzie rodziców. Charakteryzuje etapy, w jakich przebiega radzenie sobie dziecka ze skutkami rozwodu rodziców. Pokazuje, na jakie wsparcie może liczyć dziecko ze strony najbliższego otoczenia oraz szkoły i specjalistów pracujących z rodzinami w kryzysie.
 • „Oswoić przymusowy odruch – wsparcie ucznia z zaburzeniami tikowymi” – Aleksandra Kubala-Kulpińska wyjaśnia przyczyny występowania zaburzeń tikowych. Przedstawia podział tików z uwagi na ich stopień nasilenia oraz rodzaj zaburzeń tikowych. Omawia metody stosowane w terapii tików. Przekazuje wskazówki nauczycielom pracującym z uczniami z zaburzeniami.
W „Narzędziowni” zamieszczono: informacje o zasadach komunikowania się rodzica ze szkołą; materiały do przeprowadzenia lekcji wychowawczej z pomysłem „mieć” czy „być”; arkusz sesji superwizyjnej.

„Remedium” 2018 nr 6

Remedium099

 • „Mroczne zakamarki Youtube’a – patostreaming” – Sylwia Pawłowska zapoznaje z nowym zjawiskiem w sieci – patostreamingiem, określanym jako działalność youtuberów, którzy publikują filmy pełne przemocy, wulgaryzmów, obelg, gróźb karalnych. Autorka wyjaśnia, jakie są motywacje twórców i widzów patostreamów. Zwraca uwagę na negatywne konsekwencje, jakie wiążą się zarówno z tworzeniem, jak i oglądaniem tego rodzaju filmów.
 • „Błędy wychowawcze” – Maria Kożuchowska w kolejnym artykule poświęconym błędom wychowawczym porusza temat wpływu rodziców na kształtowanie się mowy wewnętrznej ich dzieci. Zdaniem pedagogów i psychologów to, co mówią dorośli do dziecka, staje się jego głosem wewnętrznym na całe życie. Autorka omawia rodzaje negatywnej nowy wewnętrznej, typowe dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe: Czarnowidz, Krytyk, Ofiara, Perfekcjonista. Podpowiada rodzicom, jak mogą poradzić sobie z negatywnymi schematami myślowymi dziecka.
 • „Pogotowie terapeutyczne dla dziecka niepełnosprawnego” – Janusz Rusaczyk omawia działania pogotowia terapeutycznego, instytucji powołanej do świadczenia pomocy rodzinom, które posiadają dziecko niepełnosprawne, najczęściej w wieku 0-8 lat. Do najważniejszych zadań pogotowia terapeutycznego należą: rehabilitacja logopedyczna, społeczna oraz interwencja w sytuacjach nagłych.
 • „Diabulimia” – Beata Hoffmann porusza problem mało znanego zaburzenia odżywiania, które może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jest to zaburzenie odżywiania się polegające na celowym pomijaniu dawek insuliny w celu redukcji masy ciała lub zapobieganiu przyrostowi wagi u osób z cukrzycą typu 1. Pojęcie „diabulimii” powstało z połączenia dwóch słów: „diabetes” (cukrzyca) i „bulimia” (jedno z zaburzeń odżywiania się).
 • „Techniki szybkiego czytania. Cz. III” – Ewelina Prędka-Pawlun przedstawia kolejne techniki szybkiego czytania: antycypacja (przewidywanie sensu brakujących słów po zobaczeniu początkowych liter, słów), walka z wewnętrznym lektorem (utrudniającym zrozumienie tekstu) oraz metody czytania ze wskaźnikiem (z użyciem każdego przedmiotu, który pomoże skupić się na jednym fragmencie tekstu oraz poprowadzi wzrok z jednego miejsca na drugie).
 • „Rola fikcyjnego terapeuty w opowiadaniach bajkoterapeutycznych. Cz. II” – Maria Kożuchowska w poprzednim artykule omówiła rolę fikcyjnego terapeuty w oddziaływaniu terapeutycznym. W kolejnym artykule opisuje techniki, jakie bajkowy ekspert terapeuta stosuje do uzyskania bajkoterapeutycznych celów. Do zabiegów terapeutycznych stosowanych w bajkoterapii należą m.in. oswajanie z sytuacją dyskomfortową, modelowanie.
 • „Twórcze metody resocjalizacji” – Radosław Mysior omawia nowatorskie formy resocjalizacyjne, które odpowiednio dostosowane do potrzeb nieletnich będą korzystnie wpływały na proces ich socjalizacji. Jedną z metod wspomagających proces resocjalizacji jest metoda dramy, którą omówiono w artykule.
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2018 nr 6

POW106

 • „Wychowanie do wolności i odpowiedzialności jako istotne ogniwo współczesnej profilaktyki społecznej” – Karolina Kmiecik-Jusięga sięga po znane w pedagogice ogólnej i filozofii pojęcia wolności i odpowiedzialności i umiejscawia je w obszarze profilaktyki społecznej. Wolność i odpowiedzialność pojmowane są jako uniwersalne wartości, które wyznaczają metody pracy wychowawczo-zapobiegawczej. Autorka pokazuje, na czym polega wychowanie do wolności i odpowiedzialności.
 • „Alkoholowy Zespół Płodu jako zespół wad wrodzonych utrudniających funkcjonowanie dziecka w szkole” – Agnieszka Anna Karłowicz ukazuje specyfikę zaburzeń występujących u osób dotkniętych Alkoholowym Zespołem Płodu (FAS), które utrudniają edukację w systemie szkolnym. FAS definiowany jest jako zespół wrodzonych wad somatycznych i neurologicznych spowodowanych spożywaniem alkoholu podczas ciąży. Autorka omawia negatywne skutki działania alkoholu na sferę rozwoju fizycznego, poznawczego i społeczno-emocjonalnego.
 • „Metody socjoterapeutyczne wykorzystywane w świetlicy szkolnej” – Katarzyna Szolc opisuje wykorzystanie metody badawczej etnografii czynu w pracy wychowawcy świetlicy. W metodzie tej badacz jest zarówno uczestnikiem badanej sytuacji, jak i obserwatorem. Obserwacja pozwala na lepsze zrozumienie badanej grupy i zjawiska i podjęcie oddziaływań socjoterapeutycznych. Metody socjoterapeutyczne autorka wykorzystuje do zintegrowania grupy, odreagowania napięć emocjonalnych uczestników, kształtowania postaw społecznie akceptowalnych.
 • „Zdolne dziecko – o rodzicielskim etykietowaniu dzieci” – Joanna Łukasiewicz-Wieleba zwraca uwagę na etykiety nadawane dzieciom przez osoby dorosłe i ich konsekwencje wychowawcze oraz długotrwałe skutki związane z funkcjonowaniem społecznym oraz karierą edukacyjną. Szczególną uwagę poświęca etykietowaniu dziecka zdolnego i jego konsekwencjom, które w literaturze zostały opisane jako efekt aureoli oraz efekt Pigmaliona. Zapoznaje z wynikami badań przeprowadzonych wśród rodziców, którzy nominowali swoje dzieci jako te, które posiadają uzdolnienia lub talenty. Postawiono trzy pytania badawcze: Jakie etykiety stosują rodzice, opisując swoje zdolne dziecko? Jakie znaczenie im nadają? Jakie ma to konsekwencje wychowawcze?
 • „Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole” – Paulina Wilczek podejmuje próbę zdefiniowania pojęć określanych jako problemy wychowawcze: trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania oraz nieprzystosowanie społeczne. Autorka dokonuje analizy wyników badań własnych, przeprowadzonych metodą indywidualnych przypadków, obserwacją, wywiadem oraz analizą dokumentów. Główny problem badawczy zawarto w pytaniu: W jaki sposób we współczesnej szkole rozwiązywane są problemy wychowawcze?
„Wychowawca” 2018 nr 6

Wychowawca100

 • „Edukacyjny dryf” – rozważania Jolanty Dobrzyńskiej dotyczą sytuacji polskiej szkoły. Zdaniem autorki polska szkoła dryfuje w nieznane, kolejne reformy przestawiają stery, ale żadna z nich nie wytyczyła kierunku docelowego. Przyczyn wieloletniego dryfu polskiej szkoły upatruje w postmodernistycznych wpływach, które nadal wkraczają do polskiego szkolnictwa. Autorka opisuje wpływ koncepcji pedagogicznych Johna Deweya i Celestyna Freineta na systemy edukacyjne XX wieku wielu państw. Koncepcje te, nazywane progresywizmem pedagogicznym i nowych wychowaniem, choć nie przyczyniły się do rozwoju edukacji, nadal nazywane są „nowymi” i „nowatorskimi” – podkreśla autorka.
 • „Pięć strategii oceniania kształtującego” – Łukasz Mrózek przywołuje argumenty na rzecz stosowania oceniania kształtującego. Badania potwierdzają skuteczność strategii oceniania kształtującego w motywowaniu, aktywizowaniu i angażowaniu wszystkich uczniów w proces nauki. Autor charakteryzuje strategie oceniania kształtującego, aby pokazać, na czym polega ta koncepcja oceniania.
 • „Kontrola wypracowań i narzędzia oceniania” – Maria Madejowa omawia model jakościowych norm obiektywnych służący do sprawdzania i oceniania pisemnych prac uczniów. Model ten to schemat ustalonych zasad, które pozwalają nauczycielowi ocenić składniki każdego wypracowania szkolnego od strony merytorycznej, kompozycyjnej, wykonania językowego oraz formalnego układu graficznego. Ocenianie to polega na tym, że nauczyciel bada wszelkie nowe elementy w wypracowaniu w stosunku do ustalonej przez siebie normy. Ocenie podlegają składniki stałe, które pomagają uczniowi w tworzeniu tekstu, oraz składniki zmienne (nowe elementy), czyli konkretne cechy danego wypracowania charakteryzujące stan wiedzy ucznia.
 • „Od oceniania do recenzowania” – Danuta Bula podpowiada, jak przygotować uczniów klas IV–VI do tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych. Podaje przykłady ćwiczeń w pisaniu poprzedzających pisanie wypracowań. Autorka zwraca uwagę na sposób oceniania wypracowań uczniów. Ocenianie jedynie stopniem nie wystarcza. Oprócz oceny wypracowanie powinno być opatrzone komentarzem nauczyciela (recenzją), ze wskazaniem błędów, które popełnił uczeń. Taki sposób oceniania skutkuje tym, że większość uczniów podejmuje próbę poprawy otrzymanej oceny, doskonaląc umiejętność wypowiadania się – podkreśla autorka.
 • „Ocenianie kształtujące, które pomaga się uczyć” – Ewa Gałązka opisuje przykład zastosowania oceniania kształtującego na lekcji techniki w szkole podstawowej.
 • „Skuteczność wychowawcza nagradzania” – Grażyna Czeczot podpowiada, jak zadbać o skuteczność nagradzania uczniów, co zrobić, aby nagrody nie tłumiły ich motywacji wewnętrznej, a były środkami zachęcającymi i przyczyniały się do osiągania pożądanych celów dydaktyczno-wychowawczych.
„Wczesna Edukacja” 2018 nr 2

WczesnaEdukacja107

 • „Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola” – Małgorzata Górska podpowiada dyrektorom, którzy zakończyli swoją pięcioletnią kadencję, jak i absolwentom studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania, którzy chcą przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, jak przygotować się formalnie i merytorycznie do konkursu. Przedstawia praktyczny przewodnik dotyczący tworzenia koncepcji pracy przedszkola.
 • „Konkurs na dyrektora – zasady bez większych zmian” – Monika Sewastianowicz zebrała informacje prawne na temat procedury konkursu na dyrektora szkoły lub placówki publicznej.
 • „Metoda pracy grupowej” – Katarzyna Półtoraczyk, Joanna Reksnis i Anna Starczewska omawiają metodę pracy w grupach i korzyści z jej stosowania dla aktywizacji potencjału uczniów. Nauczycielom udzielają wskazówek, jak kierować pracą grupową dzieci. Podają wybrane przykłady metod i technik aktywizujących uczniów.
 • „Edukacja przyrodnicza” – Krystyna Żuchelkowska omawia znaczenie przyrodniczej przestrzeni edukacyjnej w realizacji celów edukacyjnych związanych ze zbliżaniem wychowanków do przyrody. Opisuje wybrane elementy przyrodniczej przestrzeni edukacyjnej umożliwiające uczniom aktywne poznawanie przyrody: kącik przyrody, ogród przedszkolny, różne ekosystemy, np. szkółka leśna, bagienko leśne, las, staw, łąka, park.
 • „Tolerancyjny jak przedszkolak” – Tolerancja jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań w kształceniu kompetencji społecznych wśród dzieci. Tomasz Kozłowski przekazuje pomysły i ciekawe rozwiązania na budowanie tolerancyjnych postaw najmłodszych.
 • „Czy rodzicielstwo bliskości jest tylko dla rodziców?” – Anna Kamza wyjaśnia ideę rodzicielstwa bliskości oraz pokazuje mity i nieporozumienia, jakie funkcjonują wokół bliskości relacji dziecka z rodzicami. Relacje te są podstawą rozwoju samoregulacji dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Autorka stawia pytanie, czy bliskość w relacjach dziecka w przedszkolu i szkole również ma tak duże znaczenie dla jego rozwoju. Wskazuje możliwe obszary realizacji założeń podejścia rodzicielskiej bliskości w pracy w przedszkolu i szkole.
 • „Umiejętności społeczne – trenować czy rozwijać?” – Grażyna Redlisiak omawia przeznaczenie treningu umiejętności społecznych (TUS) oraz ich rolę w rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych. Do dzieci, które wymagają w tym zakresie specjalistycznych działań należą dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autystycznym, w tym z zespołem Aspergera, nieharmonijnym rozwojem emocjonalnym, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami adaptacyjnymi i zaburzeniami lękowymi, niedostosowaniem społecznym i zaburzeniami zachowania. Autorka wyjaśnia, jak przebiegają zajęcia TUS oraz kiedy taki trening przynosi największe efekty.
 • „Zanim zaczniemy naukę programowania” – Marcin Dębiński podaje kilka praktycznych wskazówek, jak wspomóc w nauce programowania najmłodsze dzieci. Działania, które mogą przybliżyć dzieciom naukę programowania to m.in. rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, praca z programem Scratch, wzmacnianie orientacji przestrzennej, stosowanie gier planszowych.
„Życie Szkoły” 2018 nr 6

ZycieSzkoly103

 • „Jak motywować uczniów do nauki, zwłaszcza wtedy, gdy wakacje za pasem?” – Anna Meslin podpowiada, jak rozwijać motywację wewnętrzną uczniów, uwzględniając trzy ważne czynniki: poczucie autonomii, kompetencji oraz relacji i więzi. Ważne jest również rozwijanie motywacji zewnętrznej ucznia, związanej z nagrodą lub oceną. Autorka omawia sposoby nagradzania uczniów za wykonanie zadania.
 • „Gimnastyka mózgu dla nauczycieli – jak się zatrzymać i nie realizować programu?” – Eryk Ołtarzewski zachęca nauczycieli do skupieniu się na własnych odczuciach i emocjach, aby chociaż przez chwilę wyciszyć się i zyskać niezbędne w pracy nauczycielskiej dystans i spokój. Proponuje ćwiczenia oparte na modelu trzech systemów regulacji emocji: ekscytacji i napędu, wykrywania i unikania zagrożeń, ukojenia i zadowolenia.
 • „Wykorzystanie piosenek w nauce języka obcego” – Ewa Ostarek omawia zalety piosenek stosowanych na lekcjach języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej oraz przekazuje kilka sposobów wyboru piosenek dla uczniów. Wskazuje wybrane kanały internetowe z dostępem do piosenek, z których można korzystać, przygotowując zajęcia z języka angielskiego. Podaje przykłady pracy z piosenką na zajęciach językowych.
 • „Świadome nauczanie – samoocena i ocena koleżeńska ucznia” – Margareta Olszewska omawia elementy strategii oceniania kształtującego: ocenę koleżeńską i samoocenę pracy ucznia oraz ukazuje korzyści tych metod dla procesu uczenia się.
 • „Orientacja w czasie – pory dnia” – Edyta Szczepkowska zwraca uwagę na trudności w uczeniu się spowodowane dysfunkcjami w sferze orientacji w czasie. Wyjaśnia istotę orientacji w czasie odnoszącą się do określania pory dnia, obliczania upływu czasu na zegarze i z kalendarzem. Przekazuje praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z osłabioną orientacją w czasie.
 • „Zabawy logiczne – przykłady ćwiczeń dla dzieci z klas I–III” – Feliksa Piechota i Emilia Szymczak prezentują przykłady ćwiczeń o charakterze logicznym, które sprzyjają doskonaleniu posiadanych już umiejętności, a dodatkowo rozwijają dziecięcą wyobraźnię i myślenie.
 • „Bawię się sztuką – kreatywnie, czyli twórczo” – Anna Kalbarczyk proponuje scenariusz zajęć z zakresu arteterapii dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zastosowaniem techniki frotażu (technika odciskania faktury przedmiotów na papierze przez mocne pocieranie ołówkiem), która m.in. doskonali sprawności manualne dzieci, rozwija umiejętność logicznego myślenia.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się