Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Strona główna
„Monitor Dyrektora Przedszkola” wrzesień 2018

MonitorPrzedszkola110

 • „Nowe kierunki polityki oświatowej państwa a nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2018/2019” – Jan Lewandowski omawia kierunki polityki oświatowej państwa, które mają bezpośrednie lub pośrednie odniesienie do przedszkoli. Kierunki te stanowią wyznacznik do planowania przez dyrektorów zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019.
 • „Ewaluacja 2018, czyli jak dyrektor przedszkola realizuje wymagania ewaluacyjne wyznaczone w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2018/2019” – Jan Lewandowski opisuje, w jaki sposób dyrektor przedszkola może przygotować przedszkole do wykazania pełnej realizacji w swojej placówce wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej wymagań ewaluacyjnych. W ramach realizacji ewaluacji w przedszkolu zostały wyznaczone trzy wymagania: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego; Dzieci są aktywne; Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
 • „Ocena pracy nauczyciela – zadania i obowiązki dyrektora” – Lidia Kołodziejska omawia zadania dyrektora związane z oceną pracy nauczyciela, ze zwróceniem uwagi na nowe przepisy dotyczące oceniania pracy zawodowej nauczycieli. Dołącza propozycje karty oceny pracy, poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy, regulaminu oceny pracy nauczycieli oraz załącznika do regulaminu „Wskaźniki do oceny pracy nauczyciela”.
 • „Czas pracy niepełnosprawnych nauczycieli według nowych zasad” – Joanna Lesińska wyjaśnia, jakie warunki musi spełnić nauczyciel z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aby mógł realizować dodatkowe godziny. Zgodnie z nowymi przepisami od roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele ci korzystają ze zniżki pensum, ale nie przydziela się im godzin ponadwymiarowych.
W „Narzędziowni” zamieszczono:plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2018/2019; arkusz kontrolny wniosków z nadzoru pedagogicznego określonych w poprzednim roku szkolnym, rekomendowanych do realizacji w bieżącym roku szkolnym; plan ewaluacji wewnętrznej zgodnie z kierunkami polityki oświatowej 2018/2019 i wnioskami z nadzoru pedagogicznego 2017/2018; plan obserwacji zajęć; plan kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa; plan wspomagania nauczycieli w wykonywaniu ich zadań w zakresie działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; plan monitorowania pracy przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innej działalności statutowej.
„Monitor Dyrektora Szkoły” wrzesień 2018

MonitorSzkoly109

 • „Ewaluacja 2018, czyli jak dyrektor szkoły realizuje wymagania ewaluacyjne wyznaczone w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2018/2019” – Jan Lewandowski opisuje, w jaki sposób dyrektor szkoły może przygotować swoją szkołę do wykazania pełnej realizacji wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej wymagań ewaluacyjnych. W ramach realizacji ewaluacji w szkołach zostały wyznaczone trzy wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. Do artykułu dołączono przykładowe projekty ewaluacji.
 • „Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2018/2019” – Magdalena Mikoś-Korzeń przedstawia zmiany w przepisach ustawy Prawo Oświatowe, które Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić w nowym roku szkolnym. Zasadnicze zmiany dotyczą kształcenia zawodowego: udziału pracodawców w kształceniu zawodowym; zmian w klasyfikacji zawodów i podstawach programowych; placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; praktycznej nauki zawodu; stażu uczniowskiego.
 • „Zasady planowania nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019” – Jan Lewandowski omawia podstawowe formy sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły: ewaluację, kontrolę, wspomaganie oraz monitorowanie. Podpowiada, jak przygotować plan nadzoru pedagogicznego.
 • „O wycieczkach szkolnych w świetle nowych przepisów” – Jan Lewandowski przybliża zmiany prawne dotyczące organizowania wycieczek szkolnych. Omawia uwarunkowania formalnoprawne wycieczki szkolnej oraz podstawową dokumentację wycieczki szkolnej.
 • „Odkryj swoje mocne strony – diagnoza talentów według Gallupa a sposób zarządzania” – Aleksandra Kubala-Kulpińska zachęca do poznania swoich mocnych stron, wykorzystując test talentów opracowany przez Instytut Gallupa. Test mierzy występowanie 34 cech tzw. talentów. Na zachowanie i osiągnięcia każdej osoby mają wpływ jej najsilniejsze talenty. Każdy z nas ma ich pięć. Test zawiera nazwę cechy (talentu), jej charakterystykę oraz zasady zarządzania osobą posiadającą dany talent.
W „Narzędziowni” zamieszczono: przykładowy układ planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019; kartę oceny pracy; arkusz obserwacji lekcji.
„Dyrektor Szkoły” 2018 nr 9

DyrektorSzkoly108

 • „Szersze kompetencje rady rodziców” – Rozszerzenie zakresu kompetencji rady rodziców w nowelizacji przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli budzi wątpliwości środowiska. W reportażu Bogdana Bugdalskiego swoje stanowisko w sprawie opiniowania pracy nauczycieli przez rady rodziców przedstawiają dyrektorzy szkół, przedstawiciele organów prowadzących oraz organizacji zrzeszających rodziców i nauczycieli.
 • „Obowiązkowe doskonalenie nauczycieli” – Włodzimierz Kaleta zebrał opinie dyrektorów szkół na temat obowiązkowego doskonalenia zawodowego nauczycieli. Co to oznacza dla nauczycieli i dyrektorów szkół? Czy nowe przepisy faktycznie coś zmienią w doskonaleniu zawodowym nauczycieli?
 • „Ocena pracy dyrektora szkoły” – Andrzej Jasiński omawia procedury i kryteria oceniania dyrektora szkoły. Dotyczą one dyrektora szkoły będącego nauczycielem, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przez okres co najmniej sześciu miesięcy.
 • „Ocena pracy nauczyciela” – Bogumiła Wojtczak omawia nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli dotyczące wymaganych opinii przed ustaleniem oceny pracy nauczyciela, toku postępowania, kryteriów, regulaminu oceniania, opiniowania regulaminu, procedury odwoławczej.
 • „Kompetencje kluczowe a dyrektorski nadzór” – Małgorzata Nowak, odwołując się do ośmiu kompetencji kluczowych znowelizowanych w Zaleceniu Rady z 22.05.2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, przedstawia propozycję wprowadzenia kompetencji do szkolnej codzienności przy wykorzystaniu różnych form nadzoru pedagogicznego.
 • „Zasady organizacji wycieczek” – Małgorzata Drogosz omawia najważniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych oraz przepisy je zmieniające.
 • „Sztuka motywacji” – Jacek Królikowski omawia czynniki wpływające na motywację nauczycieli i uczniów. Analiza badań dotyczących motywacji pozwoliła autorowi na stwierdzenie, że źródła motywacji nauczycieli i uczniów są podobne. W artykule proponuje podejście do motywacji bazujące na czterech czynnikach: ważności realizowanych zadań; możliwości wpływania na sposób ich realizacji; gotowości do podejmowania wyzwań; pewności otrzymania wsparcia.
 • „Nauczyciel na starcie” to temat poruszany przez autorów „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”: Agata Patalas w artykule „Autonomia początkującego nauczyciela” podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: Czym jest samodzielność początkującego nauczyciela? Co pomaga w rozwijaniu nauczycielskiej autonomii, a co ją ogranicza? Co może zrobić dyrektor szkoły, aby pomóc stażyście ją budować? Magdalena Jurewicz udziela wskazówek początkującemu nauczycielowi, który obejmuje pierwsze w życiu wychowawstwo klasy. Grażyna Czetwertyńska proponuje organizację szkolnego systemu oceniania nauczycieli uwzględniającą ocenianie kształtujące. Jej zdaniem stworzenie w szkole takiego systemu pozwoliłoby nauczycielowi uzyskiwać pożyteczne informacje zwrotne, co prowadziłoby do istotnej zmiany jakościowej. Iwona Kołodziejek podpowiada, jak wspierać początkującego nauczyciela w kryzysach związanych z kwestiami edukacyjnymi, wychowawczymi czy współpracy z rodzicami.
„Głos Pedagogiczny” wrzesień 2018

GlosPedagogiczny111

 • „Planowanie pracy pedagoga na rok szkolny 2018/2019” – Małgorzata Łoskot podpowiada pedagogom szkolnym, jak zaplanować całoroczną pracę, uwzględniając m.in. obowiązujące od 1 września 2018 r. przepisy prawa oświatowego.
 • „Nowa ścieżka awansu zawodowego pedagoga szkolnego” – Małgorzata Łoskot zapoznaje z nowymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego, które obowiązują od 1 września 2018 r. Omawia przepisy przejściowe w zakresie awansu zawodowego.
 • „Perfekcjonizm – kiedy nam szkodzi i jak sobie z nim poradzić?” – Magdalena Goetz zwraca uwagę na dwie strony perfekcjonizmu – tę dobrą i tę złą. Perfekcjonizm uważany jest za cenną zaletę, która pomoże osiągnąć sukces, ale może nam szkodzić. Autorka pokazuje konsekwencje szkodliwego perfekcjonizmu, po czym poznać, że problem perfekcjonizmu nas dotyczy, udziela wskazówek, które pomogą w poskromieniu własnego perfekcjonizmu.
 • „Uczeń z objawami depresji” – Małgorzata Łuba porusza problem depresji – poważnej choroby, która dotyka nie tylko dorosłych, ale także dzieci i młodzież. Podpowiada, jak rozpoznać objawy depresji i dostrzec różnice między zwykłym przygnębieniem a stanem depresyjnym oraz jak rozmawiać z uczniem z objawami depresji.
 • „W spektrum – bez przemocy” – Joanna Ławicka poddaje refleksji problem przemocy w polskiej szkole. Stara się odpowiedzieć na pytanie, czy dzieci w Polsce są wolne od przemocy i co na ten temat mówią badania. Szczególną uwagę zwraca na dzieci ze spektrum. Z badań wynika, że ok. 50% dzieci ze spektrum doświadcza przemocy ze strony dorosłych na terenie szkoły. Autorka pokazuje zachowania dorosłych wobec dzieci ze spektrum, prowadzące do przemocy w tej grupie. Autorka docieka, dlaczego dzieci ze spektrum są szczególnie podatne na stosowanie przemocy przez otoczenie i w jakich sytuacjach inni ludzie wyjątkowo chętnie usprawiedliwiają swoje zachowanie wobec dzieci. Wylicza najczęstsze formy przemocy wobec dzieci zarówno o typowym rozwoju, jak i ze spektrum autyzmu (przemoc psychiczna, emocjonalna, seksualna). Zwraca też uwagę na skutki przemocowych interwencji polegających na modyfikowaniu zachowania dziecka z autyzmem, bez uwzględnienia jego potrzeb emocjonalnych.
 • „Wagary czy odmowa chodzenia do szkoły?” – Aleksandra Kubala-Kulpińska analizuje dwa zjawiska: wagary i odmowę chodzenia do szkoły, traktując je odrębnie. Każde z nich ma odmienne konsekwencje i formy pomocy. Porównuje zachowania charakterystyczne dla ucznia wagarującego oraz odmawiającego chodzenia do szkoły. Opisuje zasady postępowania z uczniem wagarującym i odmawiających chodzenia do szkoły oraz rodzaje interwencji terapeutycznych.
 • „Poszukiwanie własnej tożsamości a zjawisko streamingu” – Aleksandra Kubala-Kulpińska pokazuje wpływ przestrzeni medialnej na kształtowanie się tożsamości współczesnego człowieka. Obszarem zainteresowania badaczy zajmujących się tym problemem jest analiza wpływu zjawiska live streamingu na rozwój i kształtowanie się tożsamości młodych ludzi. Cechami charakterystycznymi dla tego zjawiska są zaskakujące emocje i nieprzewidywalność. Takie emocje zapewniają odbiorcom historie zamieszczane przez streamerów w postaci krótkich filmików lub transmisje na żywo w Internecie.
W „Narzędziowni zamieszczono:psychotest „Czy jesteś perfekcjonistką/ perfekcjonistą?”; kartę rejestru zadań i czynności pedagoga szkolnego wykonywanych w ramach pensum; listę kontrolną zadań pedagoga/ psychologa szkolnego.
„Remedium” 2018 nr 9

Remedium114

 • „25 lat minęło” – Bogusława Bukowska przedstawia działalność Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które zostało powołane 25 lat temu, w 1993 roku. Opisuje najważniejsze obszary funkcjonowania Biura, koncentrujące się na skutecznym zapobieganiu używania substancji psychoaktywnych i pomaganiu osobom zagrożonym używaniem narkotyków.
 • „Na dobry początek” – Karolina Appelt omawia uwarunkowania sposobu radzenia sobie przez dziecko z wyzwaniami, jakie stawia przed nim rozpoczęcie nauki w szkole. Należą do nich osiągnięcia rozwojowe, z jakimi dziecko rozpoczyna naukę na danym etapie – czyli gotowość szkolna dziecka, warunki, w jakich przebiegać będzie edukacja szkolna – czyli gotowość szkolna szkoły, wsparcie ze strony rodziny – czyli gotowość szkolna rodziców.
 • „Depresyjnym nastolatkom można pomóc” – Sylwia Pawłowska omawia symptomy depresji młodzieńczej oraz programy terapeutyczne dla młodzieży. Jedną z propozycji jest eksperyment przeprowadzony przez psychologów klinicznych na Uniwersytecie Harvarda pod kątem badania poziomu lęku i depresji wśród amerykańskich nastolatków. Psychologowie ci przygotowali tzw. antydepresyjną lekcję „Yes, I can” na temat działania ludzkiej psychiki i układu nerwowego, której celem było przekonanie uczestników eksperymentu, że mają wpływ na to, jacy są i co im się przydarza. Takie przekonanie wzmacniało ich poczucie kontroli i sprawstwa.
 • „Przygotowanie dziecka z niepełnosprawnością do wkroczenia w dorosłość” – Małgorzata Rękosiewicz przedstawia problem, w jakim stopniu dziecko niepełnosprawne wkracza w dorosłość, a także do czego i w jaki sposób specjaliści mogą dziecko odpowiednio wcześniej przygotować. Zwraca uwagę na czynniki warunkujące wkraczanie w dorosłość młodzieży z niepełnosprawnością: stereotypy i uprzedzenia wobec dzieci niepełnosprawnych oraz brak akceptacji samodzielności osób z ograniczeniami sprawności, zarówno ze strony nieznających ich osób, jak i bliskich.
 • „Metody pracy z dziećmi wspomagające radzenie sobie ze stresem” – Marta Komorowska poleca zabawy i ćwiczenia, które ułatwią młodszym dzieciom radzenie sobie ze stresem i emocjami. Wśród nich są zabawy sprzyjające rozpoznawaniu i nazywaniu emocji („Znajdź uczucie w ciele”), pomagające odzyskać równowagę po jakimś burzliwym zdarzeniu (np. „Bardzo wolne chodzenie”, „Zając/żółw/ślimak”) oraz kształtujące poczucie własnej wartości (np. „Siłowanki”, „Celowe popełnianie błędów”). Proponowane zabawy można wykorzystać dla dzieci w różnym wieku, odpowiednio je modyfikując.
 • „Czy smutek jest nam potrzebny?” – Maria Kożuchowska przedstawia propozycję bajkoterapeutycznych zajęć dotyczących smutku na podstawie opowiadania „O Mai, która poznała smutek” z książki „Opowieści o Czujątkach. Ćwiczenia z empatii dla dzieci i dorosłych” autorstwa Joanny Bogudał-Borkowskiej.
 • „Kształtowanie umiejętności psychospołecznych dzieci” – Maria Kożuchowska omawia wybrane umiejętności psychospołeczne przydatne w codziennym życiu dziecka: asertywność, komunikację, empatię oraz sposoby ich kształtowania.
 • „Psychospołeczne determinanty alkoreksji” – Beata Hoffmann opisuje alkoreksję – współistniejące zaburzenie odżywiania i nadużywania alkoholu, które polega na ograniczeniu ilości spożywanej żywności, by można było konsumować więcej alkoholu bez obawy, że nastąpi przyrost ciała. Pokazuje, jak rozróżnić anoreksję od alkoreksji. Przytacza dane statystyczne pochodzące z badań nad czynnikami ryzyka przyczyniającymi się do popadnięcia w alkoreksję, przeprowadzonymi wśród studentek w Australii i Kanadzie.
 • „Dzieci i ekrany” – Katarzyna Nowak omawia konsekwencje i skutki nadużywania przez dzieci urządzeń wyposażonych w ekrany i dostępnych za ich pośrednictwem treści. Przedstawia badania prowadzone na temat wpływu urządzeń medialnych na dzieci i próby wskazania ewentualnych rozwiązań.
„Wczesna Edukacja” 2018 nr 3
WczesnaEdukacja112
 • „Ocena pracy, awans zawodowy i doskonalenie nauczycieli” – artykuł Małgorzaty Górskiej zawiera omówienie nowych przepisów dotyczących oceny pracy, obowiązkowego doskonalenia oraz awansu zawodowego nauczycieli. Przepisy wchodzą w życie 1 września 2018 roku.
 • „Zrównoważony rozwój we wczesnej edukacji” – Ewa Skwarka poddaje analizie pojęcie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do edukacji. Omawia cele zrównoważonego rozwoju określone w „Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”, dokumencie przyjętym przez 193 państwa członkowskie ONZ, w tym Polskę. Autorka przytacza treści podstawy programowej dotyczące celów zrównoważonego rozwoju oraz podaje przykłady działań w tym zakresie.
 • „Nowoczesne technologie w edukacji wczesnoszkolnej” – Klaudia Żudro podaje przykłady zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej. Omawia programy dostępne w Internecie mogące wzbogacić naukę języków obcych i nie tylko.
 • „Edukacja przyrodnicza w terenie” – Krystyna Żuchelkowska omawia metody aktywnego poznawania przyrody przez dzieci: bezpośrednia obserwacja przyrody podczas wycieczek do różnych ekosystemów w różnych porach roku, poznanie pojęciowe rozwijające myślenie przyrodnicze, doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze samodzielnie wykonywane przez dzieci.
 • „Zabawy i zajęcia integracyjne” – Jak pomóc dzieciom, które na powrót do szkoły nie czekają z radością, a spotkanie z kolegami kojarzy się z przykrą wizją konfliktów odrzucenia czy rywalizacji? Grażyna Redlisiak uważa, że najlepszym sposobem na zgrany i aktywny zespół klasowy są gry i zabawy integracyjne. Proponuje zabawy interakcyjne i organizacyjno-porządkowe.
 • „Edukacja outdoor w Norwegii – od szoku do fascynacji” – Ewa Skwarka omawia zalety edukacji outdoor na przykładzie norweskich przedszkoli. Zapewnienie dzieciom od najmłodszych lat kontaktu z naturą poprzez przeniesienie dużej części zabaw i zajęć poza budynek przedszkola sprzyja rozwijaniu wielu niezbędnych umiejętności. Autorka zachęca do organizowania edukacji outdoor w polskich placówkach.
„Życie Szkoły” 2018 nr 9
ZycieSzkoly113
 • Jeden za wszystkiego, wszyscy za jednego, czyli integracja zespołu klasowego” – Anna Meslin omawia szczególną rolę wychowawcy w budowaniu zintegrowanego zespołu klasowego oraz proponuje atrakcyjne ćwiczenia wspomagające wzajemne poznanie się.
 • „Wycieczka do Afryki – lekcja wychowania fizycznego z pomysłem” – Piotr Winczewski zachęca do przeprowadzenia pierwszych zajęć ruchowych po powrocie z wakacji. Proponuje lekcję, podczas której można realizować podstawę programową dowolnego rodzaju edukacji.
 • „Natura społeczeństwa cyfrowego – o czym powinniśmy pamiętać, pracując z uczniem z pokolenia „Z” i „Alpha”?” – przedmiotem rozważań Macieja Dębskiego jest społeczeństwo sieci, które stanowi otoczenie społeczne współczesnej młodzieży. Podejmuje próbę krótkiej charakterystyki dzieci i młodzieży dwóch pokoleń: pokolenia „Z” urodzonego po 1990 roku oraz pokolenia „Alpha” urodzonego po 2010 roku. Do tego celu wykorzystuje literaturę przedmiotu oraz najnowsze wyniki badań prowadzonych wśród uczniów z terenu całej Polski.
 • „Jak rozwijać postawę proekologiczną wśród uczniów zgodnie z ideą upcyklingu” – Aleksandra Kubala-Kulpińska przedstawia propozycje praktycznego wykorzystania upcyklingu, który jest jednym z działań z zakresu edukacji ekologicznej. Polega on na przetwarzaniu odpadów w rzeczy nowe, mające zupełnie inne zastosowanie.
 • „Świetlica, którą dzieci lubią” – Margareta Olszewska dzieli się doświadczeniami z pracy w świetlicy w szkole integracyjnej. Przedstawia bogatą ofertę zajęć dla dzieci, które łączą różne formy aktywności dziecięcej.
 • „Gimnastyka mózgu – uważne jedzenie” – Margareta Olszewska zachęca, aby posiłki spożywane przez dzieci wykorzystać do ćwiczeń uważności. Przedstawia propozycje lekcji, których celem jest uświadomienie dzieciom tego, w jaki sposób odczuwamy smaki i zapachy, jak wygląda to, co zjadamy.
 • „Uczenie przy pomocy chmury” – Ewa Ostarek zachęca nauczycieli do wykorzystania chmury w edukacji wczesnoszkolnej i językowej, pokazując zarówno wady, jak i zalety takiego typu uczenia. Omawia narzędzia, jakie można wykorzystać do przygotowania pomocy online. Udziela praktycznych wskazówek do pracy w chmurze.
 • „Bawię się sztuką. Kreatywnie, czyli twórczo” – Anna Kalbarczyk proponuje twórczą zabawę z zakresu arteterapii, która polega na tworzeniu układanki z papierowych fragmentów kół. Zabawa rozwija ekspresję plastyczną dzieci, ćwiczy ich sprawności manualne.
„Wychowawca” 2018 nr 9

Wychowawca115

 • Tematyka wydania została poświęcona zdrowiu uczniów. Krystyna Ostrowska w artykule „Troska o zdrowie w szkole” podaje definicję zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia oraz sześć wymiarów zdrowia, jakie rozróżnia się na podstawie tej definicji: zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne, duchowe, ekonomiczne i środowiskowe. Przybliża najważniejsze problemy zdrowotne wśród dzieci i młodzieży szkolnej, na które zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli w raporcie „Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym”, przygotowanym w 2018 roku. W kontekście wyników raportu autorka dostrzega pilną potrzebę realizowania działań prozdrowotnych w szkole.
 • „Zdrowotność i sprawność fizyczna młodzieży” – Janusz Rusaczyk definiuje pojęcia zdrowotności i sprawności fizycznej młodzieży. Omawia wskaźniki pomiaru zdrowotności oraz poziom aktywności fizycznej młodzieży. Ukazuje pozytywne i negatywne zjawiska w obszarze zdrowotności współczesnej młodzieży. Do pierwszych można zaliczyć upowszechnianie się świadomych zachowań prozdrowotnych młodych ludzi oraz stopniowy wzrost podejmowania aktywności fizycznej. Wśród negatywnych zjawisk na szczególną uwagę zasługuje pogorszenie diety i problemu z otyłością i nadwagą. Warunkiem poprawy zdrowotności i sprawności młodzieży jest dalsze promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
 • „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – Grzegorz Socha omawia elementy profilaktyki społecznej skierowanej do dzieci i młodzieży, mającej na celu kształtowanie się prawidłowej osobowości młodych ludzi oraz postaw prospołecznych. Ważne miejsce w oddziaływaniach profilaktyczno-wychowawczych zajmują rodzice i pedagodzy.
 • „Profilaktyka substancji psychoaktywnych” – Iwona Jakubowska omawia założenia programu profilaktycznego, planowanie i skuteczność działań ora popełniane w praktyce błędy związane z konstruowaniem programu. Przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród uczniów trzecich klas gimnazjów, których celem była ocena skuteczności szkolnych działań profilaktycznych na temat substancji psychoaktywnych.
„Biblioteka w Szkole” 2018 nr 9

BibliotekaWSzkole116

 • „Biblioteka dla dydaktyka. Jak otworzyć bibliotekę na nauczycieli przedmiotowych?” – Danuta Majkusiak udziela kilku praktycznych podpowiedzi, jak stworzyć w bibliotece szkolnej odpowiednie warunki do pracy dla nauczycieli przedmiotowych.
 • „Kalendarium młodego bibliotekarza” – Magdalena Gawlak przedstawia praktyczne kalendarium dla początkujących bibliotekarzy, które może ułatwić im zaplanowanie pracy biblioteki szkolnej w ciągu roku szkolnego.
 • „Jak napisać dobry plan pracy biblioteki szkolnej?” – Anna Puścińska pomaga napisać dobry plan pracy biblioteki szkolnej, uwzględniając zadania biblioteki oraz nauczyciela bibliotekarza zawarte w ustawie Prawo oświatowe. Omawia kolejne etapy procesu tworzenia planu pracy.
 • Specjalny dodatek „Jak kupować książki, by spodobały się uczniom?” jest poradnikiem, który zawiera informacje dla nauczycieli bibliotekarzy realizujących Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zawiera także wiele praktycznych opinii na temat książek, które warto kupić do biblioteki szkolnej, a z jakich książek lepiej zrezygnować, gdzie kupować książki, jak przebiega proces zakupu książek.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się