logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Projekty międzynarodowe - Projekty zakończone - Projekt partnerski Leonardo da Vinci „Individualized Learning Pathways”
Projekt partnerski Leonardo da Vinci „Individualized Learning Pathways”

logo_ldvOd 1 sierpnia 2008r Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach jako jedna z trzech instytucji edukacyjnych z krajów Unii Europejskiej: Belgii, Portugalii i Polski realizuje projekt partnerski Leonardo da Vinci „Individualized Learning Pathways” („Zindywidualizowane ścieżki uczenia się”) w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”.

Opis

FRSE   logo_academus    iepscf

Koordynatorem powyższego projektu jest instytucja w Belgii - Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Comunauté Française de et A Colfontaine - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Colfontaine. Funkcję menadżera projektu pełni Natacha Clauwaerts, która jest „dobrym duchem” całego przedsięwzięcia. 

Wraz z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach partnerem w tym projekcie jest ACADEMUS – Consultadoria, Formaçao e Investigaçao, Lda - firma szkoleniowo – konsultingowa z Evory w Portugalii. Osobą zarządzającą projektem ze strony portugalskiej jest Eduardo Figueira. W ŚCDN powyższym projektem zajmują się głównie Maria Krogulec – Sobowiec (koordynator) oraz Sławomir Sobocki (tłumacz i pomysłodawca projektu ze strony polskiej).

Uczestnikami projektu „Zindywidualizowane ścieżki uczenia się” są także dwie szkoły zawodowe z Kielc: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 jako partner stowarzyszony oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 tzw. „cichy partner”. Rola „cichego partnera” polega na uczestniczeniu instytucji w realizacji projektu, ale bez możliwości otrzymywania środków finansowych Unii Europejskiej.

Celem naszego projektu jest przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego do prowadzenia indywidualnego procesu nauczania – uczenia się uczniów / słuchaczy z wykorzystaniem e-learningu.

Uczestnicy projektu współpracują ze sobą na poziomie lokalnym, a także europejskim w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie zawodów: blacharz samochodowy i technik technologii odzieży (projektant mody).

W wyniku realizacji dwuletniego międzynarodowego przedsięwzięcia (zgodnie z założeniami projektów partnerskich Leonardo da Vinci) powstał jeden wspólny produkt końcowy projektu - platforma  e-learningowa dla uczniów przygotowujących się do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie blacharz samochodowy i technik technologii odzieży (projektant mody). Innowacyjność tego projektu polega przede wszystkim na zindywidualizowanym kształceniu zawodowym uczniów/słuchaczy z zastosowaniem platformy e-learningowej wspólnej dla różnych zawodów.

Skonfigurowanie platformy Moodle, jej administrowanie, sporządzenie przewodnika metodycznego po tej platformie oraz ewaluacja projektu - to zadania jakich się podjął ACADEMUS partner z Portugalii. Uniwersytet w Evorze użyczył uczestnikom projektu serwera na platformę e-learningową.

Instytucja z Belgii - Institut d’Enseignement de Promotion Comunauté Française de et A Colfontaine zajęła się procesem kształcenia zawodowego imigrantów tureckich w zawodzie projektant mody. Materiały dydaktyczne do tego zawodu opublikowane są w trzech językach: francuskim, angielskim i tureckim.

Projekt „Zindywidualizowane ścieżki uczenia się” wzbudza duże zainteresowanie władz samorządów lokalnych krajów partnerskich (szczególnie burmistrza Colfontaine i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego), ponieważ wysoka jakość kształcenia zawodowego poprzez kształtowanie umiejętności kluczowych jest działaniem priorytetowym UE.

Nasz projekt propaguje otwarte uczenie się w języku ojczystym i obcym, a poprzez ogólnie dostępną platformę e-learningową skierowany jest do nie tylko do uczniów szkół biorących udział w projekcie, ale także wszystkich osób zainteresowanych poznaniem podstaw wybranych zawodów lub doskonaleniem własnych umiejętności w zakresie powyższych zawodów.

Na platformie Moodle zostały zamieszczone materiały dydaktyczne dla uczniów/słuchaczy wraz z testami uczącymi i sprawdzającymi z technologii napraw blacharskich i podstaw projektowania odzieży. Autorami internetowych lekcji są nauczyciele przedmiotów zawodowych ww. szkół: Janusz Jakubczyk (zawód blacharz samochodowy), Iwona Kaleta i Joanna Kurowska (zawód technik technologii odzieży) oraz Chantal De Volder z Colfontaine (zawód projektant mody).

Zagadnienia w materiałach dydaktycznych i testach z technologii napraw blacharskich zostały tak dobrane, aby wspierać uczniów w nabywaniu umiejętności diagnozowania uszkodzeń nadwozia i zastosowania odpowiednich technik naprawy. Dzięki platformie e-learningowej uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSZ nr 3 w Kielcach kształcący się w zawodzie blacharz samochodowy mogli lepiej przygotować się do zajęć praktycznych i zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Oprócz szybkiego kursu kroju i szycia spódnicy z koła, uczennice z Technikum Odzieżowego w Kielcach oraz wszyscy chętni mogą zapoznać się poprzez Moodle z inną formą szycia, jakim jest rzeźbienie w tkaninie. Technika ta została wykorzystana do wykonania oryginalnej ozdobnej poszewki na poduszkę.

Uczniowie obydwu szkół zawodowych uważają, że takie indywidualne podejście do nauki zawodu z wykorzystaniem platformy e-learningowej to przyszłość. „Można bez stresu sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności przed klasówką, a nawet przygotować się do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szkoda, że tak niewiele lekcji w szkołach zawodowych jest prowadzonych z zastosowaniem komputera”- komentują uczniowie. „Niestety, jeszcze nie wszyscy uczniowie (szczególnie zasadniczej szkoły zawodowej) posiadają własne komputery i dostęp do Internetu w domu, dlatego taki ważny był dla nich ten projekt, aby pomóc im w wykorzystaniu ICT w nauce technologii napraw blacharskich” – mówi Janusz Jakubczyk.

Dodatkowo nauczyciele współpracujący w ramach projektu opracowali kilka scenariuszy zajęć teoretycznych i praktycznych dla opisanych powyżej zawodów (w języku polskim i angielskim), które również zostały zamieszczone na platformie Moodle.

Dotychczas odbyło się 5 wizyt studyjnych: po dwie w Polsce (ŚCDN Kielce) i w Portugalii (ACADEMUS Evora) i jedna w Belgii (IEPSCF Colfontaine). Podczas tych spotkań realizatorzy projektu uczestniczyli w procesie nauczania – uczenia się w zawodach: blacharz samochodowy, fryzjer, technik technologii odzieży, projektant mody.

Odbyły się także fascynujące pokazy mody sukni wizytowych zaprojektowanych i uszytych w różnych stylach przez uczniów/ słuchaczy szkół zawodowych w Kielcach i Colfontaine.

Jeszcze przed nami najważniejsza wizyta u koordynatora projektu. Nastąpi na niej podsumowanie naszej współpracy i opracowanie wariantów dostępności rezultatu projektu w Europejskiej Bazie Produktów EST oraz poprzez strony internetowe różnych instytucji w Belgii, Portugalii i Polsce.

Projekt zakończy się 31. lipca 2010.

Dzięki wsparciu finansowemu UE dla naszego projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt. „Individualized Learning Pathways” w ramach programu “Uczenie się przez całe życie” budujemy mosty między krajami UE, instytucjami, zawodami i …ludźmi.

In English

The Leonardo da Vinci Partnership Project: „Individualized Learning Pathways”

Educational institutions from three countries of the European Union: Belgium, Portugal and Poland have been carrying out together a Leonardo partner project: “ Individualized Learning Pathways” within the framework of Lifelong Learning Programme since 1st August  2008.

The coordinator of the above mentioned project is an institution from Belgium Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Comunauté Française de et A Colfontaine – the Centre of Lifelong Learning in Belgium. The project is managed by Mrs Natacha Clauwaerts who is a “good spirit” of the whole undertaking.

Together with Świętokrztyskie In-service Teacher Training Centre in Kielce, there is one partner of the project from Portugal , ACADEMUS – Consultadoria Formaçao e Investigaçao, lda – a training and consulting firm from Evora. The person who has managed the project from the Portuguese side is Eduardo Figueira. In ŚCDN the people who have taken up the project  are Maria Krogulec - Sobowiec (a coordinator) and Sławomir Sobocki (a translator and originator of the project from the Polish side).

The participants of the project “ Individualized Learning Pathways”  are also two vocational secondary schools from Kielce: No 3 Cluster of the Vocational Schools as an associated partner (a co-partner) and No 1 Cluster Vocational Schools, so called “a sleeping partner”. The role of “the silent partner” consists in that an institution can take part in a project but it has not got an opportunity to get financial resources from the European Union.

The aim of our project is to prepare teachers of vocational subjects to run individual process  of  teaching – learning students/learners with the use of e-learning.

The participants of the project have co-operated with each other at both the local and European levels in the field of educating and vocational training within two jobs: a panel beater and a technician of clothing technology (a fashion designer).

As a result of a two-year international undertaking (according to the guidelines of the partner projects Leonardo da Vinci) one common final product of the project came into being – an e-learning platform http://moodle.academus.pt preparing students to start working  a panel beater and a technician of clothing technology (a fashion designer). The innovation of this project above all consists in individualized vocational training of students/learners with the use of an e-learning platform shared among various jobs.

Configuring the Moodle platform, administering it, creating a methodological guidebook on how to use the platform and evaluation of the project are tasks which have been carried out by ACADEMUS, the partner from Portugal. The Evora University gave the project participants a server for the e-learning platform.

The institution from Belgium - Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Comunauté Française de et A Colfontaine – the Centre of Lifelong Learning in Belgium has taken up the process of vocational training of Turkish immigrants in a job of a fashion designer. Didactic materials for this job have been published in three languages: French, English and Turkish.

The project: „Individualized Learning Pathways” has aroused a lot of interests by local self-governments of the partner countries (especially the mayor of Colfontaine and Marshall office of Świętokrzyskie Province), because  high quality of vocational training through shaping key competences is a priority activity of the EU.

Our project has propagated an open learning in mother tongue and foreign languages, and through a readily available e-learning platform directed towards not only students taking part in a project but also all the people who are interested in getting to know selected professions or improving their own abilities/skills within the framework of the above mentioned jobs.

There have been placed on the platform Moodle didactic materials for students/learners together with tests which teach and check the knowledge about bodywork repairs and the rudiments of fashion design. The authors of the internet lessons are the teachers of vocational subjects of the above mentioned schools: Janusz Jakubczyk (a panel beater), Chantal De Volder from Colfontaine (a fashion designer).

The issues in the didactic materials and tests of technology of car bodywork repair selected in such a way which are to support students in gaining ability to diagnose damages of the bodywork and apply appropriate techniques of repair. Thanks to the e-learning platform students of No 3 Cluster of Secondary Vocational Schools in Kielce, trained as a panel beater may prepare better to practical activities and an external national examination which confirm job qualifications.

Apart from the quick dressmaking course (making a skirt from a circle), students of the Clothing Technical College in Kielce and those who are willing to get to know through Moodle with another way of sewing which is sculpting in cloth. This technique was used  for making an original decorative pillowcase.

Students from both schools think that such an individual approach to teaching professions using an e-learning platform is future. “One can test his/her knowledge and skills before the classwork and even prepare for the written part of the examination confirmed job qualifications. It’s a pity that so few lessons in vocational schools are run with the use of a computer,” the students comment. “Unfortunately , no every student (especially from the vocational school) has got their own computer  and an access to the Internet, therefore this project was so important for them,” says Janusz Jakubczyk.

Additionally, teachers who cooperate within the framework of the project have prepared a few lesson plans (theoretical and practical ones) for depicting the above mentioned professions (in  Polish and English), which has also been placed on Moodle Platform.

So far there have been 5 study visits: two ones in Poland (ŚCDN Kielce) and Portugal (ACADEMUS) each and one visit in Belgium (IEPSCF Colofontaine). During these meetings the participants of the project took part in the process of teaching-learning in the following jobs: a panel beater, a hairdresser, a technician of clothing technology, a fashion designer.

There were also fascinating shows of formal gowns designed and sewn in different styles by students/learners of vocational schools in Poland and Colofontaine.

We are looking forward to the most important visit at the coordinator’s. There is going to be a summing-up of our cooperation and drawing-up of the availability variants of the result of the project in the European Product Base EST as well as through the Internet websites of various institutions in Belgium, Portugal and Poland.

The project ends on 31 July 2010.

Thanks to the financial support of the EU for our partnership project Leonardo da Vinci: “Individualized Learning Pathways” within the programme “Lifelong Learning” we are building bridges between EU countries, institutions, professions and… people.

Wizyta II

Druga wizyta studyjna ŚCDN Kielce (marzec 2009)

Wizyta III

Trzecia wizyta sudyjna Calfontaine Belgia (czerwiec 2009)

Wizyta IV

Czwarta wizyta studyjna ŚCDN Kielce (listopad 2009)

Wizyta V

Piąta wizyta studyjna Evora Portugalia (marzec 2010)

Wizyta VI

Szósta wizyta studyjna Calfontaine Belgia (czerwiec 2010)

Praca z moodle

{/tab}

 
button zapisz

wolka-logo


<<  Lipiec 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information