logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Projekty międzynarodowe - Projekty zakończone - Projekt 28. Zarządzanie – Edukacja – Innowacja
Projekt 28. Zarządzanie – Edukacja – Innowacja

frse_logoPrzedsięwzięcie w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych zrealizowane zostało w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą, a także stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach.

   men nowe logo              um nowe logo                       
   

Projekt 28. Zarządzanie – Edukacja – Innowacja
Project 28. Managment – Education – Innovation
 

Opis

OPIS PROJEKTU

Projekt 28. Zarządzanie – Edukacja – Innowacja zrealizowany w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" został zorganizowany przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1.

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Chorwacja – Miasto Velika Gorica

 • Polska – Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Narodowe i Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.

Miasto Velika Gorica jest sercem makroregionu Turopolje, stolicą zagrzebskiej żupanii. Jest szóstym pod względem wielkości miastem Chorwacji, położonym w pobliżu stolicy Chorwacji Zagrzebia. Miasto swoim obszarem administracyjnym obejmuje trzy gminy, na terenie których zarządza placówkami oświatowymi i kulturalnymi, w tym m.in. pięcioma szkołami podstawowymi, pięcioma szkołami średnimi. Oprócz szkół średnich ogólnokształcących są też szkoły techniczne i zawodowe, które realizują liczne projekty edukacyjne, takie jak: Hunting Lodge, Kultura i język ojczysty, ELMER-projekt dla dzieci specjalnej troski. Do zadań miasta należy monitorowanie, analizowanie sytuacji, określenie potrzeb, tworzenie planów, ekspertyz i raportów w zakresie usług edukacyjnych, monitorowanie realizacji dochodów i wydatków w budżecie w jednostkach oświatowych i kulturalnych.

Velika Gorica zarządza, finansuje i kontroluje instytucje z zakresu usług społecznych, takie jak przedszkola, szkoły podstawowe, instytucje kulturalne i sportowe oraz nawiązuje współpracę z placówkami zawodowymi i naukowymi, organami administracji, stowarzyszeniami, obywatelami oraz organizacjami w celu wspólnej realizacji programów i projektów w dziedzinie usług społecznych. W mieście funkcjonuje Liceum, Szkoła Muzyczna, Uniwersytet Nauk Stosowanych, Turopolie Muzeum, Teatr, Centrum Kultury, Otwarty Uniwersytet Ludowy z galerią, salą koncertową, warsztatami edukacyjnymi dla dzieci, młodzieży, osób starszych wraz z radiem i lokalnym wydawnictwem.

Miasto Velika Gorica określane jest miastem dzieci, ponieważ w tym mieście szczególną troską otacza się dzieci i młodzież oraz przywiązuje najwyższą wagę do spraw i problemów najmłodszych mieszkańców. Od 10 lat w Velikiej Goricy organizowane są festiwale dziecięce i młodzieżowe pod nazwą Tydzień Dzieci oraz Dni Młodzieży, których celem jest rozwijanie pasji i zainteresowań wśród najmłodszych mieszkańców oraz promowanie wartości kulturowych związanych z regionem Turopolje.

Cele projektu:

 • wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania edukacją na poziomie lokalnym i regionalnym z perspektywy samorządów oraz jednostek oświatowych i kulturalnych;
 • zapoznanie się z przykładami innowacyjnych rozwiązań w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich wśród kadry zarządzającej oświatą, nauczycieli, dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie praktycznych umiejętności planowania długoterminowej współpracy międzyinstytucjonalnej oraz budowanie sieci współpracy ukierunkowanych na podejmowanie partnerskich inicjatyw na rzecz środowiska edukacyjnego;
 • doskonalenie umiejętności językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim szczególnie w zakresie słownictwa branżowego – edukacyjnego;
 • poznanie historii i kultury Chorwacji.

Działania projektowe:

Działania projektu skupione były wokół kwestii związanych z podnoszeniem kompetencji kadry edukacyjnej i obejmowały następujące zadania: przygotowanie językowe – kurs języka angielskiego, zajęcia kulturowe, wizytę studyjną u partnerów w Chorwacji dotyczącą poznania nowych metod nauczania, zarządzania oświatą i systemem edukacyjnym.

Głównym działaniem w projekcie była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami z Polski i Chorwacji, w tym wizyta studyjna w mieście partnerskim Velika Gorica. W trakcie tej wizyty partnerzy omawiali kwestie związane z edukacją, zarządzaniem placówkami oświatowymi i kulturowymi, dyskutowali na temat nowatorskich rozwiązań dotyczących pracy z dziećmi i z młodzieżą. Program wizyty obejmował następujące wydarzenia:

 • Spotkanie z przedstawicielami miasta, m.in. z burmistrzem Draženem Barišić, z reprezentantami Departamentu Administracyjnego dla Edukacji Przedszkolnej, Edukacji i Sportu, podczas którego gospodarze dokonali krótkiej prezentacji na temat Velikiej Goricy oraz omówili szczegółowe kwestie związane z programem szkolenia.
 • Udział w otwarciu Tygodnia Dziecięcego w Mieście Velika Gorica pod hasłem Kultura dziecięca. Udział w wystawie prezentującej szeroki zakres kreatywności wśród dzieci na temat regionu Turopolje.
 • Spotkanie w Ministerstwie Nauki, Edukacji i Sportu w Zagrzebiu, podczas którego pracownicy ministerstwa przedstawili system edukacji w Chorwacji oraz działania realizowane przez Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu w Zagrzebiu.
 • Wizyty w przedszkolu oraz szkołach podstawowych i średnich poświęcone wymianie doświadczeń dyrektorów oraz nauczycieli na temat rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych w polskim i chorwackim systemie edukacji.
 • Prezentacja różnych form działalności kulturowej i sportowej w Velikiej Goricy, poznanie zadań związanych z edukacją realizowana przez instytucje kulturowe działające na terenie miasta.

Pomiędzy polskim i chorwackim systemem edukacji istnieje wiele podobieństw, zwłaszcza w zakresie struktury systemu. Chorwacki system edukacji tworzą przedszkola, ośmioklasowe szkoły podstawowe i szkoły średnie, czyli rozwiązania, które jeszcze do niedawna w Polsce były identyczne. Edukacja na poziomie szkół podstawowych realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego, a w klasach I– IV powadzone nauczanie przedmiotowe jest nam doskonale znane.

Niemniej jednak wiele rozwiązań organizacyjnych w pracy placówek oświatowych, a także dotyczących dydaktyki były dla nas szczególnie interesujące. Już w pierwszym dniu wizyty uwagę zwrócił fakt, że działania o charakterze edukacyjnym podejmowane przez władze miasta Velika Gorica skupiają się w dużej części na otoczeniu szczególną troską dzieci i młodzież z rodzin mających problemy socjalne, a w bardzo szerokim zakresie także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach wielu przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży przez władze miasta wraz instytucjami oświaty i kultury zaangażowana jest również społeczność lokalna. Inicjatywy i projekty podejmowane w mieście skupiają uczniów wokół aktualnych problemów społecznych i kulturowych.

Wizyty w placówkach oświatowych były spotkaniami, podczas których mieliśmy możliwość dzielenia się polskimi i chorwackimi doświadczeniami dotyczącymi pracy na różnych szczeblach kształcenia.

Z perspektywy polskiego systemu edukacji dużym zaskoczeniem było to, że wszystkie szkoły oraz przedszkola, które odwiedziliśmy, poza kadrą nauczycielską zatrudniają pracowników wspomagających pracę szkoły w realizacji zajęć specjalistycznych. Są to psychologowie, terapeuci, logopedzi, nauczyciele rewalidacji prowadzący szereg zajęć dodatkowych. W związku z tym placówki te mogą wdrażać nie tylko programy dydaktyczno-wychowawcze, ale również specjalistyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Wszystkie placówki prowadzą aktywną i różnorodną działalność, która jest odpowiedzią na autentyczne potrzeby dzieci i młodzieży. Uczniowie szkół różnego typu oraz dzieci przedszkolne uczestniczą w wielu projektach edukacyjnych prowadzonych w ramach funduszy unijnych. Różnorodność programów pozwala objąć opieką nie tylko dzieci najbardziej potrzebujące pomocy, ale także uzdolnione w wielu różnych dziedzinach.

Szczególnie interesujące obserwacje dotyczyły organizacji pracy Przedszkola Žirek, w którym opieką objęte są dzieci od pierwszego do szóstego roku życia. Zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne z tak zróżnicowaną wiekowo grupą wymagają specyficznej organizacji pracy placówki, a od nauczycieli i personelu zdecydowania szerszego spektrum umiejętności. W związku z tym kadra pedagogiczna poza udziałem w szkoleniach o charakterze metodycznym uczestniczy także w zajęciach z zakresu np. opieki zdrowotnej.

Sporym zaskoczeniem również było to, iż ok. 70 procent młodzieży na poziomie szkół średnich kończy szkoły zawodowe, w których duży nacisk położony jest na praktyczne przygotowanie do zawodu. Szkoła zawodowa w Velikiej Goricy wyposażona w odpowiednie warsztaty, pracownie przedmiotowe kształci uczniów w zakresie 25 kierunków.

Udział w Projekcie 28. Zarządzanie – Edukacja – Innowacja stanowił okazję do poznania systemu edukacji Republiki Chorwacji, struktury i sposobu zarządzania placówkami oświatowymi w mieście Velika Gorica oraz kultury i edukacji makroregionu Turopolje.

Niezwykła gościnność i otwartość gospodarzy był miłym dopełnieniem intensywnego programu wizyty. Dbałość Chorwatów o wszystkie szczegóły i zróżnicowane zajęcia sprawiły, że udział w programie wzbogacił nasze zawodowe doświadczenia i zaowocuje w pracy z nauczycielami naszego regionu.

Zapraszamy również do odwiedzenia Świętokrzyskiej platformy współpracy zagranicznej.

Zdjęcia
 

kapital1                   kapital2

 

 

 

 

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information