logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Projekty międzynarodowe - Projekty zakończone - Wizyty studyjne: „W jaki sposób wspierać nauczyciela XXI wieku?"
Wizyty studyjne: „W jaki sposób wspierać nauczyciela XXI wieku?"

ucze

logo_wst

Udział koordynatora w wizycie programu Socrates ARION w kwietniu 2003r. w Cottbus w Niemczech był inspiracją zorganizowania przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach własnej wizyty studyjnej pod tytułem W jaki sposób wspierać nauczyciela XXI wieku?

 

ID 69/2008

“In which way is the teacher to be supported in the 21st century?”

Udział koordynatora wizyty ID 69/2008 w wizycie programu Socrates ARION w kwietniu 2003 roku w Cottbus w Niemczech był inspiracją zorganizowania przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach własnej wizyty studyjnej. Temat wizyty w Cottbus poświęcony był procesowi ewaluacji w szkole. Przedstawiciele Austrii, Włoch, Rumunii i Polski razem z gospodarzami zastanawiali się nad przyczynami niekorzystnych wyników, jakie osiągają uczniowie tych krajów w badaniach PISA. Uczniowie słabo wypadli z umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozumowania i zastosowania w praktyce nabytych wcześniej wiadomości.

Nasunęło się kilka wniosków. Jednym z nich było to, że należy podjąć specjalne działania wspierające nauczycieli, aby mogli w ciekawy i skuteczny sposób nauczyć uczniów kompetencji sprawdzanych podczas cyklicznych badań PISA. Stwierdzono, że część nauczycieli nie potrafi na zajęciach „dotrzeć” do uczniów i zmotywować ich do pracy. Brakuje im umiejętności metodycznych, umiejętności posługiwania się ICT oraz przestawienia się z roli wykładowcy na rolę konsultanta i doradcy wspomagającego proces nauczania – uczenia się ucznia.

Projekt powstał na bazie wizyty studyjnej o tej samej nazwie z programu Socrates ARION/ 2005. Pierwsza wizyta została zorganizowana przez ŚCDN od 11 do15 kwietnia 2005 roku.

Program wizyty został poszerzony o doświadczenia z polskich programów i projektów edukacyjnych:

 • ogólnopolskiego, skierowanego do uczniów i nauczycieli – „Szkoła Przedsiębiorczości” – działania zmierzające do certyfikowania szkół kształtujących postawy przedsiębiorcze u uczniów;
 • regionalnego, na obszarze czterech województw, skierowanego do uczniów i nauczycieli – „Nasza Szkoła” finansowanego przez EFS;
 • wojewódzkiego, skierowanego do nauczycieli – „Rozwój – Aktywność – Motywacja” (RAM).

Wizyta ID 69 była inspiracją do opracowania narzędzi ewaluacji osiągnięć ucznia szkoły zawodowej na platformie e-learningowej Moodle w projekcie „Zindywidualizowane ścieżki uczenia się” w ramach programu Leonardo da Vinci.

Coroczna oferta szkoleń wspierających nauczycieli naszego województwa zaplanowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli bazuje na doświadczeniach wizyty ID69/2008 i Arion.

Scenariusze zajęć i inne materiały, które powstały podczas wizyty ID69/2008 są dostępne bezpłatnie w języku angielskim i polskim na stronie organizatora wizyty – ŚCDN www.scdn.pl. Na tej samej stronie są zamieszczone scenariusze zajęć z wizyty Arion, która dała podstawę merytoryczną dla wizyty ID69/2008. Wersję elektroniczną materiałów uczestnicy otrzymali na płytach CD. Zamieszczono także kontakt do koordynatora wizyty ID69/2008.

Opis 2005

W jaki sposób wspierać nauczyciela XXI wieku?

Which way is the teacher to be supported in the 21st century?

Temat wizyty: Zawód nauczyciela

Tytuł wizyty: W jaki sposób wspierać nauczyciela XXI wieku?

Data wizyty: 11.04.2005 -15.04.2005

Nazwa instytucji organizującej wizytę: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Adres: ul. J. Piłsudskiego 42,25-431 Kielce, www.wom.kielce.pl

Język roboczy wizyty: angielski, niemiecki

Liczba osób uczestniczących w wizycie: 10

Kraje reprezentowane przez gości wizyty: Hiszpania, Francja, Grecja, Włochy, Portugalia, Niemcy, Norwegia, Finlandia, Anglia

Opis wizyty, cel i założenia, przebieg realizacji

 • poznanie systemów kształcenia i doskonalenia nauczycieli w różnych krajach Europy,
 • kształtowanie europejskiego wymiaru edukacji oraz edukacji interkulturowej podczas doskonalenia nauczycieli,
 • nawiązanie kontaktów między placówkami i instytucjami edukacyjnymi w krajach Unii Europejskiej.

Opis: 

W stolicy malowniczych Gór Świętokrzyskich - Kielcach - uczestnicy wizyty zapoznali się z systemami kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce i innych krajach Europy. Spotkali się z nauczycielami podnoszącymi swoje kwalifikacje zawodowe w różnych instytucjach oświatowych. W trakcie wizyty uczestnicy wzięli udział razem z polskimi nauczycielami w zajęciach Szkoły Metod Aktywizujących i warsztatach w ramach Roku Umiejętności Ponadprzedmiotowych organizowanych przy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Uczestnicy wizyty odwiedzili różne typy szkół w województwie świętokrzyskim (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, Kolegium Języków Obcych), w których obserwowali proces nauczania -uczenia się prowadzony metodami aktywizującymi. Podczas lekcji różnych przedmiotów i zajęć Szkolnego Klubu Europejskiego nauczyciele i uczniowie pracowali m.in. z wykorzystaniem mapy mentalnej, puzzli, gry „Prawda - fałsz", collage'u, gry „Poziomy wiadomości i umiejętności", dyskusji panelowej. Odbyły się także spotkania z władzami miasta, województwa i Kuratorium Oświaty w Kielcach. Podsumowaniem wizyty było wydanie Biuletynu Studyjnego.

Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z systemami edukacyjnymi Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoch, Portugalii, Niemiec, Norwegii, Finlandii, Anglii i Polski. Wymienili doświadczenia związane z doskonaleniem nauczycieli w różnych krajach Unii Europejskiej. Wysoko ocenili ofertę szkoleń proponowaną przez naszą firmę w zakresie tematu tej wizyty studyjnej nauczycielom uczącym na różnych etapach edukacyjnych. Gościom z ARIONA podobały się rozwiązania metodyczne w zakresie stosowania metod aktywizujących, zaobserwowane podczas hospitacji różnych zajęć edukacyjnych. Dużo radości sprawiły naszym gościom wspólne warsztaty z polskimi nauczycielami w ramach Szkoły Metod Aktywizujących i Roku Umiejętności Ponadprzedmiotowych. Ciekawym doświad­czeniem dla uczestników wizyty studyjnej byty zajęcia z zakresu gier symulacyjnych i negocjacji, w których wzięli udział razem z nauczycielami poznanymi pod­czas hospitacji zajęć w szkołach. Bardzo cenne (dla obydwu stron) były dyskusje i bezpośrednie rozmowy gości z ARIONA z polskimi nauczycielami, uczniami, a także przedstawicielami Kuratorium Oświaty, samorządów lokalnych i władz województwa. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty zaowocują wspólnymi działaniami w ramach europejskich programów edukacyjnych. Podsumowaniem wizyty było wydanie Biuletynu Studyjnego, który zawierał scenariusze zajęć hospitowanych przez gości, udostępnione przez nich materiały informacyjne i edukacyjne oraz galerię pamiątkowych zdjęć.


Which way is the teacher to be supported in the 21st century?


Description, aim and objectives of the visit, course of its realization

Theme of visit: The teaching profession

Title of visit: In which way is the teacher to be supported in the 21 st century?

Date of visit: 11.04.2005-15.04.2005

Name of organizing institution: Świętokrzyskie In-service Teaching Training Centre

Address: ul. J. Piłsudskiego 42,25-431 Kielce, www.wom.kielce.pl

Visits working language: English, German

Number of visit participants: 10

Countries represented by visit participants: Spain, France, Greece, Italy,

Portugal, Germany, Norway, Finland, England

 

Aims of the visit:

 • acquainting ourselves with systems of basic and in-service training of teachers in different European countries,
 • shaping the European dimension in education and cross-cultural education during in-service teacher training,
 • establishing contacts between educational establishments and institutions in EU countries.

Description: 

In Kielce-the capital of the picturesque Świętokrzyskie Mountains region - the participants acquainted them-selves with systems of basic and in-service training of teachers in Poland and other European countries. They met with teachers improving their professional skills in different educational establishments. During the visit the participants attended, together with Polish teachers, classes at the School of Stimulating Methods and workshops organized by the Świętokrzyskie In-service Teacher Training Centre in Kielce, as part of the Year of Universal Skills. The participants visited various types of schools in the Świętokrzyskie province (primary schools, lower and upper secondary schools, Foreign Languages College), where they observed the teaching and learning process delivered using stimulating methods. During classes devoted to different subjects and meetings of the School European Club teachers and pupils used, among others, the mental map concept, jigsaw puzzle, "True/False" game, collage, "Levels of knowledge and skills" game and panel discussion. They also met with city and province authorities and management of the Education Office in Kielce. The Study Bulletin was published to summarize the visit. The participants acquainted themselves with educational systems in Spain, France, Greece, Italy, Portugal, Germany, Norway, Finland, England and Poland. They exchanged experience in in-service teacher training in different EU countries. They assessed our institution's training offer connected with the visit’s subject matter, addressed to teachers who work for institutions at various levels of education, as very good. ARION guests were impressed with methodological solutions related application of stimulating methods, observed during various class inspections. The guests were happy to attend workshops with Polish teachers as part of the School of Stimulating Methods and the Year of Universal Skills. Another interesting experience was their participation in classes based on simulation games and negotiations, which they attended jointly with teachers whom they had met during class inspections. Equally valuable (for both sides] were discussions and direct talks of ARION guests and Polish teachers, pupils, representatives of the Education Office, local and provincial authorities. We hope that the established contacts will lead to joint activities carried out within European educational programmes. The visit was summarized in the Study Bulletin which included scenarios of classes inspected by the guests, informational and educational materials provided by them and a series of photographs documenting the visit.

Opis 2008

1. Temat wizyty (ogólny temat katalogowy)

Thema 10: The teaching profession

2. Tytuł wizyty nr 69 - In which way is the teacher to be supported in the 21st century? (W jaki sposób wspierać nauczyciela  XXI wieku?)

3. Data wizyty ( dzień miesiąc rok): Od 7.04.2008  do 11.04.2008

4. Nazwa instytucji organizującej wizytę: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

5. Typ instytucji (według kodów): Institution for in-service teacher training (EDU 8)

6. Adres instytucji ul. J. Piłsudskiego 42

7. Miejscowość, kod pocztowy 25-431 Kielce

8. Telefon, fax ( z nr kierunkowym) + mail+ strona wWW

tel. fax: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Województwo świętokrzyskie

10. Język roboczy wizyty: angielski. (wspomagająco: j. niemiecki i j. hiszpański

11. Ilość osób uczestniczących w wizycie: 5

12. Kraje reprezentowane przez gości wizyty: Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Turcja

13. Opis wizyty, cel i założenia, przebieg realizacji)

Cele wizyty:

 • poznanie systemów kształcenia i doskonalenia nauczycieli w różnych krajach Europy,
 • kształtowanie europejskiego wymiaru edukacji oraz edukacji interkulturowej podczas doskonalenia nauczycieli,
 • nawiązanie kontaktów między placówkami i instytucjami edukacyjnymi w krajach Unii Europejskiej.

Opis:

Pierwszego dnia wizyty studyjnej goście zapoznali się z instytucją goszczącą - Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i nauczycielami konsultantami w niej pracującymi. Na wstępie goście otrzymali publikację ze szczegółowym programem wizyty na każdy dzień  (kalendarium wizyty), z przetłumaczonymi na język angielski wystąpieniami na konferencjach, seminariach, (w których mieli uczestniczyć). W publikacji znalazły się także w języku angielskim scenariusze hospitowanych zajęć w szkołach.

Uczestnicy wizyty zaprezentowali swoje firmy, a także systemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli w swoich krajach. Przedstawili również siebie i powody, dla których wybrali ten temat wizyty. W poniedziałek goście uczestniczyli w konferencji „Moja szkoła Szkołą Przedsiębiorczości. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole” wraz z nadaniem 16 szkołom woj. świętokrzyskiego ogólnopolskiego Certyfikatu Jakości Szkoła Przedsiębiorczości”. Wystąpienia prelegentów wskazywały różne instytucje i firmy (w tym ŚCDN) wspierające merytorycznie i metodycznie nauczycieli w krzewieniu szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej. Wieczorem, podczas kolacji w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej, nasi goście mieli możliwość dyskusji z organizatorami wizyty i Polakami mieszkającymi na Litwie. Zapoznali się także z najważniejszymi atrakcjami turystycznymi naszego regionu przedstawionymi na prezentacji multimedialnej.

W drugim dniu wizyty uczestnicy wizyty odwiedzili jedną z 10 szkół w naszym województwie, która realizowała  projekt Nasza Szkoła Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w ramach Programu Rządowego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie. Brali udział w seminarium podsumowującym rezultaty tego projektu i wpisali się do księgi pamiątkowej szkoły. Efekty projektu widać było nie tylko w postaci poprawionych ocen z trudnych dla uczniów przedmiotów, ale i zaprezentowanych przez uczniów umiejętności nabytych podczas zajęć kół zainteresowań i wycieczek dydaktycznych. Projekt Nasza Szkoła zakładał również doskonalenie nauczycieli w zakresie tworzenia programu rozwoju szkoły i ubiegania się o środki  EFS. Nauczyciele ZSP Nr2 pracowali właśnie nad projektem z Kapitału Ludzkiego i starają się o kwotę trzykrotnie wyższą niż otrzymaną w ramach Naszej Szkoły, która wynosiła 110000 zł .  Po obiedzie goście zapoznali się z zabytkami Jędrzejowa – Muzeum Zegarów Przypkowskich i najstarszym Opactwem Cystersów w Polsce. Szczególnie podobały im się niezwykłe organy -  zabytek klasy zerowej.

Trzeci dzień obfitował w spotkania się z nauczycielami, uczniami i przedstawicielami władz samorządowych. Najpierw goście hospitowali zajęcia edukacyjne w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy. Każdy z nich mógł wybrać dwie lekcje, w których uczestniczył. Przeprowadzono hospitacje następujących zajęć: biologii w kl. 2 gimnazjum, matematyki w kl. 5 szkoły podstawowej, historii w kl. 1 gimnazjum i nauczania zintegrowanego w kl. 2  szkoły podstawowej. Wszystkie zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi, bardzo podobały się uczestnikom wizyty i dokumentowali je wykonując zdjęcia i robiąc notatki. Niektóre metody były nowe dla naszych gości (np. gra „Poziomy wiadomości i umiejętności”, gra „Prawda – Fałsz”), ponieważ są autorskimi pomysłami konsultantów ŚCDN zmodyfikowanymi przez nauczycieli z ZPO w Morawicy.

Przy kawie i  ciasteczkach  goście z UE dyskutowali z dyrekcją ZPO, nauczycielami, którzy prowadzili hospitowane zajęcia oraz wójtem gminy Morawica na tematy związane z obserwowanymi zajęciami, z edukacją w Polsce i innych krajach.

Po obiedzie wizyty uczestnicy wzięli udział razem z polskimi nauczycielami w zajęciach organizowanych przez ŚCDN w Kielcach  Bloku III Sesji Metodycznych Rozwój – Aktywność – Motywacja RAM” na temat „Niekonwencjonalne metody sprawdzania i oceniania osiągnięć szkolnych ucznia”. W wyniku dyskusji „W jaki sposób sprawdzają i oceniają nauczyciele osiągnięcia uczniów w szkołach polskich i reprezentowanych przez gości z UE?” i pracy w zespołach powstały wspólne plakaty i uwidoczniły się różnice w rozumieniu pojęć związanych z ocenianiem. Jeden z uczestników zaprezentował wykorzystanie platformy e-learningowej i programu Hot Potatoes przez nauczycieli i uczniów jego szkoły do sprawdzania np. czytania ze zrozumieniem.

Czwarty dzień wizyty rozpoczęli nasi goście od obserwacji szkolenia dyrektorów szkół woj. świętokrzyskiego w pracowni komputerowej ŚCDN na temat „Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w zarządzaniu szkołą.” W kameralnej atmosferze prowadzone były rozmowy z poszczególnymi kursantami. Następnie uczestnicy wizyty pojechali do Wojewódzkiego Domu Kultury, aby wziąć udział w  dyskusji z psychologiem Małgorzatą Taraszkiewicz prelegentką na konferencji. „Piękne umysły spotykają się” na temat metod wyszukiwania talentów i pracy z uczniem zdolnym. Okazało się, że we wszystkich krajach nauczyciele mają podobne problemy związane z wczesnym rozpoznawaniem uzdolnień dzieci i pracą z uczniem szczególnie uzdolnionym. Po tym spotkaniu pojechaliśmy na uroczysty obiad w CE w Wólce Milanowskiej, na którym została podsumowana wizyta studyjna, a nasi goście otrzymali drobne upominki, zaświadczenia o odbyciu wizyty studyjnej i płytę CD z zamieszczonymi materiałami z różnych spotkań podczas tej wizyty, udostępnionymi własnymi prezentacjami i fotografiami z każdego dnia. Na zakończenie czwartego dnia wizyty zaprosiliśmy gości z UE na koncert fortepianowy inaugurujący imprezy kulturalne w nowopowstałym Muzeum Historii Kielc.

Dzień piąty uczestnicy wizyty rozpoczęli od spotkania z władzami Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach największej uczelni kształcącej nauczycieli w woj. świętokrzyskim. Dyskusja toczyła się wokół kształcenia nauczycieli na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (w tym podyplomowych), a także współpracy ŚCDN i UHP w zakresie doskonalenia nauczycieli. Uczestnicy wizyty studyjnej zostali zaproszeni przez panią rektor na międzynarodową konferencję organizowaną przez UHP, która odbędzie się jesienią br. Z dużym zainteresowaniem przyjęli oni to zaproszenie, ponieważ (jak zgodnie stwierdzili) będzie pretekst, aby znów odwiedzić Kielce. Po spotkaniu w UHP nasi goście wymieniali swoje wrażenia z przebiegu wizyty i pisali raport. Nie spotkali się wszyscy na obiedzie, ponieważ część z nich musiała wcześniej wyjechać. Ci, którzy pozostali zrobili z organizatorami mały spacerek po Kielcach i trzeba było się rozstać.

Przez cały czas wizyty gościom towarzyszył tłumacz oraz inne osoby znające języki ojczyste gości (oprócz tureckiego).

Sądzę, że nawiązane kontakty przyniosą konkretne korzyści w postaci dalszej współpracy. Z naszej strony (ŚCDN) został sformułowany list intencyjny do dyrekcji ośrodków doskonalenia nauczycieli w Hiszpanii, Anglii i Niemiec. Grupa dobrze dogadywała się, nie było konfliktów. Wczoraj otrzymałam od jednego z uczestników internetowy album ze zdjęciami z wizyty studyjnej, który jest udostępniany na hasło przyjaciołom i znajomym. Moim zdaniem zostały zrealizowane cele wizyty, a uczestnicy byli z niej ogólnie zadowoleni.

Zdjęcia

 

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information