logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Projekty międzynarodowe - Projekty zakończone - Koncepcja – Refleksja –Technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej
Koncepcja – Refleksja –Technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej

llpProjekt „Koncepcja – Refleksja –Technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej” skierowany jest do 15-osobowej grupy nauczycieli konsultantów i specjalistów Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt przewiduje nawiązanie międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską, Finlandią i Anglią. Czas trwania projektu planowany jest na okres 16 miesięcy – od 1 sierpnia 2012 r. Poprzez udział w projekcie nauczyciele konsultanci ŚCDN poszerzą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez partnerów –fińskiego i angielskiego.

Realizacja projektu o powyższej tematyce wynika z potrzeby zdobycia wiedzy, umiejętności, wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego kształcenia zawodowego nauczycieli oraz skutecznego transferu nabytych kompetencji w procesie kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych. Oczekiwanym rezultatem projektu będzie opracowanie nowoczesnej oferty szkoleniowej uwzględniającej potrzeby i potencjał nauczycieli.

W celu osiągnięcia powyższych rezultatów uczestnicy projektu udadzą się z dwutygodniową wizytą roboczą do Jyvaskyla Educational Consortium w mieście Jyvaskyla w Regionie Centralnej Finlandii oraz siedmiodniową wizytą do szkoły Drolysden Academy w Manchester/Anglia.

Projekt w całości realizowany będzie z funduszów Unii Europejskiej w ramach programu LLP.

Po polsku

Cele:

 • zapoznanie się z nowoczesnymi koncepcjami i metodami w doskonaleniu zawodowym nauczycieli przedmiotów z wykorzystaniem ICT na różnych poziomach edukacyjnych;
 • wymiana różnorodnych doświadczeń w obszarze doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej;
 • poznanie systemów edukacyjnych oraz przykładów dobrych praktyk ukierunkowanych na nowoczesne rozwiązania koncepcyjne i technologiczne w oparciu o potrzeby  rynku pracy;
 • zapoznanie z propozycjami kształcenia formalnego i nieformalnego funkcjonującymi w innych krajach;
 • opracowanie oferty budowania własnej ścieżki kariery zawodowej w dwóch obszarach: kształcenia nauczycieli oraz kształcenia uczniów w kontekście wdrażanej reformy oświatowej.

Adresat:

Ośrodki i centra doskonalenia nauczycieli, nauczyciele szkół zawodowych.

Tematyka projektu:

 • Obserwacja rozwiązań zagranicznych placówek edukacyjnych w zakresie:
 • współdziałania instytucji szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem placówek doskonalenia, z placówkami edukacyjnymi (szkołami) odpowiedzialnymi za edukację zawodową;
 • stosowanych różnorodnych form doskonalenia nauczycieli pod kątem nowoczesnych i efektywnych rozwiązań dydaktycznych;
 • badania i oceny narzędzi ICT wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych oraz w projektach edukacyjnych;
 • wymiany informacji na temat doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Ocena narzędzi ICT wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych.
 • Sposoby opracowywania materiałów szkoleniowych.
 • Efektywność materiałów szkoleniowych.
 • Sposób ewaluacji przygotowanych materiałów.
 • Sposoby pomiaru jakości materiałów szkoleniowych.

Przykłady dobrych praktyk

Centra multimedialne (e-booki, e-portale, e-konferencje, fora, czaty, itp.).

Spodziewany efekt:

nowoczesna oferta szkoleniowa dla nauczycieli w zakresie rozwijania edukacji zawodowej w Polsce zgodnie z potrzebami rynku lokalnego i europejskiego.

Projekt „Koncepcja – Refleksja – Technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej” skierowany jest do 15-osobowej grupy nauczycieli konsultantów i specjalistów Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  prowadzących kursy i różne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego w obszarach: przedsiębiorczości, edukacji matematyczno-przyrodniczej, zawodowej, artystycznej, kulturowej, wychowania fizycznego, zarządzania, doradztwa zawodowego, języków obcych, technologii informatycznej oraz projektów europejskich poświęconych edukacji zawodowej.

Realizacja projektu o powyższej tematyce wynika z potrzeby zdobycia wiedzy, umiejętności, wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego kształcenia zawodowego nauczycieli oraz skutecznego transferu nabytych kompetencji w procesie kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych. Głównym celem projektu jest zapoznanie się z nowoczesnymi koncepcjami i metodami doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarach: przedsiębiorczości, edukacji matematyczno-przyrodniczej, zawodowej, artystycznej, wychowania fizycznego, zarządzania, języków obcych, technologii informatycznej oraz projektów europejskich poświęconych edukacji zawodowej, jak również wymiana różnorodnych doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej ww. specjalizacji.

Oczekiwanym rezultatem projektu jest opracowanie nowoczesnej oferty szkoleniowej uwzględniającej potrzeby, zainteresowania, potencjał nauczycieli oraz wymagania stawiane przez zmieniający się rynek pracy. Propozycje szkoleń skierowane będą do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych z terenu województwa świętokrzyskiego w obszarach: przedsiębiorczości, edukacji matematyczno-przyrodniczej, zawodowej, artystycznej, kulturowej, wychowania fizycznego, zarządzania, doradztwa zawodowego, języków obcych, technologii informatycznej oraz projektów europejskich poświęconych edukacji zawodowej. W celu osiągnięcia powyższych rezultatów uczestnicy projektu udadzą się z dwutygodniową wizytą roboczą do Jyvaskyla Educational Consortium w mieście Jyvaskyla w Regionie Centralnej Finlandii oraz siedmiodniową wizytą do szkoły Droylsden Academy w Manchesterze / w Anglii.

In English

Concept-Reflection-Technology -  modern and effective direction of vocational education.

Aims:

 • familiarizing with modern concepts and methods to improve teachers and teaching vocational subjects using ICT,
 • exchanging diverse experience in the field of vocational education
 • finding more about educational systems and examples of good practices aimed at modern conceptual and technological solutions based on the needs of the labor market,
 • familiarizing with the proposals of formal and informal education in other European countries,
 • developing a tender to build own career paths in two areas: teacher training and student learning in the context of the forthcoming reform of vocational education

Target group:

 • Teacher trainig centres; all institutions involved in teacher’s training.
 • Teachers of vocational education;

Draft of the project:  

 

1. Observation of foreign educational solutions for:

 • interaction between training institutions, with particular emphasis on improving the facilities of educational institutions (schools)  responsible for vocational education,
 • using various forms of teacher training in terms of modern and efficient solutions to teaching,
 • examination and evaluation of ICT tools used in the classroom and in educational projects,
 • exchange of information reffering to teachers’ training.

2. Assessment of ICT tools used in the classroom.

 
 • The means of preparing training materials.
 • The effectiveness of training materials.
 • Evaluation of (prepared) materials.
 • Methods of measuring the quality of training materials.

3. Examples of good practice

 
 • Multimedia Centres (e-books, e-portals, e-conferences, forums, chats, etc ...)

4. The expected effect of:

 • modern offer of teachers’ training for the development of vocational education in Poland in accordance with the needs of local and European market.

The project "Concept-Reflection-Technology as the direction of a modern and effective professional education" is aimed at a group of 15 teachers, consultants and specialists SCDN leading courses and various forms of professional development for teachers from the Świętokrzyskie voiwodeship in the areas of entrepreneurship, art, culture, physical education, management, occupational counselling, foreign languages, information technology - ICT. The project’s main idea is to fulfill participants’ need to acquire knowledge, upgrade skills, exchange experience on the effective teachers training and the effective transfer of acquired competencies in the process of training students and professionals within vocational education.

The main objective of the project is to provide the participants with modern concepts and methods of training in the areas of: entrepreneurship art, physical education, management, foreign languages and ICT as well as to exchange various experiences in the field of in-service training of teaching staff.

The expected outcome of the project is to develop modern training offers that will takes into account the needs, interests, teachers potential and the requirements of a changing labour market.

Proposals for training will be directed to the teachers of secondary education, and professionals in the Świętokrzyskie region in the areas of entrepreneurship, education art, physical education, management, foreign languages and ICT. In order to achieve these results the participants of the project will embark on a 2 week study visit for Jyvaskyla Educational Consortium in the city of Jyvaskyla in Central Finland and will spend 7 days in the school Drolysden Academy in Manchester/England.

Program

"Koncepcja -Refleksja-Technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej"


Jest to projekt skierowany do 15 osobowej grupy nauczycieli konsultantów i specjalistów ŚCDN jak również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. W ramach projektu nawiązano współpracę międzynarodową pomiędzy Polską, Finlandią i Anglią.

Poprzez udział w projekcie nauczyciele konsultanci ŚCDN poszerzyli swój warsztat pracy poprzez udział w warsztatach prowadzonych przez partnerów fińskiego i angielskiego. Uczestnicy projektu wzięli udział w 2 tygodniowej wizycie roboczej w Jyvaskyla Educational Consortium - Jyvaskyla (Region Centralnej Finlandii) oraz 7 - dniowej wizycie w szkole Drolysden Academy w Manchester/Anglia.

Uczestnicy wyjazdów mieli możliwość:

 • zapoznania się z nowoczesnymi koncepcjami i metodami w doskonaleniu zawodowym nauczycieli przedmiotów z wykorzystaniem ICT na różnych poziomach edukacyjnych,
 • wymiany różnorodnych doświadczeń w obszarze Doskonalenia zawodowego – kadry nauczycielskiej,
 • poznania systemów edukacyjnych oraz przykładów dobrych praktyk ukierunkowanych na nowoczesne rozwiązania koncepcyjne i technologiczne w oparciu o potrzeby rynku pracy,
 • zapoznania się z propozycjami kształcenia formalnego i nieformalnego funkcjonującymi w innych krajach,
 • opracowanie oferty budowania własnej ścieżki kariery zawodowej w dwóch obszarach: kształcenia nauczycieli oraz kształcenia uczniów w kontekście wdrażanej reformy oświatowej.

Kierownik projektu: Izabela Krzak - Borkowska

 

 

 

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information