logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Projekty międzynarodowe - Projekty zakończone - Projekt: „Laboratorium Cyfrowej Kreatywności / Digital Creativity Lab"
Projekt: „Laboratorium Cyfrowej Kreatywności / Digital Creativity Lab"

logo labProjekt partnerski Leonardo da Vinci Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym realizowany jest przez Institut d'enseignement de Promotion sociale de la Communauté française (Uccle – Belgia), Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Kielce – Polska oraz Stafford College (Anglia).


 
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie".

Wstęp/Introduction


Współczesna edukacja zawodowa wymaga innowacyjnych pomysłów – pomysły te wymagają kreatywności. Dlatego też coraz częściej w dzisiejszym świecie dostrzegana jest wartość kreatywności jako zdolności do generowania oryginalnych pomysłów, twórczego myślenia i wytwarzania praktyk społecznych opartych między innymi na nowoczesnych technologiach.

Koniecznością zatem staje się podejmowanie działań, które przygotowują nauczycieli szkół zawodowych do planowania zajęć dydaktycznych w taki sposób, aby rozwijać u uczniów zdolności rozwiązywania problemów przy umiejętnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz angażowaniu młodych ludzi do działań kreatywnych i innowacyjnych. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że nowoczesne technologie nie mogą być postrzegane jako panaceum na wszystkie szkolne problemy. Powinniśmy zatem traktować nowe media i sposoby komunikacji nie jako narzędzia, ale jako nowe formy uczenia się i tworzenia wiedzy.

Rola dzisiejszej szkoły w dużej mierze sprowadza się do przygotowania uczniom warunków, w których kształcenie jest otwarte nie tylko na korzystanie z nieograniczonych możliwości rozwijających się technologii i zasobów cyfrowych, ale również stanowi przestrzeń współpracy opierającej się na zaufaniu społecznym i chęci angażowania się we wspólne działania. Ta transformacja jest niezbędna by zapewnić uczniom odpowiednie przygotowanie do uczenia się przez całe życie.

Chcielibyśmy, aby zaprezentowany w niniejszej publikacji projekt i podjęte w nim działania stały się inspiracją do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć biorących swój początek w pielęgnowaniu kultury kreatywnego wykorzystania nowoczesnych technologii wśród uczniów, a zmierzających do tworzenia kultury innowacyjności w naszych szkołach.


Contemporary vocational education requires innovative ideas and these ideas require creativity. Therefore, in the contemporary world, the value of creativity is perceived more frequently and more frequently as an ability to both generate original ideas, creative thinking and produce social practices based on, among other things, the new technologies.

Consequently, it is necessary to take actions which prepare VET teachers to plan their didactic classes in order to develop abilities to solve problems with skilful use of modern technologies among students and involvement of young people in creative and innovative actions. However, it is worth remembering that modern technologies may not be perceived as a panacea for all school problems. Therefore, we should treat new media and ways of communication not only as tools, but also as new forms of learning and creating knowledge.

The role of school in contemporary society amounts to the preparation of conditions for students in which education not only is open to the use from the unlimited opportunities of developing technologies and digital resources but also creates the area of cooperation based on social trust and willingness to be involved in joint actions. this transformation is necessary in order to enable students appropriate preparation for lifelong learning.

We would like to make the project presented in this brochure and the actions undertaken in it become an inspiration to carry out innovative propositions taking its origins in cultivating a culture of creative use of modern technologies among students, and getting at creating a culture of innovation in our schools.


Opis/Description


Projekt partnerski Leonardo da Vinci: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym

Czas realizacji projektu: 1 sierpnia 2012 r. – 31 lipca 2014 r.

Partnerzy projektu:

 • Institut d'enseignement de Promotion sociale de la Communauté française- Uccle – Belgia,
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – Polska,
 • Stafford College – Anglia.

Cele projektu:

 • wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym,
 • doskonalenie umiejętności uczestników projektu w zakresie kreatywnego i efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w procesie kształcenia kompetencji zawodowych,
 • rozwijanie kompetencji zawodowych uczestników projektu poprzez dzielenie się własną wiedzą i wymianę doświadczeń.

Tematyka projektu:

 • Tworzenie cyfrowych materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
 • Planowanie procesu uczenia się z uwzględnieniem następujących aspektów:
  a. użycie różnorodnych metod opartych na wykorzystaniu ICT,
  b. wykorzystanie materiałów dostępnych w sieci internetowej,
  c. analiza metod stosowanych przez partnerów,
  d. metody rozwijania kompetencji zawodowych i kompetencji informatycznych.
 • Tworzenie "biblioteki cyfrowej" i upowszechnianie wypracowanych materiałów dydaktycznych.

Działania realizowane w projekcie

Głównym zadaniem w projekcie było opracowanie i przetestowanie katalogu najbardziej skutecznych metod nauczania z wykorzystaniem ICT w rozwijaniu kompetencji zawodowych u uczniów. Zaproponowane metody nauczania były wzajemnie testowane i adaptowane na grunt rzeczywistości edukacyjnej poszczególnych partnerów (Wielka Brytania, Belgia i Polska). Sprawdzano i analizowano je zarówno podczas różnych działań edukacyjnych, np.: podczas kursów e-learningowych, lekcji i zajęć dodatkowych z uczniami, jaki podczas realizacji treści odnoszących się do różnych przedmiotów zawodowych, np.:

 • ICT jako przedmiotu zawodowego - Stafford College,
 • przedsiębiorczość - partnerzy z Belgii oraz z Polski z partnerem stowarzyszonym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach,
 • energia odnawialna ŚCDN Kielce z partnerem stowarzyszonym, Zespołem Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu.

W trakcie realizacji projektu zostały zorganizowane trzy wizyty studyjne: w Belgii, w Wielkiej Brytanii oraz Polsce. W czasie tych wizyt partnerzy omawiali bieżące i planowane działania w projekcie oraz przygotowywali harmonogramy tych działań na kolejne miesiące.

Efektem finalnym projektu był zbudowany i przeprowadzony kurs e-learningowy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, zawierający wypracowane materiał dydaktyczne dotyczące metodyki rozwijania kompetencji zawodowych u uczniów z wykorzystaniem ICT.

Kurs trwał trzy tygodnie, a poszczególne jego moduły były prowadzone przez nauczycieli z Belgii, Wielkiej Brytanii i Polski.

Rezultaty projektu

 • materiały metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 • sieć współpracy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 • „podręcznik" dobrych praktyk,
 • sylabus kursu e-learningowego,
 • uniwersalny kurs metodyczny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w obszarze rozwijania kompetencji zawodowych z wykorzystaniem ICT składający się z trzech oddzielnych modułów przygotowanych przez każdego partnera projektu,
 • "biblioteka cyfrowa" – zasoby dydaktyczne umieszczone na platformie e-larningowej.

The name of the project : Digital Creativity Lab - Vocational Competences in the Information Society

The project started on 1st August 2012 and it will end on 31st July 2014.

The partners of the project:

 • Institut d'enseignement de Promotion sociale de la Communauté française- Uccle
 • ŚCDN Kielce
 • Stafford College (Polaris Enterprise resigned and Stafford College took over the participation in the project).

The objectives of the project:

 • drawing up efficient methods of cooperation focused on the development of vocational competences and using modern/innovative technologies (interactive whiteboards and e-learning platform)
 • perfecting skills of the participants of the project in creative and effective use of modern technologies (ICT) in the process of educating/training vocational competences
 • developing the participants' vocational competences through knowledge sharing and skill-sharing.

The themes of the project:

 • Creating education materials on the website/e-learning platform:
 • planning and introducing the process of learning taking the usage of ICT into consideration,
 • giving guidelines from the point of the process of learning,
 • using different methods of teaching based on ICT,
 • making use of materials/resources (which have already existed) from the net, e-learning platform,
 • the assessment of the methods applied by the partners,
 • dissemination of materials for others (not only the partners of the project) by creating „digital library".

The activities within the project

The activities developed within the framework of Digital Creativity Lab project in 2013 had in mind to help, in pedagogic and technological terms, the students/trainees who have been taking training in the fields of ICT in vocational education (Stafford College), entrepreneurship/business studies (ŚCDN Kielce with a silent partner „Piłsudski „Cluster of Vocational Schools in Kielce, Institut d'enseignement de Promotion sociale de la Communauté française- Uccle) and renewable sources of energy (ŚCDN Kielce with a silent partner „Jędrusie" Vocational School from Połaniec). Each partner country prepared and tested the methods and techniques in the above mentioned fields of vocational education (the Polish partners – the WebQuest method) giving feedback on the platform and in 2014 they started to test their partners' methods and techniques.

In 2014 the three study visits were organized subsequently in Belgium, the UK and Poland. During these visits, the partners discussed the activities planned in the project and prepared the action plan for the next months. During the last visit in June 2014, the representatives of SCDN Kielce presented the syllabus of the course for vocational teachers prepared by the coordinator of the content of the project, Krzysztof Łysak. The course took place between 9th and 27th June 2014, and subsequent modules were run by teacher trainers from Belgium, the UK and Poland.

The results and outcomes of the project:

 • methodological materials for VET teachers (including lesson plans, resource materials, methods, techniques) presenting well-tried solutions in the area of using new technologies and e-learning in vocational education;
 • VET teachers' virtual network for interactive working methods developed;
 • a universal handbook of good practices on using creatively and effectively virtual teaching/learning methods within VET;
 • a universal methodological course for VET teachers in the area of developing vocational competences, also supporting the development of their competences in mastering digital teaching/learning resources and new, virtual teaching/learning methods which will consist of different modules prepared by each partner country;
 • a "digital library", ready for everyone who wants to use it.

Platforma/Platform

Platforma. Opis dostępu do platformy e-learningowej/An access to the e-learning platform

Dla polskich użytkowników: Dostęp do platformy można otrzymać po wcześniejszej rejestracji w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN. Login i hasło dla danego użytkownika w obu przypadkach są takie same. Po zalogowaniu na platformę wybieramy Kurs laboratorium Cyfrowej Kreatywności z kategorii Współpraca Międzynarodowa, następnie aby wejść na platformę wymagany jest kod kursu, który można uzyskać po skontaktowaniu się ze Sławomirem Sobockim Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

In case of foreign users you must send your e-mail address your first name and surname to Slawomir Sobocki ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), who will send you your username and give you other instructions to log in. 


 

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information