Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Prawo w oświacie
English (UK)
Wykaz aktów prawa oświatowego za 2018 rok.

USTAWY
PROGRAM WIELOLETNI NIEPODLEGŁA NA LATA 2017–2021
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. z 2018 r. poz. 910). Celem rozwiązań jest wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) w realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży przez włączanie uczniów, wychowanków i nauczycieli we wspólne świętowanie obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.
  Wsparcie finansowe może być udzielone na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole w formie:
  1. wystawy złożonej z pamiątek powiązanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów oraz
  2. wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.
  Rozporządzenie określa w szczególności:
  1. zakres i formę wspierania ze środków budżetu państwa organów prowadzących szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”;
  2. sposób rozliczenia środków przyznanych na wsparcie realizacji zadania;
  3. tryb i kryteria oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego;
  4. zakres informacji, jakie zawiera wniosek szkoły lub placówki oraz wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego;
  5. sposób monitorowania i oceny realizacji zadania, na które udzielono wsparcia finansowego.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2018 r.
NAUCZYCIELE
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2018 poz. 190). Rozporządzenie określa: zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia; wzór skierowania na badanie lekarskie; wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.
  Rozporządzeni wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 588). Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) wprowadzone zostały w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zmiany w zakresie urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora szkoły, nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. W związku z tym konieczne stało się określenie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. poz. 737, z późn. zm.) zasad ustalania wynagrodzenia za jeden dzień urlopu dla nauczycieli pełniących ww. stanowiska i obowiązki. W § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia dookreślono, że wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela pełniącego ww. stanowiska i obowiązki ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1–4 rozporządzenia przez liczbę 21,tj. tak samo jak w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne.
  Ponadto w rozporządzeniu wprowadzono zmianę o charakterze dostosowującym polegającą na uchyleniu § 1 ust. 1 pkt 7, zgodnie z którym w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Zmiana ta jest konieczna, gdyż z dniem 1 stycznia 2018 r. został uchylony dodatek za uciążliwość pracy. Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku nauczycieli przeniesionych do innej szkoły przed dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie dotychczasowego art. 19 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy – oprócz składników wynagrodzenia wymienionych w § 1 ust. 1 rozporządzenia – uwzględnia się ponadto dodatek za uciążliwość pracy.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 638). Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, których wysokość zostanie podwyższona o 5,35% w stosunku do wysokości stawek obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. Wzrost o 5,35% wynika ze wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli, ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2018.
  Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli będzie kształtowało się w następujący sposób:
  - dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł),
  - dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),
  - dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł),
  - dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł).
  Dodatkowo, w tym roku została zlikwidowana czwarta grupa zaszeregowania płacowego, przewidziana dla nauczycieli posiadających tzw. pozostałe wykształcenie. Nauczyciele, których dotyczy ta zmiana, od 1 kwietnia 2018 r. będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla  trzeciej grupy zaszeregowania płacowego (Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych).
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1133). W rozporządzeniu określone zostały szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poszczególnych stopni awansu zawodowego, oraz kryteria oceny pracy dla osób zajmujących stanowiska kierownicze. Rozporządzenie określa ponadto tryb dokonywania oceny pracy oraz szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, a także tryb postępowania odwoławczego, w tym skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, rozpatrującego takie odwołania.
  Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oceny pracy nauczycieli po raz pierwszy na nowych zasadach (tj. w oparciu o znowelizowany art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela, nowe rozporządzenie oraz regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli) należy dokonać:
  - w przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego – do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu;
  - oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – do dnia 30 czerwca 2020 r.
  Do czasu ustalenia ocen pracy na nowych zasadach, obowiązują dotychczasowe oceny pracy nauczycieli, jednak nie dłużej niż do wskazanych powyżej terminów.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1494). Rozporządzenie określa zakres i warunki przyznawania świadczeń nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą w celu:
  1) wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących;
  2) kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574). Rozporządzenie wprowadza nowe regulacje w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, dostosowane do zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzonych ustawą dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).
  Rozporządzenie określa:
  1) sposób odbywania stażu,
  2) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
  3) zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,
  4) tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
  5) wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego, uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLI,  SZKÓŁ I PLACÓWEK
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214). Celem rozporządzenia jest dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249) do przepisów:
  1) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003),
  2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
  Ponadto w rozporządzeniu wprowadzono regulacje, których celem jest zapewnienie, aby szkoły i placówki oświatowe prowadziły we współpracy z państwowymi wojewódzkimi i powiatowymi inspektorami sanitarnymi lub Policją działania oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności na temat zagrożeń związanych z używaniem środków zastępczych w zakresie i w formach wynikających z przedmiotowego rozporządzenia.
  Rozbudowano dotychczasową regulację § 6 ust. 2 dotyczącą diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, która stanowi podstawę do podejmowania działań dotyczących uczniów lub wychowanków, rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki, wskazując, że diagnoza w każdym roku szkolnym powinna być przygotowana w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Podkreślono także obowiązek ujęcia w diagnozie zagrożeń związanych z używaniem środków zastępczych oraz opracowania jej we współpracy z podmiotami, z którymi szkoła lub placówka może współpracować przy prowadzaniu działalności uregulowanej w przedmiotowym rozporządzeniu. W nowym ust. 5 w § 6 podkreślono usytuowanie działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii podejmowanych na podstawie ww. diagnozy w działalności szkoły, wskazując że prowadzone w szkole działania wynikające z diagnozy powinny wpisywać się w program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki i być jego integralną częścią.
  Przepis przejściowy zawarty w § 2 wskazuje na obowiązek uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia diagnozy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków zastępczych. Wprowadzono także 30-dniowy termin uzupełnienia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki o wyniki ww. diagnozy.
  Rozporządzenie wchodzi w życie 26 stycznia 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018 r. poz. 691). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wprowadza:
  1) możliwość rozszerzenia nazwy szkoły i przedszkola o dodatkowe określenie;
  2) zmianę terminów przekazywania i opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola na dany rok szkolny zarówno przez zakładowe organizacje związkowe, jak również przez organ nadzoru pedagogicznego. Doprecyzowano, że opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana będzie w terminie 10 dni roboczych, zamiast w terminie 10 dni, jak było dotychczas;
  3) zmianę terminów wydawania opinii przez zakładowe organizacje związkowe i zatwierdzania zmian przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole w przypadku wprowadzania zmian do zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły i przedszkola do dnia 30 września. Doprecyzowano, że opinie zakładowych organizacji związkowych będą wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian, a organ prowadzący szkołę lub przedszkole będzie zatwierdzał zmiany, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania;
  4) konieczność zamieszczania w arkuszach organizacji szkół i przedszkoli imion i nazwisk nauczycieli, a w arkuszach organizacji szkół także rodzaju prowadzonych przez tych nauczycieli zajęć;
  5) konieczność określania w arkuszach organizacji publicznych szkół liczby grup świetlicowych i liczby uczniów korzystających z opieki świetlicowej;
  6) możliwość podziału oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej w sytuacji zwiększenia w trakcie roku szkolnego liczby uczniów w oddziale ponad 25 uczniów;
  7) doprecyzowanie kwestii związanych z tworzeniem łączonych oddziałów specjalnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2018 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939). Rozporządzenie określa:
  1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650);
  2) sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów;
  3) tryb i sposób uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
  4) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
  Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.
  Wykaz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
  Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem 19 maja 2018 r., z wyjątkiem § 25, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). Przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie przy organizacji krajoznawstwa i turystyki w przedszkolach, szkołach i placówkach funkcjonujących według nowego ustroju szkolnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
  Rozporządzenie, w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135 poz. 1516, z późn. zm.), zawiera zmiany o charakterze dostosowującym do nowej struktury szkół oraz porządkującym, w tym związanym z terminologią przyjętą w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Są to przede wszystkim zmiany polegające na:
  – zastąpieniu pojęcia „upowszechnianie wypoczynku” pojęciem „upowszechnianie aktywności fizycznej”;
  − zastąpieniu pojęcia „przeciwdziałanie patologii społecznej” pojęciem „przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym;
  − rezygnacji z określenia zajęć „lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych”;
  − rezygnacji w opisie wycieczki przedmiotowej z określenia „przedmioty pokrewne”; organizowanie wycieczek przedmiotowych będzie inicjowane i realizowane w celu uzupełnienia programuwychowania przedszkolnego lub programu nauczania zajęć edukacyjnych dopuszczonych do użytku w danym przedszkolu lub szkole.
  Ponadto wprowadza się nowe rozwiązania, m.in.:
  1) ustalono trzy formy organizowania krajoznawstwa i turystyki: wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne i specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne;
  2) odnośnie kierownika wycieczki odstąpiono od możliwości sprawowania tej funkcji przez inną osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły.
  W załączniku do rozporządzenia określono wzór karty wycieczki, który zawiera informacje dotyczące wycieczki, w tym program wycieczki, oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa składane przez kierownika i opiekunów wycieczki. Do karty wycieczki będzie dołączana lista uczniów wycieczki.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1477). Zmiany dostosowują terminologię rozporządzenia do terminologii ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. zamiast wskazania szkół prowadzonych w zakładach opieki zdrowotnej wskazuje się szkoły prowadzone w podmiotach leczniczych.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1478). Rozporządzenie zawiera uregulowania odnoszące się do szkół nowego (docelowego) ustroju szkolnego w zakresie braku obowiązku powoływania rad rodziców w szkołach i placówkach, w których nie jest to możliwe ze względu na organizację lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia rodziców w działalności tego organu. Podobnie jak w przypadku dotychczas obowiązujących przepisów – rozporządzenie wyłącza niektóre ze szkół i placówek z katalogu podmiotów prawa oświatowego, w których nie powołuje się rad rodziców.  
  Wprowadzono jedynie jedną zmianę dostosowującą terminologię rozporządzenia do terminologii ustawy, tj. zamiast wskazania szkół prowadzonych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej wskazano szkoły prowadzone w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1486). W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. Nr 52 poz. 347) wprowadza się zmiany, które dostosowują terminologię rozporządzenia do terminologii ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj.: zamiast pojęcia „upośledzenie umysłowe” zastosowano pojęcie „niepełnosprawność intelektualna”.Ponadto dokonano zmiany o charakterze doprecyzowującym. W rozporządzeniu stwierdza się, że samorządu uczniowskiego nie tworzy się w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, zamiast stwierdzenia, że samorządu uczniowskiego nie tworzy się w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
  Dodano pkt 11 w brzmieniu: „11) szkołach w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.”.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1498). Rozporządzenie zawiera uregulowania odnoszące się do szkół nowego (docelowego) ustroju szkolnego w zakresie braku obowiązku powoływania samorządu uczniowskiego w szkołach i placówkach, w których nie jest to możliwe ze względu na organizację lub brak możliwości udziału uczniów w takiej działalności. Wyłącza się niektóre szkoły i placówki z katalogu podmiotów prawa oświatowego, w których obowiązkowo powołuje się samorząd uczniowski.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1533). Niniejsze rozporządzenie będzie miało zastosowanie do uczniów dotychczasowych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz klas dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu, a także dotychczasowych szkół artystycznych.Wprowadzone zmiany mają na celu uspójnienie dotychczasowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1516 oraz z 2014 r. poz. 1150) z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055), wydanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601). Rozporządzenie określa wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przez:
  1) nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  2) nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach.
  Wskazanie zadań realizowanych w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ma zagwarantować, że we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach w ramach tych godzin nauczyciele-specjaliści będą prowadzili tego samego rodzaju zajęcia, co pozwoli wyeliminować nieprawidłowości w tym obszarze i przyczyni się do poszerzenia dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1670).
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2011). Celem zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939) jest wdrożenie innowacyjnego rozwiązania, jakim jest mLegitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. mLegitymacja szkolna będzie mobilną wersją legitymacji szkolnej, czyli legitymacją szkolną utworzoną w postaci i formie pozwalającej na jej przechowywanie przez uczniów na urządzeniach mobilnych.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2018 r.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH
  1. obowiązku rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami;
  2. obowiązku uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danym dniu;
  3. wprowadzenia minimalnego czasu trwania przerw oraz dostosowania ich do potrzeb uczniów. Dyrektor szkoły w tej kwestii będzie obowiązany zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego;
  4. konieczności informowania kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć;
  5. obowiązku dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych;
  6. warunków, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach;
  7. zabezpieczenia przed poślizgiem przejść na terenie szkoły lub placówki.

Rozszerzono grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole także pracownicy niebędący nauczycielami powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.
Określono termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego. Protokół sporządza się w ciągu 21 dni, a doręcza niezwłocznie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2018 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA
DORADZTWO ZAWODOWE
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1647). Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania regulacji do rozwiązań wprowadzonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na mocy art. 86 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), w wyniku którego doszło do uchylenia przepisów dotyczących możliwości zatrudniania w szkole podstawowej asystenta nauczyciela, osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i asystenta wychowawcy świetlicy.
  Ponadto część zadań doradcy zawodowego ujęta dotychczas w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591) została przeniesiona do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego(Dz. U. z 2018 r. poz. 1675).
  Niniejsze rozporządzenie wprowadza również zapis, że osoby zatrudnione zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na stanowisku asystenta nauczyciela, asystenta osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy świetlicy będą mogły do dnia 31 sierpnia 2020 r. inicjować objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
DZIECI I MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNA
PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu akredytacyjnego, warunki wynagrodzenia jego członków niebędących pracownikami kuratorium oświaty oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia ubiegające się o akredytację.Określone w rozporządzeniu szczegółowe warunki niezbędne do uzyskania akredytacji dotyczą zarówno już funkcjonujących placówek doskonalenia nauczycieli, jak i – w zakresie określonym ustawą – nowo tworzonych placówek doskonalenia nauczycieli.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2018 r.
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2018 poz. 744). Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860) wynika ze zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2356), polegających na wprowadzeniu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu – Monter stolarki budowlanej (symbol cyfrowy zawodu 712906), w związku z czym w załączniku do rozporządzenia określono podstawę programową dla nowego zawodu – Monter stolarki budowlanej. Ponadto rozporządzenie wprowadza zmiany o charakterze korygującym w opisie kształcenia w zawodzie Technik teleinformatyk (symbol cyfrowy zawodu 351103) w pkt 4 w części obejmującej „Warunki realizacji kształcenia w zawodzie".
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 
EGZAMINATORZY
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 403). Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r.w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1305 oraz z 2016 r. poz. 1385):
  1) w zakresie egzaminu ósmoklasisty:
  -  ustalone zostały ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów
  w zakresie egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów tego egzaminu (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia), które stanowią załączniki nr 11–14 (dodane po załączniku nr 10) do rozporządzenia (zmiana w § 1 rozporządzenia),
  -  do zakresów, w których osoba wpisywana do ewidencji egzaminatorów jest egzaminatorem, dodano egzamin ósmoklasisty (zmiana w § 5 rozporządzenia);
  2) w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
  -  zaktualizowane zostały odwołania do przepisów dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach (zmiana w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. a i b),
  -  wprowadzone zostały przepisy przejściowe zapewniające ciągłość pracy egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zmiana po § 10 dodaje się § 11 i 12);
  3) w zakresie egzaminów eksternistycznych:
  -  do zakresów, w których osoba wpisywana do ewidencji egzaminatorów jest egzaminatorem, dodano egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia (zmiana w § 5 w pkt 9 lit. c),
  Uchylono także, zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przepis dotyczący dołączanej do wniosku o wpis do ewidencji egzaminatorów zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w takim przypadku wynika z przepisu prawa z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
  Rozporządzenie wchodzi w życie 9 marca 2018 r.
PODRĘCZNIKI SZKOLNE
SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ
SUBWENCJA OŚWIATOWA
 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONEROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 marca 2012 r. 

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 377).


Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się