Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Prawo w oświacie
English (UK)
Wykaz aktów prawa oświatowego za 2014 rok.

 
USTAWY
 • USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7) (tzw. ustawa rekrutacyjna). W nowelizowanej ustawie podano definicje pojęć: „oddział dwujęzyczny", „rodzice", „wielodzietność rodziny" oraz „samotne wychowywanie dziecka". Uszczegółowiono obowiązki niepublicznych przedszkoli dotyczące programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego, zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych. Skonkretyzowano wymogi dotyczące osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania. Na mocy tej noweli obowiązkiem gminy stał się zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej opiekuna dziecka do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia, gdy droga dziecka z domu do szkoły będzie większa niż 3 km. Na poziomie ustawowym określono kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek. Wskazano kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania ze względu na sytuację osobistą, rodzinną, szczególne zdolności i osiągnięcia, hierarchię poszczególnych kryteriów, procedury przeprowadzania rekrutacji, w tym procedury odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia kandydata oraz zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych osób podlegających rekrutacji. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się z urzędu. Akt prawny reguluje zagadnienia uprzywilejowania, w procesie rekrutacji, laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Wniosek o przyjęcie składa się odpowiednio do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki. Szczegółowo uregulowano niezbędne elementy wniosku oraz wymaganych załączników. Wniosek o przyjęcie może być złożony do co najwyżej trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal są wolne miejsca, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Ustawa określa w przepisach przejściowych zasady rekrutacji w latach 2014–2018. Zmiany w ustawie rekrutacyjnej dają możliwość sądowej kontroli decyzji w sprawach przyjmowania uczniów i dzieci przez szkoły i placówki publiczne. Nowelizacja weszła w życie 18 stycznia 2013 r.
 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191). Tekst jednolity został ogłoszony 12 lutego 2014 r. Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmian w treści aktu prawnego. Powołując się na ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, należy przywoływać Dz. U. z 2014 r. poz. 191.
 • USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 290) – tzw. mała ustawa podręcznikowa. Nowelizacja aktu prawnego umożliwia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, jak również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zlecanie opracowywania i wydania podręczników lub ich części. Podręcznik lub jego część opracowane w wyniku takiego zlecenia muszą być zaakceptowane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i wtedy są dopuszczane do użytku szkolnego z mocy prawa. Ustawa weszła w życie 22 marca 2014 r.
 • USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 538).
 • USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 642). Zmiana dotyczy umożliwienia zatrudniania w szkołach podstawowych osób w celu wsparcia nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub prowadzącego zajęcia świetlicowe. Osoba zatrudniona w celu wsparcia nauczyciela będzie musiała posiadać co najmniej poziom wykształcenia wymagany do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Osoba taka będzie zatrudniana na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz nie może się toczyć przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, a także nie może być ukarana za przestępstwo popełnione umyślnie. Zgodnie ze zmianą we wszystkich szkołach podstawowych organizujących kształcenie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można również zatrudnić osobę wspierającą pracę nauczyciela prowadzącego kształcenie tego dziecka. Osoba ta będzie realizowała inne zadania niż zatrudnieni dodatkowo nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  Zmiany dotyczą także kwestii odraczania obowiązku szkolnego. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego może zostać złożony w trakcie całego roku szkolnego. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogły uzyskać odroczenie spełniania obowiązku szkolnego również w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie następuje na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedłożonej przez rodziców dyrektorowi szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko. Odroczenia dokonuje dyrektor szkoły. Nowelizacja dotyczy terminu składania wniosku przez rodziców w sprawie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Wniosek może zostać złożony w każdym terminie, także po rozpoczęciu roku szkolnego.
  Szkoła podstawowa została zobowiązana zapisami rozporządzenia do zapewnienia zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców (na wniosek rodziców) oraz organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Zajęcia świetlicowe będą organizowane systematycznie w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności będą organizowane zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów – wyjątek stanowią szkoły specjalne i integracyjne oraz oddziały integracyjne i specjalne zorganizowane w szkołach ogólnodostępnych. Przepisy te będą miały zastosowanie również w odniesieniu do gimnazjów, jeżeli zajdzie potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych również uczniom tej szkoły.
  Określono przepisy przejściowe regulujące kwestie między innymi wydawania decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015. Zmiany wchodzą w życie 4 czerwca 2014 r. oraz 1 września 2014 r.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) – tzw. duża ustawa podręcznikowa. Zmiany dotyczą między innymi:
  – nałożenia na szkoły podstawowe i gimnazja obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników;
  – nałożenia na ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zadania wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik;
  – wprowadzenia dotacji celowej dla organów prowadzących z przeznaczeniem na zakup podręczników;
  – wprowadzenia wymogu, aby szkolny zestaw podręczników obejmował po jednym podręczniku do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie;
  – umożliwienia rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników.
  Zdefiniowano pojęcia: „podręcznik", „materiał edukacyjny" oraz „materiał ćwiczeniowy". Wprowadzono możliwość przedstawiania dyrektorowi odpowiednio przedszkola lub szkoły programu nauczania przez zespół nauczycieli. Programy nauczania mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Realizując program nauczania, nauczyciel będzie decydował, czy realizować go z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego, czy realizować go bez ich zastosowania. W przypadku realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika nauczyciel będzie ograniczony w wyborze do podręczników wskazanych przez dyrektora szkoły. Dyrektor będzie dopuszczał do użytku w przedszkolu lub szkole programy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Będą one stanowiły odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Propozycję podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, które mają obowiązywać w szkole, będą przedstawiały dyrektorowi szkoły zespoły nauczycieli. Dyrektor będzie musiał ustalić zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach przez co najmniej trzy lata szkolne, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli prawo bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zmiana będzie wprowadzana stopniowo od roku szkolnego 2014/2015. Dyrektor szkoły będzie wykonywał czynności związane z zakupem i gospodarowaniem oraz ustaleniem warunków korzystania z tych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w okresie co najmniej trzech lat. W ustawie szczegółowo opisano uproszczone procedury zamówień publicznych dla szkół przy zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych. Szkoła podstawowa i gimnazjum będzie nieodpłatnie wypożyczać uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania będzie obowiązany do wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III. Podręczniki te z dniem ich przekazania przez ministra staną się własnością organu prowadzącego szkołę. Ustawa szczegółowo opisuje sposób przekazania i rozliczania dotacji celowej na zakup podręczników. Na jego realizację jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały dotację z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę. Określono także maksymalną wysokość dotacji na jednego ucznia, uwzględniając typ szkoły oraz rodzaj zajęć. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum będzie obowiązany przekazać organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej. Minister właściwy do spraw oświaty określi w drodze rozporządzenia: sposób przekazywania przez dyrektora szkoły informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji, wzór formularza zawierającego te informacje, wzór wniosku o udzielenie dotacji, sposób przekazywania wniosku, tryb i terminy oraz sposób rozliczania dotacji celowej. Ustawa wchodzi w życie 8 lipca 2014 r.
ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK
PODSTAWA PROGRAMOWA
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r., poz. 803). Rozporządzenie zmienia podstawę programową wychowania przedszkolnego. Od 1 września 2014 r., jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, dzieci będą uczyły się języków obcych w ramach podstawy programowej. Obowiązek nauki języków obcych dla dzieci pięcioletnich wprowadzony zostanie od 1 września 2015 roku, a dla pozostałych dzieci od 1 września 2017 roku. W podstawie programowej znajdzie się również przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej, lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana będzie w ośrodkach umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wychowanie przedszkolne dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego). W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego zrezygnowano z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.
RAMOWE PLANY NAUCZANIA
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1993).  Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany porządkujące i doprecyzowujące w ramowych planach nauczania szkół publicznych, które mają przyczynić się do lepszej organizacji nauczania w tych szkołach oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zmiany dotyczą:
  1) umożliwienia prowadzenia w szkołach, zwłaszcza dla uczniów niesłyszących, nauki języka migowego;
  2) włączenia wymiaru godzin przeznaczonego na język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do łącznego minimalnego wymiaru godzin przeznaczonego na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Zmiana ta ma na celu likwidację stosowanej w szkołach praktyki związanej z dokumentowaniem liczby godzin przeznaczonych na poszczególne rodzaje edukacji wczesnoszkolnej, co biorąc pod uwagę zintegrowany charakter tej edukacji nie ma uzasadnienia i powoduje jedynie zbędne obciążenia administracyjne dla nauczycieli;
  3) odstąpienia od obowiązkowego wyboru przez ucznia liceum ogólnokształcącego lub technikum co najmniej jednego z przedmiotów, realizowanych w zakresie rozszerzonym, wymienionych w obowiązujących ramowych planach nauczania;
  4) określenia minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego w liceum ogólnokształcącym i technikum (tzw. przedmiotu drugiego wyboru);
  5) określenia minimalnej liczby godzin przeznaczonych na nauczanie każdego z dwóch języków obcych w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i technikum;
  6) wskazania, że obowiązkowa nauka jednego języka obcego nowożytnego (a nie dwóch) dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego uczęszczają;
  7) umożliwienia uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

  Zmiany wymienione w pkt 2 i 3 zaczną obowiązywać od 15 stycznia 2015 r. Pozostałe zmiany wejdą w życie 1 września 2015 r.
KONKURSY, TURNIEJE, OLIMPIADY
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2014 r., poz. 1290). Głównym celem rozporządzenia zmieniającego jest umożliwienie szerokiej grupie młodzieży uzdolnionej, będącej uczniami gimnazjów, uczestnictwa w olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim, z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub każdej dziedziny wiedzy. Rozporządzenie zmieniające wprowadza m.in. następujące zmiany: 1) umożliwia organizowania olimpiad dla uczniów gimnazjów; 2) dostosowuje przepisy w zakresie typów szkół ponadgimnazjalnych określonych w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty (§ 7 ust. 1, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 1 zmienianego rozporządzenia); 3) dostosowuje przepisy w zakresie organizatorów olimpiad do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. W obowiązującym stanie prawnym „placówki naukowe", wymienione w zmienianym rozporządzeniu, zostały zastąpione przez jednostki naukowe, czyli podmioty, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe; 4) dokonuje uszczegółowienia przepisów dotyczących treści regulaminu olimpiady poprzez wskazanie, iż zawiera on warunki organizacji zawodów poszczególnych stopni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych, zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach zawodów oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów, a także tryb odwoływania się uczestników od oceny prac na poszczególnych stopniach zawodów.
NAUCZYCIELE
EGZAMINATORZY
SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
DZIECI I MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNA ORAZ NIEDOSTOSOWANA SPOŁECZNIE

PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

POMOC UCZNIOM
KURATORIA OŚWIATY
SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ
NAUCZANIE ZA GRANICĄ
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH
SUBWENCJA OŚWIATOWA
ZARZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
www.infor.pl
Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/
Opracowanie: Barbara Skarżyńska
Konsultacja prawna: Małgorzata Jarosińska
 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONEROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 marca 2012 r. 

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 377).


Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się