Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty


EDUKACJA ZDALNA W CZASIE PANDEMII. Raport z badań. Oprac.: A. Buchner, M. Majchrzak, M. Wierzbicka. Warszawa: Centrum Cyfrowe, 2020. Partnerzy badania: Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Szkoła z Klasą.

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2020 r., w czasie pandemii COVID-19 w Polsce. Udział w nim wzięło prawie 1000 nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych z całej Polski. W raporcie zaprezentowano problemy, z jakimi mierzą się nauczyciele w czasie edukacji zdalnej, jak radzą sobie z obsługą narzędzi cyfrowych i co stanowi dziś dla nich największe wyzwanie w nauczaniu. Badanie pozwala ocenić ich obecne potrzeby i pokazuje, jak powinniśmy wspierać system edukacji, by pomóc szkołom w radzeniu sobie z edukacją zdalną.

PISA 2018. CZYTANIE, ROZUMIENIE, ROZUMOWANIE. Praca zbiorowa pod red. Michała Sitka i Elżbiety Barbary Ostrowskiej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2020.

Książka jest polskim raportem z badania PISA 2018 – największego międzynarodowego badania umiejętności uczniów na świecie, zawierającym pogłębioną analizę danych uzyskanych w badaniu.  W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną spośród trzech dziedzin: rozumowanie matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W badaniu PISA 2018 dziedziną wiodącą było rozumienie czytanego tekstu. W sześciu rozdziałach książki opisano: elementy metodologii badania PISA; najważniejsze wyniki odnoszące się do rozumienia czytanego tekstu; część badania dotyczącą umiejętności matematycznych; założenia teoretyczne oraz omówienie wyników uzyskanych w części badania poświęconej pomiarowi umiejętności uczniów w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych; nierówności edukacyjne, zarówno w aspekcie zróżnicowania umiejętności uczniów, jak i relacji między pochodzeniem społecznym i umiejętnościami; analizę wybranych wyników związanych z dobrostanem uczniów i klimatem szkoły.

Wprawdzie wyniki polskich uczniów we wszystkich trzech dziedzinach PISA w 2018 roku należały do najwyższych w Europie, to pogłębiona analiza danych z badania PISA pokazuje szereg wyzwań, z którymi wciąż musi się zmierzyć polski system edukacji.

Sitek M., Ostrowska E.B., Badiak M., UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY I ZACHOWANIA FINANSOWE MŁODZIEŻY W POLSCE. Wyniki badania PISA 2018. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2020.

Raport przestawia wyniki badania PISA 2018 w części dotyczącej umiejętności finansowych młodzieży w Polsce. Umiejętności 15-latków w tej dziedzinie zbadano po raz trzeci, co umożliwia porównanie ich z umiejętnościami ich rówieśników w innych krajach oraz pozwala śledzić zmiany wyników od 2012 roku. W ramach PISA 2018 uczniów zapytano m.in. o postawy i zachowania związane z finansami i pieniędzmi. Badanie daje szeroki obraz uwarunkowań zdobywania umiejętności finansowych przez uczniów w szkole i poza szkołą. Spośród 20 krajów, które wzięły udział w dodatkowej części badania PISA 2018 poświęconej umiejętnościom finansowym, średni wynik polskich piętnastolatków był jednym z najwyższych na świecie. Lepsi okazali się jedynie uczniowie z Kanady, Finlandii i Estonii.

European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe. Eurydice Report [NAUCZANIE JĘZYKÓW REGIONALNYCH ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W SZKOŁACH W EUROPIE. Raport Eurydice]. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejszy raport to pierwszy raport sieci Eurydice dotyczący nauczania języków regionalnych i mniejszościowych w szkołach w Europie. Jak wynika z raportu, uczniowie w Europie uczą się około 60 języków regionalnych lub mniejszościowych w ramach zajęć szkolnych. Z raportu dowiadujemy się, jakie to języki i jak kraje organizują i wspierają ich nauczanie. Raport prezentuje także wybrane projekty edukacyjne promujące ciekawe inicjatywy w zakresie nauczania języków regionalnych/ mniejszościowych.

Raport w języku angielskim

STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2019 ROKU. WSTĘPNE WYNIKI. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2020.

Badanie wykonano w listopadzie 2019 roku. Na pytania odpowiedziało łącznie 3 tysiące respondentów w wieku co najmniej 15 lat. We wstępie do raportu autorzy piszą: „W 2019 roku można odnotować trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. Jest to w pewnej mierze wynik dobrej koniunktury, która pozwoliła na wzmożone zakupy nowości książkowych, ale również podsycania zainteresowań czytelniczych przez ekranizacje, seriale czy gry komputero­we. Niewątpliwie znaczącą rolę w kształtowaniu gustów czytelniczych mają prestiżowe nagrody literackie, jak Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk.”.

NAUCZANIE ZDALNE. JAK WYGLĄDA W NASZYCH DOMACH. Raport nr 1 z badania ankietowego. Librus – Wspieramy Oświatę, kwiecień 2020.

W dniach 1–6 kwietnia br. za pomocą ankiety internetowej przeprowadzonej na portalu Librus Rodzina zapytano rodziców, jak wygląda nauczanie zdalne w ich domach i w jaki sposób szkoły realizują edukację na odległość. W badaniu wzięło udział 20 989 rodziców.
Celem ankiety była analiza i diagnoza nauczania zdalnego oraz wyzwań, które zostały postawione przed szkołami, nauczycielami, rodzicami, a przede wszystkim uczniami.
Uzyskane wyniki stanowią niezwykle ważny punkt widzenia rodziców na temat realizacji nauczania zdalnego.

NAUCZANIE ZDALNE. JAK ZMIENIŁO SIĘ NA PRZESTRZENI CZASU. Raport nr 2 z badania ankietowego. Librus – Wspieramy Oświatę, maj 2020.

Raport jest podsumowaniem wyników drugiego badania ankietowanego zrealizowanego dwa miesiące później, w maju br. Wzięło w nim udział 18 346 rodziców. Celem badania było porównanie, czy na przestrzeni ponad półtora miesiąca miał miejsce istotny postęp w zakresie nauczania zdalnego. Raport pokazuje m.in., że nauczyciele częściej sięgają po platformy do prowadzenia wideolekcji, chętniej korzystają z dostępnych narzędzi. Niewątpliwie wpływa to na większą samodzielność dzieci, które wymagają mniejszej pomocy rodziców.

Sikora B., Boryca B.M., SPRAWOZDANIE Z BADANIA KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW PROWADZONEGO W FORMIE MONITOROWANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2020.

Informacje przedstawione w sprawozdaniu przygotowano na podstawie wyników przeprowadzonego przez kuratorów oświaty w roku szkolnym 2018/2019 monitorowania w zakresie kształcenia kompe­tencji kluczowych uczniów we wszystkich typach szkół. Badania prowadzone były w oparciu o metodologię opracowaną w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” i opierały się na obserwacji prowadzonych przez nauczycieli lekcji. Sprawozdanie zawiera także wnioski z analizy wyników odnoszące się do potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół i placówek oraz organizacji monitorowania.

Sobiesiak-Penszko P., Pazderski F., DYREKTORZY DO ZADAŃ SPECJALNYCH – EDUKACJA ZDALNA W CZASACH IZOLACJI. Prezentacja wyników badania, Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Spraw Publicznych, 2020.

Badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie kwietnia 2020 r. w ramach projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”, realizowanego przez Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Wzięło w nim udział 646 dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których zapytano, jak ich szkoły poradziły sobie ze zmianą tradycyjnej formy edukacji na zdalną oraz czy i skąd otrzymały pomoc w organizacji edukacji zdalnej.

Ptaszek G., Bigaj M., Dębski M., Pyżalski J., Stunża G.D. (2020). ZDALNA EDUKACJA – GDZIE BYLIŚMY, DOKĄD IDZIEMY? Wstępne wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”. Warszawa 2020.

Projektem badawczym „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa” zostali objęci nauczyciele, uczniowie i rodzice z wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Badanie trwało od 12 maja do 12 czerwca 2020 roku.

W badaniu poszukiwano odpowiedzi na takie pytania, jak:

  • Co myślą uczniowie, rodzice i nauczyciele o zdalnej edukacji i jak się do niej przystosowali?
  • Czy otrzymali odpowiednie wsparcie?
  • Jak wyglądało zaangażowanie nauczycieli, uczniów oraz rodziców w realizację tych zajęć? Jakiego wysiłku (poznawczego, emocjonalnego, fizycznego) to od nich wymagało oraz jakich kompetencji (technicznych, organizacyjnych, metodyczno-dydaktycznych, społecznych)?
  • Jakie emocje im towarzyszyły w okresie zdalnej edukacji?

Raport NAUCZANIE ZDALNE W POLSCE. Warszawa: Skriware 2020.

Raport przestawia podsumowanie wyników ankiety, którą przeprowadził wśród nauczycieli Skriware, warszawski startup edukacyjny. W prowadzonej od 27 kwietnia do 24 maja br. ankiecie wzięło udział trzystu nauczycieli z całej Polski. Zapytano ich, na ile polskie szkoły były gotowe do zmiany, gdzie leżały problemy i jak można było sobie z nimi radzić.

Raport Ministra Edukacji Narodowej ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W OKRESIE EPIDEMII COVID-19. Warszawa, czerwiec 2020.

Raport zawiera zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez MEN w okresie od marca do czerwca br. wynikających z pandemii koronawirusa. W publikacji został przedstawiony proces przygotowania i wdrożenia kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz stopniowego otwierania wybranych typów szkół i placówek. Publikacja zawiera również: opis projektów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz innych projektów realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół; opis Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej e-podreczniki.pl; zestawienie oferty edukacyjnej TVP i Polskiego Radia oraz informacje dotyczące  wsparcia szkół, nauczycieli i uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego i internetu. Osobne miejsce w publikacji zajmuje przegląd działań w zakresie kształcenia na odległość w wybranych krajach Unii Europejskiej.
W zakończeniu Raportu znalazły się wnioski dotyczące dalszych działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz wzbogacenia powszechnie dostępnych e-materiałów dydaktycznych.

Czytaj więcej

Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się