Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty krajowe

Co wspólnego ma Napoleon Bonaparte i pierwszy samochód ze współczesną polską szkołą? Jak aktywizować uczniów i sprawić, aby chciało im się chcieć. Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego zaprasza na bezpłatny webinar dla nauczycieli poświęcony edukacji w dobie rewolucji 4.0.

Zapraszamy chętnych nauczycieli na webinarium Jak uczyć u progu czwartej przemysłowej rewolucji? – 2 marca (wtorek), godz. 17.00

Więcej informacji o wydarzeniu oraz zapisach znajdą Państwo pod powyższymi linkami

Dział Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich do udziału w konkursie plastycznym pt. „Jedyny taki Dziennik". Jego celem jest zachęcenie młodzieży do odkrywania i pogłębiania wiedzy o historii II wojny światowej oraz przybliżenie losów ludzi więzionych w obozach koncentracyjnych.

Założeniem konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu Dziennika Jadwigi Ankiewicz spośród dostępnych na Facebooku i na stronie Muzeum. Fragmenty Dziennika dostępne są do odsłuchania, są także przetłumaczone na Polski Język Migowy.

Technika wykonania prac jest dowolna, a wymagany format nie większy niż A3. Nadsyłanie prac podzieliliśmy na 2 etapy.

Jadwiga Ankiewicz urodziła się 11 września 1926 r. w Warszawie. W czasie wojny była sanitariuszką Szarych Szeregów. Mając 16 lat została ujęta w trakcie jednej z największych ulicznych łapanek w Warszawie i przewieziona do więzienia gestapo na Pawiaku. Następnie 17 stycznia 1943 r., została deportowana do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. W tym czasie pisała w ukryciu dziennik. 17 maja 1943 r. została zwolniona. Niestety, 30 stycznia 1944 r., w niewyjaśnionych okolicznościach, została zastrzelona przez Niemców na jednej z warszawskich ulic. Miała niewiele ponad 17 lat.

Zdjęcia prac konkursowych wraz z podpisanymi i zeskanowanymi: formularzem zgłoszeniowym, regulaminem konkursu, oświadczeniem o ochronie danych osobowych – należy przesłać w terminie od 15 lutego do 15 marca 2021 r. do godz. 24.00.

Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej muzeum.

Badanie potrzeb i oczekiwań świętokrzyskich szkół zawodowych

Restrukturyzacja gospodarki regionalnej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy oraz podniesienie poziomu jej innowacyjności wymagają wysokich kompetencji kadr. Oznacza to potrzebę stałego podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, w tym zawodowym i technicznym. Wciąż jednak dużym problemem, zwłaszcza w szkołach zawodowych województwa świętokrzyskiego, jest niedostosowanie infrastruktury do potrzeb zmieniającego się i wymagającego rynku pracy. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego za jeden ze strategicznych elementów uznaje dostęp do nowoczesnych maszyn i technologii w procesie kształcenia zawodowego. Skuteczne działania zmierzające do wykreowania w regionie świętokrzyskim nowoczesnej szkoły zawodowej - „szkoły pozytywnego wyboru”, nie byłyby możliwe bez diagnozy stanu szkolnictwa zawodowego.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach, od grudnia 2020 r. do stycznia 2021 r., przeprowadzają badanie potrzeb i oczekiwań świętokrzyskich szkół zawodowych w kontekście organizacji i prowadzenia najbardziej efektywnego procesu kształcenia zawodowego. Wybrano następujące metody i techniki badawcze:

 • faza 1 – badanie fokusowe – dyskusja online,
 • faza 2 – badanie ilościowe – kwestionariusz ankiety online,
 • faza 3 – badanie jakościowe – wywiad pogłębiony online.

Wstępna faza badań obejmowała trzy spotkania fokusowe z dyrektorami świętokrzyskich szkół o profilu zawodowym z wykorzystaniem platformy MS Teams. Dobór osób zaproszonych do badania uwarunkowany był kierunkami kształcenia w danej szkole oraz lokalizacją szkoły. Podczas spotkań prowadzono dyskusję online. W spotkaniach fokusowych oprócz dyrektorów szkół zawodowych wzięli udział, m.in:

 • Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
 • Maciej Długosz – dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki,
 • Ewa Pietraszek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dyskusja na każdym spotkaniu podzielona była na dwie części: w pierwszej rozmawiano o problemach szkół zawodowych w realizacji wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego, w drugiej - o potrzebach tych szkół. Analizie poddano cztery obszary tematyczne: wyposażenie szkół, szkolenia nauczycieli, współpracę z pracodawcami i doradztwo zawodowe. Dyskutowano o ewentualnych zmianach oraz kluczowych czynnikach sukcesu niezbędnych do realizacji wysokiej jakości kształcenia zawodowego. Dzięki celowemu doborowi grupy poznano potrzeby różnorodnych środowisk zawodowych.

Kolejna faza to badanie ilościowe, które jest w trakcie realizacji. W celu maksymalnego zniwelowania błędu pomiaru, aby wyniki badania były jak najbardziej rzetelne, ankiety skierowano do wszystkich szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim. Istotne znaczenie ma również reprezentatywność próby – dobór odpowiednich osób do badania pozwala na uogólnienie jego wyników i przeniesienie ich na badaną ilościowo populację generalną, dlatego też przygotowano:

 • autorski kwestionariusz ankiety dla dyrektorów szkół,
 • autorski kwestionariusz ankiety dla nauczycieli,
 • autorski kwestionariusz ankiety dla uczniów.

W ostatniej fazie badań w celu pogłębienia pytań ankietowych wśród losowo dobranej grupy zostaną przeprowadzone wywiady, które dadzą możliwość uzyskania wielowymiarowych opinii respondentów oraz pozwolą pozyskać bardziej szczegółowe, unikalne dane.

Zebrane wyniki posłużą do opracowania raportu uwzględniającego problemy, potrzeby i oczekiwania świętokrzyskich szkół zawodowych, nauczycieli oraz uczniów tych szkół w kontekście realizacji wysokiej jakości kształcenia zawodowego.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu badań.

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 dodając nowy kierunek:

„6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.”

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2020/2021
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w całym kraju zostają wprowadzone nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Zmiany te dotyczą m.in. funkcjonowania szkół i placówek znajdujących się w strefach żółtej i czerwonej. Zaczną one obowiązywać od poniedziałku, 19 października br. 

W strefach żółtych w szkołach ponadpodstawowych będzie obowiązywało nauczanie hybrydowe. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w strefach czerwonych uczniowie będą uczyli się w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Bez zmian pozostaje organizacja nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych. 

Ograniczenia te nie dotyczą szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Szkoły ponadpodstawowe specjalne nadal będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie. Nowe rozporządzenia dołączam do wiadomości. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.

Z poważaniem
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

 1. Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – komunikat MEN
 2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe (15.10.2020)

We wrześniu 2020 r. ruszyła Akademia Cyfrowego Edukatora (ACE), program stworzony przy współpracy Microsoft i Edunews.pl, podczas którego nauczyciele, dyrektorzy szkół i szkolni administratorzy IT będą mieli możliwość poszerzyć swoje kompetencje związane z cyfrową edukacją.

Od kilku miesięcy uczymy się nowego, hybrydowego stylu pracy i edukacji, równocześnie wprowadzamy do szkół nowe narzędzia, które pomagają i unowocześniają pracę nauczycieli oraz dyrektorów na co dzień. Odpowiedzią na wyzwania współczesnej szkoły jest edukacja cyfrowa - łącząca najnowsze technologie, płynną komunikację i wymianę informacji oraz nastawienie na rozwój kompetencji cyfrowych.

Aby wspomóc społeczności szkolne w rozwijaniu tych kompetencji powstała Akademia Cyfrowego Edukatora (ACE), program przygotowany przy współpracy Microsoft i Edunews.pl. Uczestnicy projektu mogą wybrać jedną ze ścieżek – Akademię Cyfrowego Nauczyciela, Akademię Cyfrowego Dyrektora, Akademię Cyfrowego Administratora, bądź dowolnie mieszać zebrany materiał, aby dostosować proces swojego rozwoju do roli pełnionych w trakcie całego roku szkolnego.

Biorąc udział w Akademii Cyfrowego Edukatora:

 • otrzymasz comiesięczną rekomendację kursów online, które pozwolą Ci poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z uczniami i korzystania z narzędzi Microsoft,
 • obejrzysz cykl comiesięcznych praktycznych webinarów prowadzonych przez edukatorów z całej Polski będących członkami społeczności Microsoft Innovative Educator Expert’ów,
 • poznasz inspirujące przykłady z zakresu edukacji cyfrowej i projekty edukacyjne z Polski i świata,
 • zdobędziesz okazję do uzyskania tytułu Microsoft Innovative Educator.

 Szczegóły:

 Udział w programie Akademia Cyfrowego Edukatora jest bezpłatny.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało regulacje prawne, które umożliwiają organizację zdalnej edukacji. Chcemy, aby podczas zawieszenia zajęć w szkołach nauczyciele i dyrektorzy mieli do dyspozycji narzędzia wspierające w procesie kontynuowania procesu nauczania w warunkach domowych. Przygotowaliśmy poradnik, który zawiera wskazówki oraz inspiracje dotyczące kształcenia na odległość.

Dyrektorzy dowiedzą się z niego, jak w praktyce organizować naukę zdalną. Z kolei nauczyciele znajdą w informatorze wskazówki dotyczące komunikacji z uczniami i odpowiedniego przygotowania materiałów edukacyjnych dla uczniów. Uczniowie i rodzice otrzymają natomiast informacje w zakresie samokształcenia oraz organizacji nauki w domu.

Pobierz poradnik

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z GIS i MZ przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach otrzymało 26 czerwca 2020 roku akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
Jest to już nasza kolejna akredytacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, pierwszą otrzymaliśmy w 2006 roku.
Akredytacja stanowi potwierdzenie, że nasza placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz spełnia wymagania ustalone w prawie oświatowym.

Dyrekcja ŚCDN w Kielcach


 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postawi respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Informujemy, że w listopadzie 2019 r. pracę w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczęło osiemnastu doradców metodycznych.
Do zadań doradców metodycznych należą: udzielanie indywidualnych konsultacji, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się