Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona

Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS25
Nazwa formyDoradca metodyczny, trener, moderator – przygotowanie do prowadzenia działań rozwojowych na rzecz nauczycieli i szkoły
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Kierunki polityki oświatowej państwa
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatDoradcy metodyczni, nauczyciele zainteresowani pełnieniem tej funkcji, liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, nauczyciele prowadzący szkolenia, doradztwo lub inne działania rozwojowe na rzecz nauczycieli lub szkół
Cel/cele formyPrzygotowanie uczestników do prowadzenia doradztwa, szkoleń, wspomagania i sieci współpracy i samokształcenia na rzecz nauczycieli i szkół. Aktualizacja wiedzy w zakresie andragogiki. Doskonalenie warsztatu zawodowego osoby pracującej z dorosłymi.
Realizowane treściProgram zajęć – zajęcia stacjonarne w siedmiu modułach tematycznych
1. Podstawy prawne systemu doskonalenia nauczycieli w świetle aktualnych przepisów (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych)
2. Teoretyczne i praktyczne aspekty uczenia się osób dorosłych (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych)
3. Wspieranie nauczycieli:
a. w rozwijaniu umiejętności metodycznych (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych)
b. w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów (2x4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych)
c. w opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych)
d. w podejmowaniu działań innowacyjnych (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych)
4. Praktyczne aspekty warsztatu doradcy metodycznego i trenera w oświacie:
a. udzielanie indywidualnych konsultacji i prowadzenia rozmów rozwojowych (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych)
b. prowadzenie zajęć otwartych i zajęć edukacyjnych (2x4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych):
 planowanie zajęć otwartych/zajęć edukacyjnych,
 obserwacja zajęć otwartych – cele, techniki, narzędzia, informacja zwrotna, ewaluacja;
c. prowadzenie zajęć warsztatowych i innych form szkoleniowych (2x4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych)
 planowanie szkolenia – program, scenariusz szkolenia,
 przygotowanie materiałów szkoleniowych,
 metody i formy pracy z grupą szkoleniową,
 ewaluacja szkolenia.
5. Organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli, w tym seminariów, konferencji, wykładów – przykłady dobrych praktyk, rozwiązania (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych)
6. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – aspekty prawne i praktyczne (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych)
7. Planowanie rozwoju zawodowego oraz promowanie działań doradcy metodycznego, trenera, moderatora (3x4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych)

Program kursu zakłada również zajęcia e-learningowe adekwatne do każdego z modułów tematycznych, prowadzone za pośrednictwem platformy ŚCDN oraz narzędzi Google (łączny wymiar e-learningu – 52 godz. dyd.)
Sposób realizacjiProjekt rozpocznie się w sierpniu/wrześniu 2019 r. (w zależności od liczby zgłoszeń). Harmonogram kolejnych spotkań zostanie podany na pierwszym spotkaniu.
Na kurs składa się 7 modułów tematycznych, spójnych z określonymi w przepisach prawa zadaniami doradcy metodycznego i osób prowadzących działania rozwojowe na rzecz nauczycieli i szkół. Zajęcia będą odbywać się w dni powszednie (od godz. 14.00) oraz w soboty.
Pomiędzy zajęciami stacjonarnymi (łącznie 68 godz. dyd.) uczestnicy będą mieć dostęp do platformy e-learningowej kursu, gdzie znajdą materiały z poszczególnych zajęć, opracowania (publikacje, filmy, zasoby edukacyjne) do samokształcenia, będą mogli uczestniczyć w dyskusjach i forum wymiany doświadczeń, zamieszczać opracowane przez siebie zadania (łącznie 52 godz. e-learningu).
Warunki ukończenia formyWysłanie elektronicznego zgłoszenia indywidualnego. Udział w szkoleniach stacjonarnych oraz aktywność w części e-learningowej. Wykonanie zadań przewidzianych w Projekcie.
Liczba godzin stacjonarnych68
Liczba godzin e-learningowych52
KierownikMałgorzata Jas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamalgorzata.jas@scdn.pl
Powrót do wyników